معماری و شهر سازی

شرایط عمومی پیمان (2 )

banner
جستجوگر پیشرفته
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ماده 31.مديريت اجرا
كارفرمامي تواندقسمتي ازاختيارات خودرابه شخص حقوقي،كه مديرطرح ناميده مي شود،واگذاركند.كارفرمامدير طرح راباتعيين حدوداختيارات واگذارشده به پيمانكارمعرفي مي نمايد.تمام تصميم گيريهاي مديرطرح درچهارچوب اختيارات واگذارشده،درحكم تصميم كارفرمامي باشد.
ماده 32.نظارت براجراي كار
الف)عمليات اجرايي پيمانكار،هميشه بايدزيرنظروبااطلاع مهندس مشاورانجام شود.نظارتي كه ازطرف كارفرماومهندس مشاوردراجراي كارهابه عمل مي آيد،به هيچ روي،ازميزان مسئوليت پيمانكارنمي كاهد.
نظارت مستقيم بركارپيمانكار،درمحدوده كارگاه ودرمواردخاص(براي ساخت قطعات وتجهيزات)درخارج ازكارگاه انجام مي شوددرهرحال،پيمانكاربايدگزارش پيشرفت اقدامهايي راكه خارج ازكارگاه به منظورانجام تعهدات پيمان انجام مي دهد،به مهندس مشاورتسليم كند.
ب )مهندس مشاور،تنهامرجع فني پيمانكاربراي اجراي موضوع پيمان ازسوي كارفرماست.
هرگونه تغييرات،اظهارنظرهاي فني واصلاحات موردنظرپيمانكاران،سازندگان وبازرسان فني،پس ازهماهنگي بامهندس مشاور،موظف به كسب مجوزازكارفرما،براي انجام وظايف نظارت است،دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است.
ج )مهندس مشاوربه منظوراطمينان ازصحت اجراي كار،اقدام به آزمايش مصالح ياكارهاي انجام يافته مي كند. هزينه انجام آزمايشهابرعهده كارفرماست،مگرآنكه دراسنادومدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد. هرگاه نتايج اين آزمايشها باآنچه كه درمدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند،پيمانكارمتعهداست كه مصالح و كارهاراطبق دستورمهندس مشاوراصلاح كند.هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكاراست،مگرآنكه نقص موجودمربوط به مدارك فني باشد.پيمانكارموظف است كه براي نمونه برداري ازمصالح ياانجام هرنوع آزمايش، تعدادلازم كارگربه صورت موردي وموقت،به طوررايگان دراختيارمهندس مشاوربگذارد.
د )درصورتي كه مهندس مشاورموادري ازعدم رعايت مشخصات فني،نقشه هاوديگرمدارك فني پيمان رادر اجراي كارها مشاهده كند،باارسال اخطاريه اي،اصلاح كارهاي معيوب رادرمدت مناسبي كه باتوجه به حجم ونوع كارتعيين مي نمايدازپيمانكارمي خواهد.اگرپس ازپايان مهلت تعيين شده،پيمانكارنسبت به اصلاح كارها اقدام نكند، كارفرمامي تواند خودش كارهاي معيوب رااصلاح كندوهزينه هاي مربوط به اضافه 15 درصد،ازمطالبات پيمانكاركسركند.درصورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاوربراي اصلاح هركارمعيوب ازسوي پيمانكار تكرارشود،كارفرمامي تواند پيمان راطبق ماده 46 فسخ نمايد.
ه )كارفرمادرمدت اجراي پيمان،هرموقع كه لازم بداند،توسط نمايندگان خود،عمليات پيمانكاررابازرسي مي كند پيمانكارموظف است كه هرنوع اطلاعات ومداركي كه موردنيازباشد،دراختيارنمايندگان كارفرمابگذاردوتسهيلات لازم رابراي انجام اين بازرسيها فراهم سازد.
و )اگردرطول مدت پيمان،تصميم به تغييرمهندس مشاوربگيرد،اين تصميم بايددست كم يك ماه بيشتربه اطلاع پيمانكاربرسد.پيمانكارومهندس مشاور،موظف هستندكه تكليف آزمايشهاي ناتمام،صورتجلسه هاي دردست اقدام وصورت كاركردهاي درحال رسيدگي راروشن كنند.درصورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند، كارفرمامستقيماًبجاي مهندس مشاورتكليف كارهاي ناتمام راروشن مي كندوهزينه هاي مربوط به اين اقدام رابه حساب بدهي مهندس مشاورمنظور مي نمايد.اگردرزمان اعلام كارفرمامبني برتغييرمهندس مشاور،بخشهايي ازكار توسط پيمانكاردرحال اجراباشدكه اتمام آن بخش منجربه صدورتاًييديه هاي مهندس مشاورشده واين امرموكول به زمان پس ازتغييرمهندس مشاورشود،اين گونه موارد،بايددرطول يك هفته ازتاريخ اعلام كارفرما،ازسوي پيمانكار به پيمانكارمنعكس شود،تاكارفرماترتيب لازم رابراي عدم انقطاع آن بخش ازكارپيمانكاروصدوربه موقع تاًييديه بدهد.كارفرمامهندس مشاورجديدرابه پيمانكارمعرفي مي كندواختيارات اوراطبق آنچه كه براي مهندس مشاورقبلي تعيين شده بود،تنفيذياتغييرات مربوط رابه پيمانكارابلاغ مي نمايدوازآن پس،تصميمهاودستورهاي مهندس مشاور جديددرچهرچوب پيمان،براي پيمانكارلازم الاجراست.
ماده 33.مهندس ناظر
الف)مهندس ناظركه نماينده مهندس مشاوردركارگاه است،وظيفه داردكه باتوجه به اسنادومدارك پيمان،در اجراي كار،نظارت ومراقبت دقيق به عمل آوردومصالح وتجهيزاتي راكه بايدبه مصرف برسد،براساس نقشه ها ومشخصات فني موردرسيدگي وآزمايش قراردهدوهرگاه عيب ونقصي درآنهايادرنحوه مهارت كاركنان ياچگونگي كارمشاهده كند،دستوررفع آنهارابه پيمانكاربدهد.همچنين هرگاه بعضي ازماشين آلات معيوب باشد به طوري كه نتوان باآنهاكارراطبق مشخصات فني انجام داد،مهندس ناظرتعميرياتعويض وتغييرآنهاراازپيمانكارمي خواهد.با رعايت بند”ب”،هرگونه دستوري كه ازطرف مهندس ناظربه پيمانكارداده شود،به مثابه دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاوراست وپيمانكارملزم به اجراي آنهاست.
ب )مهندس ناظر،به هيچ روي،حق نداردكه ازتعهدات پيمانكاربكاهدياموجب تمديد مدت پيمان ياپرداخت اضافي به پيمانكارشودياهرنوع دستورتغييركاري راصادركند.
ج )پيمانكارمكلف است كه دستورهاي مهندس ناظر رادرحدودمفاداين ماده اجرانمايد،مگردرمواردي كه آنهارا برخلاف اسنادومدارك پيمان تشخيص دهد،كه دراين صورت،موظف است كه موضوع رابه مهندس مشاوربنويسدو كسب تكليف كند.هرگاه مهندس مشاورموضوع رافيصله ندهد،نظركارفرمادرآن موردقاطع مي باشد.
د )باوجودنظارتي كه ازطرف مهندس ناظردراجراي كارهابه عمل مي آيد،كارفرماومهندس مشاورحق دارند مصالح مصرفي وكارهاي انجام يافته راموردرسيدگي قراردهندواگرمشخصات آنهارامغايرنقشه هاومشخصات فني تشخيص دهندپيمانكارمتعهداست مصالح وكارهاي معيوب رابه هزينه خودتعويض نمايد.به هرحال،نظارت مهندس ناظرازمسئوليت پيمانكار نمي كاهدوسلب حق ازكارفرماومهندس مشاورنمي كند.

فصل چهارم
تضمين،پرداخت،تحويل كار
ماده 34.تضمين انجام تعهدات
موقع امضاي پيمان،براي تضمين انجام تعهدات ناشي ازآن،پيمانكاربايدضمانتنامه اي معادل5 درصدمبلغ اوليه پيمان،صادرشده ازطرف بانك موردقبول كارفرماوطبق نمونه اي كه ضميمه اسنادمناقصه بوده است،تسليم كارفرما كند.ضمانتنامه يادشده بايدتايكماه پس ازتاريخ تحويل موقت موضوع پيمان،معتبرباشد.تاهنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است،پيمانكارموظف است براي تمديدضمانتنامه يادشده اقدام كندواگرتا 15 روزپيش ازانقضاي مدت  اعتبارضمانتنامه،پيمانكارموجبات تمديدآن رافراهم نكرده وضمانتنامه تمديدنشود،كارفرماحق داردكه مبلغ ضمانتنامه راازبانك ضامن دريافت كندووجه آن رابه جاي ضمانتنامه،به رسم وثيقه نزدخودنگه دارد.كارفرما تضمين انجام تعهدات راپس ازتصويب صورتمجلس تصويب موقت،باتوجه به تبصره يك اين ماده آزادمي كند.
تبصره1.حداكثرتايكماه پس ازتحويل موقت،آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37،بدون منظورداشتن مصالح پاي كارتنظيم مي شود.هرگاه براساس اين صورت وضعيت،پيمانكاربدهكارنباشدياجمع بدهي اوازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركمترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود.ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار،ازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربيشترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات،برحسب موردطبق شرايط تعيين شده درماده 40 يا52 آزادمي شود.
تبصره2.درصورتي كه تمام ياقسمتي ازتضمين انجام تعهدات،به صورت نقدنزدكارفرماباشديابارعايت مقررات،به جاي ضمانتنامه بانكي ازانواع ديگراوراق بهاداراستفاده شود،چگونگي گرفتن تضمين واستردادآن درهرمورد،طبق شرايطي است كه دراين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است.
ماده 35.تضمين حسن انجام كار
ازمبلغ هرپرداخت به پيمانكار،معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام كاركسرودرحساب سپرده نزدكارفرما نگهداري مي شود.نصف اين مبلغ پس ازتصويب صورت وضعيت قطعي طبق ماده 40 ونصف ديگرآن پس از تحويل قطعي،بارعايت مواد 42 و52 مستردمي گردد.
تبصره- پيمانكارمي تواند وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارراطبق دستورالعمل نافذدرزمان ارجاع كاركه شماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است دريافت كند.
ماده 36.پيش پرداخت
كارفرماموافقت داردكه به منظورتقويت بنيه مالي پيمانكار،مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكارپرداخت كند. ميزان،روش پرداخت وچگونگي واريزپيش پرداخت وديگرضوابط آن،براساس دستورالعمل مربوط است كه درزمان ارجاع كارنافذبوده وشماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است.پيمانكاردرموعدهاي مقرردر دستورالعمل پيشگفته،براي دريافت هريك ازاقساط پيش پرداخت،درخواست خودرابه مهندس مشاورمي نويسد، كارفرماپس ازتاًييدمهندس مشاور،هرقسط پيش پرداخت رادرمقابل تضمين تعيين شده دردستورالعمل،بدون اينكه وجوهي ازآن كسرشود،پرداخت مي نمايد.مهلت پرداخت هرقسط پيش پرداخت 20 روزازتاريخ درخواست پيمانكاركه به تاًييدمهندس مشاوررسيده است،يا 10 روزازتاريخ ارائه تضمين ازسوي پيمانكار،هركدام كه بيشتر است،مي باشد.
ماده 37.پرداختها
الف)درآخرهرماه،پيمانكار،وضعيت كارهاي انجام شده ازشروع كارتاتاريخ راكه طبق نقشه هاي اجرايي، دستوركارها وصورتمجلسهاست اندازه گيري مي نمايدومقدارمصالح وتجهيزات پاي كارراتعيين مي كند،سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان،مبلغ صورت وضعيت رامحاسبه كرده وآن رادرآخرآن ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد.مهندس مشاور،صورت وضعيت پيمانكارراازنظر تطبيق بااسنادومدارك پيمان كنترل كرده ودرصورت لزوم باتعيين دليل اصلاح مي نمايدوآنرادرمدت حداكثر 10 روزازتاريخ دريافت ازسوي مهندس ناظر براي كارفرماارسال مي نمايدومراتب رانيزبه اطلاع پيمانكارمي رساند.كارفرماصورت وضعيت كنترل شده ازسوي مهندس مشاوررارسيدگي كرده وپس ازكسروجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي موقت قبلي پرداخت شده است وهمچنين اعمال كسورقانوني وكسورمتعلقه طبق پيمان،باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكارراحداكثرظرف مدت 10 روزازتاريخ وصول صورت وضعيت،باصدورچك به نام پيمانكار،پرداخت مي كند.باپرداخت صورت وضعيت موقت،تمام كارها ومصالح وتجهيزاتي كه درصورت وضعيت مزبوردرج گرديده است متعلق به كارفرماست،ليكن به منظوراجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان،به رسم امانت،تاموقع تحويل موقت،دراختيار پيمانكارقرارمي گيرد.مقاديردرج شده درصورت وضعيتهاي موقت وپرداختهايي كه بابت آنهابعمل مي آيدجنبه موقت وعلي الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گيري ومحاسباتي وجز اينها،درصورت وضعيتهاي بعدي يادر صورت وضعيت قطعي،اصلاح ورفع مي شود.به منظورايجادامكان براي تهيه،رسيدگي وتصويب صورت وضعيت قطعي درمهلتهاي تعيين شده درماده 40 پيمانكاربايد ضمن اجراي كاروپس ازاتمام هريك ازاجزاي آن نسبت به تهيه متره هاي قطعي وارائه آنهابه مهندس مشاوربراي رسيدگي همراه باصورتمجلسها ومدارك مربوط اقدام نمايد،اين اسنادبايددرصورت وضعيتهاي موقت نيزمورداستفاده قرارگيرد.
تبصره1.هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي ازطرف مهندس مشاورموردتاًييدكارفرماقرارنگيرد،كارفرما پس ازوضع كسورتعيين شده دراين ماده،تا 70 درصدمبلغ صورت وضعيتي راكه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علي الحساب ودرمدت مقرردراين ماده دروجه پيمانكارپرداخت مي كندوصورت وضعيت راهمرا بادلايل ردآن،براي تصحيح به مهندس مشاوربرمي گرداند،تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداكثر 5 روز،دوباره به شرح يادشده ،براي كارفرماارسال شودوبقيه مبلغ به ترتيب پيشگفته به پيمانكارپرداخت گردد.دراين صورت،مهلت پرداختمبلغ صورت وضعيت ازتاريخي شروع مي شودكه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود.
تبصره2.اگرپيمانكارنسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترض باشد،اعتراض خودراباذكردليل،حداكثرظرف مدت يك ماه،به كارفرما اعلام مي كند تاموردرسيدگي قرارگيرد.
تبصره3.اگرپيمانكاردرموعدمقررصورت وضعيت موقت راتهيه وتسليم مهندس ناظر نكند،مهندس مشاورباتاييد كارفرماوبه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندواقدامات بعدي براي رسيدگي وپرداخت آن رابه ترتيب اين ماده به عمل مي آورد.دراين حالت،هيچ گونه مسئوليتي ازنظرتاخيردرپرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.
ب )درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبهاهستند،پس ازتاييدهرصورت وضعيت موقت ازسوي كارفرما،پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحادبهي آن صورت وضعيت رابراساس آخرين شاخصهاي اعلام شده محاسبه مي نمايدوبه منظوربررسي وپرداخت به نحوي كه دربند”الف”تعيين شده است،براي مهندس مشاورارسال مي كند.
تبصره- اگربه هردليل وغيرازقصورپيمانكار،تعديل كاركردهاي هرنيمه ازسال(سه ماهه اول ودوم ياسوم وچهارم)پس ازسپري شدن سه ماه ازآن نيمه سال،باشاخصهاي قطعي،آن رارسيدگي مي كندوبه كارفرماتسليم مي نمايدتاطبق بند”الف”براي رسيدگي وپرداخت آن اقدام شود.
ماده 38.پرداختهاي ارزي
هرگاه طبق اسنادومدارك پيمان،پيمانكاربراي بعضي ازهزينه هاي اجرايي موضوع پيمان،احتياج به ارزداشته باشد بدين ترتيب رفتارمي شود.
الف)اگردراجراي بند”الف”ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي دراسنادومدارك پيمان،پرداخت ارزاز سوي كارفرماتعهدشده باشد،كارفرماارزموردنيازرادرمقابل پرداخت معادل ريالي آن ازسوي پيمانكار،به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران درتاريخ پرداخت،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد،به شرط آنكه درقراردادآنها قسمتي ازحقوق كه هيچ گاه نبايد از 50 درصدبيشترباشد،به ارزپيش بيني شده باشد.
ب )براي تهيه مصالح وتجهيزاتي كه در اسنادومدارك پيمان پرداخت ارزازسوي كارفرماتعهدشده است وبايد ازخارج كشوروارد شودودرعمليات موضوع پيمان مصرف گرديده ودركارباقي بماند،پيمانكاربايدطبق مشخصات تعيين شده دراسنادومدارك پيمان وباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،براي تهيه پروفرماي خريدمصالح وتجهيزات موردبحث،به طوري كه دست كم داراي 90 روزاعتبارباشد،اقدام نمايد.پيمانكاربايدبامسئوليت خود،اسنادفروشنده راازلحاظ انطباق مقاديرومشخصات آنهابااسنادومدارك پيمان،كنترل نمايدوپس ازتاييد،به مهندس مشاورتسليم كند. مهندس مشاور،اسناددريافتي رابررسي مي كندوپس ازتاييد،ظرف مدت 20 روزازتاريخ وصول آنها،نظركارفرما رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.اسنادمربوط به خريدمصالح وتجهيزات پيشگفته بايدبه نام كارفرماصادرشود.كارفرما براساس اسنادتاييدشده به حساب پيمانكاراقدام به گشايش اعتبارمي كند.پيمانكاربانظارت كارفرما،نسبت به ترخيص مصالح وتجهيزات سفارش شده ازگمرك،به هزينه خود،اقدام مي نمايد.پس ازآنكه مصالح وتجهيزات يادشده وارد كارگاه شدوبهاي آن به صورت كاريامصالح وتجهيزات پاي كاردرصورت وضعيتها منظورگرديد،پرداختهاي قبلي كه به صورت اعتبارازطرف كارفرما انجام شده است،ازطلب پيمانكاركسرمي شود.
ج )اگردراجراي بندهاي”الف”و”ب”،نرخ تسعيرارزنسبت به نرخ آن درتاريخ تسليم پيشنهادقيمت پيمانكارتغيير كند،درصورت افزايش نرخ ارز،تفاوت نرخ تسعيرارزبه حساب بستانكاري پيمانكارمنظورمي شودودرصورت كاهش نرخ ارزبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي گردد.
د )تعديل نرخ كارهاي موضوع بند”ب”،درصورت شمول تعديل به اين پيمان،تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعديل آحادبهاكه درمورداين پيمان نافذاست،مي باشد.
ه )اگربراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه براي اجراي كارموردنيازاست وامكان تهيه آنهادرداخل نيست وبايدازخارج كشورواردشود،ازسوي كارفرماتسهيلات ارزي دراسنادومدارك پيمان پيش بيني شده باشد،دراين مورد،به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود.پرداخت هزينه تاًمين ماشين آلات وابزارموضوع اين بند،به عهده پيمانكار،ومالكيت آنها،متعلق به پيمانكاراست.
ماده 39.تحويل موقت
الف)پس ازآنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديدوكارآماده بهره برداري شد،پيمانكارازمهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كندونماينده خودرابراي عضويت درهيات تحويل معرفي مي نمايد.مهندس مشاور،به درخواست پيمانكاررسيدگي مي كندودرصورت تاييدضمن تعيين تاريخ آمادگي كاربراي تحويل موقت تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت راازكارفرمامي نمايدكارفرمابه گونه اي ترتيب كاررافراهم مي كندكه هيات تحويل حداكثردرمدت 20 روزازتاريخ آمادگي كاركه به تاييدمهندس مشاوررسيده است درمحل كارحاضرمي شودوبراي تحويل موقت اقدام نمايد.اگربه مهندس مشاورعمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشدظرف مدت هفت روز ازدريافت تقاضاي پيمانكارنواقص وكارهايي راكه بايدپيش ازتحويل موقت تكميل شودبه اطلاع پيمانكارمي رساند.
هيات تحويل موقت،متشكل است از:
نماينده كارفرما
نماينده مهندس مشاور
نماينده پيمانكار
كارفرماتاريخ ومحل تشكيل هيات رابه اطلاع مهندس مشاوروپيمانكارمي رساندوتاتاريخ تشكيل هيات مهندس مشاوربرنامه انجام آزمايشهايي راكه براي تحويل كارلازم است تهيه وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاآن قسنت ازوسايل راكه تدارك آنهاطبق اسنادومدارك پيمان به عهده اوست براي روزتشكيل هيات درمحل كارآماده كندپيمانكارموظف است كه تشكيلات لازم رابراي هيات تحويل فراهم آورد.آزمايشهاي لازم به تشخيص وبانظر اعضاي هيات درمحل انجام مي شودونتايج آن درصورتمجلس تحويل موقت درج مي گرددبه جزآزمايشهايي كه طبق اسنادومدارك پيمان هزينه آنهابه عهده پيمانكاراست هزينه آزمايشهاراكارفرماپرداخت مي كند.هرگاه هيات تحويل عيب ونقصي در كارها مشاهده نكنداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدصورتمجلس تحويل موقت رابه همراه نتيجه آزمايشهاي انجام شده براي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهندكارفرماپس ازتاييدتحويل موقت عمليات موضوع پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
هرگاه هيات تحويل موقت عيب ونقصي دركارها مشاهده نمايداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت باتعيين مهلتي براي رفع نقص مي كندوفهرستي ازنقايص ومعايب كارهاوعمليات ناتمام وآزمايشهايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شودراتنظيم وضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدونسخه اي ازآن رابه پيمانكارمي دهدپس از اعلام رفع نقص ازجانب پيمانكارمهندس مشاوربه اتفاق نماينده كارفرمادوباره عمليات رابازديد مي كندواگربر اساس فهرست نقايص تعيين شده هيچ گونه عيب ونقصي باقي نمانده باشدمهندس مشاورصورتجلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص ومعايب راكه به امضاي نماينده كارفرمامهندس مشاوروپيمانكاررسيده است همراه نتايج آزمايشهاي خواسته شده براي كارفرماارسال مي كندتاپس ازتاييدكارفرمابه پيمانكارابلاغ شوداگربه تشخيص كارفرماحضورنماينده اودربازديدازكاروگواهي رفع نقص ضروري نباشدبه مهندس مشاورنمايندگي مي دهدتابجاي نماينده كارفرما اقدام كند.تاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست كه درصورتمجلس تحويل موقت درج مي شودتاريخ شروع دوره تضمين تاريخ تحويل موقت است به شرط آنكه هيات تحويل هيچ گونه نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازطرف هيات تعيين شده است رفع شوداگرزماني كه پيمانكارصرف رفع نقايص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشدتاريخ تحويل موقت همان تاريخ تشكيل هيات وتحويل كاربه كارفرماست ولي تاريخ شروع دوره تضمين تاريخ رفع نقص است كه به تاييدمهندس مشاوررسيده باشد.اگرهيات تحويل موقت ديرترازموعد مقرر(20 روزازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است)درمحل حاضرشودوبراي تحويل موقت اقدام نمايدتاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست دراين حالت اگرهيات نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازسوي هيات تعيين شده است رفع شودتاريخ شروع دوره تضمين 20 پس ازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است مي باشدمگرآنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشد كه دراين صورت تاريخ شروع دوره تضمين برابرتاريخ رفع نقص كه به تاييد مهندس مشاوررسيده است منهاي مدت تاخيرتشكيل هيات درمحل(نسبت به مهلت 20 روز)مي باشد.كارفرمابايد هزينه هاي حفظ ونگهداري ازكاررابراي مدت تاخيردرتحويل موقت(نسبت به مهلت 20 روز)به پيمانكارپرداخت كند.
ب )درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان براي تكميل وتحويل موقت قسمتهاي مستقلي ازكارزمانهاي مجزايي پيش بيني شده باشديابه نظركارفرمابهره برداري ازقسمتهاي مستقلي ازكارپيش ازتكميل كل كارمورد نيازباشد كارفرمابارعايت اين ماده قسمتهاي پيشگفته راتحويل موقت گرفته واقدامهاي پس ازتحويل موقت مانندآزاد نمودن تضمين انجام تعهدات شروع دوره تضمين تحويل قطعي استرداد كسورتضمين حسن انجام كاررابه تناسب آن قسمت ازكاركه تحويل موقت گرديده است طبق اسنادومدارك پيمان به صورت مستقل انجام مي دهد.
ج )اگرباتوجه به بند”الف”ماده 29 عمليات موضوع پيمان تاحد 125 درصدمبلغ اوليه پيمان انجام شودولي كارهاي اجراشده قابل بهره برداري نباشدوپيمانكاربرايادامه كارموافقت نكندكارفرماطبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد.
د )درصورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شودولي پيمانكارتقاضاي تحويل كاررانكندمهندس مشاورآماده بودن كاربراي تحويل موقت رابه كارفرمااعلام مي نمايدتاكارفرماطبق اين ماده براي تشكيل هيات وتحويل موقت كاراقدام كنداگرپس از 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرماپيمانكارنماينده خودرابراي تحويل موقت معرفي نكندكارفرماباتاًمين دليل به وسيله دادگاه محل نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان طبق اين ماده اقدام مي نمايددراين حالت پيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد ندارد.
ه )پس ازتقاضاي پيمانكاربراي تحويل موقت درصورتي كه آماده بودن كاربراي تحويل موقت موردتاييدمهندس مشاورباشدولي تداركات لازم براي راه اندازي وانجام آزمايشهاي موردنيازمانندآب وبرق كه بايدازسوي كارفرما تامين شودفراهم نباشدنحوه تحويل موقت وتحويل قطعي وآزاد كردن تضمينهاي پيمانكاربارعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل ازنماينده سازمان برنامه وبودجه نماينده كارفرماونماينده پيمانكارمي باشدنظر اين هيات قطعي ولازم الاجرااست.
و )پيمانكارموظف است كه پس ازتحويل موقت تمام وسايل ماشين آلات وابزارومصالح اضافي متعلق به خود درمحلهاي تحويلي كارفرماراظرف مدت مناسبي كه موردقبول مهندس مشاورباشدازمحلهاي يادشده خارج كندبه علاوه پيمانكاربايدظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاورتعيين مي شودساختمانهاوتاسيسات موقتي راكه براي اجراي كاردرمحلهاي تحويلي كارفرماساخته است تخريب ياپياده كندومصالح ومواد زايدآن راازمحل كارخارج وكارگاه رابه هزينه خودتميزكنددرغيراين صورت كارفرمامي تواند براي خارج نمودن آنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.دراين صورت،پيمانكارحق اعتراض نسبت به اقدام كارفرماوادعاي ضرروزيان به اموال وداراييهاي خودراندارد.باتوجه به اينكه مالكيت ساختمانهاي پيش ساخته ومصالح بازيافتي وقطعات پيش ساخته ساختمانهاوتاسيسات تجهيزكارگاه كه به وسيله پيمانكاردرمحلهاي تحويلي كارفرمانصب يااحداث شده است متعلق به پيمانكاراست،هرگاه تمام ياقسمتي ازاين ساختمانهاوتاسيسات موقت پيمانكارمورداحتياج كارفرماباشد،باتوجه به اينكه دراين حالت نبايدوجهي بابت برچيدن ساختمانهاوتاسيسات يادشده به پيمانكارپرداخت شود،قيمت آن باتراضي طرفين تعيين وبه كارفرمافروخته وتحويل مي شود.
ماده 40.صورت وضعيت قطعي
پيمانكاربايدحداكثرتايكماه ازتاريخ تحويل موقت،صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده رابراساس اسنادو مدارك پيمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهيزات پاي كارتهيه كندوبراي رسيدگي به مهندس مشاورتسليم نمايد. مهندس مشاورصورت وضعيت دريافت شده رارسيدگي نموده وظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرماارسال مي نمايد.كارفرماصورت وضعيت دريافت شده راظرف مدت دوماه ازتاريخ وصول رسيدگي مي كندونظرنهايي خودراضمن ارسال يك نسخه ازآن به پيمانكاراعلام مي دارد.درصورتي كه پيمانكارظرف مهلت تعيين شده براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكندباتاييدكارفرما،مهندس مشاوربه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندوپس ازامضاي پيمانكاربراي تصويب كارفرماارسال مي دارددرصورتي كه پيمانكارازامضاي صورت وضعيت خودداري كندمهندس مشاوربدون امضاي پيمانكارصورت وضعيت رابراي كارفرمامي فرستد.
درحالتي كه پيمانكار،صورت وضعيت راقبلاً امضانموده است اگراعتراضي نسبت به نظركارفرماداشته باشديادر حالتي كه صورت وضعيت راقبلاًامضانكرده است ونسبت به نظركارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداكثر ظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول صورت وضعيت باارائه دليل ومدرك،يكجابه اطلاع كارفرمامي رساند.كارفرما حداكثرظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول نظرپيمانكار،به موارداعتراض رسيدگي مي كندوقبول ياردآنهارااعلام مي نمايد.پيمانكارمي تواندبراي تعيين تكليف آن قسمت ازاعتراض خودكه موردقبول كارفرماواقع نمي شودطبق ماده 53 اقدام نمايد.
درصورتي كه پيمانكارظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكندصورت وضعيت قطعي ازطرف پيمانكارقبول شده تلقي مي شود
مقاديركارهاكه به ترتيب بالادرصورت وضعيت قطعي منظورمي شودبه تنهايي قاطع است وماًخذتسويه حساب قرارمي گيردهرچندكه بين آنهاومقاديري كه درصورت وضعيتهاي موقت منظورگرديده است،اختلاف باشد.
هرگاه باتوجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده وساير حسابهاي پيمانكار،پيمانكاربدهكارنباشد،نصف تضمين حسن انجام كارآزادمي شود.
تبصره- درمواردي كه طبق مواد47 يا48 پس ازفسخ ياخاتمه پيمان اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي مي شود،مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي،به ترتيب ازتاريخ صورت برداري ياتاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد.
ماده41.تحويل قطعي
درپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه كارفرمابنابه تقاضاي پيمانكاروتاًييدمهندس مشاور،اعضاي هيات تحويل قطعي وتاريخ تشكيل هيات رابه همان گونه كه درماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است معين وبه پيمانكارابلاغ مي كندهيات تحويل قطعي پس ازبازديدكارهاهرگاه عيب ونقصي كه ناشي ازكارپيمانكار باشدمشاهده ننمايد،موضوع پيمان راتحويل قطعي مي گيردوبي درنگ صورتمجلس آن راتنظيم وبراي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرما،به پيمانكارمي دهدوسپس كارفرماتصويب تحويل قطعي كاررابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
تبصره 1.هرگاه هيات تحويل قطعي عيب ونقصي ناشي ازكارپيمانكارمشاهده كندبراي رفع آنهاطبق ماده 42 رفتارمي شود.
تبصره 2.اگرپيمانكاردرپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه تقاضاي تحويل قطعي كارراننمايد مكلف به رفع نواقص ناشي ازكارخودكه تاتاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروزكرده است مي باشدوتاريخ تقاضاي پيمانكارملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است.
تبصره 3.اگركارفرماباوجودتقاضاي پيمانكاراقدام به اعزام هيات تحويل نكندواين تاًخيرپيش ازدو ماه به طول انجامدوپس ازدرخواست مجددپيمانكاروانقضاي يك ماه ازتاريخ تقاضاي مجددكارفرمادراين زمينه اقدامي نكند عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گرددوبايداقدامات پس ازتحويل قطعي درموردآن انجام شود.
ماده 42.مسئوليتهاي دوره تضمين
اگردردوره تضمين،معايب ونقايصي دركارببينندكه ناشي ازكارپيمانكارباشد،پيمانكارمكلف است كه آن معايب ونقايص رابه هزينه خودرفع كند.براي اين منظوركارفرمامراتب راباذكرمعايب ونقايص ومحل آنهابه پيمانكار ابلاغ مي كندوپيمانكاربايدحداكثر15 روزپس ازابلاغ كارفرما،شروع به رفع معايب ونقايص كندوآنهاراطي مدتي كه موردقبول كارفرماست،رفع نمايد.هرگاه پيمانكاردرانجام اين تعهدقصورورزديامسامحه كندكارفرماحق داردآن معايب ونقايص راخودش يابه ترتيبي كه مقتضي بداندرفع نمايدوهزينه آن رابه اضافه 15 درصدازمحل تضمين پيمانكارياهرنوع مطالبات وسپرده اي كه پيمانكارنزداوداردبرداشت نمايد.
هزينه هاي حفاظت نگهداري وبهره برداري كارهاي تحويل موقت شده دردوره تضمين به عهده كارفرماست.

فصل پنجم
حوادث قهري،فسخ،ختم،تعليق،هزينه تسريع،خسارت تاًخير،تسويه حساب،حل اختلاف

ماده 43.بروزحوادث قهري
جنگ،اعم ازاعلام شده يانشده انقلابهاواعتصابهاي عمومي،شيوع بيماريهاي واگيردار،زلزله،سيل وطغيانهاي غير عادي آتش سوزيهاي دامنه دارومهارنشدني،طوفان وحوادث مشابه خارج ازكنترل دوطرف پيمان كه درمنطقه اجراي كاروقوع يابدوادامه كاررابراي پيمانكارناممكن سازدجزوحوادث قهري به شمارمي رودودرصورت بروز آنهابه ترتيب زيرعمل مي شوددربروزحوادث قهري هيچ يك ازدوطرف مسئول خسارتهاي واردشده به طرف ديگردراثراين حوادث نيست.
الف)پيمانكارموظف است كه حداكثركوشش خودرابراي حفاظت ازكارهاي اجراشده كه دروضعيت قهري رها كردن آنهامنجربه زيان جدي مي شودوانتقال مصالح وتجهيزات پاي كاربه محلهاي مطمئن وايمن به كاربردكارفرما نيزبايدتمام امكانات موجودخودرادرمحل درحدامكان براي تسريع دراين امردراختيارپيمانكارقراردهد.
ب )درموردخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان تاسيسات وساختمانهاي موقت ماشين آلات وابزاروو وسايل پيمانكاربه شرح زيرعمل مي شود.
1)هرگاه خسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده21 باشدبراي جبران آن طبق همان ماده اقدام مي شود.
2)اگرخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده 21 نيست ياميزان آن براي جبران خسارتها كافي نباشدجبران خسارت به عهده كارفرماست.
3)جبران خسارتهاي واردشده به ساختمانهاوتاًسيسات موقت ماشين آلات وابزارووسايل پيمانكارباتوجه به بند”د”ماده 21 به عهده پيمانكاراست.
منظورازجبران خسارتهاي يادشده دربندهاي”ب-1″و”ب-2″اعاده كارها به صورت پيش ازوقوع حادثه است.پس ازرفع وضعيت قهري اگركارفرمااعاده كارها رابه حالت پيش ازوقوع حادثه لازم وميسربداندپيمانكارمكلف است كه اجراي كارهارابي درنگ آغازكنددراين صورت تمديدمدت مناسبي براي اعاده كارهابه وضع اوليه ازسوي پيمانكارپيشنهاد مي شودكه پس ازرسيدگي وتاييدمهندس مشاوروتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.
ج )اگركارفرماادامه يااعاده كارها به وضع اوليه راضروري تشخيص ندهديااگروضعيت قهري بيش ازشش ماه ادامه يابدبدون رعايت بند”د”ماده 48 طبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد
كارفرماهزينه هاي توقف كارپيمانكاررابراي مدت مازادبريك ماه اول طبق بندهاب”ب”و”ج”ماده49 پرداخت مي كند.
ماده44.ممنوعيت قانوني
پيمانكاراعلام مي كندكه درموقع عقدپيمان مشمول منع مداخله،مصوب بيست ودوم ديماه يكهزاروسيصدوسي وهفت نيست ودرصورتي كه خلاف آن براي كارفرمامحزرشودپيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.
هرگاه ضمن انجام كارتاتحويل موقت پيمانكاربه علل زيرمشمول قانون پيشگفته شود:
الف)تغييراتي كه درصاحبان سهام ميزان سهام مديران يابازرسان شركت پيمانكارپيش آيد.
ب )تغييراتي كه دردستگاههاي دولت ياكارفرماپيش آيد
درحالت(الف)پيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.درحالت(ب)به محض وقوع منع قانوني پيمانكارمكلف است كه مراتب رابه كارفرمااعلام كندودرصورتي كه مانع قانوني رفع نشودكارفرمابه پيمان خاتمه مي دهدوطبق ماده 48 باپيمانكارعمل مي كنداگرپيمانكارمراتب رابه موقع به كارفرمااعلام نكندپيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.
ماده45.حقوق انحصاري ثبت شده
الف)پيمانكاركارفرمارادرمقابل تمام دعاوي،خسارتهاومطالبات مربوط به نقص احتمالي حقوق ثبت شده تاًليفات علايم يانامهاي تجاري وديگرحقوق حمايت شده كه دراجراي موضوع پيمان ايجاد شودمصون مي دارد.
ب )كارفرماتاييدمي نمايدكه مفاداسنادومدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقض حقوق حمايت شده شود. درصورتي كه براي پيمانكارمعلوم شودكه رعايت اسنادومدارك پيمان ناگزيردرمواردي موجب نقض حقوق حمايت شده مي گرددبايدپيش ازهرنوع اقدام درموردآنهامراتب رابه مهندس مشاوراعلام كندتاكارفرمانسبت به انجام تغييرات لازم به گونه اي كه نقض حقوق حمايت شده برطرف شوداقدام نمايدونتيجه رابه پيمانكارابلاغ كند.
ماده46.مواردفسخ پيمان
الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرپيمان راطبق ماده47 فسخ كند.
1)تاخيردرتحويل گرفتن كارگاه ازجانب پيمانكاربيش ازمهلت تعيين شده دربند”ب”ماده28.
2)تاخيردرارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش ازنصف مهلت تعيين شده براي تسليم آن.
3)تاًخيردرتجهيزكارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان بيش ازنصف مدت تعيين شده دربند”ج”ماده4 موافقتنامه فسخ پيمان دراين حالت درصورتي مجازاست كه كارفرماقسمتي ازپيش پرداخت راكه بايدبعدازتحويل كارگاه پرداخت كندپرداخت كرده باشد.
4)  تاخيردرشروع عمليات موضوع پيمان بيش ازيك دهم مدت اوليه پيمان يادو ماه هركدام كه كمتراست.
5)تاخيردراتمام هريك ازكارهاي پيش بيني شده دربرنامه زماني تفصيلي بيش ازنصف مدت تعيين شده براي آن كارباتوجه به ماده 30
6)تاخيردراتمام كاربه مدت بيش ازيك چهارم مدت پيمان باتوجه به ماده 30
7)عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده43 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما
8)بدون سرپرست گذاشتن كارگاه ياتعطيل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بيش از15 روز
9)عدم انجام دستورمهندس مشاوربراي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب طبق بند”د”ماده32
10)انحلال شركت پيمانكار.
11)ورشكستگي پيمانكارياتوقيف ماشين آلات واموال پيمانكار ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب توقف ياكندي پيشرفت كارشود.
12)تاخيربيش ازيك ماه درپرداخت دستمزد كارگران طبق بند”و”ماده17
13)هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كرده است.
ب  )درصورت احرازمواردزير،كارفرماپيمان رافسخ مي كند
1)واگذاري پيمان به شخص ثالث
2)پيمانكارمشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد،به استثناي حالت پيش بيني شده دربند”ب”آن براي شمول ماده48.

ماده47.اقدامات فسخ پيمان
الف)درصورتي كه به علت بروزيك ياچندموردازحالتهاي درج شده درماده46،كارفرماپيمان رامشمول فسخ تشخيص دهد،نظرخودراباذكرمواردي كه به استنادآنهاپيمانكاررامشمول فسخ مي داند،به پيمانكارابلاغ مي كند.
پيمانكارمكلف است كه درمدت 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرمادرصورتي كه دلائلي حاكي ازعدم انطباق نظركارفرماباموارداعلام شده داشته باشدمراتب رابه اطلاع كارفرمابرساند.اگرظرف مهلت تعيين شده پاسخي ازسوي پيمانكارنرسدياكارفرمادلايل اقامه شده اورامردودبداندكارفرمافسخ پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي كندوبدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي،به ترتيب مفاداين ماده عمل مي نمايد.
درصورتي كه تصميم كارفرمابراي فسخ پيمان به استنادموارددرج شده دربندالف ماده46 باشدموضوع فسخ پيمان بايدبدواًبه وسيله هياتي متشكل ازسه نفر به انتخاب وزيريابالاترين مقام سازمان كارفرما(درموردسازمانهايي كه تابع هيچ يك ازوزارتخانه ها نيستند)بررسي وتاييد شودوموردموافقت وزيريا بالاترين مقام سازمان كارفرماقرارگيردوسپس به پيمانكارابلاغ شود.
ب )كارفرماتضمين انجام تعهدات وتضمين حسن انجام كاركسرشده راضبط وبه حساب خزانه واريزمي كندوبي درنگ كارگاه تاسيسات وساختمانهاي موقت مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاروتمام تداركات موجوددرآن رادراختيارمي گيردوبراي حفاظت آن اقدام لازم معمول مي دارد.سپس بي درنگ ازپيمانكاردعوت مي كندكه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري وتهيه صورتمجلس كارهاي انجام شده وتمام مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاروتداركات ديگركه دركارگاه موجوداست معرفي نمايد.هرگاه پيمانكارازمعرفي نماينده ظرف مدت تعيين شده خودداري كنديانماينده معرفي شده ازجانب اودرموعدمقرربراي صورت برداري حاضرنشودكارفرمابه منظورتاًمين دليل باحضورنماينده دادگاه محل براي صورت برداري اقدام مي نمايد وپيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد رانداردپس ازصورت برداري پيمانكاربي درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي ازكارهاي انجام شده مي كند.
ج )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقت راكه دركارگاه احداث شده وبراي ادامه كارمورد نيازاست دراختيارمي گيردوبهاي آنهارابرابرارزش مصالح وتجهيزات بازيافتي كه باتوافق دوطرف تعيين مي شودباتوجه به اينكه دراين مواردنبايدوجهي بابت برچيدن كارگاه به پيمانكارپرداخت شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي كنداگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشدكارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شودبراي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهدداشت به پيمانكارپرداخت مي كند.
د )كارفرمامي تواند ماشين آلات وابزارووسايل متعلق به پيمانكارراكه دركارگاه موجوداست وبه تشخيص خودبراي اتمام كارموردنيازبداند،براي مدت مناسبي كه براي جايگزين كردن آنهاباماشين آلات ديگرلازم است دراختياربگيردوهزينه اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورنمايدكارفرمانمي تواندبدون موافقت پيمانكارماشين آلات اورابيش ازمدتهاي تعيين شده درزيردراجاره خودبگيرد.
1)درموردماشين آلات ثابت دستگاه مركزي بتن،كارخانه آسفالت وماشين آلات خاصي كه نام آنهادرشرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است برابرمدتي كه ازرابطه زيربدست مي آيد.
مبلغ صورت وضعيت قطعي
مدت اوليه پيمان * (————————   - 1) + 3 ماه = مدت اختياركارفرمابراي اجاره
مبلغ پيمان
2)درموردسايرماشين آلات،برابرده ماه.
اگرپيمانكاربه كارفرمابدهكارباشد،كارفرمابه ميزان طلب خود،اقلامي ازماشين آلات وابزارووسايل پيمانكارراكه توسط كارشناس ياكارشناسن منتخب طرفين ارزيابي مي شوددراختيارمي گيردوبارعايت قوانين جاري كشور،به تملك قطعي خوددرمي آورد.
ه )كارفرماازمصالح وتجهيزات پاي كارآنچه طبق مشخصات بوده وبراي اجراي پيمان تهيه شده است قبول مي كند وبهاي آن رابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريدكه موردتوافق دوطرف باشد،به حساب طلب پيمانكارمنظورمي نمايد.
و )پيمانكاربادريافت ابلاغ فسخ پيمان،بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايدكارفرماتاده روزازدريافت فهرست پيشگفته اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيص مي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقراردادخريدآنهارابه كارفرمامنتقل نمايد.مبالغي كه بابت خريد اين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاًديه شده است درمقابل تسليم اسنادومدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاًديه بقيه بهاي خريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.
ز )هرگاه پيمانكارظرف دوهفته ازتاريخ ابلاغ كارفرمابه منظورتوافق دراجراي بندهاي”ج”،”د”و”ه”حاضرنشودياتوافق بين طرفين حاصل نگردد، كارفرمايك ياچندكارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي نمايد.نظراين كارشناس ياكارشناسان براي طرفين قطعي است وحق الزحمه آنان راازكارفرما مي پردازدوبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي كند.
ح )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگرتداركات خودراكه درمحلهاي تحويلي كارفرما باقي مانده است حداكثرظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاي يادشده خارج كند.درغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنها به هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهكارپيمانكارمنظوردارد.دراين حالتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.
ط )ازتاريخ ابلاغ فسخ پيمان تاتاريخي كه صورت برداريها وارزيابي طبق اين ماده پايان مي يابد،نصف هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه به عهده كارفرماونصف ديگر به عهده پيمانكاراست.اين مدت نبايدازسه ماه بيشترشوددرغيراين صورت،هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه براي ايام بيش ازسه ماه به عهده كارفرماست.
ماده48.خاتمه پيمان
هرگاه پيش ازاتمام كارهاي موضوع پيمان،كارفرمابدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكارباشد،بنابه مصلحت خودياعلل ديگر،تصميم به خاتمه پيمان بگيرد خاتمه پيمان راباتعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل كه نبايدبيشتراز15 روزباشدبه پيمانكارابلاغ مي كندكارفرماكارهايي راكه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطريازيان مسلم است دراين ابلاغ تعيين مي كندومهلت بيشتري به پيمانكارمي دهدتاپيمانكاربتوانددرآن مهلت اين گونه كارهاراتكميل كندو كارگاه راآماده تحويل نمايد.اقدامات پس ازخاتمه دادن پيمان به شرح زيراست:
الف)كارفرماآن قسمت ازكارهاراكه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحويل قطعي وآن قسمت راكه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده درماده 39 تحويل موقت مي گيرداگرمعايبي درموردكارهاي ناتمام مشاهده شودپيمانكارمكلف است به هزينه خوددرمدت مناسبي كه باتوافق كارفرماتعيين مي شودرفع عيب نمايدوسپس تحويل قطعي دهددرصورتي كه پيمانكاردرمهلت مقرررفع نقص نكند كارفرماطبق بند”د”ماده 32 اقدام به رفع نقص مي نمايد.تاحدي كه موردلزوم ودرخواست كارفرماست،پيمانكاربايدنقشه ها،كاتالوگها،قراردادهاي باپيمانكاران جزءوسايرمدارك اجراي كارراتحويل كارفرما دهد.
ب )صورت وضعيت كارهاي انجام شده،طبق ماده 40 تهيه مي شود.
ج )درموردمصالح وتجهيزات موجودوسفارش شده به شرح زيراقدام مي شود:
1)مصالح وتجهيزات موجوددركارگاه كه طبق مشخصات فني بوده وبراي اجراي موضوع پيمان تهيه شده است اندازه گيري وبهاي آنهابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريد،كه موردتوافق دوطرف باشد،درصورت وضعيت قطعي منظورمي شود.
2)پيمانكاربادريافت ابلاغ خاتمه پيمان بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايد.كارفرماتاده روزازدريافت فهرست پيشگفته،اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيص مي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقرارداد خريدآنهارابه كارفرما منتقل نمايد.مبالغي كه بابت خريداين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاديه شده است،درمقابل تسليم اسنادو مدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاديه بقيه بهاي خريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.
3)پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ خاتمه پيمان،تمام قراردادهاي خودباپيمانكاران جزء واشخاص ثالث راخاتمه دهد.خاتمه قراردادهاي خريدمصالح وتجهيزاتي كه موردنيازكارفرمانيست پس ازاعلام نظركارفرماطبق بند2،انجام مي شود.
د )درصورتي كه پيمانكاربه منظوراجراي موضوع پيمان،درمقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است ودراثرخاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه وخسارتهايي به اشخاص گردد،اين هزينه هاوخسارتها،پس ازرسيدگي وتاييدكارفرما،به حساب بستانكاري پيمانكارمنظورمي شود.
ه )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقتي راكه دركارگاه احداث شده است دراختيارمي گيرد.بهاي اين تاسيسات وساختمانهابادرنظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاًبه پيمانكارشده است،باتوافق دوطرف تعيين مي شودوبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوبابت آنها وجهي به عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود.اگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشد،كارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شود، براي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهد داشت به پيمانكارپرداخت مي كند.
و )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگر تداركات خودراكه درمحلهاي تحويلي كارفرماباقي مانده است،حداكثرظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاي يادشده خارج كنددرغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.درغيراين صورت پيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.
ز )درموردتضمينهاي پيمانكار به ترتيب زيرعمل مي شود.
1)تضمين انجام تعهدات پيمان طبق روش تعيين شده درتبصره 1 ماده 34 آزادمي شودبااين تفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته حداكثرتا يك ماه پس ازتحويل كاراعم ازقسمت تحويل موقت شده وتحويل قطعي شده بااحتساب مصالح پاي كارتهيه مي شود.
2)تضمين حسن انجام كارقسمت تحويل موقت شده وقسمت تحويل قطعي شده هريك جداگانه طبق ماده 35 آزادمي شود.
ماده 49.تعليق
الف)كارفرمامي توانددرمدت پيمان اجراي كاررابراي يك باروحداكثر سه ماه معلق كنددراين صورت بايدمراتب راتعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد.درمدت تعليق پيمانكارمكلف است كه تمام كارهاي انجام شده مصالح وتجهيزات پاي كار تاسيسات وساختمانهاي موقت رابراساس پيمان به طور شايسته حفاظت وحزاست كند.
ب )كارفرماهزينه هاي بالاسري پيمانكاررادردوران تعليق به ميزان تعيين شده دراسنادومدارك پيمان به پيمانكار مي پردازد.اگردراسنادومدارك پيمان تعيين هزينه هاي يادشده به توافق طرفين درزمان ابلاغ تعليق موكول شده باشدكارفرمادرموردميزان آن باپيمانكارتوافق مي نمايد.درصورتي كه دراسنادومدرك پيمان هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكاردردوره تعليق نشده باشدكافرماماهانه مبلغي معادل 10 درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارمي پردازداگربه دستوركارفرما،قسمتي ازكارمتوقف شود،بابت هزينه هاي پيشگفته درمدت تعليق ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط فرضي ماهانه به تناسب مبلغ كارمتوقف شده به پيمانكارپرداخت مي شودبراي تعيين هزينه تعليق كسرماه به تناسب محاسبه مي شود.
تبصره – درصورتي كه پيش ازآغازعمليات موضوع پيمان تعليق پيمان ازسوي كارفرما ابلاغ شود 80 درصدهزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بندبه پيمانكارپرداخت مي شود.
ج )كارفرماوپيمانكاردرموردماشين آلاتي كه پيمانكارمايل است درمدت تعليق ازكارگاه خارج نمايدبدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي توافق مي كنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعدادازماشين آلات كه دركارگاه باقي مي مانند براساس توافق طرفين به پيمانكارپرداخت مي شود.
د )درصورتي كه تعليق بيش ازسه ماه ضروري باشدكارفرما مي تواندباموافقت پيمانكارمدت تعليق رابراي يك باروحداكثرسه ماه باشرايط پيشگفته افزايش دهد.درصورت عدم موافقت پيمانكارباتعليق بيش ازسه ماه پيمان خاتمه يافته وطبق ماده 48 عمل مي شود.
ه )هرگاه عوامل موجب تعليق كاربرطرف شودكارفرماباتعيين مهلتي براي پيمانكاربه منظورآماده نمودن كارگاه تاريخ شروع مجدد كاررابه پيمانكار ابلاغ مي كند.
ماده 50.هزينه تسريع كار،خسارت تاًخيركار
الف)اگردرمقابل اتمام پيش ازموعدكاردراسنادومدارك پيمان پرداخت هزينه تسريع كاربه پيمانكارپيش بيني شده باشدوپيمانكارپيش ازسپري شدن مدت پيمان عمليات موضوع پيمان راتكميل كندوآماده تحويل نمايد،پيمانكارمحق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيش بيني شده مي باشد.
ب )درپايان كاردرصورتي كه مدت انجام كار بيش ازمدت اوليه پيمان به علاوه مدتهاي تمديد شده پيمان باشدمهندس مشاور بارعايت ماده 30 ورسيدگي به دلايل پيمانكارمدت تاخيرغيرمجازپيمانكارراتعيين مي كندتاپس ازتصويب كارفرمابه شرح زيرملاك محاسبه خسارت تاخيرقرارگيرد.
1)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك دهم مدت پيمان بيشترنشودبراي هرروزتاخير،يك دوهزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آنتاخيرشده است.
2)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازاز يك دهم مدت پيمان بيشترشود،تايك دهم مدت پيمان طبق بند 1 وبراي مازادبرآن تا يك چهارم دت پيمان براي هرروز تاخيريك هزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است.
3)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك چهارم مدت پيمان بيشترشودولي پيمان ادامه يابد،مجموع خسارتهاي تاًخيرقابل دريافت ازپيمانكارنمي تواند ازجمع خسارت محاسبه شده برپايه بند(2)بيشترشودومدت اضافه بريك چهارم مدت پيمان براي ادامه وانجام كاربدون دريافت خسارت منظورمي شود.
4)مبلغ باقيمانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است عبارت است ازمبلغ پيمان منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تاآخرين روزمدت پيمان.
5)درصورتي كه پيمان طبق ماده 46 فسخ گرددياطبق ماده 48 به پيمان خاتمه داده شودتاخيركارنسبت به برنامه زماني تفصيلي بارعايت ماده 30 بررسي شده ميزان مجاز وغيرمجازآن تعيين مي شود.بابت تاضخيرغيرمجازپيمانكار،طبق مفاداين بند،پرداخت خسارت تاًخيربه پيمانكرتعلق مي گيرد. دراين حالت،مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است،عبارت است ازمبلغ كارهايي كه طبق برنامه زماني تفصيلي وبادرنظر گرفتن تاًخيرمجاز پيمانكاربايدتاتاريخ فسخ ياخاتمه پيمان انجام مي شد،منهاي مبلغ كارهاي انجام شده.
6)درمواردي كه اخذ خسارت تاًخيربيش ازارقام درج شده دراين ماده ضروري باشدودراسنادومدارك پيمان ميزان آن پيش بيني شده باشد خسارت تاًخيررابراساس آن محاسبه مي كنند.
ماده51.صورتحساب نهايي
صورتحساب نهايي پيمان كه ظرف مدت سه روزازتاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسط كارفرماتهيه مي شودعبارت است ازمبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده 40 تهيه وتصويب مي شودومبلغي براساس اسنادومدارك پيمان به مبلغ بالااضافه ياازآن كسرمي گردد مانندوجوه ناشي ازتعديل آحادبها بهاي مصالح تجهيزات وماشين آلات تحويلي كرفرمابه پيمانكارمبلغ جبران خسارت ياجريمه هاي رسيدگي وقطعي شده.
صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمادرصورتي كه موردقبول پيمانكارباشدتوسط كارفرماوپيمانكارامضامي شود.اگرپيمانكاربه صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمامعترض باشدوآن راامضانكند بايدظرف يك ماه نظر خودرابامدرك كافي به كارفرمابنويسدوگرنه صورتحساب نهايي ازطرف پيمانكارپذيرفته شده تلقي مي شود.كارفرمادرصورت تاييداعتراض پيمانكارصورتحساب نهايي رااصلاح مي كندودوطرف پيمان آن راامضامي كنند.
صورتحساب نهايي تاييدشده به شرح بالاكه ملاك تسويه حساب پيمانكارطبق ماده 52 قرارمي گيردبراي دوطرف پيمان قطعي است وهرگونه اعتراض وادعايي درمورد آن بي تاثيرمي باشد.درصورتي كه پيمانكارنسبت به صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمامعترض باشدواعتراض خودرادرمهلت تعيين شده اعلام كندواعتراض اوموردپذيرش كارفرماقرارنگيرد پيمانكارمي تواندبراي حل مسئله طبق ماده 53 اقدام نمايد.
تبصره 1.درصورتي كه به علت تاخيردررسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت ياصورت وضعيت قطعي ياتاخيردرتهيه صورتحساب نهايي هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانتنامه هاي پيمانكارايجادشودكارفرمااين هزينه هاي اضافي راكه ازسوي پيمانكارتامين شده به اوپرداخت مي كندواگر مدت تاخيردرآزاد كردن هريك ازتضمينهاازسه ماه بيشترشود،كارفرماتضمين مربوط راآزادمي نمايد
تبصره 2.هرگاه براساس صورت وضعيت قطعي معلوم شودكه درآخرين صورت وضعيت موقت پيمانكاربدهكارنبوده يابدهي اوكمترازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربوده است ياطبق صورتحساب نهايي مشخص شودكه درزمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكاربدهكارنبوده است كارفرمابايد بي درنگ تضمين آزادنشده مربوط به هريك ازمدارك ياد شده راآزادكرده وهزينه تمديدآن راكه ازسوي پيمانكارتامين شده است براي مدتي كه درآزادنمودن آنهاتاًخيرايجادگرديده پرداخت كند.
ماده 52.تسويه حساب
الف)هرگاه براساس صورتحساب نهايي كه به شرح ماده 51 تهيه شده است پيمانكازبستانكارشود طلب اوحداكثردرمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما پرداخت مي گرددوبه غيرازنصف تضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي بايدنزد كارفرماباقي بماندديگر تضمينهاي پيمانكارازهرنوع كه باشدبي درنگ آزادمي شود.
ب )هرگاه براساس صورتحساب نهايي پيمانكاربدهكارشود مكلف است كه درمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما به شرح بالا طلب كارفرما رابپردازدواگرازاين پرداخت استنكاف ورزد ياتاخيرنمايدكارفرماحق داردبدون انجام تشريفات قضايي طلب خودراازمحل سپرده هاو تضمينهاي پيمانكار(درصورتي كه طبق ماده 47 ضبط نشده باشد)وصول نمايدواگرمبالغ اين تضمينها تكافو ننمايدبارعايت قوانين جاري كشورازديگر داراييهاي اووصول كند.هرگاه پيمانكاردرمهلت مقرردربالا طلب كارفرماراپرداخت كندبه غيرازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي نزدكارفرماباقي مي ماندبقيه ضمانتنامه هاوسپرده هاي اوبه هرعنوان كه باشدبي درنگ آزدمي شود.
ماده 53.حل اختلاف
الف)هرگاه دراجراياتفسيرمفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظر پيش آيددوطرف مي توانندبراي حل سريع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري طبق بند”ج”برحسب موردبه روش تعيين شده دربندهاي 1 و2 عمل نمايد
1)درموردمسائل ناشي ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هايي كه به استناد ماده23 قانون برنامه وبودجه ازسوي سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است هريك ازدوطرف ازسازمان برنامه وبودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوط رااستعلام نمايد ودوطرف طبق نظري كه ازسوي سازمان برنامه وبودجه اعلام مي شود عمل كنند.
2)درمورداختلاف نظرهايي كه خارج ازشمول بنديك است رسيدگي واعلام نظردرباره آنهابه كارشناس ياهيات كارشناسي منتخب دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظري كه ازسوي كارشناس ياهيات كارشناسي درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط اعلام مي گرددعمل كنند.
ب )درصورتي كه دوطرف درانتخاب كارشناس ياهيات كارشناسي موضوع بند 2 به توفق نرسنديا نظراعلام شده طبق بندهاي 1 و2 موردقبول هريك ازدوطرف نباشد براي حل اختلاف طبق بند”ج”اقدام مي گردد.
ج )هرگاهدراجراياتفسير مفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظرپيش آيدهريك ازطرفها مي توانددرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري رابه رئيس سازمان برنامه وبودجه ارائه نمايد.
تبصره 1.چنانچه رئيس سازمان ياد شده باتقاضاي مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهدبود.
تبصره2.رسيدگي و اعلام نظرشوراي عالي فني درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط انجام مي شودپس ازاعلام نظرشوراي يادشده طرفها برطبق آن عمل مي نمايند.
د )ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به شوراي عالي فني تغييري درتعهدات قراردادي دوطرف نمي دهدوموجب آن نمي شود كه يكي ازدوطرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.
ماده 54.قوانين ومقررات حاكم برپيمان
قوانين ومقررات حاكم براين پيمان منحصراًقوانين ومقررات كشورجمهوري اسلامي ايران است.

نماينده كارفرما                                                                      نماينده پيمانكار

نام ونام خانوادگي                                                                   نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                   امضا

شرايط خصوصي

اين شرايط خصوصي درتوضيح وتكميل موادي ازشرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي ازموارددر آنهابه شرايط خصوصي پيمان موكول شده است وهيچ گاه نمي تواندموادشرايط عمومي پيمان رانقض كندازاين روهرگونه نتيجه گيري وتفسير موادمختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان بي اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد اين شرايط خصوصي همان شماره وحروف مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان است.
اگردرشرايط عمومي مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارك پيمان نباشد شرايط عمومي ابلاغ شده ازسوي سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براين پيمان حاكم است.
ماده 17- الف)پيمانكارمتعهداست كه براي اجراي موضوع پيمان تعداد…….. نفر/ماه كارشناس خارجي باتخصصهاي تعيين شده درزيربه كارگمارد.

ماده18 – ب)آخرين مهلت پيمانكاربراي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار……….. روزازتاريخ مبادله پيمان است.
جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي وبه هنگام كردن آن به شرح زير است.

ماده18 – ه)گزارش پيشرفت كارپيمانكاربايدداراي جزئيات زيرباشد.

ماده20 – الف)كارفرماامكانات وتسهيلات تجهيزكارگاه ازقبيل ساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راكه درزيرتعيين شده است،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد.

ماده20 – بو20 –ز)كارفرما،به شرح زير،مصالح،تجهيزات وماشين آلات راتاًمين مي كند.

ماده20 – ه)پيمانكاربايدمشخصات تعيين شده درزيررادرتامين ماشين آلات رعايت كند.

ماده20 – ح)پيمانكارمتعهداست كه براي كاركنان كارفرمامهندس مشاوروآزمايشگاه به شمارافرادزير،دفتر كارگاهي،مسكن كارگاهي وغذا،به تفكيك وبه شرح ومشخصات زير،تامين كند.

ماده21 –ج)قسمتهايي ازموضوع پيمان كه پيمانكاربايدبيمه كندياهمچنين مواردياحوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد،به شرح زيراست.

ماده21 – و)چگونگي پرداخت هزينه احداث ونگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار،به شرح زيراست.

ماده22  الف)شمارنسخه هاي نقشه هاومشخصات فني كه بدون دريافت هزينه دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد،به شرح زيراست.

ماده22 – ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي،تعمير،نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكارتهيه مي كند،به شرح زيراست.

ماده24 – ب)پيمانكارموظف است كه درانتخاب پيمانكاران جزء،مواردزيررارعايت كند.

ماده28 – الف)پيمانكارزمين موردنيازبراي تجهيزكارگاه رابه شرح زير،تامين مي كند.

ماده29 – ه)تعديل نرخ پيمان،به شرح زيراست.

ماده32 – ج)هزينه انجام آزمايشهاي زير،به عهده پيمانكاراست.

ماده35.دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارپيمان طبق مصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هيات وزيران است.

ماده36.ميزان روش پرداخت ونحوه واريز پيش پرداخت پيمان،طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هيات وزيران است.

ماده38 – الف)ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار،براي متخصصان خارجي،به شرح زيراست.

ماده38 – ب)كارفرماارزموردنيازبراي تامين مصالح وتجهيزات زيرراازخارج ازكشورتامين مي كند.

ماده38 – ه)كارفرماارزموردنيازبراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه درزيرنام برده شده است راطبق شرايط زير،تامين مي كند.

ماده39 – ب)پيمانكارموظف است كه پيش ازتكميل كل كارقسمتهاي زيررادرزمانهايي كه براي هريك ازآنها به شرح زيرتعيين شده است،تكميل كندوبه كارفرماتحويل دهد.

ماده47 – د)ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه درصورت فسخ پيمان براي اتمام كاربه صورت اجاره دراختياركارفرماقرارگيردبه شرح زيراست.

ماده49 – ب)هزينه بالاسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزان وترتيب تعيين شده درزيرپرداخت مي شود.

ماده50 – الف)درصورت اتمام پيش ازموعدكارفرماهزينه تسريع كاررابه نحو تعيين شده درزيربه پيمانكار پرداخت مي كند.

ماده50 – ب- 6)خسارت تاخيرغيرمجازپيمان(ناشي ازكارپيمانكار)به ميزان وترتيب زير ازپيمانكاروصول مي شود.

نماينده كارفرما                                                                           نماينده پيمانكار
نام ونام خانوادگي                                                                       نام ونام خانوادگي
امضا                                                                                        امضا

« تغییر در ماده 37 شرایط عمومی پیمان قواعد کار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی »


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ماده 31.مديريت اجرا
كارفرمامي تواندقسمتي ازاختيارات خودرابه شخص حقوقي،كه مديرطرح ناميده مي شود،واگذاركند.كارفرمامدير طرح راباتعيين حدوداختيارات واگذارشده به پيمانكارمعرفي مي نمايد.تمام تصميم گيريهاي مديرطرح درچهارچوب اختيارات واگذارشده،درحكم تصميم كارفرمامي باشد.
ماده 32.نظارت براجراي كار
الف)عمليات اجرايي پيمانكار،هميشه بايدزيرنظروبااطلاع مهندس مشاورانجام شود.نظارتي كه ازطرف كارفرماومهندس مشاوردراجراي كارهابه عمل مي آيد،به هيچ روي،ازميزان مسئوليت پيمانكارنمي كاهد.
نظارت مستقيم بركارپيمانكار،درمحدوده كارگاه ودرمواردخاص(براي ساخت قطعات وتجهيزات)درخارج ازكارگاه انجام مي شوددرهرحال،پيمانكاربايدگزارش پيشرفت اقدامهايي راكه خارج ازكارگاه به منظورانجام تعهدات پيمان انجام مي دهد،به مهندس مشاورتسليم كند.
ب )مهندس مشاور،تنهامرجع فني پيمانكاربراي اجراي موضوع پيمان ازسوي كارفرماست.
هرگونه تغييرات،اظهارنظرهاي فني واصلاحات موردنظرپيمانكاران،سازندگان وبازرسان فني،پس ازهماهنگي بامهندس مشاور،موظف به كسب مجوزازكارفرما،براي انجام وظايف نظارت است،دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است.
ج )مهندس مشاوربه منظوراطمينان ازصحت اجراي كار،اقدام به آزمايش مصالح ياكارهاي انجام يافته مي كند. هزينه انجام آزمايشهابرعهده كارفرماست،مگرآنكه دراسنادومدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد. هرگاه نتايج اين آزمايشها باآنچه كه درمدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند،پيمانكارمتعهداست كه مصالح و كارهاراطبق دستورمهندس مشاوراصلاح كند.هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكاراست،مگرآنكه نقص موجودمربوط به مدارك فني باشد.پيمانكارموظف است كه براي نمونه برداري ازمصالح ياانجام هرنوع آزمايش، تعدادلازم كارگربه صورت موردي وموقت،به طوررايگان دراختيارمهندس مشاوربگذارد.
د )درصورتي كه مهندس مشاورموادري ازعدم رعايت مشخصات فني،نقشه هاوديگرمدارك فني پيمان رادر اجراي كارها مشاهده كند،باارسال اخطاريه اي،اصلاح كارهاي معيوب رادرمدت مناسبي كه باتوجه به حجم ونوع كارتعيين مي نمايدازپيمانكارمي خواهد.اگرپس ازپايان مهلت تعيين شده،پيمانكارنسبت به اصلاح كارها اقدام نكند، كارفرمامي تواند خودش كارهاي معيوب رااصلاح كندوهزينه هاي مربوط به اضافه 15 درصد،ازمطالبات پيمانكاركسركند.درصورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاوربراي اصلاح هركارمعيوب ازسوي پيمانكار تكرارشود،كارفرمامي تواند پيمان راطبق ماده 46 فسخ نمايد.
ه )كارفرمادرمدت اجراي پيمان،هرموقع كه لازم بداند،توسط نمايندگان خود،عمليات پيمانكاررابازرسي مي كند پيمانكارموظف است كه هرنوع اطلاعات ومداركي كه موردنيازباشد،دراختيارنمايندگان كارفرمابگذاردوتسهيلات لازم رابراي انجام اين بازرسيها فراهم سازد.
و )اگردرطول مدت پيمان،تصميم به تغييرمهندس مشاوربگيرد،اين تصميم بايددست كم يك ماه بيشتربه اطلاع پيمانكاربرسد.پيمانكارومهندس مشاور،موظف هستندكه تكليف آزمايشهاي ناتمام،صورتجلسه هاي دردست اقدام وصورت كاركردهاي درحال رسيدگي راروشن كنند.درصورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند، كارفرمامستقيماًبجاي مهندس مشاورتكليف كارهاي ناتمام راروشن مي كندوهزينه هاي مربوط به اين اقدام رابه حساب بدهي مهندس مشاورمنظور مي نمايد.اگردرزمان اعلام كارفرمامبني برتغييرمهندس مشاور،بخشهايي ازكار توسط پيمانكاردرحال اجراباشدكه اتمام آن بخش منجربه صدورتاًييديه هاي مهندس مشاورشده واين امرموكول به زمان پس ازتغييرمهندس مشاورشود،اين گونه موارد،بايددرطول يك هفته ازتاريخ اعلام كارفرما،ازسوي پيمانكار به پيمانكارمنعكس شود،تاكارفرماترتيب لازم رابراي عدم انقطاع آن بخش ازكارپيمانكاروصدوربه موقع تاًييديه بدهد.كارفرمامهندس مشاورجديدرابه پيمانكارمعرفي مي كندواختيارات اوراطبق آنچه كه براي مهندس مشاورقبلي تعيين شده بود،تنفيذياتغييرات مربوط رابه پيمانكارابلاغ مي نمايدوازآن پس،تصميمهاودستورهاي مهندس مشاور جديددرچهرچوب پيمان،براي پيمانكارلازم الاجراست.
ماده 33.مهندس ناظر
الف)مهندس ناظركه نماينده مهندس مشاوردركارگاه است،وظيفه داردكه باتوجه به اسنادومدارك پيمان،در اجراي كار،نظارت ومراقبت دقيق به عمل آوردومصالح وتجهيزاتي راكه بايدبه مصرف برسد،براساس نقشه ها ومشخصات فني موردرسيدگي وآزمايش قراردهدوهرگاه عيب ونقصي درآنهايادرنحوه مهارت كاركنان ياچگونگي كارمشاهده كند،دستوررفع آنهارابه پيمانكاربدهد.همچنين هرگاه بعضي ازماشين آلات معيوب باشد به طوري كه نتوان باآنهاكارراطبق مشخصات فني انجام داد،مهندس ناظرتعميرياتعويض وتغييرآنهاراازپيمانكارمي خواهد.با رعايت بند”ب”،هرگونه دستوري كه ازطرف مهندس ناظربه پيمانكارداده شود،به مثابه دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاوراست وپيمانكارملزم به اجراي آنهاست.
ب )مهندس ناظر،به هيچ روي،حق نداردكه ازتعهدات پيمانكاربكاهدياموجب تمديد مدت پيمان ياپرداخت اضافي به پيمانكارشودياهرنوع دستورتغييركاري راصادركند.
ج )پيمانكارمكلف است كه دستورهاي مهندس ناظر رادرحدودمفاداين ماده اجرانمايد،مگردرمواردي كه آنهارا برخلاف اسنادومدارك پيمان تشخيص دهد،كه دراين صورت،موظف است كه موضوع رابه مهندس مشاوربنويسدو كسب تكليف كند.هرگاه مهندس مشاورموضوع رافيصله ندهد،نظركارفرمادرآن موردقاطع مي باشد.
د )باوجودنظارتي كه ازطرف مهندس ناظردراجراي كارهابه عمل مي آيد،كارفرماومهندس مشاورحق دارند مصالح مصرفي وكارهاي انجام يافته راموردرسيدگي قراردهندواگرمشخصات آنهارامغايرنقشه هاومشخصات فني تشخيص دهندپيمانكارمتعهداست مصالح وكارهاي معيوب رابه هزينه خودتعويض نمايد.به هرحال،نظارت مهندس ناظرازمسئوليت پيمانكار نمي كاهدوسلب حق ازكارفرماومهندس مشاورنمي كند.

فصل چهارم
تضمين،پرداخت،تحويل كار
ماده 34.تضمين انجام تعهدات
موقع امضاي پيمان،براي تضمين انجام تعهدات ناشي ازآن،پيمانكاربايدضمانتنامه اي معادل5 درصدمبلغ اوليه پيمان،صادرشده ازطرف بانك موردقبول كارفرماوطبق نمونه اي كه ضميمه اسنادمناقصه بوده است،تسليم كارفرما كند.ضمانتنامه يادشده بايدتايكماه پس ازتاريخ تحويل موقت موضوع پيمان،معتبرباشد.تاهنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است،پيمانكارموظف است براي تمديدضمانتنامه يادشده اقدام كندواگرتا 15 روزپيش ازانقضاي مدت  اعتبارضمانتنامه،پيمانكارموجبات تمديدآن رافراهم نكرده وضمانتنامه تمديدنشود،كارفرماحق داردكه مبلغ ضمانتنامه راازبانك ضامن دريافت كندووجه آن رابه جاي ضمانتنامه،به رسم وثيقه نزدخودنگه دارد.كارفرما تضمين انجام تعهدات راپس ازتصويب صورتمجلس تصويب موقت،باتوجه به تبصره يك اين ماده آزادمي كند.
تبصره1.حداكثرتايكماه پس ازتحويل موقت،آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37،بدون منظورداشتن مصالح پاي كارتنظيم مي شود.هرگاه براساس اين صورت وضعيت،پيمانكاربدهكارنباشدياجمع بدهي اوازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركمترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود.ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار،ازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربيشترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات،برحسب موردطبق شرايط تعيين شده درماده 40 يا52 آزادمي شود.
تبصره2.درصورتي كه تمام ياقسمتي ازتضمين انجام تعهدات،به صورت نقدنزدكارفرماباشديابارعايت مقررات،به جاي ضمانتنامه بانكي ازانواع ديگراوراق بهاداراستفاده شود،چگونگي گرفتن تضمين واستردادآن درهرمورد،طبق شرايطي است كه دراين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است.
ماده 35.تضمين حسن انجام كار
ازمبلغ هرپرداخت به پيمانكار،معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام كاركسرودرحساب سپرده نزدكارفرما نگهداري مي شود.نصف اين مبلغ پس ازتصويب صورت وضعيت قطعي طبق ماده 40 ونصف ديگرآن پس از تحويل قطعي،بارعايت مواد 42 و52 مستردمي گردد.
تبصره- پيمانكارمي تواند وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارراطبق دستورالعمل نافذدرزمان ارجاع كاركه شماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است دريافت كند.
ماده 36.پيش پرداخت
كارفرماموافقت داردكه به منظورتقويت بنيه مالي پيمانكار،مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكارپرداخت كند. ميزان،روش پرداخت وچگونگي واريزپيش پرداخت وديگرضوابط آن،براساس دستورالعمل مربوط است كه درزمان ارجاع كارنافذبوده وشماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است.پيمانكاردرموعدهاي مقرردر دستورالعمل پيشگفته،براي دريافت هريك ازاقساط پيش پرداخت،درخواست خودرابه مهندس مشاورمي نويسد، كارفرماپس ازتاًييدمهندس مشاور،هرقسط پيش پرداخت رادرمقابل تضمين تعيين شده دردستورالعمل،بدون اينكه وجوهي ازآن كسرشود،پرداخت مي نمايد.مهلت پرداخت هرقسط پيش پرداخت 20 روزازتاريخ درخواست پيمانكاركه به تاًييدمهندس مشاوررسيده است،يا 10 روزازتاريخ ارائه تضمين ازسوي پيمانكار،هركدام كه بيشتر است،مي باشد.
ماده 37.پرداختها
الف)درآخرهرماه،پيمانكار،وضعيت كارهاي انجام شده ازشروع كارتاتاريخ راكه طبق نقشه هاي اجرايي، دستوركارها وصورتمجلسهاست اندازه گيري مي نمايدومقدارمصالح وتجهيزات پاي كارراتعيين مي كند،سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان،مبلغ صورت وضعيت رامحاسبه كرده وآن رادرآخرآن ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد.مهندس مشاور،صورت وضعيت پيمانكارراازنظر تطبيق بااسنادومدارك پيمان كنترل كرده ودرصورت لزوم باتعيين دليل اصلاح مي نمايدوآنرادرمدت حداكثر 10 روزازتاريخ دريافت ازسوي مهندس ناظر براي كارفرماارسال مي نمايدومراتب رانيزبه اطلاع پيمانكارمي رساند.كارفرماصورت وضعيت كنترل شده ازسوي مهندس مشاوررارسيدگي كرده وپس ازكسروجوهي كه بابت صورت وضعيتهاي موقت قبلي پرداخت شده است وهمچنين اعمال كسورقانوني وكسورمتعلقه طبق پيمان،باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكارراحداكثرظرف مدت 10 روزازتاريخ وصول صورت وضعيت،باصدورچك به نام پيمانكار،پرداخت مي كند.باپرداخت صورت وضعيت موقت،تمام كارها ومصالح وتجهيزاتي كه درصورت وضعيت مزبوردرج گرديده است متعلق به كارفرماست،ليكن به منظوراجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان،به رسم امانت،تاموقع تحويل موقت،دراختيار پيمانكارقرارمي گيرد.مقاديردرج شده درصورت وضعيتهاي موقت وپرداختهايي كه بابت آنهابعمل مي آيدجنبه موقت وعلي الحساب داردوهرنوع اشتباه اندازه گيري ومحاسباتي وجز اينها،درصورت وضعيتهاي بعدي يادر صورت وضعيت قطعي،اصلاح ورفع مي شود.به منظورايجادامكان براي تهيه،رسيدگي وتصويب صورت وضعيت قطعي درمهلتهاي تعيين شده درماده 40 پيمانكاربايد ضمن اجراي كاروپس ازاتمام هريك ازاجزاي آن نسبت به تهيه متره هاي قطعي وارائه آنهابه مهندس مشاوربراي رسيدگي همراه باصورتمجلسها ومدارك مربوط اقدام نمايد،اين اسنادبايددرصورت وضعيتهاي موقت نيزمورداستفاده قرارگيرد.
تبصره1.هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي ازطرف مهندس مشاورموردتاًييدكارفرماقرارنگيرد،كارفرما پس ازوضع كسورتعيين شده دراين ماده،تا 70 درصدمبلغ صورت وضعيتي راكه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علي الحساب ودرمدت مقرردراين ماده دروجه پيمانكارپرداخت مي كندوصورت وضعيت راهمرا بادلايل ردآن،براي تصحيح به مهندس مشاوربرمي گرداند،تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداكثر 5 روز،دوباره به شرح يادشده ،براي كارفرماارسال شودوبقيه مبلغ به ترتيب پيشگفته به پيمانكارپرداخت گردد.دراين صورت،مهلت پرداختمبلغ صورت وضعيت ازتاريخي شروع مي شودكه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود.
تبصره2.اگرپيمانكارنسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترض باشد،اعتراض خودراباذكردليل،حداكثرظرف مدت يك ماه،به كارفرما اعلام مي كند تاموردرسيدگي قرارگيرد.
تبصره3.اگرپيمانكاردرموعدمقررصورت وضعيت موقت راتهيه وتسليم مهندس ناظر نكند،مهندس مشاورباتاييد كارفرماوبه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندواقدامات بعدي براي رسيدگي وپرداخت آن رابه ترتيب اين ماده به عمل مي آورد.دراين حالت،هيچ گونه مسئوليتي ازنظرتاخيردرپرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.
ب )درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبهاهستند،پس ازتاييدهرصورت وضعيت موقت ازسوي كارفرما،پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحادبهي آن صورت وضعيت رابراساس آخرين شاخصهاي اعلام شده محاسبه مي نمايدوبه منظوربررسي وپرداخت به نحوي كه دربند”الف”تعيين شده است،براي مهندس مشاورارسال مي كند.
تبصره- اگربه هردليل وغيرازقصورپيمانكار،تعديل كاركردهاي هرنيمه ازسال(سه ماهه اول ودوم ياسوم وچهارم)پس ازسپري شدن سه ماه ازآن نيمه سال،باشاخصهاي قطعي،آن رارسيدگي مي كندوبه كارفرماتسليم مي نمايدتاطبق بند”الف”براي رسيدگي وپرداخت آن اقدام شود.
ماده 38.پرداختهاي ارزي
هرگاه طبق اسنادومدارك پيمان،پيمانكاربراي بعضي ازهزينه هاي اجرايي موضوع پيمان،احتياج به ارزداشته باشد بدين ترتيب رفتارمي شود.
الف)اگردراجراي بند”الف”ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي دراسنادومدارك پيمان،پرداخت ارزاز سوي كارفرماتعهدشده باشد،كارفرماارزموردنيازرادرمقابل پرداخت معادل ريالي آن ازسوي پيمانكار،به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران درتاريخ پرداخت،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد،به شرط آنكه درقراردادآنها قسمتي ازحقوق كه هيچ گاه نبايد از 50 درصدبيشترباشد،به ارزپيش بيني شده باشد.
ب )براي تهيه مصالح وتجهيزاتي كه در اسنادومدارك پيمان پرداخت ارزازسوي كارفرماتعهدشده است وبايد ازخارج كشوروارد شودودرعمليات موضوع پيمان مصرف گرديده ودركارباقي بماند،پيمانكاربايدطبق مشخصات تعيين شده دراسنادومدارك پيمان وباتوجه به برنامه زماني تفصيلي،براي تهيه پروفرماي خريدمصالح وتجهيزات موردبحث،به طوري كه دست كم داراي 90 روزاعتبارباشد،اقدام نمايد.پيمانكاربايدبامسئوليت خود،اسنادفروشنده راازلحاظ انطباق مقاديرومشخصات آنهابااسنادومدارك پيمان،كنترل نمايدوپس ازتاييد،به مهندس مشاورتسليم كند. مهندس مشاور،اسناددريافتي رابررسي مي كندوپس ازتاييد،ظرف مدت 20 روزازتاريخ وصول آنها،نظركارفرما رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.اسنادمربوط به خريدمصالح وتجهيزات پيشگفته بايدبه نام كارفرماصادرشود.كارفرما براساس اسنادتاييدشده به حساب پيمانكاراقدام به گشايش اعتبارمي كند.پيمانكاربانظارت كارفرما،نسبت به ترخيص مصالح وتجهيزات سفارش شده ازگمرك،به هزينه خود،اقدام مي نمايد.پس ازآنكه مصالح وتجهيزات يادشده وارد كارگاه شدوبهاي آن به صورت كاريامصالح وتجهيزات پاي كاردرصورت وضعيتها منظورگرديد،پرداختهاي قبلي كه به صورت اعتبارازطرف كارفرما انجام شده است،ازطلب پيمانكاركسرمي شود.
ج )اگردراجراي بندهاي”الف”و”ب”،نرخ تسعيرارزنسبت به نرخ آن درتاريخ تسليم پيشنهادقيمت پيمانكارتغيير كند،درصورت افزايش نرخ ارز،تفاوت نرخ تسعيرارزبه حساب بستانكاري پيمانكارمنظورمي شودودرصورت كاهش نرخ ارزبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي گردد.
د )تعديل نرخ كارهاي موضوع بند”ب”،درصورت شمول تعديل به اين پيمان،تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعديل آحادبهاكه درمورداين پيمان نافذاست،مي باشد.
ه )اگربراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه براي اجراي كارموردنيازاست وامكان تهيه آنهادرداخل نيست وبايدازخارج كشورواردشود،ازسوي كارفرماتسهيلات ارزي دراسنادومدارك پيمان پيش بيني شده باشد،دراين مورد،به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود.پرداخت هزينه تاًمين ماشين آلات وابزارموضوع اين بند،به عهده پيمانكار،ومالكيت آنها،متعلق به پيمانكاراست.
ماده 39.تحويل موقت
الف)پس ازآنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديدوكارآماده بهره برداري شد،پيمانكارازمهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كندونماينده خودرابراي عضويت درهيات تحويل معرفي مي نمايد.مهندس مشاور،به درخواست پيمانكاررسيدگي مي كندودرصورت تاييدضمن تعيين تاريخ آمادگي كاربراي تحويل موقت تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت راازكارفرمامي نمايدكارفرمابه گونه اي ترتيب كاررافراهم مي كندكه هيات تحويل حداكثردرمدت 20 روزازتاريخ آمادگي كاركه به تاييدمهندس مشاوررسيده است درمحل كارحاضرمي شودوبراي تحويل موقت اقدام نمايد.اگربه مهندس مشاورعمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشدظرف مدت هفت روز ازدريافت تقاضاي پيمانكارنواقص وكارهايي راكه بايدپيش ازتحويل موقت تكميل شودبه اطلاع پيمانكارمي رساند.
هيات تحويل موقت،متشكل است از:
نماينده كارفرما
نماينده مهندس مشاور
نماينده پيمانكار
كارفرماتاريخ ومحل تشكيل هيات رابه اطلاع مهندس مشاوروپيمانكارمي رساندوتاتاريخ تشكيل هيات مهندس مشاوربرنامه انجام آزمايشهايي راكه براي تحويل كارلازم است تهيه وبه پيمانكارابلاغ مي كندتاآن قسنت ازوسايل راكه تدارك آنهاطبق اسنادومدارك پيمان به عهده اوست براي روزتشكيل هيات درمحل كارآماده كندپيمانكارموظف است كه تشكيلات لازم رابراي هيات تحويل فراهم آورد.آزمايشهاي لازم به تشخيص وبانظر اعضاي هيات درمحل انجام مي شودونتايج آن درصورتمجلس تحويل موقت درج مي گرددبه جزآزمايشهايي كه طبق اسنادومدارك پيمان هزينه آنهابه عهده پيمانكاراست هزينه آزمايشهاراكارفرماپرداخت مي كند.هرگاه هيات تحويل عيب ونقصي در كارها مشاهده نكنداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدصورتمجلس تحويل موقت رابه همراه نتيجه آزمايشهاي انجام شده براي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهندكارفرماپس ازتاييدتحويل موقت عمليات موضوع پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
هرگاه هيات تحويل موقت عيب ونقصي دركارها مشاهده نمايداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت باتعيين مهلتي براي رفع نقص مي كندوفهرستي ازنقايص ومعايب كارهاوعمليات ناتمام وآزمايشهايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شودراتنظيم وضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدونسخه اي ازآن رابه پيمانكارمي دهدپس از اعلام رفع نقص ازجانب پيمانكارمهندس مشاوربه اتفاق نماينده كارفرمادوباره عمليات رابازديد مي كندواگربر اساس فهرست نقايص تعيين شده هيچ گونه عيب ونقصي باقي نمانده باشدمهندس مشاورصورتجلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص ومعايب راكه به امضاي نماينده كارفرمامهندس مشاوروپيمانكاررسيده است همراه نتايج آزمايشهاي خواسته شده براي كارفرماارسال مي كندتاپس ازتاييدكارفرمابه پيمانكارابلاغ شوداگربه تشخيص كارفرماحضورنماينده اودربازديدازكاروگواهي رفع نقص ضروري نباشدبه مهندس مشاورنمايندگي مي دهدتابجاي نماينده كارفرما اقدام كند.تاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست كه درصورتمجلس تحويل موقت درج مي شودتاريخ شروع دوره تضمين تاريخ تحويل موقت است به شرط آنكه هيات تحويل هيچ گونه نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازطرف هيات تعيين شده است رفع شوداگرزماني كه پيمانكارصرف رفع نقايص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشدتاريخ تحويل موقت همان تاريخ تشكيل هيات وتحويل كاربه كارفرماست ولي تاريخ شروع دوره تضمين تاريخ رفع نقص است كه به تاييدمهندس مشاوررسيده باشد.اگرهيات تحويل موقت ديرترازموعد مقرر(20 روزازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است)درمحل حاضرشودوبراي تحويل موقت اقدام نمايدتاريخ تحويل موقت تاريخ تشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست دراين حالت اگرهيات نقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازسوي هيات تعيين شده است رفع شودتاريخ شروع دوره تضمين 20 پس ازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است مي باشدمگرآنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشد كه دراين صورت تاريخ شروع دوره تضمين برابرتاريخ رفع نقص كه به تاييد مهندس مشاوررسيده است منهاي مدت تاخيرتشكيل هيات درمحل(نسبت به مهلت 20 روز)مي باشد.كارفرمابايد هزينه هاي حفظ ونگهداري ازكاررابراي مدت تاخيردرتحويل موقت(نسبت به مهلت 20 روز)به پيمانكارپرداخت كند.
ب )درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان براي تكميل وتحويل موقت قسمتهاي مستقلي ازكارزمانهاي مجزايي پيش بيني شده باشديابه نظركارفرمابهره برداري ازقسمتهاي مستقلي ازكارپيش ازتكميل كل كارمورد نيازباشد كارفرمابارعايت اين ماده قسمتهاي پيشگفته راتحويل موقت گرفته واقدامهاي پس ازتحويل موقت مانندآزاد نمودن تضمين انجام تعهدات شروع دوره تضمين تحويل قطعي استرداد كسورتضمين حسن انجام كاررابه تناسب آن قسمت ازكاركه تحويل موقت گرديده است طبق اسنادومدارك پيمان به صورت مستقل انجام مي دهد.
ج )اگرباتوجه به بند”الف”ماده 29 عمليات موضوع پيمان تاحد 125 درصدمبلغ اوليه پيمان انجام شودولي كارهاي اجراشده قابل بهره برداري نباشدوپيمانكاربرايادامه كارموافقت نكندكارفرماطبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد.
د )درصورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شودولي پيمانكارتقاضاي تحويل كاررانكندمهندس مشاورآماده بودن كاربراي تحويل موقت رابه كارفرمااعلام مي نمايدتاكارفرماطبق اين ماده براي تشكيل هيات وتحويل موقت كاراقدام كنداگرپس از 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرماپيمانكارنماينده خودرابراي تحويل موقت معرفي نكندكارفرماباتاًمين دليل به وسيله دادگاه محل نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان طبق اين ماده اقدام مي نمايددراين حالت پيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد ندارد.
ه )پس ازتقاضاي پيمانكاربراي تحويل موقت درصورتي كه آماده بودن كاربراي تحويل موقت موردتاييدمهندس مشاورباشدولي تداركات لازم براي راه اندازي وانجام آزمايشهاي موردنيازمانندآب وبرق كه بايدازسوي كارفرما تامين شودفراهم نباشدنحوه تحويل موقت وتحويل قطعي وآزاد كردن تضمينهاي پيمانكاربارعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل ازنماينده سازمان برنامه وبودجه نماينده كارفرماونماينده پيمانكارمي باشدنظر اين هيات قطعي ولازم الاجرااست.
و )پيمانكارموظف است كه پس ازتحويل موقت تمام وسايل ماشين آلات وابزارومصالح اضافي متعلق به خود درمحلهاي تحويلي كارفرماراظرف مدت مناسبي كه موردقبول مهندس مشاورباشدازمحلهاي يادشده خارج كندبه علاوه پيمانكاربايدظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاورتعيين مي شودساختمانهاوتاسيسات موقتي راكه براي اجراي كاردرمحلهاي تحويلي كارفرماساخته است تخريب ياپياده كندومصالح ومواد زايدآن راازمحل كارخارج وكارگاه رابه هزينه خودتميزكنددرغيراين صورت كارفرمامي تواند براي خارج نمودن آنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.دراين صورت،پيمانكارحق اعتراض نسبت به اقدام كارفرماوادعاي ضرروزيان به اموال وداراييهاي خودراندارد.باتوجه به اينكه مالكيت ساختمانهاي پيش ساخته ومصالح بازيافتي وقطعات پيش ساخته ساختمانهاوتاسيسات تجهيزكارگاه كه به وسيله پيمانكاردرمحلهاي تحويلي كارفرمانصب يااحداث شده است متعلق به پيمانكاراست،هرگاه تمام ياقسمتي ازاين ساختمانهاوتاسيسات موقت پيمانكارمورداحتياج كارفرماباشد،باتوجه به اينكه دراين حالت نبايدوجهي بابت برچيدن ساختمانهاوتاسيسات يادشده به پيمانكارپرداخت شود،قيمت آن باتراضي طرفين تعيين وبه كارفرمافروخته وتحويل مي شود.
ماده 40.صورت وضعيت قطعي
پيمانكاربايدحداكثرتايكماه ازتاريخ تحويل موقت،صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده رابراساس اسنادو مدارك پيمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهيزات پاي كارتهيه كندوبراي رسيدگي به مهندس مشاورتسليم نمايد. مهندس مشاورصورت وضعيت دريافت شده رارسيدگي نموده وظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرماارسال مي نمايد.كارفرماصورت وضعيت دريافت شده راظرف مدت دوماه ازتاريخ وصول رسيدگي مي كندونظرنهايي خودراضمن ارسال يك نسخه ازآن به پيمانكاراعلام مي دارد.درصورتي كه پيمانكارظرف مهلت تعيين شده براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكندباتاييدكارفرما،مهندس مشاوربه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندوپس ازامضاي پيمانكاربراي تصويب كارفرماارسال مي دارددرصورتي كه پيمانكارازامضاي صورت وضعيت خودداري كندمهندس مشاوربدون امضاي پيمانكارصورت وضعيت رابراي كارفرمامي فرستد.
درحالتي كه پيمانكار،صورت وضعيت راقبلاً امضانموده است اگراعتراضي نسبت به نظركارفرماداشته باشديادر حالتي كه صورت وضعيت راقبلاًامضانكرده است ونسبت به نظركارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداكثر ظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول صورت وضعيت باارائه دليل ومدرك،يكجابه اطلاع كارفرمامي رساند.كارفرما حداكثرظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول نظرپيمانكار،به موارداعتراض رسيدگي مي كندوقبول ياردآنهارااعلام مي نمايد.پيمانكارمي تواندبراي تعيين تكليف آن قسمت ازاعتراض خودكه موردقبول كارفرماواقع نمي شودطبق ماده 53 اقدام نمايد.
درصورتي كه پيمانكارظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكندصورت وضعيت قطعي ازطرف پيمانكارقبول شده تلقي مي شود
مقاديركارهاكه به ترتيب بالادرصورت وضعيت قطعي منظورمي شودبه تنهايي قاطع است وماًخذتسويه حساب قرارمي گيردهرچندكه بين آنهاومقاديري كه درصورت وضعيتهاي موقت منظورگرديده است،اختلاف باشد.
هرگاه باتوجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده وساير حسابهاي پيمانكار،پيمانكاربدهكارنباشد،نصف تضمين حسن انجام كارآزادمي شود.
تبصره- درمواردي كه طبق مواد47 يا48 پس ازفسخ ياخاتمه پيمان اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي مي شود،مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي،به ترتيب ازتاريخ صورت برداري ياتاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد.
ماده41.تحويل قطعي
درپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه كارفرمابنابه تقاضاي پيمانكاروتاًييدمهندس مشاور،اعضاي هيات تحويل قطعي وتاريخ تشكيل هيات رابه همان گونه كه درماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است معين وبه پيمانكارابلاغ مي كندهيات تحويل قطعي پس ازبازديدكارهاهرگاه عيب ونقصي كه ناشي ازكارپيمانكار باشدمشاهده ننمايد،موضوع پيمان راتحويل قطعي مي گيردوبي درنگ صورتمجلس آن راتنظيم وبراي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرما،به پيمانكارمي دهدوسپس كارفرماتصويب تحويل قطعي كاررابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
تبصره 1.هرگاه هيات تحويل قطعي عيب ونقصي ناشي ازكارپيمانكارمشاهده كندبراي رفع آنهاطبق ماده 42 رفتارمي شود.
تبصره 2.اگرپيمانكاردرپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه تقاضاي تحويل قطعي كارراننمايد مكلف به رفع نواقص ناشي ازكارخودكه تاتاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروزكرده است مي باشدوتاريخ تقاضاي پيمانكارملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است.
تبصره 3.اگركارفرماباوجودتقاضاي پيمانكاراقدام به اعزام هيات تحويل نكندواين تاًخيرپيش ازدو ماه به طول انجامدوپس ازدرخواست مجددپيمانكاروانقضاي يك ماه ازتاريخ تقاضاي مجددكارفرمادراين زمينه اقدامي نكند عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گرددوبايداقدامات پس ازتحويل قطعي درموردآن انجام شود.
ماده 42.مسئوليتهاي دوره تضمين
اگردردوره تضمين،معايب ونقايصي دركارببينندكه ناشي ازكارپيمانكارباشد،پيمانكارمكلف است كه آن معايب ونقايص رابه هزينه خودرفع كند.براي اين منظوركارفرمامراتب راباذكرمعايب ونقايص ومحل آنهابه پيمانكار ابلاغ مي كندوپيمانكاربايدحداكثر15 روزپس ازابلاغ كارفرما،شروع به رفع معايب ونقايص كندوآنهاراطي مدتي كه موردقبول كارفرماست،رفع نمايد.هرگاه پيمانكاردرانجام اين تعهدقصورورزديامسامحه كندكارفرماحق داردآن معايب ونقايص راخودش يابه ترتيبي كه مقتضي بداندرفع نمايدوهزينه آن رابه اضافه 15 درصدازمحل تضمين پيمانكارياهرنوع مطالبات وسپرده اي كه پيمانكارنزداوداردبرداشت نمايد.
هزينه هاي حفاظت نگهداري وبهره برداري كارهاي تحويل موقت شده دردوره تضمين به عهده كارفرماست.

فصل پنجم
حوادث قهري،فسخ،ختم،تعليق،هزينه تسريع،خسارت تاًخير،تسويه حساب،حل اختلاف

ماده 43.بروزحوادث قهري
جنگ،اعم ازاعلام شده يانشده انقلابهاواعتصابهاي عمومي،شيوع بيماريهاي واگيردار،زلزله،سيل وطغيانهاي غير عادي آتش سوزيهاي دامنه دارومهارنشدني،طوفان وحوادث مشابه خارج ازكنترل دوطرف پيمان كه درمنطقه اجراي كاروقوع يابدوادامه كاررابراي پيمانكارناممكن سازدجزوحوادث قهري به شمارمي رودودرصورت بروز آنهابه ترتيب زيرعمل مي شوددربروزحوادث قهري هيچ يك ازدوطرف مسئول خسارتهاي واردشده به طرف ديگردراثراين حوادث نيست.
الف)پيمانكارموظف است كه حداكثركوشش خودرابراي حفاظت ازكارهاي اجراشده كه دروضعيت قهري رها كردن آنهامنجربه زيان جدي مي شودوانتقال مصالح وتجهيزات پاي كاربه محلهاي مطمئن وايمن به كاربردكارفرما نيزبايدتمام امكانات موجودخودرادرمحل درحدامكان براي تسريع دراين امردراختيارپيمانكارقراردهد.
ب )درموردخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان تاسيسات وساختمانهاي موقت ماشين آلات وابزاروو وسايل پيمانكاربه شرح زيرعمل مي شود.
1)هرگاه خسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده21 باشدبراي جبران آن طبق همان ماده اقدام مي شود.
2)اگرخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده 21 نيست ياميزان آن براي جبران خسارتها كافي نباشدجبران خسارت به عهده كارفرماست.
3)جبران خسارتهاي واردشده به ساختمانهاوتاًسيسات موقت ماشين آلات وابزارووسايل پيمانكارباتوجه به بند”د”ماده 21 به عهده پيمانكاراست.
منظورازجبران خسارتهاي يادشده دربندهاي”ب-1″و”ب-2″اعاده كارها به صورت پيش ازوقوع حادثه است.پس ازرفع وضعيت قهري اگركارفرمااعاده كارها رابه حالت پيش ازوقوع حادثه لازم وميسربداندپيمانكارمكلف است كه اجراي كارهارابي درنگ آغازكنددراين صورت تمديدمدت مناسبي براي اعاده كارهابه وضع اوليه ازسوي پيمانكارپيشنهاد مي شودكه پس ازرسيدگي وتاييدمهندس مشاوروتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.
ج )اگركارفرماادامه يااعاده كارها به وضع اوليه راضروري تشخيص ندهديااگروضعيت قهري بيش ازشش ماه ادامه يابدبدون رعايت بند”د”ماده 48 طبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد
كارفرماهزينه هاي توقف كارپيمانكاررابراي مدت مازادبريك ماه اول طبق بندهاب”ب”و”ج”ماده49 پرداخت مي كند.
ماده44.ممنوعيت قانوني
پيمانكاراعلام مي كندكه درموقع عقدپيمان مشمول منع مداخله،مصوب بيست ودوم ديماه يكهزاروسيصدوسي وهفت نيست ودرصورتي كه خلاف آن براي كارفرمامحزرشودپيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.
هرگاه ضمن انجام كارتاتحويل موقت پيمانكاربه علل زيرمشمول قانون پيشگفته شود:
الف)تغييراتي كه درصاحبان سهام ميزان سهام مديران يابازرسان شركت پيمانكارپيش آيد.
ب )تغييراتي كه دردستگاههاي دولت ياكارفرماپيش آيد
درحالت(الف)پيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.درحالت(ب)به محض وقوع منع قانوني پيمانكارمكلف است كه مراتب رابه كارفرمااعلام كندودرصورتي كه مانع قانوني رفع نشودكارفرمابه پيمان خاتمه مي دهدوطبق ماده 48 باپيمانكارعمل مي كنداگرپيمانكارمراتب رابه موقع به كارفرمااعلام نكندپيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.
ماده45.حقوق انحصاري ثبت شده
الف)پيمانكاركارفرمارادرمقابل تمام دعاوي،خسارتهاومطالبات مربوط به نقص احتمالي حقوق ثبت شده تاًليفات علايم يانامهاي تجاري وديگرحقوق حمايت شده كه دراجراي موضوع پيمان ايجاد شودمصون مي دارد.
ب )كارفرماتاييدمي نمايدكه مفاداسنادومدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقض حقوق حمايت شده شود. درصورتي كه براي پيمانكارمعلوم شودكه رعايت اسنادومدارك پيمان ناگزيردرمواردي موجب نقض حقوق حمايت شده مي گرددبايدپيش ازهرنوع اقدام درموردآنهامراتب رابه مهندس مشاوراعلام كندتاكارفرمانسبت به انجام تغييرات لازم به گونه اي كه نقض حقوق حمايت شده برطرف شوداقدام نمايدونتيجه رابه پيمانكارابلاغ كند.
ماده46.مواردفسخ پيمان
الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرپيمان راطبق ماده47 فسخ كند.
1)تاخيردرتحويل گرفتن كارگاه ازجانب پيمانكاربيش ازمهلت تعيين شده دربند”ب”ماده28.
2)تاخيردرارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش ازنصف مهلت تعيين شده براي تسليم آن.
3)تاًخيردرتجهيزكارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان بيش ازنصف مدت تعيين شده دربند”ج”ماده4 موافقتنامه فسخ پيمان دراين حالت درصورتي مجازاست كه كارفرماقسمتي ازپيش پرداخت راكه بايدبعدازتحويل كارگاه پرداخت كندپرداخت كرده باشد.
4)  تاخيردرشروع عمليات موضوع پيمان بيش ازيك دهم مدت اوليه پيمان يادو ماه هركدام كه كمتراست.
5)تاخيردراتمام هريك ازكارهاي پيش بيني شده دربرنامه زماني تفصيلي بيش ازنصف مدت تعيين شده براي آن كارباتوجه به ماده 30
6)تاخيردراتمام كاربه مدت بيش ازيك چهارم مدت پيمان باتوجه به ماده 30
7)عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده43 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما
8)بدون سرپرست گذاشتن كارگاه ياتعطيل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بيش از15 روز
9)عدم انجام دستورمهندس مشاوربراي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب طبق بند”د”ماده32
10)انحلال شركت پيمانكار.
11)ورشكستگي پيمانكارياتوقيف ماشين آلات واموال پيمانكار ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب توقف ياكندي پيشرفت كارشود.
12)تاخيربيش ازيك ماه درپرداخت دستمزد كارگران طبق بند”و”ماده17
13)هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كرده است.
ب  )درصورت احرازمواردزير،كارفرماپيمان رافسخ مي كند
1)واگذاري پيمان به شخص ثالث
2)پيمانكارمشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد،به استثناي حالت پيش بيني شده دربند”ب”آن براي شمول ماده48.

ماده47.اقدامات فسخ پيمان
الف)درصورتي كه به علت بروزيك ياچندموردازحالتهاي درج شده درماده46،كارفرماپيمان رامشمول فسخ تشخيص دهد،نظرخودراباذكرمواردي كه به استنادآنهاپيمانكاررامشمول فسخ مي داند،به پيمانكارابلاغ مي كند.
پيمانكارمكلف است كه درمدت 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرمادرصورتي كه دلائلي حاكي ازعدم انطباق نظركارفرماباموارداعلام شده داشته باشدمراتب رابه اطلاع كارفرمابرساند.اگرظرف مهلت تعيين شده پاسخي ازسوي پيمانكارنرسدياكارفرمادلايل اقامه شده اورامردودبداندكارفرمافسخ پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي كندوبدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي،به ترتيب مفاداين ماده عمل مي نمايد.
درصورتي كه تصميم كارفرمابراي فسخ پيمان به استنادموارددرج شده دربندالف ماده46 باشدموضوع فسخ پيمان بايدبدواًبه وسيله هياتي متشكل ازسه نفر به انتخاب وزيريابالاترين مقام سازمان كارفرما(درموردسازمانهايي كه تابع هيچ يك ازوزارتخانه ها نيستند)بررسي وتاييد شودوموردموافقت وزيريا بالاترين مقام سازمان كارفرماقرارگيردوسپس به پيمانكارابلاغ شود.
ب )كارفرماتضمين انجام تعهدات وتضمين حسن انجام كاركسرشده راضبط وبه حساب خزانه واريزمي كندوبي درنگ كارگاه تاسيسات وساختمانهاي موقت مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاروتمام تداركات موجوددرآن رادراختيارمي گيردوبراي حفاظت آن اقدام لازم معمول مي دارد.سپس بي درنگ ازپيمانكاردعوت مي كندكه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري وتهيه صورتمجلس كارهاي انجام شده وتمام مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاروتداركات ديگركه دركارگاه موجوداست معرفي نمايد.هرگاه پيمانكارازمعرفي نماينده ظرف مدت تعيين شده خودداري كنديانماينده معرفي شده ازجانب اودرموعدمقرربراي صورت برداري حاضرنشودكارفرمابه منظورتاًمين دليل باحضورنماينده دادگاه محل براي صورت برداري اقدام مي نمايد وپيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد رانداردپس ازصورت برداري پيمانكاربي درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي ازكارهاي انجام شده مي كند.
ج )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقت راكه دركارگاه احداث شده وبراي ادامه كارمورد نيازاست دراختيارمي گيردوبهاي آنهارابرابرارزش مصالح وتجهيزات بازيافتي كه باتوافق دوطرف تعيين مي شودباتوجه به اينكه دراين مواردنبايدوجهي بابت برچيدن كارگاه به پيمانكارپرداخت شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي كنداگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشدكارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شودبراي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهدداشت به پيمانكارپرداخت مي كند.
د )كارفرمامي تواند ماشين آلات وابزارووسايل متعلق به پيمانكارراكه دركارگاه موجوداست وبه تشخيص خودبراي اتمام كارموردنيازبداند،براي مدت مناسبي كه براي جايگزين كردن آنهاباماشين آلات ديگرلازم است دراختياربگيردوهزينه اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورنمايدكارفرمانمي تواندبدون موافقت پيمانكارماشين آلات اورابيش ازمدتهاي تعيين شده درزيردراجاره خودبگيرد.
1)درموردماشين آلات ثابت دستگاه مركزي بتن،كارخانه آسفالت وماشين آلات خاصي كه نام آنهادرشرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است برابرمدتي كه ازرابطه زيربدست مي آيد.
مبلغ صورت وضعيت قطعي
مدت اوليه پيمان * (————————   - 1) + 3 ماه = مدت اختياركارفرمابراي اجاره
مبلغ پيمان
2)درموردسايرماشين آلات،برابرده ماه.
اگرپيمانكاربه كارفرمابدهكارباشد،كارفرمابه ميزان طلب خود،اقلامي ازماشين آلات وابزارووسايل پيمانكارراكه توسط كارشناس ياكارشناسن منتخب طرفين ارزيابي مي شوددراختيارمي گيردوبارعايت قوانين جاري كشور،به تملك قطعي خوددرمي آورد.
ه )كارفرماازمصالح وتجهيزات پاي كارآنچه طبق مشخصات بوده وبراي اجراي پيمان تهيه شده است قبول مي كند وبهاي آن رابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريدكه موردتوافق دوطرف باشد،به حساب طلب پيمانكارمنظورمي نمايد.
و )پيمانكاربادريافت ابلاغ فسخ پيمان،بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايدكارفرماتاده روزازدريافت فهرست پيشگفته اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيص مي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقراردادخريدآنهارابه كارفرمامنتقل نمايد.مبالغي كه بابت خريد اين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاًديه شده است درمقابل تسليم اسنادومدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاًديه بقيه بهاي خريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.
ز )هرگاه پيمانكارظرف دوهفته ازتاريخ ابلاغ كارفرمابه منظورتوافق دراجراي بندهاي”ج”،”د”و”ه”حاضرنشودياتوافق بين طرفين حاصل نگردد، كارفرمايك ياچندكارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي نمايد.نظراين كارشناس ياكارشناسان براي طرفين قطعي است وحق الزحمه آنان راازكارفرما مي پردازدوبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي كند.
ح )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگرتداركات خودراكه درمحلهاي تحويلي كارفرما باقي مانده است حداكثرظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاي يادشده خارج كند.درغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنها به هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهكارپيمانكارمنظوردارد.دراين حالتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.
ط )ازتاريخ ابلاغ فسخ پيمان تاتاريخي كه صورت برداريها وارزيابي طبق اين ماده پايان مي يابد،نصف هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه به عهده كارفرماونصف ديگر به عهده پيمانكاراست.اين مدت نبايدازسه ماه بيشترشوددرغيراين صورت،هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه براي ايام بيش ازسه ماه به عهده كارفرماست.
ماده48.خاتمه پيمان
هرگاه پيش ازاتمام كارهاي موضوع پيمان،كارفرمابدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكارباشد،بنابه مصلحت خودياعلل ديگر،تصميم به خاتمه پيمان بگيرد خاتمه پيمان راباتعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل كه نبايدبيشتراز15 روزباشدبه پيمانكارابلاغ مي كندكارفرماكارهايي راكه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطريازيان مسلم است دراين ابلاغ تعيين مي كندومهلت بيشتري به پيمانكارمي دهدتاپيمانكاربتوانددرآن مهلت اين گونه كارهاراتكميل كندو كارگاه راآماده تحويل نمايد.اقدامات پس ازخاتمه دادن پيمان به شرح زيراست:
الف)كارفرماآن قسمت ازكارهاراكه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحويل قطعي وآن قسمت راكه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده درماده 39 تحويل موقت مي گيرداگرمعايبي درموردكارهاي ناتمام مشاهده شودپيمانكارمكلف است به هزينه خوددرمدت مناسبي كه باتوافق كارفرماتعيين مي شودرفع عيب نمايدوسپس تحويل قطعي دهددرصورتي كه پيمانكاردرمهلت مقرررفع نقص نكند كارفرماطبق بند”د”ماده 32 اقدام به رفع نقص مي نمايد.تاحدي كه موردلزوم ودرخواست كارفرماست،پيمانكاربايدنقشه ها،كاتالوگها،قراردادهاي باپيمانكاران جزءوسايرمدارك اجراي كارراتحويل كارفرما دهد.
ب )صورت وضعيت كارهاي انجام شده،طبق ماده 40 تهيه مي شود.
ج )درموردمصالح وتجهيزات موجودوسفارش شده به شرح زيراقدام مي شود:
1)مصالح وتجهيزات موجوددركارگاه كه طبق مشخصات فني بوده وبراي اجراي موضوع پيمان تهيه شده است اندازه گيري وبهاي آنهابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريد،كه موردتوافق دوطرف باشد،درصورت وضعيت قطعي منظورمي شود.
2)پيمانكاربادريافت ابلاغ خاتمه پيمان بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايد.كارفرماتاده روزازدريافت فهرست پيشگفته،اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيص مي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقرارداد خريدآنهارابه كارفرما منتقل نمايد.مبالغي كه بابت خريداين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاديه شده است،درمقابل تسليم اسنادو مدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاديه بقيه بهاي خريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.
3)پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ خاتمه پيمان،تمام قراردادهاي خودباپيمانكاران جزء واشخاص ثالث راخاتمه دهد.خاتمه قراردادهاي خريدمصالح وتجهيزاتي كه موردنيازكارفرمانيست پس ازاعلام نظركارفرماطبق بند2،انجام مي شود.
د )درصورتي كه پيمانكاربه منظوراجراي موضوع پيمان،درمقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است ودراثرخاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه وخسارتهايي به اشخاص گردد،اين هزينه هاوخسارتها،پس ازرسيدگي وتاييدكارفرما،به حساب بستانكاري پيمانكارمنظورمي شود.
ه )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقتي راكه دركارگاه احداث شده است دراختيارمي گيرد.بهاي اين تاسيسات وساختمانهابادرنظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاًبه پيمانكارشده است،باتوافق دوطرف تعيين مي شودوبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوبابت آنها وجهي به عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود.اگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشد،كارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعيين مي شود، براي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهد داشت به پيمانكارپرداخت مي كند.
و )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگر تداركات خودراكه درمحلهاي تحويلي كارفرماباقي مانده است،حداكثرظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاي يادشده خارج كنددرغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.درغيراين صورت پيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.
ز )درموردتضمينهاي پيمانكار به ترتيب زيرعمل مي شود.
1)تضمين انجام تعهدات پيمان طبق روش تعيين شده درتبصره 1 ماده 34 آزادمي شودبااين تفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته حداكثرتا يك ماه پس ازتحويل كاراعم ازقسمت تحويل موقت شده وتحويل قطعي شده بااحتساب مصالح پاي كارتهيه مي شود.
2)تضمين حسن انجام كارقسمت تحويل موقت شده وقسمت تحويل قطعي شده هريك جداگانه طبق ماده 35 آزادمي شود.
ماده 49.تعليق
الف)كارفرمامي توانددرمدت پيمان اجراي كاررابراي يك باروحداكثر سه ماه معلق كنددراين صورت بايدمراتب راتعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد.درمدت تعليق پيمانكارمكلف است كه تمام كارهاي انجام شده مصالح وتجهيزات پاي كار تاسيسات وساختمانهاي موقت رابراساس پيمان به طور شايسته حفاظت وحزاست كند.
ب )كارفرماهزينه هاي بالاسري پيمانكاررادردوران تعليق به ميزان تعيين شده دراسنادومدارك پيمان به پيمانكار مي پردازد.اگردراسنادومدارك پيمان تعيين هزينه هاي يادشده به توافق طرفين درزمان ابلاغ تعليق موكول شده باشدكارفرمادرموردميزان آن باپيمانكارتوافق مي نمايد.درصورتي كه دراسنادومدرك پيمان هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكاردردوره تعليق نشده باشدكافرماماهانه مبلغي معادل 10 درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارمي پردازداگربه دستوركارفرما،قسمتي ازكارمتوقف شود،بابت هزينه هاي پيشگفته درمدت تعليق ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط فرضي ماهانه به تناسب مبلغ كارمتوقف شده به پيمانكارپرداخت مي شودبراي تعيين هزينه تعليق كسرماه به تناسب محاسبه مي شود.
تبصره – درصورتي كه پيش ازآغازعمليات موضوع پيمان تعليق پيمان ازسوي كارفرما ابلاغ شود 80 درصدهزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بندبه پيمانكارپرداخت مي شود.
ج )كارفرماوپيمانكاردرموردماشين آلاتي كه پيمانكارمايل است درمدت تعليق ازكارگاه خارج نمايدبدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي توافق مي كنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعدادازماشين آلات كه دركارگاه باقي مي مانند براساس توافق طرفين به پيمانكارپرداخت مي شود.
د )درصورتي كه تعليق بيش ازسه ماه ضروري باشدكارفرما مي تواندباموافقت پيمانكارمدت تعليق رابراي يك باروحداكثرسه ماه باشرايط پيشگفته افزايش دهد.درصورت عدم موافقت پيمانكارباتعليق بيش ازسه ماه پيمان خاتمه يافته وطبق ماده 48 عمل مي شود.
ه )هرگاه عوامل موجب تعليق كاربرطرف شودكارفرماباتعيين مهلتي براي پيمانكاربه منظورآماده نمودن كارگاه تاريخ شروع مجدد كاررابه پيمانكار ابلاغ مي كند.
ماده 50.هزينه تسريع كار،خسارت تاًخيركار
الف)اگردرمقابل اتمام پيش ازموعدكاردراسنادومدارك پيمان پرداخت هزينه تسريع كاربه پيمانكارپيش بيني شده باشدوپيمانكارپيش ازسپري شدن مدت پيمان عمليات موضوع پيمان راتكميل كندوآماده تحويل نمايد،پيمانكارمحق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيش بيني شده مي باشد.
ب )درپايان كاردرصورتي كه مدت انجام كار بيش ازمدت اوليه پيمان به علاوه مدتهاي تمديد شده پيمان باشدمهندس مشاور بارعايت ماده 30 ورسيدگي به دلايل پيمانكارمدت تاخيرغيرمجازپيمانكارراتعيين مي كندتاپس ازتصويب كارفرمابه شرح زيرملاك محاسبه خسارت تاخيرقرارگيرد.
1)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك دهم مدت پيمان بيشترنشودبراي هرروزتاخير،يك دوهزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آنتاخيرشده است.
2)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازاز يك دهم مدت پيمان بيشترشود،تايك دهم مدت پيمان طبق بند 1 وبراي مازادبرآن تا يك چهارم دت پيمان براي هرروز تاخيريك هزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است.
3)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك چهارم مدت پيمان بيشترشودولي پيمان ادامه يابد،مجموع خسارتهاي تاًخيرقابل دريافت ازپيمانكارنمي تواند ازجمع خسارت محاسبه شده برپايه بند(2)بيشترشودومدت اضافه بريك چهارم مدت پيمان براي ادامه وانجام كاربدون دريافت خسارت منظورمي شود.
4)مبلغ باقيمانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است عبارت است ازمبلغ پيمان منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تاآخرين روزمدت پيمان.
5)درصورتي كه پيمان طبق ماده 46 فسخ گرددياطبق ماده 48 به پيمان خاتمه داده شودتاخيركارنسبت به برنامه زماني تفصيلي بارعايت ماده 30 بررسي شده ميزان مجاز وغيرمجازآن تعيين مي شود.بابت تاضخيرغيرمجازپيمانكار،طبق مفاداين بند،پرداخت خسارت تاًخيربه پيمانكرتعلق مي گيرد. دراين حالت،مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است،عبارت است ازمبلغ كارهايي كه طبق برنامه زماني تفصيلي وبادرنظر گرفتن تاًخيرمجاز پيمانكاربايدتاتاريخ فسخ ياخاتمه پيمان انجام مي شد،منهاي مبلغ كارهاي انجام شده.
6)درمواردي كه اخذ خسارت تاًخيربيش ازارقام درج شده دراين ماده ضروري باشدودراسنادومدارك پيمان ميزان آن پيش بيني شده باشد خسارت تاًخيررابراساس آن محاسبه مي كنند.
ماده51.صورتحساب نهايي
صورتحساب نهايي پيمان كه ظرف مدت سه روزازتاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسط كارفرماتهيه مي شودعبارت است ازمبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده 40 تهيه وتصويب مي شودومبلغي براساس اسنادومدارك پيمان به مبلغ بالااضافه ياازآن كسرمي گردد مانندوجوه ناشي ازتعديل آحادبها بهاي مصالح تجهيزات وماشين آلات تحويلي كرفرمابه پيمانكارمبلغ جبران خسارت ياجريمه هاي رسيدگي وقطعي شده.
صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمادرصورتي كه موردقبول پيمانكارباشدتوسط كارفرماوپيمانكارامضامي شود.اگرپيمانكاربه صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمامعترض باشدوآن راامضانكند بايدظرف يك ماه نظر خودرابامدرك كافي به كارفرمابنويسدوگرنه صورتحساب نهايي ازطرف پيمانكارپذيرفته شده تلقي مي شود.كارفرمادرصورت تاييداعتراض پيمانكارصورتحساب نهايي رااصلاح مي كندودوطرف پيمان آن راامضامي كنند.
صورتحساب نهايي تاييدشده به شرح بالاكه ملاك تسويه حساب پيمانكارطبق ماده 52 قرارمي گيردبراي دوطرف پيمان قطعي است وهرگونه اعتراض وادعايي درمورد آن بي تاثيرمي باشد.درصورتي كه پيمانكارنسبت به صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمامعترض باشدواعتراض خودرادرمهلت تعيين شده اعلام كندواعتراض اوموردپذيرش كارفرماقرارنگيرد پيمانكارمي تواندبراي حل مسئله طبق ماده 53 اقدام نمايد.
تبصره 1.درصورتي كه به علت تاخيردررسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت ياصورت وضعيت قطعي ياتاخيردرتهيه صورتحساب نهايي هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانتنامه هاي پيمانكارايجادشودكارفرمااين هزينه هاي اضافي راكه ازسوي پيمانكارتامين شده به اوپرداخت مي كندواگر مدت تاخيردرآزاد كردن هريك ازتضمينهاازسه ماه بيشترشود،كارفرماتضمين مربوط راآزادمي نمايد
تبصره 2.هرگاه براساس صورت وضعيت قطعي معلوم شودكه درآخرين صورت وضعيت موقت پيمانكاربدهكارنبوده يابدهي اوكمترازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربوده است ياطبق صورتحساب نهايي مشخص شودكه درزمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكاربدهكارنبوده است كارفرمابايد بي درنگ تضمين آزادنشده مربوط به هريك ازمدارك ياد شده راآزادكرده وهزينه تمديدآن راكه ازسوي پيمانكارتامين شده است براي مدتي كه درآزادنمودن آنهاتاًخيرايجادگرديده پرداخت كند.
ماده 52.تسويه حساب
الف)هرگاه براساس صورتحساب نهايي كه به شرح ماده 51 تهيه شده است پيمانكازبستانكارشود طلب اوحداكثردرمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما پرداخت مي گرددوبه غيرازنصف تضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي بايدنزد كارفرماباقي بماندديگر تضمينهاي پيمانكارازهرنوع كه باشدبي درنگ آزادمي شود.
ب )هرگاه براساس صورتحساب نهايي پيمانكاربدهكارشود مكلف است كه درمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما به شرح بالا طلب كارفرما رابپردازدواگرازاين پرداخت استنكاف ورزد ياتاخيرنمايدكارفرماحق داردبدون انجام تشريفات قضايي طلب خودراازمحل سپرده هاو تضمينهاي پيمانكار(درصورتي كه طبق ماده 47 ضبط نشده باشد)وصول نمايدواگرمبالغ اين تضمينها تكافو ننمايدبارعايت قوانين جاري كشورازديگر داراييهاي اووصول كند.هرگاه پيمانكاردرمهلت مقرردربالا طلب كارفرماراپرداخت كندبه غيرازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعي نزدكارفرماباقي مي ماندبقيه ضمانتنامه هاوسپرده هاي اوبه هرعنوان كه باشدبي درنگ آزدمي شود.
ماده 53.حل اختلاف
الف)هرگاه دراجراياتفسيرمفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظر پيش آيددوطرف مي توانندبراي حل سريع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري طبق بند”ج”برحسب موردبه روش تعيين شده دربندهاي 1 و2 عمل نمايد
1)درموردمسائل ناشي ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هايي كه به استناد ماده23 قانون برنامه وبودجه ازسوي سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است هريك ازدوطرف ازسازمان برنامه وبودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوط رااستعلام نمايد ودوطرف طبق نظري كه ازسوي سازمان برنامه وبودجه اعلام مي شود عمل كنند.
2)درمورداختلاف نظرهايي كه خارج ازشمول بنديك است رسيدگي واعلام نظردرباره آنهابه كارشناس ياهيات كارشناسي منتخب دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظري كه ازسوي كارشناس ياهيات كارشناسي درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط اعلام مي گرددعمل كنند.
ب )درصورتي كه دوطرف درانتخاب كارشناس ياهيات كارشناسي موضوع بند 2 به توفق نرسنديا نظراعلام شده طبق بندهاي 1 و2 موردقبول هريك ازدوطرف نباشد براي حل اختلاف طبق بند”ج”اقدام مي گردد.
ج )هرگاهدراجراياتفسير مفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظرپيش آيدهريك ازطرفها مي توانددرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري رابه رئيس سازمان برنامه وبودجه ارائه نمايد.
تبصره 1.چنانچه رئيس سازمان ياد شده باتقاضاي مورداشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهدبود.
تبصره2.رسيدگي و اعلام نظرشوراي عالي فني درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط انجام مي شودپس ازاعلام نظرشوراي يادشده طرفها برطبق آن عمل مي نمايند.
د )ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به شوراي عالي فني تغييري درتعهدات قراردادي دوطرف نمي دهدوموجب آن نمي شود كه يكي ازدوطرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.
ماده 54.قوانين ومقررات حاكم برپيمان
قوانين ومقررات حاكم براين پيمان منحصراًقوانين ومقررات كشورجمهوري اسلامي ايران است.

نماينده كارفرما                                                                      نماينده پيمانكار

نام ونام خانوادگي                                                                   نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                   امضا

شرايط خصوصي

اين شرايط خصوصي درتوضيح وتكميل موادي ازشرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي ازموارددر آنهابه شرايط خصوصي پيمان موكول شده است وهيچ گاه نمي تواندموادشرايط عمومي پيمان رانقض كندازاين روهرگونه نتيجه گيري وتفسير موادمختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان بي اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد اين شرايط خصوصي همان شماره وحروف مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان است.
اگردرشرايط عمومي مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارك پيمان نباشد شرايط عمومي ابلاغ شده ازسوي سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ…………….. براين پيمان حاكم است.
ماده 17- الف)پيمانكارمتعهداست كه براي اجراي موضوع پيمان تعداد…….. نفر/ماه كارشناس خارجي باتخصصهاي تعيين شده درزيربه كارگمارد.

ماده18 – ب)آخرين مهلت پيمانكاربراي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار……….. روزازتاريخ مبادله پيمان است.
جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي وبه هنگام كردن آن به شرح زير است.

ماده18 – ه)گزارش پيشرفت كارپيمانكاربايدداراي جزئيات زيرباشد.

ماده20 – الف)كارفرماامكانات وتسهيلات تجهيزكارگاه ازقبيل ساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راكه درزيرتعيين شده است،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد.

ماده20 – بو20 –ز)كارفرما،به شرح زير،مصالح،تجهيزات وماشين آلات راتاًمين مي كند.

ماده20 – ه)پيمانكاربايدمشخصات تعيين شده درزيررادرتامين ماشين آلات رعايت كند.

ماده20 – ح)پيمانكارمتعهداست كه براي كاركنان كارفرمامهندس مشاوروآزمايشگاه به شمارافرادزير،دفتر كارگاهي،مسكن كارگاهي وغذا،به تفكيك وبه شرح ومشخصات زير،تامين كند.

ماده21 –ج)قسمتهايي ازموضوع پيمان كه پيمانكاربايدبيمه كندياهمچنين مواردياحوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد،به شرح زيراست.

ماده21 – و)چگونگي پرداخت هزينه احداث ونگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار،به شرح زيراست.

ماده22  الف)شمارنسخه هاي نقشه هاومشخصات فني كه بدون دريافت هزينه دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد،به شرح زيراست.

ماده22 – ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي،تعمير،نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكارتهيه مي كند،به شرح زيراست.

ماده24 – ب)پيمانكارموظف است كه درانتخاب پيمانكاران جزء،مواردزيررارعايت كند.

ماده28 – الف)پيمانكارزمين موردنيازبراي تجهيزكارگاه رابه شرح زير،تامين مي كند.

ماده29 – ه)تعديل نرخ پيمان،به شرح زيراست.

ماده32 – ج)هزينه انجام آزمايشهاي زير،به عهده پيمانكاراست.

ماده35.دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارپيمان طبق مصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هيات وزيران است.

ماده36.ميزان روش پرداخت ونحوه واريز پيش پرداخت پيمان،طبق مصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هيات وزيران است.

ماده38 – الف)ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار،براي متخصصان خارجي،به شرح زيراست.

ماده38 – ب)كارفرماارزموردنيازبراي تامين مصالح وتجهيزات زيرراازخارج ازكشورتامين مي كند.

ماده38 – ه)كارفرماارزموردنيازبراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه درزيرنام برده شده است راطبق شرايط زير،تامين مي كند.

ماده39 – ب)پيمانكارموظف است كه پيش ازتكميل كل كارقسمتهاي زيررادرزمانهايي كه براي هريك ازآنها به شرح زيرتعيين شده است،تكميل كندوبه كارفرماتحويل دهد.

ماده47 – د)ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه درصورت فسخ پيمان براي اتمام كاربه صورت اجاره دراختياركارفرماقرارگيردبه شرح زيراست.

ماده49 – ب)هزينه بالاسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزان وترتيب تعيين شده درزيرپرداخت مي شود.

ماده50 – الف)درصورت اتمام پيش ازموعدكارفرماهزينه تسريع كاررابه نحو تعيين شده درزيربه پيمانكار پرداخت مي كند.

ماده50 – ب- 6)خسارت تاخيرغيرمجازپيمان(ناشي ازكارپيمانكار)به ميزان وترتيب زير ازپيمانكاروصول مي شود.

نماينده كارفرما                                                                           نماينده پيمانكار
نام ونام خانوادگي                                                                       نام ونام خانوادگي
امضا                                                                                        امضا

« تغییر در ماده 37 شرایط عمومی پیمان قواعد کار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی »


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 410
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: شرایط عمومی پیمان (2 ) ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [شنبه 24 مرداد 1394 ] [ 21:35]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 50
باردید دیروز باردید دیروز : 115
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 2
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 9
بازدید هفته بازدید هفته : 744
بازدید ماه بازدید ماه : 6,980
بازدید سال بازدید سال : 133,136
بازدید کلی بازدید کلی : 524,149

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 18.207.102.38
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir