close
تبلیغات در اینترنت
logo-samandehiآرشیو کل - 2

RZHGBFT

آرشیو کل

banner
جستجوگر پیشرفتهردیف

ترجمه دستوردستورمخفف
۱ایجاد و ترسیم موضوع ۳ بعدی با ارایش و منظم۳d array۳a
۲نمایش موضوع با حالت چرخشی۳d orbit۳do
۳نمایش موضوعات ۳ بعدی در حالتی مشابه قدم زدن در جهت دید انتخاب شده ی موضوع۳DWALK۳D W
۴ترسیم وجه های ۳ بعدی۳D FACE۳F
۵جابه جایی موضوعات ۳ بعدی درجهات مختلف۳D MOVE۳M
۶ترسیم چند خطی های ۳ بعدی۳D POLY LNE۳P
۷چرخش موضوعات ۳ بعدی در جهات مختلف۳D ROTATE۳R
۸ترسیم کمانARCA
۹تعین مساحت سطوح و چند خطی های بستهAREAAA
۱۰تغیر امتداد موضوع ترسیم شدهALIGNAL
۱۱تغیر امتداد موضوع ۳ بعدی۳D ALIGN۳AL
۱۲معرفی فونت های مختلف به محیط اتوکدAPPLOADAP
۱۳ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش و منظمARRAYAR
۱۴ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش بروش خطی-ARRAY-AR
۱۵ضبط عملیات در حین اجرای فرامین اتوکدACTERCORDARR
۱۶ایجاد بلوک از موضوع ترسیم شدهBLOCKB
۱۷ایجاد بلوک بروش خطی-BLOCK-B
۱۸اجرای هاشور سطح ترسیم شدهHATCHBH
۱۹تبدیل خطوط بسته به چند خطی و ناحیهBOUNDARYBO
۲۰تبدیل خطوط بسته به چند خطی بروش خطی– BOUNDARY-BO
۲۱شکستن موضوع ترسیم شده بین دو نقطهBREAKB
۲۲ترسیم دایره بروش مختلفCIRCELC
۲۳ایجاد دوربین به عنوان یک جهت دید موضوعCAMERACAM
۲۴تغییر خصوصیات موضوع ترسیم شدهPROPERTIESCH
۲۵تغییر خصوصیات مختلف موضوعات ترسیم شدهCHANG-CH
۲۶پخ زدن گوشه های دو امتداد متقاطع خطیCHAMFERCHA
۲۷ظاهر کردن پنجره ی خط فرمانCOMMAND LINECLI
۲۸تعین رنگ موضوعات ترسیمیCOLORCOL
۲۹نسخه برداری از موضوعات ترسیم شدهCOPYCO
۳۰نسخه برداری از موضوعات ترسیم شدهCOPYCP
۳۱فعال کردن نماد دید تصاویر در محیط ۳ بعدیNAVVCUBECUBE
۳۲فرمان ترسیم استوانهCYLINDERCYL
۳۳فرمان تنظیمات اندازه گذاریDIMENSION STYLED
۳۴تعین فاصله بین دو نقطهDISTDI
۳۵تقسیم موضوعات ترسیم شده به تعداد مساویDIVIDDIV
۳۶تبدیل خط اندازه به حالت شکستهDIMJOGLINEDJL
۳۷اندازه گذاری به روش خطیDIM LINEARDLI
۳۸ترسیم حلقهDONUTDO
۳۹انجام تنظیمات جدولDRAFTING SETTINGDSETTINGDS
۴۰انجام تنظیمات اندازه گذاریDIMENSION STYLEDST
۴۱درج متن به روش خطیSINGEL TEXTDT
۴۲پاک کردن موضوعات ترسیم شدهERASEE
۴۳ویرایش متن درج شدهDD EDITED
۴۴ترسیم بیضیELLIPSEEL
۴۵ادامه دادن خط یا کمان ترسیم شده تا محدوده ی مقابلEXTENDEX
۴۶خارج شدن از محدوده ی اتوکدEXITQUTE
۴۷گردگردن گوشه ها در موضوعات خطیFILLETF
۴۸ایجاد لیست مشخصات مورد نیاز از موضوع انتخاب شدهFILTERF1
۴۹ترسیم نمای موضوعات ترسیم شده ی سه بعدیFLAT SHOTFSHOT
۵۰محصور کردن موضوعات انتخاب شده در یک گروهGROUPG
۵۱درج هاشور از نوع سایه با ترکیب رنگ هاGRADIENTGD
۵۲تنظیمات مربوط به گریپ در جدولOPTIONSDD GRIPSGR
۵۳اجرای هاشور بر روی محاوره ایHATCHH
۵۴اجرای هاشور به روش خطی-HATCH-H
۵۵ویرایش هاشو درج شدهHATCH EDITHE
۵۶مخفی کردن خطوط داخلی در موضوعات سه بعدیHIDEHI
۵۷درج موضوع بلوک شده به روش محاوره ایINSERTI
۵۸درج موضوع بلوک شده به روش خطی-INSERT-I
۵۹الحاق کردن تصاویر در محیط ترسیمIMAGE ALLATCHLAT
۶۰انتخاب قسمتی از تصاویر الحاق شدهIMAGE CLIPICL
۶۱درج تصاویر در محیط ترسیم شدهIMAGEIM
۶۲ایجاد حجم مشترک دو موضوع سه عدیINTERSECTIN
۶۳کنترل حجم مشترک ایجاد شده با فرمانINTERSECTINTERFERINF
۶۴نمایش موضوع ترسیم شده درحالت های مدل و جانماییQVDRAWINGQVD
۶۵بستن کادر نمایش موضوع با فرمانQVDQVDRAWINGCLOSEQVDC
۶۶انتخاب کادر نمایش موضوع درحالت جانماییQVLAYOUTEQVL
۶۷بستن کادر نمایش موضوع درحالت کاغذQVLAYOUTCLOSEQVLC
۶۸متصل کردن چندخطی هاJOINJ
۶۹ترسیم خطLINEL
۷۰تنظیمات جداول لایه بندیLAYERLA
۷۱انجام لایه بندی به روش خطی-LAYER-LA
۷۲ترسیم خط راهنماLEADERLE
۷۳تغیرطول خط ترسیم شدهLENGTHENLEN
۷۴نمایش مشخصات موضوع ترسیم شدهLISTLI
۷۵انجام تنظیمات مربوط به جانماییLAYOUTLO
۷۶نمایش مشخصات موضوعات ترسیم شدهLISTLS
۷۷انتخاب انواع خطوطLINE TYPELT
۷۸تنظیم مقیاس نوع خط انتخاب شدهLINE TYPE SCALELTS
۷۹تنظیم ضخامت نوع خط انتخاب شدهLINE WEIGHTLW
۸۰جابه جایی موضوعMOVEM
۸۱تغییرو انتخاب خصوصیات موضوعات ترسیم شدهMATCHPROPERTISEMA
۸۲انتخاب وتعین مصالح موضوعات سه بعدیMATERIALSMAT
۸۳تقسیم موضوع ترسیم شده به فواصل مشخصMESUREME
۸۴ایجادقرینه ازمضوع ترسیم شدهMIRRORMI
۸۵
ترسیم خطوط مرکبMULTILINEML
۸۶ترسیم خط راهنماMLEADERMLD
۸۷ترسیم خطوط راهنماMLEDERSTYLEMLS
۸۸انجام تغیرات مربوط به جدول خط راهنماMLEDEREDITMLE
۸۹انتخاب وتغییر خصوصیات موضوعات ترسیم شدهPROPERTIESMO
۹۰ایجاد انیمیشن از موضوعات ۳ بعدیNAVSMOTIONMOTION
۹۱درج متن بروش محاوره هایMULTILINETEXTMT
۹۲کپی موضوع بافاصله ی تعیین شدهoffsetO
۹۳انجام تنظیمات مختلف مربوط به محیط اتوکدOptionsOP
۹۴نمایش چرخشی موضوع۳d orbitORBIT
۹۵انجام تنظیمات مربوط به گیره های شیئیO snapOS
۹۶انجام تنظیمات گیره های شیئی به روش خطی-o snap-OS
۹۷جابه جایی صفحه ی ترسیمPanP
۹۸انجام ویرایش های مربوط به چندخطی هاPeditPE
۹۹ترسیم چندخطیPoly linePL
۱۰۰درج و ترسیم نقطهPointP
۱۰۱مخفی نمودن پالت هاHide palettesPOFF
۱۰۲ترسیم چند ضلعیPolygonPOL
۱۰۳نمایش پالت های مخفی شدهShoe palettesPON
۱۰۴انتخاب و تغیرخصوصیات موضوعات ترسیم شدهPropertiesPR
۱۰۵بستن جدول خصوصیات ظاهر شدهProperties closePS CLOSE
۱۰۶حذف موارد انتخاب شده ی بکارنرفته درترسیمPurgePU
۱۰۷ترسیم هرمPyramidPYR
۱۰۸انجام محاسبات در محیط اتوکدQuick calcQC
۱۰۹انجام تنظیمات مربوط به نوارابزارهاQuick cuiQCUI
۱۱۰حذف علامت مثبت ازمحیط اتوکدازدیدجاریRedrawR
۱۱۱حذف علامت مثبت از تمام دیدهاRedraw allRA
۱۱۲راندو کردن قسمتی از موضوع سه بعدیRender cropRC
۱۱۳باز سازی مجدد محیط ترسیمRegenRE
۱۱۴ترسیم مستطیلRectangleREC
۱۱۵ایجاد ناحیهRegionREG
۱۱۶تغیرنام بلوک و لایه های ایجاد شدهRenameREN
۱۱۷چرخش سطح حول محورRevolveREV
۱۱۸چرش موضوعات ترسیم شدهRotateRO
۱۱۹اجرای فرمان رندر درمحیط سه بعدیRenderRR
۱۲۰نمایش جدول رندر اجرا شدهRender winRW
۱۲۱امتداد دادن موضوعات ترسیم شدهStretchS
۱۲۲تغییر مقیاس موضوعات ترسیم شدهScaleSC
۱۲۳ترسیم صفحه ی برش در موضوعات سه بعدیSectionSEC
۱۲۴تعین روش های مختلف نمایش موضوعات در اتوکدShad modeSHA
۱۲۵برش زدن موضوعات سه بعدیSliceSL
۱۲۶انجام تنظیمات پرش مکان نما به روش خطیSnapSN
۱۲۷ترسیم سطوح توپر در محیط دوبعدیSolidSO
۱۲۸تصحیح املایی فرمانهای و واژه های اتوکدSpellSP
۱۲۹ترسیم خطوط منحنیSalineSPL
۱۳۰نمایش جدول شیتهای تعین شدهSheet setSsm
۱۳۱انجام تنظیمات جدول متنstyleSt
۱۳۲کسرکردن دوحجم دارای نقاط مشترک از یکدیگرSub tracksu
۱۳۳درج متن به روش محاوره ایM textt
۱۳۴درج متن به روش خطی-m text-T
۱۳۵درج و ترسیم جدولtableta
۱۳۶برش موضوعات سه بعدی با استفاده از صفحه ی برشSection palnSplane
۱۳۷ویرایش خطوط منحنیSp editSpe
۱۳۸انتخاب و تغیر ضخامت موضوعات ترسیم شدهThicknessTh
۱۳۹ورود از حالت مدل به فضای کاغذ و برعکسTile modeTi
۱۴۰اجرای جدولcustomize وتغیرات نوار ابزارهاToolbarTo
۱۴۱درج علایم انطباق درمحیط ترسیمToleranceTol
۱۴۲ترسیم تیوپ و حلقه ی سه بعدیToursTor
۱۴۳فعال کردن پالت ابزارهاTool platesTp
۱۴۴قطع خطوط محدود بین اضلاعTrimTr
۱۴۵انجام تنظیمات مربوط به جدولTable styleTs
۱۴۶انجام تنظیمات مربوط به جدول محورهای مختصاتUcsmanagerUc
۱۴۷تنظیم واحدهای ترسیم اتوکدUnitsUn
۱۴۸ترکیب کردن موضوعات دارای برخوردسه بعدیUnionUni
۱۴۹فعال کردن جدول نمایش(دید)ViewV
۱۵۰انتخاب دید تصاویر به روش خطی-view-v
۱۵۱تنظیمات زوایای محورهای مختصاتDdv pointVp
۱۵۲نمایش موضوعات به روش های مختلف در محیط اتوکدVscurrentVs
۱۵۳اجرای پالتvisual styleVisual styleVsm
۱۵۴ایجاد فایل الگوی بلوکW blockW
۱۵۵ترسیم گوهWedgeWe
۱۵۶فعال کردن نماد چرخشی نمایش موضوعاتNavsswheelsWheel
۱۵۷تجزیه ی موضوعاتExplodeX
۱۵۸ترسیم خطوط نامحدودX lineXl
۱۵۹اجرای فرمان zoom و انجام تغیرات بزرگنماییzoomZ
۱۶۰اجرای جدول تنظیمات drafting settingDsettingsse

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 193
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [دوشنبه 29 آذر 1395 ] [ 13:38]
تاریخ
تاریخ معماری در ایران، به بیش از ۲۵۰۰ سال قبل باز‌می‌گردد. اکنون در اقصی نقاط کشورمان، بناهای تاریخی فراوانی که مربوط به دوره‌های تاریخی مختلف بوده‌اند وجود دارد. قصد نداریم در مورد این بناها صحبت کنیم، بلکه می‌خواهیم توجه شما را به نکته‌ای در این آثار جلب کنیم که کمتر به آن دقت شده‌است؛ سقف بناهای ایرانی.

سقف، در بناهای ایرانی، به خصوص در بناهایی که کارکرد مذهبی دارند نقش بسیار مهمی دارد. در مساجد، از آنجا که سقف، دالانی برای نزدیکی به آسمان محسوب می‌شد، همیشه مورد توجه معماران قرار می‌گرفت. با این حال چیزی که بیشتر باید به آن فکر کنیم، اهمیت سقف در گذشته و بی اهمیت بودن آن در معماری امروز است. امروز دیگر کسی به آسمان خانه‌اش نگاه نمی‌کند.

بدون توضیحات بیشتر، توجه شما را به دیدن تصاویری از زیباترین سقف‌های بناهای تاریخی ایران در فارنت جلب می‌کنیم.

Farnet-Alighapu-01عمارت عالی قاپو، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Alighapu-02عمارت عالی قاپو، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Alighapu-03عمارت عالی قاپو، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Dolat-abad-Yazdعمارت باغ دولت آباد، یزد – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Fatima-Masumeh-Shrineحرم حضرت معصومه (س)، قم

Farnet-Grand-Mosque-of-Isfahanمسجد جامع اصفهان – عکس از علی کردزاده

Farnet-Imam-Mosque-01مسجد امام، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Imam-Mosque-02مسجد امام، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Jameh-mosqueمسجد جامع یزد – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Nasir-ol-Mulk-Mosqueمسجد نصیرالملک، شیراز – عکس از مارتین ییله

Farnet-Nasir-ol-Mulk-Mosque-02مسجد نصیرالملک، شیراز – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Seyyed-mosqueمسجد سید، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Sheikh-Lutf-Allah-Mosque-01مسجد شیخ لطف‌الله، اصفهان – عکس از علی کردزاده

Farnet-Sheikh-Lutf-Allah-Mosque-03مسجد شیخ‌ لطف‌الله، اصفهان – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Vakil-Mosque-01مسجد وکیل، شیراز – عکس از محمدرضا دمیری گنجی

Farnet-Vakil-Mosque-02مسجد وکیل، شیراز – عکس از آندرو اشنایدر


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 118
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [دوشنبه 15 آذر 1395 ] [ 23:20]
تاریخ
فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 154
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [جمعه 31 ارديبهشت 1395 ] [ 10:29]
تاریخ

مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از طریق بافت و رنگ آنها بدست می آید، زبانی حاصل می شود که می تواند مکمل اندیشه و راهگشای معماری باشد.

"ماریو بوتا":: امتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 5

:: بازدید : 128
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [جمعه 31 ارديبهشت 1395 ] [ 10:28]
تاریخ

محاسبه شیب زمین و شیب رمپ

در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح بدم.
دوستان زیادی شیب را با درجه اشتباه میگیرند، باید این نکته را خدمتتان بگم که شیب ۱۰۰ درصد برابر با زاویه ۴۵ درجه است.
این یک محاسبات ساده ریاضی است که با tan به راحتی به نتیجه میرسید.
من زیاد بحث را پیچیده نکنم، همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید یک طول با ۲ شیب مختلف محاسبه شده است.
در مثال نخست طول زمین ۱۵۰ متر در نظر گرفته شده است که برای محاسبه ارتفاع کافی است عدد طول را در شیب مورد نظر ضرب کنید. (h=s*a)
۱۵۰ ضربدر ۰/۱۰ = ۱۵ متر —> این عدد ارتفاعی است که با طول ۱۵۰ متر و شیب ۱۰ درصد بدست میآید.

مثال دوم طول زمین ۱۰۰ متر و شیب ۱۰درصد در نظر گرفته شده است برای محاسبه این مورد نیز ۱۰۰ ضربدر ۰/۱۵ = ۱۵ متر
در صورتی که طول زمین و میزان شیب مورد نظر  را داشته باشیم به راحتی میتوانیم ارتفاع را مشخص کنیم.

این روش را میتوانید برای حالات مختلف نیز استفاده کنید.
حالتی که ارتفاع و طول را دارید و میخواهید شیب را محاسبه کنید.
حالتی که ارتفاع و شیب را دارید و میخواهید طول را محاسبه کنید و …
امیدوارم که این آموزش مفید واقع بشه.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 164
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [جمعه 10 ارديبهشت 1395 ] [ 16:43]
تاریخ

https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm

برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لینک بالابای بای


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 2942
:: ارسال شده در: آرشیو کل ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [پنجشنبه 15 بهمن 1394 ] [ 10:16]
تاریخ

عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش


عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش

عکس حیرت انگیز از قبل و بعد ارایش

 
 
 
 
 
 
 :: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 104
:: ارسال شده در: آرشیو کل , جالب انگیز ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [سه شنبه 15 دي 1394 ] [ 11:19]
تاریخ

چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد

چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد

من احد عظیم زاده هستم. در ۱۰ آذر ۱۳۳۶ در ده اسفنجان در شهرستان اسکو متولد شدم. هفت ساله بودم که پدرم را از دست دادم و یتیم شدم. امکانات مالیمان اجازه نمیداد به مدرسه بروم و فقط پس از رفتن به کلاس اول مجبور شدم پشت دار قالی بنشینم و قالیبافی کنم. تا ۱۳ سالگی روزها قالی میبافتم و شبها درس میخواندم. چارهای نبود، وسع مالی ما جز این اجازه نمیداد.

خاک خوردم و زحمت بسیار کشیدم. در سال ۲بار بیشتر نمیتوانستیم برنج بخوریم. یک بار روز ۲۱ ماه رمضان و بار دوم شب چهارشنبه سوری. آرزو داشتم یا خلبان شوم یا پولدار و برای رسیدن به این آرزوها بسیار زحمت کشیدم.کارم را با به دوش کشیدن پشتی و قالیهای کوچک و بردن آن از اسفنجان یا اسکو برای فروش آغاز کردم. در آغاز کار از هرکدام از آنها یک یا دو تومان (نه هزار یا ۲هزار تومان) سود میکردم. پنج سال اینچنین سخت کار کردم. بسیار دشوار بود. اما پشتکار و اعتقاد به هدف با توکل به خدا تحمل سختیها را آسان میکرد. در ۱۸ سالگی توانستم ۲۰ هزار تومان پسانداز کنم، اما فشارها همچنان ادامه داشت تا اینکه مجبور به ترک تحصیل شدم.
 

غصه یتیمی چون باری سنگین به دوشم بود. (بغض میکند) یتیم هیچکس را ندارد. کارمند، کارگر، بانکی، کاسب و هرکس دیگری شب که به خانهاش میرود دستی به سر و روی بچهاش میکشد. اما یتیم این محبت بزرگ را ندارد. شبها، شبهای جمعه پاهایش را در بغل میگیرد و به انتظار مینشیند. در انتظار آن کس که دستی به سرش بکشد…در این فکر بودم که سرمایهام را افزایش بدهم تا بتوانم کاری بکنم. میخواستم یک کارگاه فرشبافی راه بیندازم. سراغ پسرعموی پدرم رفتم و از او ۲۰ هزار تومان قرض کردم و ۶۰ هزار تومان هم از بانک وام گرفتم. سرمایهام شد ۱۰۰ هزار تومان یعنی به اندازه یک تراول صد تومانی امروزی. وقتی این پول دستم آمد تازه به فکر افتادم که چه بکنم.

چه ایده جدیدی داشته باشم؟ ماهها فکر کردم. آن روزها چون انقلاب پیروز شده بود تا ۲ سال به هیچ ایرانی پاسپورت نمیدادند. در این مدت فکر کردم و فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم که با صادرات کارم را شروع کنم.اما هیچ اطلاعاتی نداشتم. شنیده بودم آلمان مرکز تجارت فرش است. ویزا گرفتم و به هامبورگ رفتم و در یک مسافرخانه یا پانسیون مستقر شدم. به سالنها و انبارهای فرش آنجا سرزدم و با سلیقه ها آشنا شدم. آنجا به من گفتند ثروتمندان برای خرید فرش به سوئیس میروند. ویزای ۱۵ روزه سوئیس گرفتم و به ژنو رفتم.
 
 
زبان هم نمیدانستم. در یک هتل با تاجری آشنا شدم و او ایده اصلی را به من داد: فرش گرد بباف. در آن دوران در ایران فرش گرد بافته نمیشد و کیفیت تولید فرش و رنگ بندیها هم مناسب نبود. چای و قهوهام را خوردم و همان روز به ایران برگشتم.به ده خودمان آمدم و ساختمانی اجاره کردم. دستگاه خریدم، با ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط. ابریشم هم قسطی خریدم. انسان باید ریسکپذیر باشد و من هم ریسک کردم. با دست خالی و از هیچ. شروع به بافتن فرش گرد کردم و چند نمونه که بیرون آمد سر و کله تاجران آلمانی پیدا شد و آنان به اسفنجان آمدند. باور میکنید یا نه؟ در اولین معامله ۶. ۵ میلیون تومان نقد پرداختند و شش میلیون تومان هم چک دادند! آن شب از شدت هیجان نخوابیدم. احساس آن شب را خوب به خاطر دارم. سرمایه ۱۰۰ هزار تومانی من که ۸۰ هزار تومانش قرض بود در کارخانه اجاره ای اینچنین سودی نصیب من کرده بود، در اولین قدم…

کسب و کارم رونق گرفت و صادراتم را به آلمان، ایتالیا، سوئیس، انگلیس، بلژیک و دیگر کشورها آغاز کردم. بسیار سفر کردم و ایدههای جدید دادم. از موزههای فرش کشورها بازدید میکردم و از طرحها اقتباس یا از آنها عکس میگرفتم و با الهام از آنها و تلفیق طرحها، ایدههای نو بیرون میدادم. در این مدت سلیقه مشتریان را شناختم.اصول کار خودم را پیدا کردم. من شریک ندارم. هیچگاه نداشته ام و نخواهم داشت. اگر شریک خوب بود، خدا برای خودش شریک میگذاشت.


اصل دیگر من احترام به مشتری است، هر که میخواهد باشد. پیش مشتری مثل سربازی که جلوی تیمسار خبردار میایستد، با احترام میایستم. اتکای خودم اول به خدا و دوم به ایده و تفکر و پشتکار و ریسکپذیری خودم است. بسیار ریسک میکنم، بسیار. کمی بعد در بازدید از هتلهای معروف جهان تصمیم گرفتم وارد کار ساخت بزرگترین پروژه هتل کشور شوم. تاکنون ۱۸۰ میلیارد تومان در این پروژه سرمایهگذاری کرده ام. تمام مصالح این پروژه خارجی و بهترین است.
 

:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 102
:: ارسال شده در: آرشیو کل , جالب انگیز ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [سه شنبه 15 دي 1394 ] [ 11:17]
تاریخ

تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری

عکس های قدیمی و یادگاری از هیئت‌ های قدیمی عزاداری در محرم
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
 
تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری
:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 111
:: ارسال شده در: آرشیو کل , جالب انگیز ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [سه شنبه 15 دي 1394 ] [ 11:15]
تاریخ


بیشترین دروغی که دراین دنیا گفتم,,,

این کلمه است : خوبم


http://upload.tehran98.com/img1/dl6pu3dcayi5hh3lxunk.jpg


 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰ 
 
 مخاطب خاص باشی
یا عام

فرقی نمی کند

من اول شخص مفردی هستم

که عاشقت شده است.    

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

               
 

 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰ 

هنوزمـ...

امــروز یاבمــ افتــاב ..دفتــر خاطراتـــے ڪـﮧ

خیلـــے وقتــ استــ

چیزــےבر آטּ ننوشتـﮧ امــ

بــا خوבمــ میگویمــ :

" فڪرشــ را بڪـטּ یڪــ روزمیمیرــے او میمانـــב و ایـטּ בفتَــر "

בلَمــ میســوزב براے تو


ڪــﮧ میشڪنــے روزــےڪـﮧ مـטּ نیستمــ

تــو ایـטּ دفتــر را میخوانــے

خــرב میشوے وقتــے میفهمــے


چقــבر בوستتــ داشتمــ ... !.


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 

 

 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

  
+لُـغـت نـآمـہ هـآے בنیـآ رآ بـآیـב آتـش زב ...


جـلوے وآژه ے نبـودט نوشـتـہ انـב :

"عـבمـ حـضور شخصے یـآ چیـزے "

هـمـیــט !

چــقـבر  نَبـوבט تــو رآ

سـآבه فَرض مـے ڪنـنـב ...


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 
 


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

لــعــنتی

چه دودی مــیکند ...

ســـیگاری که با یـــاد تـــو کشیـــده میشود...!


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 
 
 

 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

دلتنگی از نیمه های شب

وقتی که تیک تاک عقربه ها عمقِ تنهـاییت

را به رخ میکشند آغاز میشود

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 
 

 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 این‌طور که تـــــــــو را زیبا می‌نویسند، یعنی:

عاشق‌اَت شده‌اند کلمات!

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 

 
 
 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

نانِ متبرّک استْ لب‌هایت.


کُفر نیست اگر بگویم:


خدا را هم ببوسی، تقدیس می‌شود!

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 

  
 

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 
آرزو كن كه آن اتفاق قشنگ بيفتد


رويا ببارد


دختران برقصند


قند باشد


بوسه باشد


خدابخندد به خاطر ما


ما كه كارى نكرده ايم!


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

 

 

  

✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰ 

 
بــارانــي مــوَرب

در نيــمروزي آفتــابــي

هيــچ اتفــاقي نيــافتــاده اســت

تنــها تــو رفتــه اي

امــا مــن

قســم مــي خــورم کــ ه ايــن بــاران

بــارانــي معــمولي نيســت

حتمــا جــايــي دور

دريــايــي را بــه بــاد داده انــد...


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

  

 


✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰

 

بهانـه هـم اگـر میـگیری

بهـانـه ی مرا بگـیر ...

تمـام خواسـتـن را وجـب کردم

تمام خواـستـن را ...

هیچـکس

و هیـچ کس

بـه انداره مـن عاشــق تـو

و بهانـه های تـو نیـسـت...


مُــچـالـه کــُن ... بشکـَن ... بـَنـدبـزن

خَــط بــزن ، خُـلـاصـه راحـَتــــ  بـاش ...

ارثــــِ پــدرتـــ کــه نـیـسـتـــ ...

دل تـَنهـای مَـن استـــ ...
✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰


آבمهآ چـــ ﮧ موجُوבاتَ בلگیرے هَستنـב..
وَقتــے سوزنَـشانَ را نـخَ مــے کُنــے
 
برایتَ בروغ مــے بافنـב....!!!✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰
✰(¯`*•.¸,¤° ̲[̲̲̲̲̲̲̲̅B̲̲̲̲̲̲̲̅]̲ °¤,¸.•*´¯)✰
:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 101
:: ارسال شده در: آرشیو کل , شعر عاشقانه تک بیتی های ناب اشعار و تک بیت های زیبا تک بیــــــــــــــت های ناب و زیبـــــا ,

نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [سه شنبه 15 دي 1394 ] [ 11:11]
تاریخ
آخرین مطالب ارسالی
خبر فوری تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394
پست ویژه تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394
دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
پست فوری تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395
صفحات سایت
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 930
کل نظرات کل نظرات : 4
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا تعداد اعضا : 44

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 218
باردید دیروز باردید دیروز : 285
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 10
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 1
بازدید هفته بازدید هفته : 1,000
بازدید ماه بازدید ماه : 18,254
بازدید سال بازدید سال : 55,005
بازدید کلی بازدید کلی : 140,148

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 107.22.48.243
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir