close
دانلود آهنگ جدید
logo-samandehi آرشیو کل - 2

RZHGBFT

آرشیو کل

banner
جستجوگر پیشرفتهردیف

ترجمه دستور دستور مخفف
۱ ایجاد و ترسیم موضوع ۳ بعدی با ارایش و منظم ۳d array ۳a
۲ نمایش موضوع با حالت چرخشی ۳d orbit ۳do
۳ نمایش موضوعات ۳ بعدی در حالتی مشابه قدم زدن در جهت دید انتخاب شده ی موضوع ۳DWALK ۳D W
۴ ترسیم وجه های ۳ بعدی ۳D FACE ۳F
۵ جابه جایی موضوعات ۳ بعدی درجهات مختلف ۳D MOVE ۳M
۶ ترسیم چند خطی های ۳ بعدی ۳D POLY LNE ۳P
۷ چرخش موضوعات ۳ بعدی در جهات مختلف ۳D ROTATE ۳R
۸ ترسیم کمان ARC A
۹ تعین مساحت سطوح و چند خطی های بسته AREA AA
۱۰ تغیر امتداد موضوع ترسیم شده ALIGN AL
۱۱ تغیر امتداد موضوع ۳ بعدی ۳D ALIGN ۳AL
۱۲ معرفی فونت های مختلف به محیط اتوکد APPLOAD AP
۱۳ ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش و منظم ARRAY AR
۱۴ ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش بروش خطی -ARRAY -AR
۱۵ ضبط عملیات در حین اجرای فرامین اتوکد ACTERCORD ARR
۱۶ ایجاد بلوک از موضوع ترسیم شده BLOCK B
۱۷ ایجاد بلوک بروش خطی -BLOCK -B
۱۸ اجرای هاشور سطح ترسیم شده HATCH BH
۱۹ تبدیل خطوط بسته به چند خطی و ناحیه BOUNDARY BO
۲۰ تبدیل خطوط بسته به چند خطی بروش خطی – BOUNDARY -BO
۲۱ شکستن موضوع ترسیم شده بین دو نقطه BREAK B
۲۲ ترسیم دایره بروش مختلف CIRCEL C
۲۳ ایجاد دوربین به عنوان یک جهت دید موضوع CAMERA CAM
۲۴ تغییر خصوصیات موضوع ترسیم شده PROPERTIES CH
۲۵ تغییر خصوصیات مختلف موضوعات ترسیم شده CHANG -CH
۲۶ پخ زدن گوشه های دو امتداد متقاطع خطی CHAMFER CHA
۲۷ ظاهر کردن پنجره ی خط فرمان COMMAND LINE CLI
۲۸ تعین رنگ موضوعات ترسیمی COLOR COL
۲۹ نسخه برداری از موضوعات ترسیم شده COPY CO
۳۰ نسخه برداری از موضوعات ترسیم شده COPY CP
۳۱ فعال کردن نماد دید تصاویر در محیط ۳ بعدی NAVVCUBE CUBE
۳۲ فرمان ترسیم استوانه CYLINDER CYL
۳۳ فرمان تنظیمات اندازه گذاری DIMENSION STYLE D
۳۴ تعین فاصله بین دو نقطه DIST DI
۳۵ تقسیم موضوعات ترسیم شده به تعداد مساوی DIVID DIV
۳۶ تبدیل خط اندازه به حالت شکسته DIMJOGLINE DJL
۳۷ اندازه گذاری به روش خطی DIM LINEAR DLI
۳۸ ترسیم حلقه DONUT DO
۳۹ انجام تنظیمات جدولDRAFTING SETTING DSETTING DS
۴۰ انجام تنظیمات اندازه گذاری DIMENSION STYLE DST
۴۱ درج متن به روش خطی SINGEL TEXT DT
۴۲ پاک کردن موضوعات ترسیم شده ERASE E
۴۳ ویرایش متن درج شده DD EDIT ED
۴۴ ترسیم بیضی ELLIPSE EL
۴۵ ادامه دادن خط یا کمان ترسیم شده تا محدوده ی مقابل EXTEND EX
۴۶ خارج شدن از محدوده ی اتوکد EXIT QUTE
۴۷ گردگردن گوشه ها در موضوعات خطی FILLET F
۴۸ ایجاد لیست مشخصات مورد نیاز از موضوع انتخاب شده FILTER F1
۴۹ ترسیم نمای موضوعات ترسیم شده ی سه بعدی FLAT SHOT FSHOT
۵۰ محصور کردن موضوعات انتخاب شده در یک گروه GROUP G
۵۱ درج هاشور از نوع سایه با ترکیب رنگ ها GRADIENT GD
۵۲ تنظیمات مربوط به گریپ در جدولOPTIONS DD GRIPS GR
۵۳ اجرای هاشور بر روی محاوره ای HATCH H
۵۴ اجرای هاشور به روش خطی -HATCH -H
۵۵ ویرایش هاشو درج شده HATCH EDIT HE
۵۶ مخفی کردن خطوط داخلی در موضوعات سه بعدی HIDE HI
۵۷ درج موضوع بلوک شده به روش محاوره ای INSERT I
۵۸ درج موضوع بلوک شده به روش خطی -INSERT -I
۵۹ الحاق کردن تصاویر در محیط ترسیم IMAGE ALLATCH LAT
۶۰ انتخاب قسمتی از تصاویر الحاق شده IMAGE CLIP ICL
۶۱ درج تصاویر در محیط ترسیم شده IMAGE IM
۶۲ ایجاد حجم مشترک دو موضوع سه عدی INTERSECT IN
۶۳ کنترل حجم مشترک ایجاد شده با فرمانINTERSECT INTERFER INF
۶۴ نمایش موضوع ترسیم شده درحالت های مدل و جانمایی QVDRAWING QVD
۶۵ بستن کادر نمایش موضوع با فرمانQVD QVDRAWINGCLOSE QVDC
۶۶ انتخاب کادر نمایش موضوع درحالت جانمایی QVLAYOUTE QVL
۶۷ بستن کادر نمایش موضوع درحالت کاغذ QVLAYOUTCLOSE QVLC
۶۸ متصل کردن چندخطی ها JOIN J
۶۹ ترسیم خط LINE L
۷۰ تنظیمات جداول لایه بندی LAYER LA
۷۱ انجام لایه بندی به روش خطی -LAYER -LA
۷۲ ترسیم خط راهنما LEADER LE
۷۳ تغیرطول خط ترسیم شده LENGTHEN LEN
۷۴ نمایش مشخصات موضوع ترسیم شده LIST LI
۷۵ انجام تنظیمات مربوط به جانمایی LAYOUT LO
۷۶ نمایش مشخصات موضوعات ترسیم شده LIST LS
۷۷ انتخاب انواع خطوط LINE TYPE LT
۷۸ تنظیم مقیاس نوع خط انتخاب شده LINE TYPE SCALE LTS
۷۹ تنظیم ضخامت نوع خط انتخاب شده LINE WEIGHT LW
۸۰ جابه جایی موضوع MOVE M
۸۱ تغییرو انتخاب خصوصیات موضوعات ترسیم شده MATCHPROPERTISE MA
۸۲ انتخاب وتعین مصالح موضوعات سه بعدی MATERIALS MAT
۸۳ تقسیم موضوع ترسیم شده به فواصل مشخص MESURE ME
۸۴ ایجادقرینه ازمضوع ترسیم شده MIRROR MI
۸۵
ترسیم خطوط مرکب MULTILINE ML
۸۶ ترسیم خط راهنما MLEADER MLD
۸۷ ترسیم خطوط راهنما MLEDERSTYLE MLS
۸۸ انجام تغیرات مربوط به جدول خط راهنما MLEDEREDIT MLE
۸۹ انتخاب وتغییر خصوصیات موضوعات ترسیم شده PROPERTIES MO
۹۰ ایجاد انیمیشن از موضوعات ۳ بعدی NAVSMOTION MOTION
۹۱ درج متن بروش محاوره های MULTILINETEXT MT
۹۲ کپی موضوع بافاصله ی تعیین شده offset O
۹۳ انجام تنظیمات مختلف مربوط به محیط اتوکد Options OP
۹۴ نمایش چرخشی موضوع ۳d orbit ORBIT
۹۵ انجام تنظیمات مربوط به گیره های شیئی O snap OS
۹۶ انجام تنظیمات گیره های شیئی به روش خطی -o snap -OS
۹۷ جابه جایی صفحه ی ترسیم Pan P
۹۸ انجام ویرایش های مربوط به چندخطی ها Pedit PE
۹۹ ترسیم چندخطی Poly line PL
۱۰۰ درج و ترسیم نقطه Point P
۱۰۱ مخفی نمودن پالت ها Hide palettes POFF
۱۰۲ ترسیم چند ضلعی Polygon POL
۱۰۳ نمایش پالت های مخفی شده Shoe palettes PON
۱۰۴ انتخاب و تغیرخصوصیات موضوعات ترسیم شده Properties PR
۱۰۵ بستن جدول خصوصیات ظاهر شده Properties close PS CLOSE
۱۰۶ حذف موارد انتخاب شده ی بکارنرفته درترسیم Purge PU
۱۰۷ ترسیم هرم Pyramid PYR
۱۰۸ انجام محاسبات در محیط اتوکد Quick calc QC
۱۰۹ انجام تنظیمات مربوط به نوارابزارها Quick cui QCUI
۱۱۰ حذف علامت مثبت ازمحیط اتوکدازدیدجاری Redraw R
۱۱۱ حذف علامت مثبت از تمام دیدها Redraw all RA
۱۱۲ راندو کردن قسمتی از موضوع سه بعدی Render crop RC
۱۱۳ باز سازی مجدد محیط ترسیم Regen RE
۱۱۴ ترسیم مستطیل Rectangle REC
۱۱۵ ایجاد ناحیه Region REG
۱۱۶ تغیرنام بلوک و لایه های ایجاد شده Rename REN
۱۱۷ چرخش سطح حول محور Revolve REV
۱۱۸ چرش موضوعات ترسیم شده Rotate RO
۱۱۹ اجرای فرمان رندر درمحیط سه بعدی Render RR
۱۲۰ نمایش جدول رندر اجرا شده Render win RW
۱۲۱ امتداد دادن موضوعات ترسیم شده Stretch S
۱۲۲ تغییر مقیاس موضوعات ترسیم شده Scale SC
۱۲۳ ترسیم صفحه ی برش در موضوعات سه بعدی Section SEC
۱۲۴ تعین روش های مختلف نمایش موضوعات در اتوکد Shad mode SHA
۱۲۵ برش زدن موضوعات سه بعدی Slice SL
۱۲۶ انجام تنظیمات پرش مکان نما به روش خطی Snap SN
۱۲۷ ترسیم سطوح توپر در محیط دوبعدی Solid SO
۱۲۸ تصحیح املایی فرمانهای و واژه های اتوکد Spell SP
۱۲۹ ترسیم خطوط منحنی Saline SPL
۱۳۰ نمایش جدول شیتهای تعین شده Sheet set Ssm
۱۳۱ انجام تنظیمات جدول متن style St
۱۳۲ کسرکردن دوحجم دارای نقاط مشترک از یکدیگر Sub track su
۱۳۳ درج متن به روش محاوره ای M text t
۱۳۴ درج متن به روش خطی -m text -T
۱۳۵ درج و ترسیم جدول table ta
۱۳۶ برش موضوعات سه بعدی با استفاده از صفحه ی برش Section paln Splane
۱۳۷ ویرایش خطوط منحنی Sp edit Spe
۱۳۸ انتخاب و تغیر ضخامت موضوعات ترسیم شده Thickness Th
۱۳۹ ورود از حالت مدل به فضای کاغذ و برعکس Tile mode Ti
۱۴۰ اجرای جدولcustomize وتغیرات نوار ابزارها Toolbar To
۱۴۱ درج علایم انطباق درمحیط ترسیم Tolerance Tol
۱۴۲ ترسیم تیوپ و حلقه ی سه بعدی Tours Tor
۱۴۳ فعال کردن پالت ابزارها Tool plates Tp
۱۴۴ قطع خطوط محدود بین اضلاع Trim Tr
۱۴۵ انجام تنظیمات مربوط به جدول Table style Ts
۱۴۶ انجام تنظیمات مربوط به جدول محورهای مختصات Ucsmanager Uc
۱۴۷ تنظیم واحدهای ترسیم اتوکد Units Un
۱۴۸ ترکیب کردن موضوعات دارای برخوردسه بعدی Union Uni
۱۴۹ فعال کردن جدول نمایش(دید) View V
۱۵۰ انتخاب دید تصاویر به روش خطی -view -v
۱۵۱ تنظیمات زوایای محورهای مختصات Ddv point Vp
۱۵۲ نمایش موضوعات به روش های مختلف در محیط اتوکد Vscurrent Vs
۱۵۳ اجرای پالتvisual style Visual style Vsm
۱۵۴ ایجاد فایل الگوی بلوک W block W
۱۵۵ ترسیم گوه Wedge We
۱۵۶ فعال کردن نماد چرخشی نمایش موضوعات Navsswheels Wheel
۱۵۷ تجزیه ی موضوعات Explode X
۱۵۸ ترسیم خطوط نامحدود X line Xl
۱۵۹ اجرای فرمان zoom و انجام تغیرات بزرگنمایی zoom Z
۱۶۰ اجرای جدول تنظیمات drafting setting Dsettings se

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 696
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [دوشنبه 29 آذر 1395 ] [ 13:38]
تاریخ
تاریخ معماری در ایران، به بیش از ۲۵۰۰ سال قبل باز‌می‌گردد. اکنون در اقصی نقاط کشورمان، بناهای تاریخی فراوانی که مربوط به دوره‌های تاریخی مختلف بوده‌اند وجود دارد. قصد نداریم در مورد این بناها صحبت کنیم، بلکه می‌خواهیم توجه شما را به نکته‌ای در این آثار جلب کنیم که کمتر به آن دقت شده‌است؛ سقف بناهای ایرانی.

سقف، در بناهای ایرانی، به خصوص در بناهایی که کارکرد مذهبی دارند نقش بسیار مهمی دارد. در مساجد، از آنجا که سقف، دالانی برای نزدیکی به آسمان محسوب می‌شد، همیشه مورد توجه معماران قرار می‌گرفت. با این حال چیزی که بیشتر باید به آن فکر کنیم، اهمیت سقف در گذشته و بی اهمیت بودن آن در معماری امروز است. امروز دیگر کسی به آسمان خانه‌اش نگاه نمی‌کند.

بدون توضیحات بیشتر، توجه شما را به دیدن تصاویری از زیباترین سقف‌های بناهای تاریخی ایران در فارنت جلب می‌کنیم.

Farnet-Alighapu-01عمارت عالی قاپو، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Alighapu-02عمارت عالی قاپو، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Alighapu-03عمارت عالی قاپو، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Dolat-abad-Yazdعمارت باغ دولت آباد، یزد – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Fatima-Masumeh-Shrineحرم حضرت معصومه (س)، قم

Farnet-Grand-Mosque-of-Isfahanمسجد جامع اصفهان – عکس از علی کردزاده

Farnet-Imam-Mosque-01مسجد امام، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Imam-Mosque-02مسجد امام، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Jameh-mosqueمسجد جامع یزد – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Nasir-ol-Mulk-Mosqueمسجد نصیرالملک، شیراز – عکس از مارتین ییله

Farnet-Nasir-ol-Mulk-Mosque-02مسجد نصیرالملک، شیراز – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Seyyed-mosqueمسجد سید، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Sheikh-Lutf-Allah-Mosque-01مسجد شیخ لطف‌الله، اصفهان – عکس از علی کردزاده

Farnet-Sheikh-Lutf-Allah-Mosque-03مسجد شیخ‌ لطف‌الله، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Vakil-Mosque-01مسجد وکیل، شیراز – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Vakil-Mosque-02مسجد وکیل، شیراز – عکس از آندرو اشنایدر


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 360
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [دوشنبه 15 آذر 1395 ] [ 23:20]
تاریخ
فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 495
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [جمعه 31 ارديبهشت 1395 ] [ 10:29]
تاریخ

مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از طریق بافت و رنگ آنها بدست می آید، زبانی حاصل می شود که می تواند مکمل اندیشه و راهگشای معماری باشد.

"ماریو بوتا":: امتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

:: بازدید : 328
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [جمعه 31 ارديبهشت 1395 ] [ 10:28]
تاریخ

محاسبه شیب زمین و شیب رمپ

در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح بدم.
دوستان زیادی شیب را با درجه اشتباه میگیرند، باید این نکته را خدمتتان بگم که شیب ۱۰۰ درصد برابر با زاویه ۴۵ درجه است.
این یک محاسبات ساده ریاضی است که با tan به راحتی به نتیجه میرسید.
من زیاد بحث را پیچیده نکنم، همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید یک طول با ۲ شیب مختلف محاسبه شده است.
در مثال نخست طول زمین ۱۵۰ متر در نظر گرفته شده است که برای محاسبه ارتفاع کافی است عدد طول را در شیب مورد نظر ضرب کنید. (h=s*a)
۱۵۰ ضربدر ۰/۱۰ = ۱۵ متر —> این عدد ارتفاعی است که با طول ۱۵۰ متر و شیب ۱۰ درصد بدست میآید.

مثال دوم طول زمین ۱۰۰ متر و شیب ۱۰درصد در نظر گرفته شده است برای محاسبه این مورد نیز ۱۰۰ ضربدر ۰/۱۵ = ۱۵ متر
در صورتی که طول زمین و میزان شیب مورد نظر  را داشته باشیم به راحتی میتوانیم ارتفاع را مشخص کنیم.

این روش را میتوانید برای حالات مختلف نیز استفاده کنید.
حالتی که ارتفاع و طول را دارید و میخواهید شیب را محاسبه کنید.
حالتی که ارتفاع و شیب را دارید و میخواهید طول را محاسبه کنید و …
امیدوارم که این آموزش مفید واقع بشه.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 409
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [جمعه 10 ارديبهشت 1395 ] [ 16:43]
تاریخ

https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm

برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لینک بالابای بای


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 2785
:: ارسال شده در: آرشیو کل ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [پنجشنبه 15 بهمن 1394 ] [ 10:16]
تاریخ

عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش


عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش

عکس حیرت انگیز از قبل و بعد ارایش

 
 
 
 
 
 
 :: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 515
:: ارسال شده در: آرشیو کل , جالب انگیز ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [سه شنبه 15 دي 1394 ] [ 11:19]
تاریخ

چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد

چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد

من احد عظیم زاده هستم. در ۱۰ آذر ۱۳۳۶ در ده اسفنجان در شهرستان اسکو متولد شدم. هفت ساله بودم که پدرم را از دست دادم و یتیم شدم. امکانات مالیمان اجازه نمیداد به مدرسه بروم و فقط پس از رفتن به کلاس اول مجبور شدم پشت دار قالی بنشینم و قالیبافی کنم. تا ۱۳ سالگی روزها قالی میبافتم و شبها درس میخواندم. چارهای نبود، وسع مالی ما جز این اجازه نمیداد.

خاک خوردم و زحمت بسیار کشیدم. در سال ۲بار بیشتر نمیتوانستیم برنج بخوریم. یک بار روز ۲۱ ماه رمضان و بار دوم شب چهارشنبه سوری. آرزو داشتم یا خلبان شوم یا پولدار و برای رسیدن به این آرزوها بسیار زحمت کشیدم.کارم را با به دوش کشیدن پشتی و قالیهای کوچک و بردن آن از اسفنجان یا اسکو برای فروش آغاز کردم. در آغاز کار از هرکدام از آنها یک یا دو تومان (نه هزار یا ۲هزار تومان) سود میکردم. پنج سال اینچنین سخت کار کردم. بسیار دشوار بود. اما پشتکار و اعتقاد به هدف با توکل به خدا تحمل سختیها را آسان میکرد. در ۱۸ سالگی توانستم ۲۰ هزار تومان پسانداز کنم، اما فشارها همچنان ادامه داشت تا اینکه مجبور به ترک تحصیل شدم.
 

غصه یتیمی چون باری سنگین به دوشم بود. (بغض میکند) یتیم هیچکس را ندارد. کارمند، کارگر، بانکی، کاسب و هرکس دیگری شب که به خانهاش میرود دستی به سر و روی بچهاش میکشد. اما یتیم این محبت بزرگ را ندارد. شبها، شبهای جمعه پاهایش را در بغل میگیرد و به انتظار مینشیند. در انتظار آن کس که دستی به سرش بکشد…در این فکر بودم که سرمایهام را افزایش بدهم تا بتوانم کاری بکنم. میخواستم یک کارگاه فرشبافی راه بیندازم. سراغ پسرعموی پدرم رفتم و از او ۲۰ هزار تومان قرض کردم و ۶۰ هزار تومان هم از بانک وام گرفتم. سرمایهام شد ۱۰۰ هزار تومان یعنی به اندازه یک تراول صد تومانی امروزی. وقتی این پول دستم آمد تازه به فکر افتادم که چه بکنم.

چه ایده جدیدی داشته باشم؟ ماهها فکر کردم. آن روزها چون انقلاب پیروز شده بود تا ۲ سال به هیچ ایرانی پاسپورت نمیدادند. در این مدت فکر کردم و فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم که با صادرات کارم را شروع کنم.اما هیچ اطلاعاتی نداشتم. شنیده بودم آلمان مرکز تجارت فرش است. ویزا گرفتم و به هامبورگ رفتم و در یک مسافرخانه یا پانسیون مستقر شدم. به سالنها و انبارهای فرش آنجا سرزدم و با سلیقه ها آشنا شدم. آنجا به من گفتند ثروتمندان برای خرید فرش به سوئیس میروند. ویزای ۱۵ روزه سوئیس گرفتم و به ژنو رفتم.
 
 
زبان هم نمیدانستم. در یک هتل با تاجری آشنا شدم و او ایده اصلی را به من داد: فرش گرد بباف. در آن دوران در ایران فرش گرد بافته نمیشد و کیفیت تولید فرش و رنگ بندیها هم مناسب نبود. چای و قهوهام را خوردم و همان روز به ایران برگشتم.به ده خودمان آمدم و ساختمانی اجاره کردم. دستگاه خریدم، با ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط. ابریشم هم قسطی خریدم. انسان باید ریسکپذیر باشد و من هم ریسک کردم. با دست خالی و از هیچ. شروع به بافتن فرش گرد کردم و چند نمونه که بیرون آمد سر و کله تاجران آلمانی پیدا شد و آنان به اسفنجان آمدند. باور میکنید یا نه؟ در اولین معامله ۶. ۵ میلیون تومان نقد پرداختند و شش میلیون تومان هم چک دادند! آن شب از شدت هیجان نخوابیدم. احساس آن شب را خوب به خاطر دارم. سرمایه ۱۰۰ هزار تومانی من که ۸۰ هزار تومانش قرض بود در کارخانه اجاره ای اینچنین سودی نصیب من کرده بود، در اولین قدم…

کسب و کارم رونق گرفت و صادراتم را به آلمان، ایتالیا، سوئیس، انگلیس، بلژیک و دیگر کشورها آغاز کردم. بسیار سفر کردم و ایدههای جدید دادم. از موزههای فرش کشورها بازدید میکردم و از طرحها اقتباس یا از آنها عکس میگرفتم و با الهام از آنها و تلفیق طرحها، ایدههای نو بیرون میدادم. در این مدت سلیقه مشتریان را شناختم.اصول کار خودم را پیدا کردم. من شریک ندارم. هیچگاه نداشته ام و نخواهم داشت. اگر شریک خوب بود، خدا برای خودش شریک میگذاشت.


اصل دیگر من احترام به مشتری است، هر که میخواهد باشد. پیش مشتری مثل سربازی که جلوی تیمسار خبردار میایستد، با احترام میایستم. اتکای خودم اول به خدا و دوم به ایده و تفکر و پشتکار و ریسکپذیری خودم است. بسیار ریسک میکنم، بسیار. کمی بعد در بازدید از هتلهای معروف جهان تصمیم گرفتم وارد کار ساخت بزرگترین پروژه هتل کشور شوم. تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان در این پروژه سرمایهگذاری کرده ام. تمام مصالح این پروژه خارجی و بهترین است.
 

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 366
:: ارسال شده در: آرشیو کل , جالب انگیز ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [سه شنبه 15 دي 1394 ] [ 11:17]
تاریخ

تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری

عکس های قدیمی و یادگاری از هیئت‌ های قدیمی عزاداری در محرم
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 373
:: ارسال شده در: آرشیو کل , جالب انگیز ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [سه شنبه 15 دي 1394 ] [ 11:15]
تاریخ


بیشترین دروغی که دراین دنیا گفتم,,,

این کلمه است : خوبم


http://upload.tehran98.com/img1/dl6pu3dcayi5hh3lxunk.jpg


 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰ 
 
 مخاطب خاص باشی
یا عام

فرقی نمی کند

من اول شخص مفردی هستم

که عاشقت شده است.    

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

               
 

 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰ 

هنوزمـ...

امــروز یاבمــ افتــاב ..دفتــر خاطراتـــے ڪـﮧ

خیلـــے وقتــ استــ

چیزــےבر آטּ ننوشتـﮧ امــ

بــا خوבمــ میگویمــ :

" فڪرشــ را بڪـטּ یڪــ روزمیمیرــے او میمانـــב و ایـטּ בفتَــر "

בلَمــ میســوزב براے تو


ڪــﮧ میشڪنــے روزــےڪـﮧ مـטּ نیستمــ

تــو ایـטּ دفتــر را میخوانــے

خــرב میشوے وقتــے میفهمــے


چقــבر בوستتــ داشتمــ ... !.


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 

 

 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

  
+لُـغـت نـآمـہ هـآے בنیـآ رآ بـآیـב آتـش زב ...


جـلوے وآژه ے نبـودט نوشـتـہ انـב :

"عـבمـ حـضور شخصے یـآ چیـزے "

هـمـیــט !

چــقـבر  نَبـوבט تــو رآ

سـآבه فَرض مـے ڪنـنـב ...


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 
 


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

لــعــنتی

چه دودی مــیکند ...

ســـیگاری که با یـــاد تـــو کشیـــده میشود...!


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 
 
 

 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

دلتنگی از نیمه های شب

وقتی که تیک تاک عقربه ها عمقِ تنهـاییت

را به رخ میکشند آغاز میشود

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 
 

 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 این‌طور که تـــــــــو را زیبا می‌نویسند، یعنی:

عاشق‌اَت شده‌اند کلمات!

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 

 
 
 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

نانِ متبرّک استْ لب‌هایت.


کُفر نیست اگر بگویم:


خدا را هم ببوسی، تقدیس می‌شود!

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 

  
 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 
آرزو كن كه آن اتفاق قشنگ بيفتد


رويا ببارد


دختران برقصند


قند باشد


بوسه باشد


خدابخندد به خاطر ما


ما كه كارى نكرده ايم!


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 

 

  

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰ 

 
بــارانــي مــوَرب

در نيــمروزي آفتــابــي

هيــچ اتفــاقي نيــافتــاده اســت

تنــها تــو رفتــه اي

امــا مــن

قســم مــي خــورم کــ ه ايــن بــاران

بــارانــي معــمولي نيســت

حتمــا جــايــي دور

دريــايــي را بــه بــاد داده انــد...


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

  

 


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

بهانـه هـم اگـر میـگیری

بهـانـه ی مرا بگـیر ...

تمـام خواسـتـن را وجـب کردم

تمام خواـستـن را ...

هیچـکس

و هیـچ کس

بـه انداره مـن عاشــق تـو

و بهانـه های تـو نیـسـت...


مُــچـالـه کــُن ... بشکـَن ... بـَنـدبـزن

خَــط بــزن ، خُـلـاصـه راحـَتــــ  بـاش ...

ارثــــِ پــدرتـــ کــه نـیـسـتـــ ...

دل تـَنهـای مَـن استـــ ...
✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰


آבمهآ چـــ ﮧ موجُوבاتَ בلگیرے هَستنـב..
وَقتــے سوزنَـشانَ را نـخَ مــے کُنــے
 
برایتَ בروغ مــے بافنـב....!!!✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰
✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰
:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 358
:: ارسال شده در: آرشیو کل , شعر عاشقانه تک بیتی های ناب اشعار و تک بیت های زیبا تک بیــــــــــــــت های ناب و زیبـــــا ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [سه شنبه 15 دي 1394 ] [ 11:11]
تاریخ
آخرین مطالب ارسالی
خبر فوری تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394
پست ویژه تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394
دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
پست فوری تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395
صفحات سایت
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 930
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا تعداد اعضا : 46

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 170
باردید دیروز باردید دیروز : 326
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 2
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 5
بازدید هفته بازدید هفته : 2,300
بازدید ماه بازدید ماه : 11,394
بازدید سال بازدید سال : 177,749
بازدید کلی بازدید کلی : 342,141

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 18.207.136.184
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir