close
تبلیغات در اینترنت
شرایط عمومی پیمان (2 )

RZHGBFT

شرایط عمومی پیمان (2 )

banner
جستجوگر پیشرفته
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-qformat:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin:0in;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ماده 31.مديريت اجرا
كارفرمامي تواندقسمتي ازاختيارات خودرابه شخص حقوقي،كه مديرطرح ناميده ميشود،واگذاركند.كارفرمامدير طرح راباتعيين حدوداختيارات واگذارشده به پيمانكارمعرفيمي نمايد.تمام تصميم گيريهاي مديرطرح درچهارچوب اختيارات واگذارشده،درحكم تصميمكارفرمامي باشد.
ماده 32.نظارت براجراي كار
الف)عمليات اجرايي پيمانكار،هميشه بايدزيرنظروبااطلاع مهندس مشاورانجام شود.نظارتيكه ازطرف كارفرماومهندس مشاوردراجراي كارهابه عمل مي آيد،به هيچ روي،ازميزانمسئوليت پيمانكارنمي كاهد.
نظارت مستقيم بركارپيمانكار،درمحدوده كارگاه ودرمواردخاص(براي ساخت قطعاتوتجهيزات)درخارج ازكارگاه انجام مي شوددرهرحال،پيمانكاربايدگزارش پيشرفت اقدامهاييراكه خارج ازكارگاه به منظورانجام تعهدات پيمان انجام مي دهد،به مهندس مشاورتسليمكند.
ب )مهندس مشاور،تنهامرجع فني پيمانكاربراي اجراي موضوع پيمان ازسوي كارفرماست.
هرگونه تغييرات،اظهارنظرهاي فني واصلاحات موردنظرپيمانكاران،سازندگان وبازرسانفني،پس ازهماهنگي بامهندس مشاور،موظف به كسب مجوزازكارفرما،براي انجام وظايف نظارتاست،دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است.
ج )مهندس مشاوربه منظوراطمينان ازصحت اجراي كار،اقدام به آزمايش مصالح ياكارهايانجام يافته مي كند. هزينه انجام آزمايشهابرعهده كارفرماست،مگرآنكه دراسنادومداركپيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد. هرگاه نتايج اين آزمايشها باآنچه كهدرمدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند،پيمانكارمتعهداست كه مصالح و كارهاراطبقدستورمهندس مشاوراصلاح كند.هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكاراست،مگرآنكهنقص موجودمربوط به مدارك فني باشد.پيمانكارموظف است كه براي نمونه برداري ازمصالحياانجام هرنوع آزمايش، تعدادلازم كارگربه صورت موردي وموقت،به طوررايگاندراختيارمهندس مشاوربگذارد.
د )درصورتي كه مهندس مشاورموادري ازعدم رعايت مشخصات فني،نقشه هاوديگرمدارك فنيپيمان رادر اجراي كارها مشاهده كند،باارسال اخطاريه اي،اصلاح كارهاي معيوب رادرمدتمناسبي كه باتوجه به حجم ونوع كارتعيين مي نمايدازپيمانكارمي خواهد.اگرپس ازپايانمهلت تعيين شده،پيمانكارنسبت به اصلاح كارها اقدام نكند، كارفرمامي تواند خودشكارهاي معيوب رااصلاح كندوهزينه هاي مربوط به اضافه 15 درصد،ازمطالباتپيمانكاركسركند.درصورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاوربراي اصلاح هركارمعيوبازسوي پيمانكار تكرارشود،كارفرمامي تواند پيمان راطبق ماده 46 فسخ نمايد.
ه )كارفرمادرمدت اجراي پيمان،هرموقع كه لازم بداند،توسط نمايندگان خود،عملياتپيمانكاررابازرسي مي كند پيمانكارموظف است كه هرنوع اطلاعات ومداركي كهموردنيازباشد،دراختيارنمايندگان كارفرمابگذاردوتسهيلات لازم رابراي انجام اينبازرسيها فراهم سازد.
و )اگردرطول مدت پيمان،تصميم به تغييرمهندس مشاوربگيرد،اين تصميم بايددست كم يكماه بيشتربه اطلاع پيمانكاربرسد.پيمانكارومهندس مشاور،موظف هستندكه تكليفآزمايشهاي ناتمام،صورتجلسه هاي دردست اقدام وصورت كاركردهاي درحال رسيدگي راروشنكنند.درصورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند، كارفرمامستقيماًبجاي مهندسمشاورتكليف كارهاي ناتمام راروشن مي كندوهزينه هاي مربوط به اين اقدام رابه حساببدهي مهندس مشاورمنظور مي نمايد.اگردرزمان اعلام كارفرمامبني برتغييرمهندسمشاور،بخشهايي ازكار توسط پيمانكاردرحال اجراباشدكه اتمام آن بخش منجربهصدورتاًييديه هاي مهندس مشاورشده واين امرموكول به زمان پس ازتغييرمهندسمشاورشود،اين گونه موارد،بايددرطول يك هفته ازتاريخ اعلام كارفرما،ازسوي پيمانكاربه پيمانكارمنعكس شود،تاكارفرماترتيب لازم رابراي عدم انقطاع آن بخشازكارپيمانكاروصدوربه موقع تاًييديه بدهد.كارفرمامهندس مشاورجديدرابهپيمانكارمعرفي مي كندواختيارات اوراطبق آنچه كه براي مهندس مشاورقبلي تعيين شدهبود،تنفيذياتغييرات مربوط رابه پيمانكارابلاغ مي نمايدوازآن پس،تصميمهاودستورهايمهندس مشاور جديددرچهرچوب پيمان،براي پيمانكارلازم الاجراست.
ماده 33.مهندس ناظر
الف)مهندس ناظركه نماينده مهندس مشاوردركارگاه است،وظيفه داردكه باتوجه بهاسنادومدارك پيمان،در اجراي كار،نظارت ومراقبت دقيق به عمل آوردومصالح وتجهيزاتيراكه بايدبه مصرف برسد،براساس نقشه ها ومشخصات فني موردرسيدگي وآزمايشقراردهدوهرگاه عيب ونقصي درآنهايادرنحوه مهارت كاركنان ياچگونگي كارمشاهدهكند،دستوررفع آنهارابه پيمانكاربدهد.همچنين هرگاه بعضي ازماشين آلات معيوب باشد بهطوري كه نتوان باآنهاكارراطبق مشخصات فني انجام داد،مهندس ناظرتعميرياتعويضوتغييرآنهاراازپيمانكارمي خواهد.با رعايت بند”ب”،هرگونه دستوري كه ازطرف مهندسناظربه پيمانكارداده شود،به مثابه دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاوراستوپيمانكارملزم به اجراي آنهاست.
ب )مهندس ناظر،به هيچ روي،حق نداردكه ازتعهدات پيمانكاربكاهدياموجب تمديد مدتپيمان ياپرداخت اضافي به پيمانكارشودياهرنوع دستورتغييركاري راصادركند.
ج )پيمانكارمكلف است كه دستورهاي مهندس ناظر رادرحدودمفاداين مادهاجرانمايد،مگردرمواردي كه آنهارا برخلاف اسنادومدارك پيمان تشخيص دهد،كه دراينصورت،موظف است كه موضوع رابه مهندس مشاوربنويسدو كسب تكليف كند.هرگاه مهندسمشاورموضوع رافيصله ندهد،نظركارفرمادرآن موردقاطع مي باشد.
د )باوجودنظارتي كه ازطرف مهندس ناظردراجراي كارهابه عمل مي آيد،كارفرماومهندسمشاورحق دارند مصالح مصرفي وكارهاي انجام يافته راموردرسيدگي قراردهندواگرمشخصاتآنهارامغايرنقشه هاومشخصات فني تشخيص دهندپيمانكارمتعهداست مصالح وكارهاي معيوبرابه هزينه خودتعويض نمايد.به هرحال،نظارت مهندس ناظرازمسئوليت پيمانكار نميكاهدوسلب حق ازكارفرماومهندس مشاورنمي كند.

فصل چهارم
تضمين،پرداخت،تحويل كار
ماده 34.تضمين انجام تعهدات
موقع امضاي پيمان،براي تضمين انجام تعهدات ناشي ازآن،پيمانكاربايدضمانتنامه ايمعادل5 درصدمبلغ اوليه پيمان،صادرشده ازطرف بانك موردقبول كارفرماوطبق نمونه اي كهضميمه اسنادمناقصه بوده است،تسليم كارفرما كند.ضمانتنامه يادشده بايدتايكماه پسازتاريخ تحويل موقت موضوع پيمان،معتبرباشد.تاهنگامي كه تحويل موقت انجام نشدهاست،پيمانكارموظف است براي تمديدضمانتنامه يادشده اقدام كندواگرتا 15 روزپيشازانقضاي مدت  اعتبارضمانتنامه،پيمانكارموجبات تمديدآن رافراهم نكردهوضمانتنامه تمديدنشود،كارفرماحق داردكه مبلغ ضمانتنامه راازبانك ضامن دريافتكندووجه آن رابه جاي ضمانتنامه،به رسم وثيقه نزدخودنگه دارد.كارفرما تضمين انجامتعهدات راپس ازتصويب صورتمجلس تصويب موقت،باتوجه به تبصره يك اين ماده آزادمي كند.
تبصره1.حداكثرتايكماه پس ازتحويل موقت،آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37،بدونمنظورداشتن مصالح پاي كارتنظيم مي شود.هرگاه براساس اين صورتوضعيت،پيمانكاربدهكارنباشدياجمع بدهي اوازنصف كسورتضمين حسن انجامكاركمترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود.ولي هرگاه ميزان بدهيپيمانكار،ازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربيشترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات،برحسبموردطبق شرايط تعيين شده درماده 40 يا52 آزادمي شود.
تبصره2.درصورتي كه تمام ياقسمتي ازتضمين انجام تعهدات،به صورتنقدنزدكارفرماباشديابارعايت مقررات،به جاي ضمانتنامه بانكي ازانواع ديگراوراقبهاداراستفاده شود،چگونگي گرفتن تضمين واستردادآن درهرمورد،طبق شرايطي است كهدراين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است.
ماده 35.تضمين حسن انجام كار
ازمبلغ هرپرداخت به پيمانكار،معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجامكاركسرودرحساب سپرده نزدكارفرما نگهداري مي شود.نصف اين مبلغ پس ازتصويب صورتوضعيت قطعي طبق ماده 40 ونصف ديگرآن پس از تحويل قطعي،بارعايت مواد 42 و52 مستردميگردد.
تبصره- پيمانكارمي تواند وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارراطبق دستورالعملنافذدرزمان ارجاع كاركه شماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است دريافتكند.
ماده 36.پيش پرداخت
كارفرماموافقت داردكه به منظورتقويت بنيه مالي پيمانكار،مبلغي به عنوان پيش پرداختبه پيمانكارپرداخت كند. ميزان،روش پرداخت وچگونگي واريزپيش پرداخت وديگرضوابطآن،براساس دستورالعمل مربوط است كه درزمان ارجاع كارنافذبوده وشماره وتاريخ آندراسنادومدارك پيمان درج شده است.پيمانكاردرموعدهاي مقرردر دستورالعملپيشگفته،براي دريافت هريك ازاقساط پيش پرداخت،درخواست خودرابه مهندس مشاورمينويسد، كارفرماپس ازتاًييدمهندس مشاور،هرقسط پيش پرداخت رادرمقابل تضمين تعيين شدهدردستورالعمل،بدون اينكه وجوهي ازآن كسرشود،پرداخت مي نمايد.مهلت پرداخت هرقسط پيشپرداخت 20 روزازتاريخ درخواست پيمانكاركه به تاًييدمهندس مشاوررسيده است،يا 10روزازتاريخ ارائه تضمين ازسوي پيمانكار،هركدام كه بيشتر است،مي باشد.
ماده 37.پرداختها
الف)درآخرهرماه،پيمانكار،وضعيت كارهاي انجام شده ازشروع كارتاتاريخ راكه طبق نقشههاي اجرايي، دستوركارها وصورتمجلسهاست اندازه گيري مي نمايدومقدارمصالح وتجهيزاتپاي كارراتعيين مي كند،سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان،مبلغ صورت وضعيترامحاسبه كرده وآن رادرآخرآن ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد.مهندس مشاور،صورتوضعيت پيمانكارراازنظر تطبيق بااسنادومدارك پيمان كنترل كرده ودرصورت لزوم باتعييندليل اصلاح مي نمايدوآنرادرمدت حداكثر 10 روزازتاريخ دريافت ازسوي مهندس ناظر برايكارفرماارسال مي نمايدومراتب رانيزبه اطلاع پيمانكارمي رساند.كارفرماصورت وضعيتكنترل شده ازسوي مهندس مشاوررارسيدگي كرده وپس ازكسروجوهي كه بابت صورت وضعيتهايموقت قبلي پرداخت شده است وهمچنين اعمال كسورقانوني وكسورمتعلقه طبقپيمان،باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكارراحداكثرظرف مدت 10 روزازتاريخ وصولصورت وضعيت،باصدورچك به نام پيمانكار،پرداخت مي كند.باپرداخت صورت وضعيت موقت،تمامكارها ومصالح وتجهيزاتي كه درصورت وضعيت مزبوردرج گرديده است متعلق بهكارفرماست،ليكن به منظوراجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان،به رسم امانت،تاموقع تحويلموقت،دراختيار پيمانكارقرارمي گيرد.مقاديردرج شده درصورت وضعيتهاي موقتوپرداختهايي كه بابت آنهابعمل مي آيدجنبه موقت وعلي الحساب داردوهرنوع اشتباهاندازه گيري ومحاسباتي وجز اينها،درصورت وضعيتهاي بعدي يادر صورت وضعيت قطعي،اصلاحورفع مي شود.به منظورايجادامكان براي تهيه،رسيدگي وتصويب صورت وضعيت قطعيدرمهلتهاي تعيين شده درماده 40 پيمانكاربايد ضمن اجراي كاروپس ازاتمام هريكازاجزاي آن نسبت به تهيه متره هاي قطعي وارائه آنهابه مهندس مشاوربراي رسيدگيهمراه باصورتمجلسها ومدارك مربوط اقدام نمايد،اين اسنادبايددرصورت وضعيتهاي موقتنيزمورداستفاده قرارگيرد.
تبصره1.هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي ازطرف مهندسمشاورموردتاًييدكارفرماقرارنگيرد،كارفرما پس ازوضع كسورتعيين شده دراين ماده،تا 70درصدمبلغ صورت وضعيتي راكه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علي الحساب ودرمدتمقرردراين ماده دروجه پيمانكارپرداخت مي كندوصورت وضعيت راهمرا بادلايل ردآن،برايتصحيح به مهندس مشاوربرمي گرداند،تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداكثر 5روز،دوباره به شرح يادشده ،براي كارفرماارسال شودوبقيه مبلغ به ترتيب پيشگفته بهپيمانكارپرداخت گردد.دراين صورت،مهلت پرداختمبلغ صورت وضعيت ازتاريخي شروع ميشودكه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود.
تبصره2.اگرپيمانكارنسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترضباشد،اعتراض خودراباذكردليل،حداكثرظرف مدت يك ماه،به كارفرما اعلام مي كندتاموردرسيدگي قرارگيرد.
تبصره3.اگرپيمانكاردرموعدمقررصورت وضعيت موقت راتهيه وتسليم مهندس ناظر نكند،مهندسمشاورباتاييد كارفرماوبه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندواقدامات بعدي برايرسيدگي وپرداخت آن رابه ترتيب اين ماده به عمل مي آورد.دراين حالت،هيچ گونهمسئوليتي ازنظرتاخيردرپرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.
ب )درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبهاهستند،پس ازتاييدهرصورت وضعيت موقت ازسويكارفرما،پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحادبهي آن صورت وضعيت رابراساس آخرين شاخصهاياعلام شده محاسبه مي نمايدوبه منظوربررسي وپرداخت به نحوي كه دربند”الف”تعيين شدهاست،براي مهندس مشاورارسال مي كند.
تبصره- اگربه هردليل وغيرازقصورپيمانكار،تعديل كاركردهاي هرنيمه ازسال(سه ماهه اولودوم ياسوم وچهارم)پس ازسپري شدن سه ماه ازآن نيمه سال،باشاخصهاي قطعي،آن رارسيدگيمي كندوبه كارفرماتسليم مي نمايدتاطبق بند”الف”براي رسيدگي وپرداخت آن اقدام شود.
ماده 38.پرداختهاي ارزي
هرگاه طبق اسنادومدارك پيمان،پيمانكاربراي بعضي ازهزينه هاي اجرايي موضوعپيمان،احتياج به ارزداشته باشد بدين ترتيب رفتارمي شود.
الف)اگردراجراي بند”الف”ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي دراسنادومداركپيمان،پرداخت ارزاز سوي كارفرماتعهدشده باشد،كارفرماارزموردنيازرادرمقابل پرداختمعادل ريالي آن ازسوي پيمانكار،به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران درتاريخپرداخت،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد،به شرط آنكه درقراردادآنها قسمتي ازحقوق كه هيچگاه نبايد از 50 درصدبيشترباشد،به ارزپيش بيني شده باشد.
ب )براي تهيه مصالح وتجهيزاتي كه در اسنادومدارك پيمان پرداخت ارزازسويكارفرماتعهدشده است وبايد ازخارج كشوروارد شودودرعمليات موضوع پيمان مصرف گرديدهودركارباقي بماند،پيمانكاربايدطبق مشخصات تعيين شده دراسنادومدارك پيمان وباتوجهبه برنامه زماني تفصيلي،براي تهيه پروفرماي خريدمصالح وتجهيزات موردبحث،به طوري كهدست كم داراي 90 روزاعتبارباشد،اقدام نمايد.پيمانكاربايدبامسئوليتخود،اسنادفروشنده راازلحاظ انطباق مقاديرومشخصات آنهابااسنادومدارك پيمان،كنترلنمايدوپس ازتاييد،به مهندس مشاورتسليم كند. مهندس مشاور،اسناددريافتي رابررسي ميكندوپس ازتاييد،ظرف مدت 20 روزازتاريخ وصول آنها،نظركارفرما رابه پيمانكارابلاغ مينمايد.اسنادمربوط به خريدمصالح وتجهيزات پيشگفته بايدبه نامكارفرماصادرشود.كارفرما براساس اسنادتاييدشده به حساب پيمانكاراقدام به گشايشاعتبارمي كند.پيمانكاربانظارت كارفرما،نسبت به ترخيص مصالح وتجهيزات سفارش شدهازگمرك،به هزينه خود،اقدام مي نمايد.پس ازآنكه مصالح وتجهيزات يادشده وارد كارگاهشدوبهاي آن به صورت كاريامصالح وتجهيزات پاي كاردرصورت وضعيتهامنظورگرديد،پرداختهاي قبلي كه به صورت اعتبارازطرف كارفرما انجام شده است،ازطلبپيمانكاركسرمي شود.
ج )اگردراجراي بندهاي”الف”و”ب”،نرخ تسعيرارزنسبت به نرخ آن درتاريخ تسليمپيشنهادقيمت پيمانكارتغيير كند،درصورت افزايش نرخ ارز،تفاوت نرخ تسعيرارزبه حساببستانكاري پيمانكارمنظورمي شودودرصورت كاهش نرخ ارزبه حساب بدهي پيمانكارمنظورميگردد.
د )تعديل نرخ كارهاي موضوع بند”ب”،درصورت شمول تعديل به اين پيمان،تابع مقرراتتعديل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعديل آحادبهاكه درمورداين پيمان نافذاست،مي باشد.
ه )اگربراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه براي اجراي كارموردنيازاست وامكان تهيهآنهادرداخل نيست وبايدازخارج كشورواردشود،ازسوي كارفرماتسهيلات ارزي دراسنادومداركپيمان پيش بيني شده باشد،دراين مورد،به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود.پرداخت هزينهتاًمين ماشين آلات وابزارموضوع اين بند،به عهده پيمانكار،ومالكيت آنها،متعلق بهپيمانكاراست.
ماده 39.تحويل موقت
الف)پس ازآنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديدوكارآماده بهره برداريشد،پيمانكارازمهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كندونماينده خودرابراي عضويت درهياتتحويل معرفي مي نمايد.مهندس مشاور،به درخواست پيمانكاررسيدگي مي كندودرصورتتاييدضمن تعيين تاريخ آمادگي كاربراي تحويل موقت تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقتراازكارفرمامي نمايدكارفرمابه گونه اي ترتيب كاررافراهم مي كندكه هيات تحويلحداكثردرمدت 20 روزازتاريخ آمادگي كاركه به تاييدمهندس مشاوررسيده است درمحلكارحاضرمي شودوبراي تحويل موقت اقدام نمايد.اگربه مهندس مشاورعمليات موضوع پيمانآماده بهره برداري نباشدظرف مدت هفت روز ازدريافت تقاضاي پيمانكارنواقص وكارهاييراكه بايدپيش ازتحويل موقت تكميل شودبه اطلاع پيمانكارمي رساند.
هيات تحويل موقت،متشكل است از:
نماينده كارفرما
نماينده مهندس مشاور
نماينده پيمانكار
كارفرماتاريخ ومحل تشكيل هيات رابه اطلاع مهندس مشاوروپيمانكارمي رساندوتاتاريختشكيل هيات مهندس مشاوربرنامه انجام آزمايشهايي راكه براي تحويل كارلازم است تهيهوبه پيمانكارابلاغ مي كندتاآن قسنت ازوسايل راكه تدارك آنهاطبق اسنادومدارك پيمانبه عهده اوست براي روزتشكيل هيات درمحل كارآماده كندپيمانكارموظف است كه تشكيلاتلازم رابراي هيات تحويل فراهم آورد.آزمايشهاي لازم به تشخيص وبانظر اعضاي هياتدرمحل انجام مي شودونتايج آن درصورتمجلس تحويل موقت درج مي گرددبه جزآزمايشهايي كهطبق اسنادومدارك پيمان هزينه آنهابه عهده پيمانكاراست هزينهآزمايشهاراكارفرماپرداخت مي كند.هرگاه هيات تحويل عيب ونقصي در كارها مشاهدهنكنداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدصورتمجلس تحويل موقت رابه همراه نتيجهآزمايشهاي انجام شده براي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسويكارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهندكارفرماپس ازتاييدتحويل موقت عمليات موضوعپيمان رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
هرگاه هيات تحويل موقت عيب ونقصي دركارها مشاهده نمايداقدام به تنظيم صورتمجلستحويل موقت باتعيين مهلتي براي رفع نقص مي كندوفهرستي ازنقايص ومعايب كارهاوعملياتناتمام وآزمايشهايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شودراتنظيم وضميمه صورتمجلس تحويلموقت مي نمايدونسخه اي ازآن رابه پيمانكارمي دهدپس از اعلام رفع نقص ازجانبپيمانكارمهندس مشاوربه اتفاق نماينده كارفرمادوباره عمليات رابازديد مي كندواگربراساس فهرست نقايص تعيين شده هيچ گونه عيب ونقصي باقي نمانده باشدمهندسمشاورصورتجلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص ومعايب راكه به امضاي نمايندهكارفرمامهندس مشاوروپيمانكاررسيده است همراه نتايج آزمايشهاي خواسته شده برايكارفرماارسال مي كندتاپس ازتاييدكارفرمابه پيمانكارابلاغ شوداگربه تشخيصكارفرماحضورنماينده اودربازديدازكاروگواهي رفع نقص ضروري نباشدبه مهندسمشاورنمايندگي مي دهدتابجاي نماينده كارفرما اقدام كند.تاريخ تحويل موقت تاريختشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست كه درصورتمجلس تحويل موقت درج ميشودتاريخ شروع دوره تضمين تاريخ تحويل موقت است به شرط آنكه هيات تحويل هيچ گونهنقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازطرف هيات تعيين شده است رفعشوداگرزماني كه پيمانكارصرف رفع نقايص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشدتاريخ تحويلموقت همان تاريخ تشكيل هيات وتحويل كاربه كارفرماست ولي تاريخ شروع دوره تضمينتاريخ رفع نقص است كه به تاييدمهندس مشاوررسيده باشد.اگرهيات تحويل موقتديرترازموعد مقرر(20 روزازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندسمشاوررسيده است)درمحل حاضرشودوبراي تحويل موقت اقدام نمايدتاريخ تحويل موقت تاريختشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست دراين حالت اگرهيات نقصي دركارمشاهدهنكنديانقايص درمهلتي كه ازسوي هيات تعيين شده است رفع شودتاريخ شروع دوره تضمين 20پس ازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است ميباشدمگرآنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشد كهدراين صورت تاريخ شروع دوره تضمين برابرتاريخ رفع نقص كه به تاييد مهندسمشاوررسيده است منهاي مدت تاخيرتشكيل هيات درمحل(نسبت به مهلت 20 روز)ميباشد.كارفرمابايد هزينه هاي حفظ ونگهداري ازكاررابراي مدت تاخيردرتحويل موقت(نسبتبه مهلت 20 روز)به پيمانكارپرداخت كند.
ب )درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان براي تكميل وتحويل موقت قسمتهاي مستقليازكارزمانهاي مجزايي پيش بيني شده باشديابه نظركارفرمابهره برداري ازقسمتهايمستقلي ازكارپيش ازتكميل كل كارمورد نيازباشد كارفرمابارعايت اين ماده قسمتهايپيشگفته راتحويل موقت گرفته واقدامهاي پس ازتحويل موقت مانندآزاد نمودن تضمينانجام تعهدات شروع دوره تضمين تحويل قطعي استرداد كسورتضمين حسن انجام كاررابهتناسب آن قسمت ازكاركه تحويل موقت گرديده است طبق اسنادومدارك پيمان به صورت مستقلانجام مي دهد.
ج )اگرباتوجه به بند”الف”ماده 29 عمليات موضوع پيمان تاحد 125 درصدمبلغ اوليهپيمان انجام شودولي كارهاي اجراشده قابل بهره برداري نباشدوپيمانكاربرايادامهكارموافقت نكندكارفرماطبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد.
د )درصورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شودوليپيمانكارتقاضاي تحويل كاررانكندمهندس مشاورآماده بودن كاربراي تحويل موقت رابهكارفرمااعلام مي نمايدتاكارفرماطبق اين ماده براي تشكيل هيات وتحويل موقت كاراقدامكنداگرپس از 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرماپيمانكارنماينده خودرابراي تحويل موقتمعرفي نكندكارفرماباتاًمين دليل به وسيله دادگاه محل نسبت به تحويل موقت موضوعپيمان طبق اين ماده اقدام مي نمايددراين حالت پيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراينمورد ندارد.
ه )پس ازتقاضاي پيمانكاربراي تحويل موقت درصورتي كه آماده بودن كاربراي تحويل موقتموردتاييدمهندس مشاورباشدولي تداركات لازم براي راه اندازي وانجام آزمايشهايموردنيازمانندآب وبرق كه بايدازسوي كارفرما تامين شودفراهم نباشدنحوه تحويل موقتوتحويل قطعي وآزاد كردن تضمينهاي پيمانكاربارعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتيمتشكل ازنماينده سازمان برنامه وبودجه نماينده كارفرماونماينده پيمانكارمي باشدنظراين هيات قطعي ولازم الاجرااست.
و )پيمانكارموظف است كه پس ازتحويل موقت تمام وسايل ماشين آلات وابزارومصالح اضافيمتعلق به خود درمحلهاي تحويلي كارفرماراظرف مدت مناسبي كه موردقبول مهندسمشاورباشدازمحلهاي يادشده خارج كندبه علاوه پيمانكاربايدظرف مدت معيني كه توسطمهندس مشاورتعيين مي شودساختمانهاوتاسيسات موقتي راكه براي اجراي كاردرمحلهايتحويلي كارفرماساخته است تخريب ياپياده كندومصالح ومواد زايدآن راازمحل كارخارجوكارگاه رابه هزينه خودتميزكنددرغيراين صورت كارفرمامي تواند براي خارج نمودنآنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهيپيمانكارمنظوردارد.دراين صورت،پيمانكارحق اعتراض نسبت به اقدام كارفرماوادعايضرروزيان به اموال وداراييهاي خودراندارد.باتوجه به اينكه مالكيت ساختمانهاي پيشساخته ومصالح بازيافتي وقطعات پيش ساخته ساختمانهاوتاسيسات تجهيزكارگاه كه بهوسيله پيمانكاردرمحلهاي تحويلي كارفرمانصب يااحداث شده است متعلق بهپيمانكاراست،هرگاه تمام ياقسمتي ازاين ساختمانهاوتاسيسات موقت پيمانكارمورداحتياجكارفرماباشد،باتوجه به اينكه دراين حالت نبايدوجهي بابت برچيدن ساختمانهاوتاسيساتيادشده به پيمانكارپرداخت شود،قيمت آن باتراضي طرفين تعيين وبه كارفرمافروختهوتحويل مي شود.
ماده 40.صورت وضعيت قطعي
پيمانكاربايدحداكثرتايكماه ازتاريخ تحويل موقت،صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شدهرابراساس اسنادو مدارك پيمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهيزات پاي كارتهيه كندوبرايرسيدگي به مهندس مشاورتسليم نمايد. مهندس مشاورصورت وضعيت دريافت شده رارسيدگينموده وظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرماارسال مي نمايد.كارفرماصورت وضعيت دريافتشده راظرف مدت دوماه ازتاريخ وصول رسيدگي مي كندونظرنهايي خودراضمن ارسال يك نسخهازآن به پيمانكاراعلام مي دارد.درصورتي كه پيمانكارظرف مهلت تعيين شده براي تهيهصورت وضعيت قطعي اقدام نكندباتاييدكارفرما،مهندس مشاوربه هزينه پيمانكاراقدام بهتهيه آن مي كندوپس ازامضاي پيمانكاربراي تصويب كارفرماارسال مي دارددرصورتي كهپيمانكارازامضاي صورت وضعيت خودداري كندمهندس مشاوربدون امضاي پيمانكارصورت وضعيترابراي كارفرمامي فرستد.
درحالتي كه پيمانكار،صورت وضعيت راقبلاً امضانموده است اگراعتراضي نسبت بهنظركارفرماداشته باشديادر حالتي كه صورت وضعيت راقبلاًامضانكرده است ونسبت بهنظركارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداكثر ظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول صورت وضعيتباارائه دليل ومدرك،يكجابه اطلاع كارفرمامي رساند.كارفرما حداكثرظرف مدت يك ماهازتاريخ وصول نظرپيمانكار،به موارداعتراض رسيدگي مي كندوقبول ياردآنهارااعلام مينمايد.پيمانكارمي تواندبراي تعيين تكليف آن قسمت ازاعتراض خودكه موردقبولكارفرماواقع نمي شودطبق ماده 53 اقدام نمايد.
درصورتي كه پيمانكارظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكندصورت وضعيت قطعيازطرف پيمانكارقبول شده تلقي مي شود
مقاديركارهاكه به ترتيب بالادرصورت وضعيت قطعي منظورمي شودبه تنهايي قاطع استوماًخذتسويه حساب قرارمي گيردهرچندكه بين آنهاومقاديري كه درصورت وضعيتهاي موقتمنظورگرديده است،اختلاف باشد.
هرگاه باتوجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده وساير حسابهاي پيمانكار،پيمانكاربدهكارنباشد،نصفتضمين حسن انجام كارآزادمي شود.
تبصره- درمواردي كه طبق مواد47 يا48 پس ازفسخ ياخاتمه پيمان اقدام به تهيه صورتوضعيت قطعي مي شود،مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي،به ترتيب ازتاريخ صورت برداريياتاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد.
ماده41.تحويل قطعي
درپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه كارفرمابنابه تقاضايپيمانكاروتاًييدمهندس مشاور،اعضاي هيات تحويل قطعي وتاريخ تشكيل هيات رابه همانگونه كه درماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است معين وبه پيمانكارابلاغ ميكندهيات تحويل قطعي پس ازبازديدكارهاهرگاه عيب ونقصي كه ناشي ازكارپيمانكارباشدمشاهده ننمايد،موضوع پيمان راتحويل قطعي مي گيردوبي درنگ صورتمجلس آن راتنظيموبراي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرما،به پيمانكارميدهدوسپس كارفرماتصويب تحويل قطعي كاررابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
تبصره 1.هرگاه هيات تحويل قطعي عيب ونقصي ناشي ازكارپيمانكارمشاهده كندبراي رفعآنهاطبق ماده 42 رفتارمي شود.
تبصره 2.اگرپيمانكاردرپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه تقاضايتحويل قطعي كارراننمايد مكلف به رفع نواقص ناشي ازكارخودكه تاتاريخ تقاضاي تحويلقطعي بروزكرده است مي باشدوتاريخ تقاضاي پيمانكارملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعياست.
تبصره 3.اگركارفرماباوجودتقاضاي پيمانكاراقدام به اعزام هيات تحويل نكندواينتاًخيرپيش ازدو ماه به طول انجامدوپس ازدرخواست مجددپيمانكاروانقضاي يك ماهازتاريخ تقاضاي مجددكارفرمادراين زمينه اقدامي نكند عمليات موضوع پيمان تحويل قطعيشده تلقي مي گرددوبايداقدامات پس ازتحويل قطعي درموردآن انجام شود.
ماده 42.مسئوليتهاي دوره تضمين
اگردردوره تضمين،معايب ونقايصي دركارببينندكه ناشي ازكارپيمانكارباشد،پيمانكارمكلفاست كه آن معايب ونقايص رابه هزينه خودرفع كند.براي اين منظوركارفرمامراتبراباذكرمعايب ونقايص ومحل آنهابه پيمانكار ابلاغ مي كندوپيمانكاربايدحداكثر15روزپس ازابلاغ كارفرما،شروع به رفع معايب ونقايص كندوآنهاراطي مدتي كه موردقبولكارفرماست،رفع نمايد.هرگاه پيمانكاردرانجام اين تعهدقصورورزديامسامحه كندكارفرماحقداردآن معايب ونقايص راخودش يابه ترتيبي كه مقتضي بداندرفع نمايدوهزينه آن رابهاضافه 15 درصدازمحل تضمين پيمانكارياهرنوع مطالبات وسپرده اي كهپيمانكارنزداوداردبرداشت نمايد.
هزينه هاي حفاظت نگهداري وبهره برداري كارهاي تحويل موقت شده دردوره تضمين به عهدهكارفرماست.

فصل پنجم
حوادث قهري،فسخ،ختم،تعليق،هزينه تسريع،خسارت تاًخير،تسويه حساب،حل اختلاف

ماده 43.بروزحوادث قهري
جنگ،اعم ازاعلام شده يانشده انقلابهاواعتصابهاي عمومي،شيوع بيماريهايواگيردار،زلزله،سيل وطغيانهاي غير عادي آتش سوزيهاي دامنه دارومهارنشدني،طوفانوحوادث مشابه خارج ازكنترل دوطرف پيمان كه درمنطقه اجراي كاروقوع يابدوادامهكاررابراي پيمانكارناممكن سازدجزوحوادث قهري به شمارمي رودودرصورت بروز آنهابهترتيب زيرعمل مي شوددربروزحوادث قهري هيچ يك ازدوطرف مسئول خسارتهاي واردشده بهطرف ديگردراثراين حوادث نيست.
الف)پيمانكارموظف است كه حداكثركوشش خودرابراي حفاظت ازكارهاي اجراشده كه دروضعيتقهري رها كردن آنهامنجربه زيان جدي مي شودوانتقال مصالح وتجهيزات پاي كاربه محلهايمطمئن وايمن به كاربردكارفرما نيزبايدتمام امكانات موجودخودرادرمحل درحدامكان برايتسريع دراين امردراختيارپيمانكارقراردهد.
ب )درموردخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان تاسيسات وساختمانهاي موقت ماشينآلات وابزاروو وسايل پيمانكاربه شرح زيرعمل مي شود.
1)هرگاه خسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده21باشدبراي جبران آن طبق همان ماده اقدام مي شود.
2)اگرخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده 21 نيستياميزان آن براي جبران خسارتها كافي نباشدجبران خسارت به عهده كارفرماست.
3)جبران خسارتهاي واردشده به ساختمانهاوتاًسيسات موقت ماشين آلات وابزارووسايلپيمانكارباتوجه به بند”د”ماده 21 به عهده پيمانكاراست.
منظورازجبران خسارتهاي يادشده دربندهاي”ب-1″و”ب-2″اعاده كارها به صورت پيش ازوقوعحادثه است.پس ازرفع وضعيت قهري اگركارفرمااعاده كارها رابه حالت پيش ازوقوع حادثهلازم وميسربداندپيمانكارمكلف است كه اجراي كارهارابي درنگ آغازكنددراين صورتتمديدمدت مناسبي براي اعاده كارهابه وضع اوليه ازسوي پيمانكارپيشنهاد مي شودكه پسازرسيدگي وتاييدمهندس مشاوروتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.
ج )اگركارفرماادامه يااعاده كارها به وضع اوليه راضروري تشخيص ندهديااگروضعيت قهريبيش ازشش ماه ادامه يابدبدون رعايت بند”د”ماده 48 طبق ماده 48 به پيمان خاتمه ميدهد
كارفرماهزينه هاي توقف كارپيمانكاررابراي مدت مازادبريك ماه اول طبقبندهاب”ب”و”ج”ماده49 پرداخت مي كند.
ماده44.ممنوعيت قانوني
پيمانكاراعلام مي كندكه درموقع عقدپيمان مشمول منع مداخله،مصوب بيست ودوم ديماهيكهزاروسيصدوسي وهفت نيست ودرصورتي كه خلاف آن براي كارفرمامحزرشودپيمان فسخ وطبقماده47 رفتارمي شود.
هرگاه ضمن انجام كارتاتحويل موقت پيمانكاربه علل زيرمشمول قانون پيشگفته شود:
الف)تغييراتي كه درصاحبان سهام ميزان سهام مديران يابازرسان شركت پيمانكارپيش آيد.
ب )تغييراتي كه دردستگاههاي دولت ياكارفرماپيش آيد
درحالت(الف)پيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.درحالت(ب)به محض وقوع منع قانونيپيمانكارمكلف است كه مراتب رابه كارفرمااعلام كندودرصورتي كه مانع قانوني رفعنشودكارفرمابه پيمان خاتمه مي دهدوطبق ماده 48 باپيمانكارعمل ميكنداگرپيمانكارمراتب رابه موقع به كارفرمااعلام نكندپيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارميشود.
ماده45.حقوق انحصاري ثبت شده
الف)پيمانكاركارفرمارادرمقابل تمام دعاوي،خسارتهاومطالبات مربوط به نقص احتماليحقوق ثبت شده تاًليفات علايم يانامهاي تجاري وديگرحقوق حمايت شده كه دراجراي موضوعپيمان ايجاد شودمصون مي دارد.
ب )كارفرماتاييدمي نمايدكه مفاداسنادومدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقضحقوق حمايت شده شود. درصورتي كه براي پيمانكارمعلوم شودكه رعايت اسنادومدارك پيمانناگزيردرمواردي موجب نقض حقوق حمايت شده مي گرددبايدپيش ازهرنوع اقدامدرموردآنهامراتب رابه مهندس مشاوراعلام كندتاكارفرمانسبت به انجام تغييرات لازم بهگونه اي كه نقض حقوق حمايت شده برطرف شوداقدام نمايدونتيجه رابه پيمانكارابلاغكند.
ماده46.مواردفسخ پيمان
الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرپيمان راطبق ماده47 فسخ كند.
1)تاخيردرتحويل گرفتن كارگاه ازجانب پيمانكاربيش ازمهلت تعيين شده دربند”ب”ماده28.
2)تاخيردرارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش ازنصف مهلت تعيين شده براي تسليمآن.
3)تاًخيردرتجهيزكارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان بيش ازنصف مدت تعيين شدهدربند”ج”ماده4 موافقتنامه فسخ پيمان دراين حالت درصورتي مجازاست كه كارفرماقسمتيازپيش پرداخت راكه بايدبعدازتحويل كارگاه پرداخت كندپرداخت كرده باشد.
4)  تاخيردرشروع عمليات موضوع پيمان بيش ازيك دهم مدت اوليه پيمان يادو ماههركدام كه كمتراست.
5)تاخيردراتمام هريك ازكارهاي پيش بيني شده دربرنامه زماني تفصيلي بيش ازنصف مدتتعيين شده براي آن كارباتوجه به ماده 30
6)تاخيردراتمام كاربه مدت بيش ازيك چهارم مدت پيمان باتوجه به ماده 30
7)عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده43 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما
8)بدون سرپرست گذاشتن كارگاه ياتعطيل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بيش از15 روز
9)عدم انجام دستورمهندس مشاوربراي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب طبق بند”د”ماده32
10)انحلال شركت پيمانكار.
11)ورشكستگي پيمانكارياتوقيف ماشين آلات واموال پيمانكار ازسوي محاكم قضايي بهگونه اي كه موجب توقف ياكندي پيشرفت كارشود.
12)تاخيربيش ازيك ماه درپرداخت دستمزد كارگران طبق بند”و”ماده17
13)هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حقالعمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كردهاست.
ب  )درصورت احرازمواردزير،كارفرماپيمان رافسخ مي كند
1)واگذاري پيمان به شخص ثالث
2)پيمانكارمشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد،به استثناي حالت پيش بيني شدهدربند”ب”آن براي شمول ماده48.

ماده47.اقدامات فسخ پيمان
الف)درصورتي كه به علت بروزيك ياچندموردازحالتهاي درج شده درماده46،كارفرماپيمانرامشمول فسخ تشخيص دهد،نظرخودراباذكرمواردي كه به استنادآنهاپيمانكاررامشمول فسخمي داند،به پيمانكارابلاغ مي كند.
پيمانكارمكلف است كه درمدت 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرمادرصورتي كه دلائلي حاكيازعدم انطباق نظركارفرماباموارداعلام شده داشته باشدمراتب رابه اطلاعكارفرمابرساند.اگرظرف مهلت تعيين شده پاسخي ازسوي پيمانكارنرسدياكارفرمادلايلاقامه شده اورامردودبداندكارفرمافسخ پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي كندوبدون احتياجبه انجام دادن تشريفات قضايي،به ترتيب مفاداين ماده عمل مي نمايد.
درصورتي كه تصميم كارفرمابراي فسخ پيمان به استنادموارددرج شده دربندالف ماده46باشدموضوع فسخ پيمان بايدبدواًبه وسيله هياتي متشكل ازسه نفر به انتخابوزيريابالاترين مقام سازمان كارفرما(درموردسازمانهايي كه تابع هيچ يك ازوزارتخانهها نيستند)بررسي وتاييد شودوموردموافقت وزيريا بالاترين مقام سازمانكارفرماقرارگيردوسپس به پيمانكارابلاغ شود.
ب )كارفرماتضمين انجام تعهدات وتضمين حسن انجام كاركسرشده راضبط وبه حساب خزانهواريزمي كندوبي درنگ كارگاه تاسيسات وساختمانهاي موقت مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاروتمامتداركات موجوددرآن رادراختيارمي گيردوبراي حفاظت آن اقدام لازم معمول مي دارد.سپسبي درنگ ازپيمانكاردعوت مي كندكه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري وتهيهصورتمجلس كارهاي انجام شده وتمام مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاروتداركات ديگركهدركارگاه موجوداست معرفي نمايد.هرگاه پيمانكارازمعرفي نماينده ظرف مدت تعيين شدهخودداري كنديانماينده معرفي شده ازجانب اودرموعدمقرربراي صورت برداريحاضرنشودكارفرمابه منظورتاًمين دليل باحضورنماينده دادگاه محل براي صورت بردارياقدام مي نمايد وپيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد رانداردپس ازصورت برداريپيمانكاربي درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي ازكارهاي انجام شده ميكند.
ج )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقت راكه دركارگاه احداث شده وبراي ادامه كارموردنيازاست دراختيارمي گيردوبهاي آنهارابرابرارزش مصالح وتجهيزات بازيافتي كه باتوافقدوطرف تعيين مي شودباتوجه به اينكه دراين مواردنبايدوجهي بابت برچيدن كارگاه بهپيمانكارپرداخت شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي كنداگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفتهدرخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشدكارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافقدوطرف تعيين مي شودبراي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهدداشت بهپيمانكارپرداخت مي كند.
د )كارفرمامي تواند ماشين آلات وابزارووسايل متعلق به پيمانكارراكه دركارگاهموجوداست وبه تشخيص خودبراي اتمام كارموردنيازبداند،براي مدت مناسبي كه برايجايگزين كردن آنهاباماشين آلات ديگرلازم است دراختياربگيردوهزينه اجاره آنهاراكهباتوافق دوطرف تعيين مي شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورنمايدكارفرمانمي تواندبدونموافقت پيمانكارماشين آلات اورابيش ازمدتهاي تعيين شده درزيردراجاره خودبگيرد.
1)درموردماشين آلات ثابت دستگاه مركزي بتن،كارخانه آسفالت وماشين آلات خاصي كه نامآنهادرشرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است برابرمدتي كه ازرابطه زيربدست مي آيد.
مبلغ صورت وضعيت قطعي
مدت اوليه پيمان * (————————   - 1) + 3 ماه = مدت اختياركارفرمابراياجاره
مبلغ پيمان
2)درموردسايرماشين آلات،برابرده ماه.
اگرپيمانكاربه كارفرمابدهكارباشد،كارفرمابه ميزان طلب خود،اقلامي ازماشين آلاتوابزارووسايل پيمانكارراكه توسط كارشناس ياكارشناسن منتخب طرفين ارزيابي ميشوددراختيارمي گيردوبارعايت قوانين جاري كشور،به تملك قطعي خوددرمي آورد.
ه )كارفرماازمصالح وتجهيزات پاي كارآنچه طبق مشخصات بوده وبراي اجراي پيمان تهيهشده است قبول مي كند وبهاي آن رابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريدكه موردتوافقدوطرف باشد،به حساب طلب پيمانكارمنظورمي نمايد.
و )پيمانكاربادريافت ابلاغ فسخ پيمان،بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براياجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايدكارفرماتادهروزازدريافت فهرست پيشگفته اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيصمي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقراردادخريدآنهارابه كارفرمامنتقلنمايد.مبالغي كه بابت خريد اين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاًديه شده استدرمقابل تسليم اسنادومدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاًديه بقيه بهايخريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.
ز )هرگاه پيمانكارظرف دوهفته ازتاريخ ابلاغ كارفرمابه منظورتوافق دراجرايبندهاي”ج”،”د”و”ه”حاضرنشودياتوافق بين طرفين حاصل نگردد، كارفرمايك ياچندكارشناسرسمي دادگستري انتخاب مي نمايد.نظراين كارشناس ياكارشناسان براي طرفين قطعي استوحق الزحمه آنان راازكارفرما مي پردازدوبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي كند.
ح )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگرتداركات خودراكه درمحلهايتحويلي كارفرما باقي مانده است حداكثرظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغكارفرماازمحلهاي يادشده خارج كند.درغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردنآنها به هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساببدهكارپيمانكارمنظوردارد.دراين حالتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده بهاموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.
ط )ازتاريخ ابلاغ فسخ پيمان تاتاريخي كه صورت برداريها وارزيابي طبق اين مادهپايان مي يابد،نصف هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه به عهده كارفرماونصفديگر به عهده پيمانكاراست.اين مدت نبايدازسه ماه بيشترشوددرغيراين صورت،هزينه هايمربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه براي ايام بيش ازسه ماه به عهده كارفرماست.
ماده48.خاتمه پيمان
هرگاه پيش ازاتمام كارهاي موضوع پيمان،كارفرمابدون آنكه تقصيري متوجهپيمانكارباشد،بنابه مصلحت خودياعلل ديگر،تصميم به خاتمه پيمان بگيرد خاتمه پيمانراباتعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل كه نبايدبيشتراز15 روزباشدبهپيمانكارابلاغ مي كندكارفرماكارهايي راكه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطريازيانمسلم است دراين ابلاغ تعيين مي كندومهلت بيشتري به پيمانكارميدهدتاپيمانكاربتوانددرآن مهلت اين گونه كارهاراتكميل كندو كارگاه راآماده تحويلنمايد.اقدامات پس ازخاتمه دادن پيمان به شرح زيراست:
الف)كارفرماآن قسمت ازكارهاراكه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحويلقطعي وآن قسمت راكه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده درماده 39 تحويل موقت ميگيرداگرمعايبي درموردكارهاي ناتمام مشاهده شودپيمانكارمكلف است به هزينه خوددرمدتمناسبي كه باتوافق كارفرماتعيين مي شودرفع عيب نمايدوسپس تحويل قطعي دهددرصورتي كهپيمانكاردرمهلت مقرررفع نقص نكند كارفرماطبق بند”د”ماده 32 اقدام به رفع نقص مينمايد.تاحدي كه موردلزوم ودرخواست كارفرماست،پيمانكاربايدنقشهها،كاتالوگها،قراردادهاي باپيمانكاران جزءوسايرمدارك اجراي كارراتحويل كارفرمادهد.
ب )صورت وضعيت كارهاي انجام شده،طبق ماده 40 تهيه مي شود.
ج )درموردمصالح وتجهيزات موجودوسفارش شده به شرح زيراقدام مي شود:
1)مصالح وتجهيزات موجوددركارگاه كه طبق مشخصات فني بوده وبراي اجراي موضوع پيمانتهيه شده است اندازه گيري وبهاي آنهابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريد،كهموردتوافق دوطرف باشد،درصورت وضعيت قطعي منظورمي شود.
2)پيمانكاربادريافت ابلاغ خاتمه پيمان بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شدهبراي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايد.كارفرماتادهروزازدريافت فهرست پيشگفته،اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيصمي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقرارداد خريدآنهارابه كارفرما منتقلنمايد.مبالغي كه بابت خريداين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاديه شده است،درمقابلتسليم اسنادو مدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاديه بقيه بهايخريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.
3)پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ خاتمه پيمان،تمام قراردادهايخودباپيمانكاران جزء واشخاص ثالث راخاتمه دهد.خاتمه قراردادهاي خريدمصالحوتجهيزاتي كه موردنيازكارفرمانيست پس ازاعلام نظركارفرماطبق بند2،انجام مي شود.
د )درصورتي كه پيمانكاربه منظوراجراي موضوع پيمان،درمقابل اشخاص ثالث تعهداتي كردهاست ودراثرخاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه وخسارتهايي به اشخاص گردد،اينهزينه هاوخسارتها،پس ازرسيدگي وتاييدكارفرما،به حساب بستانكاري پيمانكارمنظورميشود.
ه )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقتي راكه دركارگاه احداث شده است دراختيارميگيرد.بهاي اين تاسيسات وساختمانهابادرنظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاًبه پيمانكارشدهاست،باتوافق دوطرف تعيين مي شودوبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوبابت آنها وجهيبه عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود.اگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارجازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشد،كارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرفتعيين مي شود، براي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهد داشت بهپيمانكارپرداخت مي كند.
و )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگر تداركات خودراكه درمحلهايتحويلي كارفرماباقي مانده است،حداكثرظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاييادشده خارج كنددرغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنهابه هرنحوكه مقتضيبداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.درغيراين صورتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرحنمايد.
ز )درموردتضمينهاي پيمانكار به ترتيب زيرعمل مي شود.
1)تضمين انجام تعهدات پيمان طبق روش تعيين شده درتبصره 1 ماده 34 آزادمي شودبااينتفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته حداكثرتا يك ماه پس ازتحويلكاراعم ازقسمت تحويل موقت شده وتحويل قطعي شده بااحتساب مصالح پاي كارتهيه مي شود.
2)تضمين حسن انجام كارقسمت تحويل موقت شده وقسمت تحويل قطعي شده هريك جداگانه طبقماده 35 آزادمي شود.
ماده 49.تعليق
الف)كارفرمامي توانددرمدت پيمان اجراي كاررابراي يك باروحداكثر سه ماه معلقكنددراين صورت بايدمراتب راتعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد.درمدتتعليق پيمانكارمكلف است كه تمام كارهاي انجام شده مصالح وتجهيزات پاي كار تاسيساتوساختمانهاي موقت رابراساس پيمان به طور شايسته حفاظت وحزاست كند.
ب )كارفرماهزينه هاي بالاسري پيمانكاررادردوران تعليق به ميزان تعيين شدهدراسنادومدارك پيمان به پيمانكار مي پردازد.اگردراسنادومدارك پيمان تعيين هزينههاي يادشده به توافق طرفين درزمان ابلاغ تعليق موكول شده باشدكارفرمادرموردميزانآن باپيمانكارتوافق مي نمايد.درصورتي كه دراسنادومدرك پيمان هيچ نوع پيش بيني برايپرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكاردردوره تعليق نشده باشدكافرماماهانه مبلغي معادل10 درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارمي پردازداگربه دستوركارفرما،قسمتيازكارمتوقف شود،بابت هزينه هاي پيشگفته درمدت تعليق ماهانه مبلغي معادل 10 درصدمتوسط فرضي ماهانه به تناسب مبلغ كارمتوقف شده به پيمانكارپرداخت مي شودبراي تعيينهزينه تعليق كسرماه به تناسب محاسبه مي شود.
تبصره – درصورتي كه پيش ازآغازعمليات موضوع پيمان تعليق پيمان ازسوي كارفرما ابلاغشود 80 درصدهزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بندبه پيمانكارپرداخت مي شود.
ج )كارفرماوپيمانكاردرموردماشين آلاتي كه پيمانكارمايل است درمدت تعليق ازكارگاهخارج نمايدبدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي توافق مي كنند. اجاره مربوط به دوران توقفآن تعدادازماشين آلات كه دركارگاه باقي مي مانند براساس توافق طرفين بهپيمانكارپرداخت مي شود.
د )درصورتي كه تعليق بيش ازسه ماه ضروري باشدكارفرما مي تواندباموافقت پيمانكارمدتتعليق رابراي يك باروحداكثرسه ماه باشرايط پيشگفته افزايش دهد.درصورت عدم موافقتپيمانكارباتعليق بيش ازسه ماه پيمان خاتمه يافته وطبق ماده 48 عمل مي شود.
ه )هرگاه عوامل موجب تعليق كاربرطرف شودكارفرماباتعيين مهلتي براي پيمانكاربهمنظورآماده نمودن كارگاه تاريخ شروع مجدد كاررابه پيمانكار ابلاغ مي كند.
ماده 50.هزينه تسريع كار،خسارت تاًخيركار
الف)اگردرمقابل اتمام پيش ازموعدكاردراسنادومدارك پيمان پرداخت هزينه تسريع كاربهپيمانكارپيش بيني شده باشدوپيمانكارپيش ازسپري شدن مدت پيمان عمليات موضوع پيمانراتكميل كندوآماده تحويل نمايد،پيمانكارمحق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيشبيني شده مي باشد.
ب )درپايان كاردرصورتي كه مدت انجام كار بيش ازمدت اوليه پيمان به علاوه مدتهايتمديد شده پيمان باشدمهندس مشاور بارعايت ماده 30 ورسيدگي به دلايل پيمانكارمدتتاخيرغيرمجازپيمانكارراتعيين مي كندتاپس ازتصويب كارفرمابه شرح زيرملاك محاسبهخسارت تاخيرقرارگيرد.
1)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك دهم مدت پيمان بيشترنشودبراي هرروزتاخير،يكدوهزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آنتاخيرشده است.
2)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازاز يك دهم مدت پيمان بيشترشود،تايك دهم مدت پيمان طبقبند 1 وبراي مازادبرآن تا يك چهارم دت پيمان براي هرروز تاخيريك هزارم مبلغ باقيمانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است.
3)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك چهارم مدت پيمان بيشترشودولي پيمان ادامهيابد،مجموع خسارتهاي تاًخيرقابل دريافت ازپيمانكارنمي تواند ازجمع خسارت محاسبهشده برپايه بند(2)بيشترشودومدت اضافه بريك چهارم مدت پيمان براي ادامه وانجامكاربدون دريافت خسارت منظورمي شود.
4)مبلغ باقيمانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است عبارت است ازمبلغ پيمان منهايمبلغ صورت وضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تاآخرين روزمدت پيمان.
5)درصورتي كه پيمان طبق ماده 46 فسخ گرددياطبق ماده 48 به پيمان خاتمه دادهشودتاخيركارنسبت به برنامه زماني تفصيلي بارعايت ماده 30 بررسي شده ميزان مجازوغيرمجازآن تعيين مي شود.بابت تاضخيرغيرمجازپيمانكار،طبق مفاداين بند،پرداخت خسارتتاًخيربه پيمانكرتعلق مي گيرد. دراين حالت،مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آنتاخيرشده است،عبارت است ازمبلغ كارهايي كه طبق برنامه زماني تفصيلي وبادرنظر گرفتنتاًخيرمجاز پيمانكاربايدتاتاريخ فسخ ياخاتمه پيمان انجام مي شد،منهاي مبلغ كارهايانجام شده.
6)درمواردي كه اخذ خسارت تاًخيربيش ازارقام درج شده دراين ماده ضروريباشدودراسنادومدارك پيمان ميزان آن پيش بيني شده باشد خسارت تاًخيررابراساس آنمحاسبه مي كنند.
ماده51.صورتحساب نهايي
صورتحساب نهايي پيمان كه ظرف مدت سه روزازتاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسطكارفرماتهيه مي شودعبارت است ازمبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده 40 تهيه وتصويبمي شودومبلغي براساس اسنادومدارك پيمان به مبلغ بالااضافه ياازآن كسرمي گرددمانندوجوه ناشي ازتعديل آحادبها بهاي مصالح تجهيزات وماشين آلات تحويلي كرفرمابهپيمانكارمبلغ جبران خسارت ياجريمه هاي رسيدگي وقطعي شده.
صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمادرصورتي كه موردقبول پيمانكارباشدتوسطكارفرماوپيمانكارامضامي شود.اگرپيمانكاربه صورتحساب نهايي تهيه شده توسطكارفرمامعترض باشدوآن راامضانكند بايدظرف يك ماه نظر خودرابامدرك كافي بهكارفرمابنويسدوگرنه صورتحساب نهايي ازطرف پيمانكارپذيرفته شده تلقي ميشود.كارفرمادرصورت تاييداعتراض پيمانكارصورتحساب نهايي رااصلاح مي كندودوطرف پيمانآن راامضامي كنند.
صورتحساب نهايي تاييدشده به شرح بالاكه ملاك تسويه حساب پيمانكارطبق ماده 52قرارمي گيردبراي دوطرف پيمان قطعي است وهرگونه اعتراض وادعايي درمورد آن بيتاثيرمي باشد.درصورتي كه پيمانكارنسبت به صورتحساب نهايي تهيه شده توسطكارفرمامعترض باشدواعتراض خودرادرمهلت تعيين شده اعلام كندواعتراض اوموردپذيرشكارفرماقرارنگيرد پيمانكارمي تواندبراي حل مسئله طبق ماده 53 اقدام نمايد.
تبصره 1.درصورتي كه به علت تاخيردررسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت ياصورت وضعيت قطعيياتاخيردرتهيه صورتحساب نهايي هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانتنامه هايپيمانكارايجادشودكارفرمااين هزينه هاي اضافي راكه ازسوي پيمانكارتامين شده بهاوپرداخت مي كندواگر مدت تاخيردرآزاد كردن هريك ازتضمينهاازسه ماهبيشترشود،كارفرماتضمين مربوط راآزادمي نمايد
تبصره 2.هرگاه براساس صورت وضعيت قطعي معلوم شودكه درآخرين صورت وضعيت موقتپيمانكاربدهكارنبوده يابدهي اوكمترازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربوده است ياطبقصورتحساب نهايي مشخص شودكه درزمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكاربدهكارنبوده استكارفرمابايد بي درنگ تضمين آزادنشده مربوط به هريك ازمدارك ياد شده راآزادكردهوهزينه تمديدآن راكه ازسوي پيمانكارتامين شده است براي مدتي كه درآزادنمودن آنهاتاًخيرايجادگرديدهپرداخت كند.
ماده 52.تسويه حساب
الف)هرگاه براساس صورتحساب نهايي كه به شرح ماده 51 تهيه شده استپيمانكازبستانكارشود طلب اوحداكثردرمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايييااعلام كارفرما پرداخت مي گرددوبه غيرازنصف تضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعيبايدنزد كارفرماباقي بماندديگر تضمينهاي پيمانكارازهرنوع كه باشدبي درنگ آزادميشود.
ب )هرگاه براساس صورتحساب نهايي پيمانكاربدهكارشود مكلف است كه درمدت يك ماهازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما به شرح بالا طلب كارفرمارابپردازدواگرازاين پرداخت استنكاف ورزد ياتاخيرنمايدكارفرماحق داردبدون انجامتشريفات قضايي طلب خودراازمحل سپرده هاو تضمينهاي پيمانكار(درصورتي كه طبق ماده 47ضبط نشده باشد)وصول نمايدواگرمبالغ اين تضمينها تكافو ننمايدبارعايت قوانين جاريكشورازديگر داراييهاي اووصول كند.هرگاه پيمانكاردرمهلت مقرردربالا طلبكارفرماراپرداخت كندبه غيرازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعينزدكارفرماباقي مي ماندبقيه ضمانتنامه هاوسپرده هاي اوبه هرعنوان كه باشدبي درنگآزدمي شود.
ماده 53.حل اختلاف
الف)هرگاه دراجراياتفسيرمفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظر پيش آيددوطرف ميتوانندبراي حل سريع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوريطبق بند”ج”برحسب موردبه روش تعيين شده دربندهاي 1 و2 عمل نمايد
1)درموردمسائل ناشي ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هايي كه به استنادماده23 قانون برنامه وبودجه ازسوي سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است هريكازدوطرف ازسازمان برنامه وبودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوط رااستعلام نمايدودوطرف طبق نظري كه ازسوي سازمان برنامه وبودجه اعلام مي شود عمل كنند.
2)درمورداختلاف نظرهايي كه خارج ازشمول بنديك است رسيدگي واعلام نظردرباره آنهابهكارشناس ياهيات كارشناسي منتخب دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظري كه ازسوي كارشناسياهيات كارشناسي درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط اعلام مي گرددعمل كنند.
ب )درصورتي كه دوطرف درانتخاب كارشناس ياهيات كارشناسي موضوع بند 2 به توفقنرسنديا نظراعلام شده طبق بندهاي 1 و2 موردقبول هريك ازدوطرف نباشد براي حل اختلافطبق بند”ج”اقدام مي گردد.
ج )هرگاهدراجراياتفسير مفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظرپيش آيدهريك ازطرفها ميتوانددرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري رابه رئيس سازمان برنامهوبودجه ارائه نمايد.
تبصره 1.چنانچه رئيس سازمان ياد شده باتقاضاي مورداشاره موافقت نمود مرجع حلاختلاف شوراي عالي فني خواهدبود.
تبصره2.رسيدگي و اعلام نظرشوراي عالي فني درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوطانجام مي شودپس ازاعلام نظرشوراي يادشده طرفها برطبق آن عمل مي نمايند.
د )ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به شوراي عالي فني تغييري درتعهدات قرارداديدوطرف نمي دهدوموجب آن نمي شود كه يكي ازدوطرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.
ماده 54.قوانين ومقررات حاكم برپيمان
قوانين ومقررات حاكم براين پيمان منحصراًقوانين ومقررات كشورجمهوري اسلامي ايراناست.

نمايندهكارفرما                                                                     نماينده پيمانكار

نام ونامخانوادگي                                                                  نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                  امضا

شرايط خصوصي

اين شرايط خصوصي درتوضيح وتكميل موادي ازشرايط عمومي پيماناست كه تعيين تكليف برخي ازموارددر آنهابه شرايط خصوصي پيمان موكول شده است وهيچگاه نمي تواندموادشرايط عمومي پيمان رانقض كندازاين روهرگونه نتيجه گيري وتفسيرموادمختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرايطعمومي پيمان بي اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد اين شرايط خصوصي همانشماره وحروف مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان است.
اگردرشرايط عمومي مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارك پيمان نباشدشرايط عمومي ابلاغ شده ازسوي سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ……………..براين پيمان حاكم است.
ماده 17- الف)پيمانكارمتعهداست كه براي اجراي موضوع پيمان تعداد…….. نفر/ماهكارشناس خارجي باتخصصهاي تعيين شده درزيربه كارگمارد.

ماده18 – ب)آخرين مهلت پيمانكاربراي ارائه برنامه زمانيتفصيلي اجراي كار……….. روزازتاريخ مبادله پيمان است.
جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي وبه هنگام كردن آن به شرح زير است.

ماده18 – ه)گزارش پيشرفت كارپيمانكاربايدداراي جزئياتزيرباشد.

ماده20 – الف)كارفرماامكانات وتسهيلات تجهيزكارگاه ازقبيلساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راكه درزيرتعيين شده است،دراختيارپيمانكارقرارميدهد.

ماده20 – بو20 –ز)كارفرما،به شرح زير،مصالح،تجهيزات وماشينآلات راتاًمين مي كند.

ماده20 – ه)پيمانكاربايدمشخصات تعيين شده درزيررادرتامينماشين آلات رعايت كند.

ماده20 – ح)پيمانكارمتعهداست كه براي كاركنان كارفرمامهندسمشاوروآزمايشگاه به شمارافرادزير،دفتر كارگاهي،مسكن كارگاهي وغذا،به تفكيك وبه شرحومشخصات زير،تامين كند.

ماده21 –ج)قسمتهايي ازموضوع پيمان كه پيمانكاربايدبيمه كندياهمچنينمواردياحوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد،به شرح زيراست.

ماده21 – و)چگونگي پرداخت هزينه احداث ونگهداري راههايانحرافي به پيمانكار،به شرح زيراست.

ماده22  الف)شمارنسخه هاي نقشه هاومشخصات فني كه بدوندريافت هزينه دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد،به شرح زيراست.

ماده22 – ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهاي راهاندازي،تعمير،نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكارتهيه مي كند،به شرحزيراست.

ماده24 – ب)پيمانكارموظف است كه درانتخاب پيمانكارانجزء،مواردزيررارعايت كند.

ماده28 – الف)پيمانكارزمين موردنيازبراي تجهيزكارگاه رابهشرح زير،تامين مي كند.

ماده29 – ه)تعديل نرخ پيمان،به شرح زيراست.

ماده32 – ج)هزينه انجام آزمايشهاي زير،به عهده پيمانكاراست.

ماده35.دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارپيمان طبقمصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هيات وزيران است.

ماده36.ميزان روش پرداخت ونحوه واريز پيش پرداخت پيمان،طبقمصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هيات وزيران است.

ماده38 – الف)ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار،برايمتخصصان خارجي،به شرح زيراست.

ماده38 – ب)كارفرماارزموردنيازبراي تامين مصالح وتجهيزاتزيرراازخارج ازكشورتامين مي كند.

ماده38 – ه)كارفرماارزموردنيازبراي خريدماشين آلاتوابزارخاصي كه درزيرنام برده شده است راطبق شرايط زير،تامين مي كند.

ماده39 – ب)پيمانكارموظف است كه پيش ازتكميل كل كارقسمتهايزيررادرزمانهايي كه براي هريك ازآنها به شرح زيرتعيين شده است،تكميل كندوبهكارفرماتحويل دهد.

ماده47 – د)ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه درصورت فسخپيمان براي اتمام كاربه صورت اجاره دراختياركارفرماقرارگيردبه شرح زيراست.

ماده49 – ب)هزينه بالاسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزانوترتيب تعيين شده درزيرپرداخت مي شود.

ماده50 – الف)درصورت اتمام پيش ازموعدكارفرماهزينه تسريعكاررابه نحو تعيين شده درزيربه پيمانكار پرداخت مي كند.

ماده50 – ب- 6)خسارت تاخيرغيرمجازپيمان(ناشيازكارپيمانكار)به ميزان وترتيب زير ازپيمانكاروصول مي شود.

نمايندهكارفرما                                                                          نماينده پيمانكار
نام ونامخانوادگي                                                                      نام ونام خانوادگي
امضا                                                                                       امضا

« تغییر در ماده 37 شرایطعمومی پیمان قواعدکار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی »


Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-qformat:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-para-margin:0in;mso-para-margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ماده 31.مديريت اجرا
كارفرمامي تواندقسمتي ازاختيارات خودرابه شخص حقوقي،كه مديرطرح ناميده ميشود،واگذاركند.كارفرمامدير طرح راباتعيين حدوداختيارات واگذارشده به پيمانكارمعرفيمي نمايد.تمام تصميم گيريهاي مديرطرح درچهارچوب اختيارات واگذارشده،درحكم تصميمكارفرمامي باشد.
ماده 32.نظارت براجراي كار
الف)عمليات اجرايي پيمانكار،هميشه بايدزيرنظروبااطلاع مهندس مشاورانجام شود.نظارتيكه ازطرف كارفرماومهندس مشاوردراجراي كارهابه عمل مي آيد،به هيچ روي،ازميزانمسئوليت پيمانكارنمي كاهد.
نظارت مستقيم بركارپيمانكار،درمحدوده كارگاه ودرمواردخاص(براي ساخت قطعاتوتجهيزات)درخارج ازكارگاه انجام مي شوددرهرحال،پيمانكاربايدگزارش پيشرفت اقدامهاييراكه خارج ازكارگاه به منظورانجام تعهدات پيمان انجام مي دهد،به مهندس مشاورتسليمكند.
ب )مهندس مشاور،تنهامرجع فني پيمانكاربراي اجراي موضوع پيمان ازسوي كارفرماست.
هرگونه تغييرات،اظهارنظرهاي فني واصلاحات موردنظرپيمانكاران،سازندگان وبازرسانفني،پس ازهماهنگي بامهندس مشاور،موظف به كسب مجوزازكارفرما،براي انجام وظايف نظارتاست،دراسنادومدارك پيمان تعيين شده است.
ج )مهندس مشاوربه منظوراطمينان ازصحت اجراي كار،اقدام به آزمايش مصالح ياكارهايانجام يافته مي كند. هزينه انجام آزمايشهابرعهده كارفرماست،مگرآنكه دراسنادومداركپيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد. هرگاه نتايج اين آزمايشها باآنچه كهدرمدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند،پيمانكارمتعهداست كه مصالح و كارهاراطبقدستورمهندس مشاوراصلاح كند.هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكاراست،مگرآنكهنقص موجودمربوط به مدارك فني باشد.پيمانكارموظف است كه براي نمونه برداري ازمصالحياانجام هرنوع آزمايش، تعدادلازم كارگربه صورت موردي وموقت،به طوررايگاندراختيارمهندس مشاوربگذارد.
د )درصورتي كه مهندس مشاورموادري ازعدم رعايت مشخصات فني،نقشه هاوديگرمدارك فنيپيمان رادر اجراي كارها مشاهده كند،باارسال اخطاريه اي،اصلاح كارهاي معيوب رادرمدتمناسبي كه باتوجه به حجم ونوع كارتعيين مي نمايدازپيمانكارمي خواهد.اگرپس ازپايانمهلت تعيين شده،پيمانكارنسبت به اصلاح كارها اقدام نكند، كارفرمامي تواند خودشكارهاي معيوب رااصلاح كندوهزينه هاي مربوط به اضافه 15 درصد،ازمطالباتپيمانكاركسركند.درصورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاوربراي اصلاح هركارمعيوبازسوي پيمانكار تكرارشود،كارفرمامي تواند پيمان راطبق ماده 46 فسخ نمايد.
ه )كارفرمادرمدت اجراي پيمان،هرموقع كه لازم بداند،توسط نمايندگان خود،عملياتپيمانكاررابازرسي مي كند پيمانكارموظف است كه هرنوع اطلاعات ومداركي كهموردنيازباشد،دراختيارنمايندگان كارفرمابگذاردوتسهيلات لازم رابراي انجام اينبازرسيها فراهم سازد.
و )اگردرطول مدت پيمان،تصميم به تغييرمهندس مشاوربگيرد،اين تصميم بايددست كم يكماه بيشتربه اطلاع پيمانكاربرسد.پيمانكارومهندس مشاور،موظف هستندكه تكليفآزمايشهاي ناتمام،صورتجلسه هاي دردست اقدام وصورت كاركردهاي درحال رسيدگي راروشنكنند.درصورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند، كارفرمامستقيماًبجاي مهندسمشاورتكليف كارهاي ناتمام راروشن مي كندوهزينه هاي مربوط به اين اقدام رابه حساببدهي مهندس مشاورمنظور مي نمايد.اگردرزمان اعلام كارفرمامبني برتغييرمهندسمشاور،بخشهايي ازكار توسط پيمانكاردرحال اجراباشدكه اتمام آن بخش منجربهصدورتاًييديه هاي مهندس مشاورشده واين امرموكول به زمان پس ازتغييرمهندسمشاورشود،اين گونه موارد،بايددرطول يك هفته ازتاريخ اعلام كارفرما،ازسوي پيمانكاربه پيمانكارمنعكس شود،تاكارفرماترتيب لازم رابراي عدم انقطاع آن بخشازكارپيمانكاروصدوربه موقع تاًييديه بدهد.كارفرمامهندس مشاورجديدرابهپيمانكارمعرفي مي كندواختيارات اوراطبق آنچه كه براي مهندس مشاورقبلي تعيين شدهبود،تنفيذياتغييرات مربوط رابه پيمانكارابلاغ مي نمايدوازآن پس،تصميمهاودستورهايمهندس مشاور جديددرچهرچوب پيمان،براي پيمانكارلازم الاجراست.
ماده 33.مهندس ناظر
الف)مهندس ناظركه نماينده مهندس مشاوردركارگاه است،وظيفه داردكه باتوجه بهاسنادومدارك پيمان،در اجراي كار،نظارت ومراقبت دقيق به عمل آوردومصالح وتجهيزاتيراكه بايدبه مصرف برسد،براساس نقشه ها ومشخصات فني موردرسيدگي وآزمايشقراردهدوهرگاه عيب ونقصي درآنهايادرنحوه مهارت كاركنان ياچگونگي كارمشاهدهكند،دستوررفع آنهارابه پيمانكاربدهد.همچنين هرگاه بعضي ازماشين آلات معيوب باشد بهطوري كه نتوان باآنهاكارراطبق مشخصات فني انجام داد،مهندس ناظرتعميرياتعويضوتغييرآنهاراازپيمانكارمي خواهد.با رعايت بند”ب”،هرگونه دستوري كه ازطرف مهندسناظربه پيمانكارداده شود،به مثابه دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاوراستوپيمانكارملزم به اجراي آنهاست.
ب )مهندس ناظر،به هيچ روي،حق نداردكه ازتعهدات پيمانكاربكاهدياموجب تمديد مدتپيمان ياپرداخت اضافي به پيمانكارشودياهرنوع دستورتغييركاري راصادركند.
ج )پيمانكارمكلف است كه دستورهاي مهندس ناظر رادرحدودمفاداين مادهاجرانمايد،مگردرمواردي كه آنهارا برخلاف اسنادومدارك پيمان تشخيص دهد،كه دراينصورت،موظف است كه موضوع رابه مهندس مشاوربنويسدو كسب تكليف كند.هرگاه مهندسمشاورموضوع رافيصله ندهد،نظركارفرمادرآن موردقاطع مي باشد.
د )باوجودنظارتي كه ازطرف مهندس ناظردراجراي كارهابه عمل مي آيد،كارفرماومهندسمشاورحق دارند مصالح مصرفي وكارهاي انجام يافته راموردرسيدگي قراردهندواگرمشخصاتآنهارامغايرنقشه هاومشخصات فني تشخيص دهندپيمانكارمتعهداست مصالح وكارهاي معيوبرابه هزينه خودتعويض نمايد.به هرحال،نظارت مهندس ناظرازمسئوليت پيمانكار نميكاهدوسلب حق ازكارفرماومهندس مشاورنمي كند.

فصل چهارم
تضمين،پرداخت،تحويل كار
ماده 34.تضمين انجام تعهدات
موقع امضاي پيمان،براي تضمين انجام تعهدات ناشي ازآن،پيمانكاربايدضمانتنامه ايمعادل5 درصدمبلغ اوليه پيمان،صادرشده ازطرف بانك موردقبول كارفرماوطبق نمونه اي كهضميمه اسنادمناقصه بوده است،تسليم كارفرما كند.ضمانتنامه يادشده بايدتايكماه پسازتاريخ تحويل موقت موضوع پيمان،معتبرباشد.تاهنگامي كه تحويل موقت انجام نشدهاست،پيمانكارموظف است براي تمديدضمانتنامه يادشده اقدام كندواگرتا 15 روزپيشازانقضاي مدت  اعتبارضمانتنامه،پيمانكارموجبات تمديدآن رافراهم نكردهوضمانتنامه تمديدنشود،كارفرماحق داردكه مبلغ ضمانتنامه راازبانك ضامن دريافتكندووجه آن رابه جاي ضمانتنامه،به رسم وثيقه نزدخودنگه دارد.كارفرما تضمين انجامتعهدات راپس ازتصويب صورتمجلس تصويب موقت،باتوجه به تبصره يك اين ماده آزادمي كند.
تبصره1.حداكثرتايكماه پس ازتحويل موقت،آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37،بدونمنظورداشتن مصالح پاي كارتنظيم مي شود.هرگاه براساس اين صورتوضعيت،پيمانكاربدهكارنباشدياجمع بدهي اوازنصف كسورتضمين حسن انجامكاركمترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود.ولي هرگاه ميزان بدهيپيمانكار،ازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربيشترباشد،ضمانتنامه انجام تعهدات،برحسبموردطبق شرايط تعيين شده درماده 40 يا52 آزادمي شود.
تبصره2.درصورتي كه تمام ياقسمتي ازتضمين انجام تعهدات،به صورتنقدنزدكارفرماباشديابارعايت مقررات،به جاي ضمانتنامه بانكي ازانواع ديگراوراقبهاداراستفاده شود،چگونگي گرفتن تضمين واستردادآن درهرمورد،طبق شرايطي است كهدراين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است.
ماده 35.تضمين حسن انجام كار
ازمبلغ هرپرداخت به پيمانكار،معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجامكاركسرودرحساب سپرده نزدكارفرما نگهداري مي شود.نصف اين مبلغ پس ازتصويب صورتوضعيت قطعي طبق ماده 40 ونصف ديگرآن پس از تحويل قطعي،بارعايت مواد 42 و52 مستردميگردد.
تبصره- پيمانكارمي تواند وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارراطبق دستورالعملنافذدرزمان ارجاع كاركه شماره وتاريخ آن دراسنادومدارك پيمان درج شده است دريافتكند.
ماده 36.پيش پرداخت
كارفرماموافقت داردكه به منظورتقويت بنيه مالي پيمانكار،مبلغي به عنوان پيش پرداختبه پيمانكارپرداخت كند. ميزان،روش پرداخت وچگونگي واريزپيش پرداخت وديگرضوابطآن،براساس دستورالعمل مربوط است كه درزمان ارجاع كارنافذبوده وشماره وتاريخ آندراسنادومدارك پيمان درج شده است.پيمانكاردرموعدهاي مقرردر دستورالعملپيشگفته،براي دريافت هريك ازاقساط پيش پرداخت،درخواست خودرابه مهندس مشاورمينويسد، كارفرماپس ازتاًييدمهندس مشاور،هرقسط پيش پرداخت رادرمقابل تضمين تعيين شدهدردستورالعمل،بدون اينكه وجوهي ازآن كسرشود،پرداخت مي نمايد.مهلت پرداخت هرقسط پيشپرداخت 20 روزازتاريخ درخواست پيمانكاركه به تاًييدمهندس مشاوررسيده است،يا 10روزازتاريخ ارائه تضمين ازسوي پيمانكار،هركدام كه بيشتر است،مي باشد.
ماده 37.پرداختها
الف)درآخرهرماه،پيمانكار،وضعيت كارهاي انجام شده ازشروع كارتاتاريخ راكه طبق نقشههاي اجرايي، دستوركارها وصورتمجلسهاست اندازه گيري مي نمايدومقدارمصالح وتجهيزاتپاي كارراتعيين مي كند،سپس براساس فهرست بهاي منضم به پيمان،مبلغ صورت وضعيترامحاسبه كرده وآن رادرآخرآن ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد.مهندس مشاور،صورتوضعيت پيمانكارراازنظر تطبيق بااسنادومدارك پيمان كنترل كرده ودرصورت لزوم باتعييندليل اصلاح مي نمايدوآنرادرمدت حداكثر 10 روزازتاريخ دريافت ازسوي مهندس ناظر برايكارفرماارسال مي نمايدومراتب رانيزبه اطلاع پيمانكارمي رساند.كارفرماصورت وضعيتكنترل شده ازسوي مهندس مشاوررارسيدگي كرده وپس ازكسروجوهي كه بابت صورت وضعيتهايموقت قبلي پرداخت شده است وهمچنين اعمال كسورقانوني وكسورمتعلقه طبقپيمان،باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكارراحداكثرظرف مدت 10 روزازتاريخ وصولصورت وضعيت،باصدورچك به نام پيمانكار،پرداخت مي كند.باپرداخت صورت وضعيت موقت،تمامكارها ومصالح وتجهيزاتي كه درصورت وضعيت مزبوردرج گرديده است متعلق بهكارفرماست،ليكن به منظوراجراي بقيه كارهاي موضوع پيمان،به رسم امانت،تاموقع تحويلموقت،دراختيار پيمانكارقرارمي گيرد.مقاديردرج شده درصورت وضعيتهاي موقتوپرداختهايي كه بابت آنهابعمل مي آيدجنبه موقت وعلي الحساب داردوهرنوع اشتباهاندازه گيري ومحاسباتي وجز اينها،درصورت وضعيتهاي بعدي يادر صورت وضعيت قطعي،اصلاحورفع مي شود.به منظورايجادامكان براي تهيه،رسيدگي وتصويب صورت وضعيت قطعيدرمهلتهاي تعيين شده درماده 40 پيمانكاربايد ضمن اجراي كاروپس ازاتمام هريكازاجزاي آن نسبت به تهيه متره هاي قطعي وارائه آنهابه مهندس مشاوربراي رسيدگيهمراه باصورتمجلسها ومدارك مربوط اقدام نمايد،اين اسنادبايددرصورت وضعيتهاي موقتنيزمورداستفاده قرارگيرد.
تبصره1.هرگاه به عللي صورت وضعيت ارسالي ازطرف مهندسمشاورموردتاًييدكارفرماقرارنگيرد،كارفرما پس ازوضع كسورتعيين شده دراين ماده،تا 70درصدمبلغ صورت وضعيتي راكه مهندس مشاورارسال نموده است به عنوان علي الحساب ودرمدتمقرردراين ماده دروجه پيمانكارپرداخت مي كندوصورت وضعيت راهمرا بادلايل ردآن،برايتصحيح به مهندس مشاوربرمي گرداند،تاپس ازاعمال اصلاحات لازم درمدت حداكثر 5روز،دوباره به شرح يادشده ،براي كارفرماارسال شودوبقيه مبلغ به ترتيب پيشگفته بهپيمانكارپرداخت گردد.دراين صورت،مهلت پرداختمبلغ صورت وضعيت ازتاريخي شروع ميشودكه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود.
تبصره2.اگرپيمانكارنسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترضباشد،اعتراض خودراباذكردليل،حداكثرظرف مدت يك ماه،به كارفرما اعلام مي كندتاموردرسيدگي قرارگيرد.
تبصره3.اگرپيمانكاردرموعدمقررصورت وضعيت موقت راتهيه وتسليم مهندس ناظر نكند،مهندسمشاورباتاييد كارفرماوبه هزينه پيمانكاراقدام به تهيه آن مي كندواقدامات بعدي برايرسيدگي وپرداخت آن رابه ترتيب اين ماده به عمل مي آورد.دراين حالت،هيچ گونهمسئوليتي ازنظرتاخيردرپرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست.
ب )درپيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبهاهستند،پس ازتاييدهرصورت وضعيت موقت ازسويكارفرما،پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحادبهي آن صورت وضعيت رابراساس آخرين شاخصهاياعلام شده محاسبه مي نمايدوبه منظوربررسي وپرداخت به نحوي كه دربند”الف”تعيين شدهاست،براي مهندس مشاورارسال مي كند.
تبصره- اگربه هردليل وغيرازقصورپيمانكار،تعديل كاركردهاي هرنيمه ازسال(سه ماهه اولودوم ياسوم وچهارم)پس ازسپري شدن سه ماه ازآن نيمه سال،باشاخصهاي قطعي،آن رارسيدگيمي كندوبه كارفرماتسليم مي نمايدتاطبق بند”الف”براي رسيدگي وپرداخت آن اقدام شود.
ماده 38.پرداختهاي ارزي
هرگاه طبق اسنادومدارك پيمان،پيمانكاربراي بعضي ازهزينه هاي اجرايي موضوعپيمان،احتياج به ارزداشته باشد بدين ترتيب رفتارمي شود.
الف)اگردراجراي بند”الف”ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي دراسنادومداركپيمان،پرداخت ارزاز سوي كارفرماتعهدشده باشد،كارفرماارزموردنيازرادرمقابل پرداختمعادل ريالي آن ازسوي پيمانكار،به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران درتاريخپرداخت،دراختيارپيمانكارقرارمي دهد،به شرط آنكه درقراردادآنها قسمتي ازحقوق كه هيچگاه نبايد از 50 درصدبيشترباشد،به ارزپيش بيني شده باشد.
ب )براي تهيه مصالح وتجهيزاتي كه در اسنادومدارك پيمان پرداخت ارزازسويكارفرماتعهدشده است وبايد ازخارج كشوروارد شودودرعمليات موضوع پيمان مصرف گرديدهودركارباقي بماند،پيمانكاربايدطبق مشخصات تعيين شده دراسنادومدارك پيمان وباتوجهبه برنامه زماني تفصيلي،براي تهيه پروفرماي خريدمصالح وتجهيزات موردبحث،به طوري كهدست كم داراي 90 روزاعتبارباشد،اقدام نمايد.پيمانكاربايدبامسئوليتخود،اسنادفروشنده راازلحاظ انطباق مقاديرومشخصات آنهابااسنادومدارك پيمان،كنترلنمايدوپس ازتاييد،به مهندس مشاورتسليم كند. مهندس مشاور،اسناددريافتي رابررسي ميكندوپس ازتاييد،ظرف مدت 20 روزازتاريخ وصول آنها،نظركارفرما رابه پيمانكارابلاغ مينمايد.اسنادمربوط به خريدمصالح وتجهيزات پيشگفته بايدبه نامكارفرماصادرشود.كارفرما براساس اسنادتاييدشده به حساب پيمانكاراقدام به گشايشاعتبارمي كند.پيمانكاربانظارت كارفرما،نسبت به ترخيص مصالح وتجهيزات سفارش شدهازگمرك،به هزينه خود،اقدام مي نمايد.پس ازآنكه مصالح وتجهيزات يادشده وارد كارگاهشدوبهاي آن به صورت كاريامصالح وتجهيزات پاي كاردرصورت وضعيتهامنظورگرديد،پرداختهاي قبلي كه به صورت اعتبارازطرف كارفرما انجام شده است،ازطلبپيمانكاركسرمي شود.
ج )اگردراجراي بندهاي”الف”و”ب”،نرخ تسعيرارزنسبت به نرخ آن درتاريخ تسليمپيشنهادقيمت پيمانكارتغيير كند،درصورت افزايش نرخ ارز،تفاوت نرخ تسعيرارزبه حساببستانكاري پيمانكارمنظورمي شودودرصورت كاهش نرخ ارزبه حساب بدهي پيمانكارمنظورميگردد.
د )تعديل نرخ كارهاي موضوع بند”ب”،درصورت شمول تعديل به اين پيمان،تابع مقرراتتعديل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعديل آحادبهاكه درمورداين پيمان نافذاست،مي باشد.
ه )اگربراي خريدماشين آلات وابزارخاصي كه براي اجراي كارموردنيازاست وامكان تهيهآنهادرداخل نيست وبايدازخارج كشورواردشود،ازسوي كارفرماتسهيلات ارزي دراسنادومداركپيمان پيش بيني شده باشد،دراين مورد،به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود.پرداخت هزينهتاًمين ماشين آلات وابزارموضوع اين بند،به عهده پيمانكار،ومالكيت آنها،متعلق بهپيمانكاراست.
ماده 39.تحويل موقت
الف)پس ازآنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديدوكارآماده بهره برداريشد،پيمانكارازمهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كندونماينده خودرابراي عضويت درهياتتحويل معرفي مي نمايد.مهندس مشاور،به درخواست پيمانكاررسيدگي مي كندودرصورتتاييدضمن تعيين تاريخ آمادگي كاربراي تحويل موقت تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقتراازكارفرمامي نمايدكارفرمابه گونه اي ترتيب كاررافراهم مي كندكه هيات تحويلحداكثردرمدت 20 روزازتاريخ آمادگي كاركه به تاييدمهندس مشاوررسيده است درمحلكارحاضرمي شودوبراي تحويل موقت اقدام نمايد.اگربه مهندس مشاورعمليات موضوع پيمانآماده بهره برداري نباشدظرف مدت هفت روز ازدريافت تقاضاي پيمانكارنواقص وكارهاييراكه بايدپيش ازتحويل موقت تكميل شودبه اطلاع پيمانكارمي رساند.
هيات تحويل موقت،متشكل است از:
نماينده كارفرما
نماينده مهندس مشاور
نماينده پيمانكار
كارفرماتاريخ ومحل تشكيل هيات رابه اطلاع مهندس مشاوروپيمانكارمي رساندوتاتاريختشكيل هيات مهندس مشاوربرنامه انجام آزمايشهايي راكه براي تحويل كارلازم است تهيهوبه پيمانكارابلاغ مي كندتاآن قسنت ازوسايل راكه تدارك آنهاطبق اسنادومدارك پيمانبه عهده اوست براي روزتشكيل هيات درمحل كارآماده كندپيمانكارموظف است كه تشكيلاتلازم رابراي هيات تحويل فراهم آورد.آزمايشهاي لازم به تشخيص وبانظر اعضاي هياتدرمحل انجام مي شودونتايج آن درصورتمجلس تحويل موقت درج مي گرددبه جزآزمايشهايي كهطبق اسنادومدارك پيمان هزينه آنهابه عهده پيمانكاراست هزينهآزمايشهاراكارفرماپرداخت مي كند.هرگاه هيات تحويل عيب ونقصي در كارها مشاهدهنكنداقدام به تنظيم صورتمجلس تحويل موقت مي نمايدصورتمجلس تحويل موقت رابه همراه نتيجهآزمايشهاي انجام شده براي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسويكارفرمادراختيارپيمانكارقرار مي دهندكارفرماپس ازتاييدتحويل موقت عمليات موضوعپيمان رابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
هرگاه هيات تحويل موقت عيب ونقصي دركارها مشاهده نمايداقدام به تنظيم صورتمجلستحويل موقت باتعيين مهلتي براي رفع نقص مي كندوفهرستي ازنقايص ومعايب كارهاوعملياتناتمام وآزمايشهايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شودراتنظيم وضميمه صورتمجلس تحويلموقت مي نمايدونسخه اي ازآن رابه پيمانكارمي دهدپس از اعلام رفع نقص ازجانبپيمانكارمهندس مشاوربه اتفاق نماينده كارفرمادوباره عمليات رابازديد مي كندواگربراساس فهرست نقايص تعيين شده هيچ گونه عيب ونقصي باقي نمانده باشدمهندسمشاورصورتجلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص ومعايب راكه به امضاي نمايندهكارفرمامهندس مشاوروپيمانكاررسيده است همراه نتايج آزمايشهاي خواسته شده برايكارفرماارسال مي كندتاپس ازتاييدكارفرمابه پيمانكارابلاغ شوداگربه تشخيصكارفرماحضورنماينده اودربازديدازكاروگواهي رفع نقص ضروري نباشدبه مهندسمشاورنمايندگي مي دهدتابجاي نماينده كارفرما اقدام كند.تاريخ تحويل موقت تاريختشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست كه درصورتمجلس تحويل موقت درج ميشودتاريخ شروع دوره تضمين تاريخ تحويل موقت است به شرط آنكه هيات تحويل هيچ گونهنقصي دركارمشاهده نكنديانقايص درمهلتي كه ازطرف هيات تعيين شده است رفعشوداگرزماني كه پيمانكارصرف رفع نقايص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشدتاريخ تحويلموقت همان تاريخ تشكيل هيات وتحويل كاربه كارفرماست ولي تاريخ شروع دوره تضمينتاريخ رفع نقص است كه به تاييدمهندس مشاوررسيده باشد.اگرهيات تحويل موقتديرترازموعد مقرر(20 روزازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندسمشاوررسيده است)درمحل حاضرشودوبراي تحويل موقت اقدام نمايدتاريخ تحويل موقت تاريختشكيل هيات درمحل وتحويل كاربه كارفرماست دراين حالت اگرهيات نقصي دركارمشاهدهنكنديانقايص درمهلتي كه ازسوي هيات تعيين شده است رفع شودتاريخ شروع دوره تضمين 20پس ازتاريخ آمادگي كارازسوي پيمانكاركه به تاييد مهندس مشاوررسيده است ميباشدمگرآنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كندبيش ازمهلت تعيين شده باشد كهدراين صورت تاريخ شروع دوره تضمين برابرتاريخ رفع نقص كه به تاييد مهندسمشاوررسيده است منهاي مدت تاخيرتشكيل هيات درمحل(نسبت به مهلت 20 روز)ميباشد.كارفرمابايد هزينه هاي حفظ ونگهداري ازكاررابراي مدت تاخيردرتحويل موقت(نسبتبه مهلت 20 روز)به پيمانكارپرداخت كند.
ب )درصورتي كه دراسنادومدارك پيمان براي تكميل وتحويل موقت قسمتهاي مستقليازكارزمانهاي مجزايي پيش بيني شده باشديابه نظركارفرمابهره برداري ازقسمتهايمستقلي ازكارپيش ازتكميل كل كارمورد نيازباشد كارفرمابارعايت اين ماده قسمتهايپيشگفته راتحويل موقت گرفته واقدامهاي پس ازتحويل موقت مانندآزاد نمودن تضمينانجام تعهدات شروع دوره تضمين تحويل قطعي استرداد كسورتضمين حسن انجام كاررابهتناسب آن قسمت ازكاركه تحويل موقت گرديده است طبق اسنادومدارك پيمان به صورت مستقلانجام مي دهد.
ج )اگرباتوجه به بند”الف”ماده 29 عمليات موضوع پيمان تاحد 125 درصدمبلغ اوليهپيمان انجام شودولي كارهاي اجراشده قابل بهره برداري نباشدوپيمانكاربرايادامهكارموافقت نكندكارفرماطبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد.
د )درصورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شودوليپيمانكارتقاضاي تحويل كاررانكندمهندس مشاورآماده بودن كاربراي تحويل موقت رابهكارفرمااعلام مي نمايدتاكارفرماطبق اين ماده براي تشكيل هيات وتحويل موقت كاراقدامكنداگرپس از 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرماپيمانكارنماينده خودرابراي تحويل موقتمعرفي نكندكارفرماباتاًمين دليل به وسيله دادگاه محل نسبت به تحويل موقت موضوعپيمان طبق اين ماده اقدام مي نمايددراين حالت پيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراينمورد ندارد.
ه )پس ازتقاضاي پيمانكاربراي تحويل موقت درصورتي كه آماده بودن كاربراي تحويل موقتموردتاييدمهندس مشاورباشدولي تداركات لازم براي راه اندازي وانجام آزمايشهايموردنيازمانندآب وبرق كه بايدازسوي كارفرما تامين شودفراهم نباشدنحوه تحويل موقتوتحويل قطعي وآزاد كردن تضمينهاي پيمانكاربارعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتيمتشكل ازنماينده سازمان برنامه وبودجه نماينده كارفرماونماينده پيمانكارمي باشدنظراين هيات قطعي ولازم الاجرااست.
و )پيمانكارموظف است كه پس ازتحويل موقت تمام وسايل ماشين آلات وابزارومصالح اضافيمتعلق به خود درمحلهاي تحويلي كارفرماراظرف مدت مناسبي كه موردقبول مهندسمشاورباشدازمحلهاي يادشده خارج كندبه علاوه پيمانكاربايدظرف مدت معيني كه توسطمهندس مشاورتعيين مي شودساختمانهاوتاسيسات موقتي راكه براي اجراي كاردرمحلهايتحويلي كارفرماساخته است تخريب ياپياده كندومصالح ومواد زايدآن راازمحل كارخارجوكارگاه رابه هزينه خودتميزكنددرغيراين صورت كارفرمامي تواند براي خارج نمودنآنهابه هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهيپيمانكارمنظوردارد.دراين صورت،پيمانكارحق اعتراض نسبت به اقدام كارفرماوادعايضرروزيان به اموال وداراييهاي خودراندارد.باتوجه به اينكه مالكيت ساختمانهاي پيشساخته ومصالح بازيافتي وقطعات پيش ساخته ساختمانهاوتاسيسات تجهيزكارگاه كه بهوسيله پيمانكاردرمحلهاي تحويلي كارفرمانصب يااحداث شده است متعلق بهپيمانكاراست،هرگاه تمام ياقسمتي ازاين ساختمانهاوتاسيسات موقت پيمانكارمورداحتياجكارفرماباشد،باتوجه به اينكه دراين حالت نبايدوجهي بابت برچيدن ساختمانهاوتاسيساتيادشده به پيمانكارپرداخت شود،قيمت آن باتراضي طرفين تعيين وبه كارفرمافروختهوتحويل مي شود.
ماده 40.صورت وضعيت قطعي
پيمانكاربايدحداكثرتايكماه ازتاريخ تحويل موقت،صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شدهرابراساس اسنادو مدارك پيمان بدون منظورنمودن مصالح وتجهيزات پاي كارتهيه كندوبرايرسيدگي به مهندس مشاورتسليم نمايد. مهندس مشاورصورت وضعيت دريافت شده رارسيدگينموده وظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرماارسال مي نمايد.كارفرماصورت وضعيت دريافتشده راظرف مدت دوماه ازتاريخ وصول رسيدگي مي كندونظرنهايي خودراضمن ارسال يك نسخهازآن به پيمانكاراعلام مي دارد.درصورتي كه پيمانكارظرف مهلت تعيين شده براي تهيهصورت وضعيت قطعي اقدام نكندباتاييدكارفرما،مهندس مشاوربه هزينه پيمانكاراقدام بهتهيه آن مي كندوپس ازامضاي پيمانكاربراي تصويب كارفرماارسال مي دارددرصورتي كهپيمانكارازامضاي صورت وضعيت خودداري كندمهندس مشاوربدون امضاي پيمانكارصورت وضعيترابراي كارفرمامي فرستد.
درحالتي كه پيمانكار،صورت وضعيت راقبلاً امضانموده است اگراعتراضي نسبت بهنظركارفرماداشته باشديادر حالتي كه صورت وضعيت راقبلاًامضانكرده است ونسبت بهنظركارفرمااعتراض دارداعتراض خودراحداكثر ظرف مدت يك ماه ازتاريخ وصول صورت وضعيتباارائه دليل ومدرك،يكجابه اطلاع كارفرمامي رساند.كارفرما حداكثرظرف مدت يك ماهازتاريخ وصول نظرپيمانكار،به موارداعتراض رسيدگي مي كندوقبول ياردآنهارااعلام مينمايد.پيمانكارمي تواندبراي تعيين تكليف آن قسمت ازاعتراض خودكه موردقبولكارفرماواقع نمي شودطبق ماده 53 اقدام نمايد.
درصورتي كه پيمانكارظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكندصورت وضعيت قطعيازطرف پيمانكارقبول شده تلقي مي شود
مقاديركارهاكه به ترتيب بالادرصورت وضعيت قطعي منظورمي شودبه تنهايي قاطع استوماًخذتسويه حساب قرارمي گيردهرچندكه بين آنهاومقاديري كه درصورت وضعيتهاي موقتمنظورگرديده است،اختلاف باشد.
هرگاه باتوجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده وساير حسابهاي پيمانكار،پيمانكاربدهكارنباشد،نصفتضمين حسن انجام كارآزادمي شود.
تبصره- درمواردي كه طبق مواد47 يا48 پس ازفسخ ياخاتمه پيمان اقدام به تهيه صورتوضعيت قطعي مي شود،مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي،به ترتيب ازتاريخ صورت برداريياتاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد.
ماده41.تحويل قطعي
درپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه كارفرمابنابه تقاضايپيمانكاروتاًييدمهندس مشاور،اعضاي هيات تحويل قطعي وتاريخ تشكيل هيات رابه همانگونه كه درماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است معين وبه پيمانكارابلاغ ميكندهيات تحويل قطعي پس ازبازديدكارهاهرگاه عيب ونقصي كه ناشي ازكارپيمانكارباشدمشاهده ننمايد،موضوع پيمان راتحويل قطعي مي گيردوبي درنگ صورتمجلس آن راتنظيموبراي كارفرما ارسال مي كندونسخه اي ازآن راتاابلاغ ازسوي كارفرما،به پيمانكارميدهدوسپس كارفرماتصويب تحويل قطعي كاررابه پيمانكارابلاغ مي نمايد.
تبصره 1.هرگاه هيات تحويل قطعي عيب ونقصي ناشي ازكارپيمانكارمشاهده كندبراي رفعآنهاطبق ماده 42 رفتارمي شود.
تبصره 2.اگرپيمانكاردرپايان دوره تضمين تعيين شده درماده 5 موافقتنامه تقاضايتحويل قطعي كارراننمايد مكلف به رفع نواقص ناشي ازكارخودكه تاتاريخ تقاضاي تحويلقطعي بروزكرده است مي باشدوتاريخ تقاضاي پيمانكارملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعياست.
تبصره 3.اگركارفرماباوجودتقاضاي پيمانكاراقدام به اعزام هيات تحويل نكندواينتاًخيرپيش ازدو ماه به طول انجامدوپس ازدرخواست مجددپيمانكاروانقضاي يك ماهازتاريخ تقاضاي مجددكارفرمادراين زمينه اقدامي نكند عمليات موضوع پيمان تحويل قطعيشده تلقي مي گرددوبايداقدامات پس ازتحويل قطعي درموردآن انجام شود.
ماده 42.مسئوليتهاي دوره تضمين
اگردردوره تضمين،معايب ونقايصي دركارببينندكه ناشي ازكارپيمانكارباشد،پيمانكارمكلفاست كه آن معايب ونقايص رابه هزينه خودرفع كند.براي اين منظوركارفرمامراتبراباذكرمعايب ونقايص ومحل آنهابه پيمانكار ابلاغ مي كندوپيمانكاربايدحداكثر15روزپس ازابلاغ كارفرما،شروع به رفع معايب ونقايص كندوآنهاراطي مدتي كه موردقبولكارفرماست،رفع نمايد.هرگاه پيمانكاردرانجام اين تعهدقصورورزديامسامحه كندكارفرماحقداردآن معايب ونقايص راخودش يابه ترتيبي كه مقتضي بداندرفع نمايدوهزينه آن رابهاضافه 15 درصدازمحل تضمين پيمانكارياهرنوع مطالبات وسپرده اي كهپيمانكارنزداوداردبرداشت نمايد.
هزينه هاي حفاظت نگهداري وبهره برداري كارهاي تحويل موقت شده دردوره تضمين به عهدهكارفرماست.

فصل پنجم
حوادث قهري،فسخ،ختم،تعليق،هزينه تسريع،خسارت تاًخير،تسويه حساب،حل اختلاف

ماده 43.بروزحوادث قهري
جنگ،اعم ازاعلام شده يانشده انقلابهاواعتصابهاي عمومي،شيوع بيماريهايواگيردار،زلزله،سيل وطغيانهاي غير عادي آتش سوزيهاي دامنه دارومهارنشدني،طوفانوحوادث مشابه خارج ازكنترل دوطرف پيمان كه درمنطقه اجراي كاروقوع يابدوادامهكاررابراي پيمانكارناممكن سازدجزوحوادث قهري به شمارمي رودودرصورت بروز آنهابهترتيب زيرعمل مي شوددربروزحوادث قهري هيچ يك ازدوطرف مسئول خسارتهاي واردشده بهطرف ديگردراثراين حوادث نيست.
الف)پيمانكارموظف است كه حداكثركوشش خودرابراي حفاظت ازكارهاي اجراشده كه دروضعيتقهري رها كردن آنهامنجربه زيان جدي مي شودوانتقال مصالح وتجهيزات پاي كاربه محلهايمطمئن وايمن به كاربردكارفرما نيزبايدتمام امكانات موجودخودرادرمحل درحدامكان برايتسريع دراين امردراختيارپيمانكارقراردهد.
ب )درموردخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان تاسيسات وساختمانهاي موقت ماشينآلات وابزاروو وسايل پيمانكاربه شرح زيرعمل مي شود.
1)هرگاه خسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده21باشدبراي جبران آن طبق همان ماده اقدام مي شود.
2)اگرخسارتهاي واردشده به كارهاي موضوع پيمان مشمول بيمه موضوع بند”ج”ماده 21 نيستياميزان آن براي جبران خسارتها كافي نباشدجبران خسارت به عهده كارفرماست.
3)جبران خسارتهاي واردشده به ساختمانهاوتاًسيسات موقت ماشين آلات وابزارووسايلپيمانكارباتوجه به بند”د”ماده 21 به عهده پيمانكاراست.
منظورازجبران خسارتهاي يادشده دربندهاي”ب-1″و”ب-2″اعاده كارها به صورت پيش ازوقوعحادثه است.پس ازرفع وضعيت قهري اگركارفرمااعاده كارها رابه حالت پيش ازوقوع حادثهلازم وميسربداندپيمانكارمكلف است كه اجراي كارهارابي درنگ آغازكنددراين صورتتمديدمدت مناسبي براي اعاده كارهابه وضع اوليه ازسوي پيمانكارپيشنهاد مي شودكه پسازرسيدگي وتاييدمهندس مشاوروتصويب كارفرمابه پيمانكارابلاغ مي گردد.
ج )اگركارفرماادامه يااعاده كارها به وضع اوليه راضروري تشخيص ندهديااگروضعيت قهريبيش ازشش ماه ادامه يابدبدون رعايت بند”د”ماده 48 طبق ماده 48 به پيمان خاتمه ميدهد
كارفرماهزينه هاي توقف كارپيمانكاررابراي مدت مازادبريك ماه اول طبقبندهاب”ب”و”ج”ماده49 پرداخت مي كند.
ماده44.ممنوعيت قانوني
پيمانكاراعلام مي كندكه درموقع عقدپيمان مشمول منع مداخله،مصوب بيست ودوم ديماهيكهزاروسيصدوسي وهفت نيست ودرصورتي كه خلاف آن براي كارفرمامحزرشودپيمان فسخ وطبقماده47 رفتارمي شود.
هرگاه ضمن انجام كارتاتحويل موقت پيمانكاربه علل زيرمشمول قانون پيشگفته شود:
الف)تغييراتي كه درصاحبان سهام ميزان سهام مديران يابازرسان شركت پيمانكارپيش آيد.
ب )تغييراتي كه دردستگاههاي دولت ياكارفرماپيش آيد
درحالت(الف)پيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارمي شود.درحالت(ب)به محض وقوع منع قانونيپيمانكارمكلف است كه مراتب رابه كارفرمااعلام كندودرصورتي كه مانع قانوني رفعنشودكارفرمابه پيمان خاتمه مي دهدوطبق ماده 48 باپيمانكارعمل ميكنداگرپيمانكارمراتب رابه موقع به كارفرمااعلام نكندپيمان فسخ وطبق ماده47 رفتارميشود.
ماده45.حقوق انحصاري ثبت شده
الف)پيمانكاركارفرمارادرمقابل تمام دعاوي،خسارتهاومطالبات مربوط به نقص احتماليحقوق ثبت شده تاًليفات علايم يانامهاي تجاري وديگرحقوق حمايت شده كه دراجراي موضوعپيمان ايجاد شودمصون مي دارد.
ب )كارفرماتاييدمي نمايدكه مفاداسنادومدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقضحقوق حمايت شده شود. درصورتي كه براي پيمانكارمعلوم شودكه رعايت اسنادومدارك پيمانناگزيردرمواردي موجب نقض حقوق حمايت شده مي گرددبايدپيش ازهرنوع اقدامدرموردآنهامراتب رابه مهندس مشاوراعلام كندتاكارفرمانسبت به انجام تغييرات لازم بهگونه اي كه نقض حقوق حمايت شده برطرف شوداقدام نمايدونتيجه رابه پيمانكارابلاغكند.
ماده46.مواردفسخ پيمان
الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرپيمان راطبق ماده47 فسخ كند.
1)تاخيردرتحويل گرفتن كارگاه ازجانب پيمانكاربيش ازمهلت تعيين شده دربند”ب”ماده28.
2)تاخيردرارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش ازنصف مهلت تعيين شده براي تسليمآن.
3)تاًخيردرتجهيزكارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان بيش ازنصف مدت تعيين شدهدربند”ج”ماده4 موافقتنامه فسخ پيمان دراين حالت درصورتي مجازاست كه كارفرماقسمتيازپيش پرداخت راكه بايدبعدازتحويل كارگاه پرداخت كندپرداخت كرده باشد.
4)  تاخيردرشروع عمليات موضوع پيمان بيش ازيك دهم مدت اوليه پيمان يادو ماههركدام كه كمتراست.
5)تاخيردراتمام هريك ازكارهاي پيش بيني شده دربرنامه زماني تفصيلي بيش ازنصف مدتتعيين شده براي آن كارباتوجه به ماده 30
6)تاخيردراتمام كاربه مدت بيش ازيك چهارم مدت پيمان باتوجه به ماده 30
7)عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده43 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما
8)بدون سرپرست گذاشتن كارگاه ياتعطيل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بيش از15 روز
9)عدم انجام دستورمهندس مشاوربراي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب طبق بند”د”ماده32
10)انحلال شركت پيمانكار.
11)ورشكستگي پيمانكارياتوقيف ماشين آلات واموال پيمانكار ازسوي محاكم قضايي بهگونه اي كه موجب توقف ياكندي پيشرفت كارشود.
12)تاخيربيش ازيك ماه درپرداخت دستمزد كارگران طبق بند”و”ماده17
13)هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حقالعمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كردهاست.
ب  )درصورت احرازمواردزير،كارفرماپيمان رافسخ مي كند
1)واگذاري پيمان به شخص ثالث
2)پيمانكارمشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد،به استثناي حالت پيش بيني شدهدربند”ب”آن براي شمول ماده48.

ماده47.اقدامات فسخ پيمان
الف)درصورتي كه به علت بروزيك ياچندموردازحالتهاي درج شده درماده46،كارفرماپيمانرامشمول فسخ تشخيص دهد،نظرخودراباذكرمواردي كه به استنادآنهاپيمانكاررامشمول فسخمي داند،به پيمانكارابلاغ مي كند.
پيمانكارمكلف است كه درمدت 10 روزازتاريخ ابلاغ كارفرمادرصورتي كه دلائلي حاكيازعدم انطباق نظركارفرماباموارداعلام شده داشته باشدمراتب رابه اطلاعكارفرمابرساند.اگرظرف مهلت تعيين شده پاسخي ازسوي پيمانكارنرسدياكارفرمادلايلاقامه شده اورامردودبداندكارفرمافسخ پيمان رابه پيمانكارابلاغ مي كندوبدون احتياجبه انجام دادن تشريفات قضايي،به ترتيب مفاداين ماده عمل مي نمايد.
درصورتي كه تصميم كارفرمابراي فسخ پيمان به استنادموارددرج شده دربندالف ماده46باشدموضوع فسخ پيمان بايدبدواًبه وسيله هياتي متشكل ازسه نفر به انتخابوزيريابالاترين مقام سازمان كارفرما(درموردسازمانهايي كه تابع هيچ يك ازوزارتخانهها نيستند)بررسي وتاييد شودوموردموافقت وزيريا بالاترين مقام سازمانكارفرماقرارگيردوسپس به پيمانكارابلاغ شود.
ب )كارفرماتضمين انجام تعهدات وتضمين حسن انجام كاركسرشده راضبط وبه حساب خزانهواريزمي كندوبي درنگ كارگاه تاسيسات وساختمانهاي موقت مصالح وتجهيزات،ماشين آلات وابزاروتمامتداركات موجوددرآن رادراختيارمي گيردوبراي حفاظت آن اقدام لازم معمول مي دارد.سپسبي درنگ ازپيمانكاردعوت مي كندكه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري وتهيهصورتمجلس كارهاي انجام شده وتمام مصالح،تجهيزات،ماشين آلات وابزاروتداركات ديگركهدركارگاه موجوداست معرفي نمايد.هرگاه پيمانكارازمعرفي نماينده ظرف مدت تعيين شدهخودداري كنديانماينده معرفي شده ازجانب اودرموعدمقرربراي صورت برداريحاضرنشودكارفرمابه منظورتاًمين دليل باحضورنماينده دادگاه محل براي صورت بردارياقدام مي نمايد وپيمانكارحق هيچ گونه اعتراضي دراين مورد رانداردپس ازصورت برداريپيمانكاربي درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي ازكارهاي انجام شده ميكند.
ج )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقت راكه دركارگاه احداث شده وبراي ادامه كارموردنيازاست دراختيارمي گيردوبهاي آنهارابرابرارزش مصالح وتجهيزات بازيافتي كه باتوافقدوطرف تعيين مي شودباتوجه به اينكه دراين مواردنبايدوجهي بابت برچيدن كارگاه بهپيمانكارپرداخت شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي كنداگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفتهدرخارج ازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشدكارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافقدوطرف تعيين مي شودبراي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهدداشت بهپيمانكارپرداخت مي كند.
د )كارفرمامي تواند ماشين آلات وابزارووسايل متعلق به پيمانكارراكه دركارگاهموجوداست وبه تشخيص خودبراي اتمام كارموردنيازبداند،براي مدت مناسبي كه برايجايگزين كردن آنهاباماشين آلات ديگرلازم است دراختياربگيردوهزينه اجاره آنهاراكهباتوافق دوطرف تعيين مي شودبه حساب طلب پيمانكارمنظورنمايدكارفرمانمي تواندبدونموافقت پيمانكارماشين آلات اورابيش ازمدتهاي تعيين شده درزيردراجاره خودبگيرد.
1)درموردماشين آلات ثابت دستگاه مركزي بتن،كارخانه آسفالت وماشين آلات خاصي كه نامآنهادرشرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است برابرمدتي كه ازرابطه زيربدست مي آيد.
مبلغ صورت وضعيت قطعي
مدت اوليه پيمان * (————————   - 1) + 3 ماه = مدت اختياركارفرمابراياجاره
مبلغ پيمان
2)درموردسايرماشين آلات،برابرده ماه.
اگرپيمانكاربه كارفرمابدهكارباشد،كارفرمابه ميزان طلب خود،اقلامي ازماشين آلاتوابزارووسايل پيمانكارراكه توسط كارشناس ياكارشناسن منتخب طرفين ارزيابي ميشوددراختيارمي گيردوبارعايت قوانين جاري كشور،به تملك قطعي خوددرمي آورد.
ه )كارفرماازمصالح وتجهيزات پاي كارآنچه طبق مشخصات بوده وبراي اجراي پيمان تهيهشده است قبول مي كند وبهاي آن رابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريدكه موردتوافقدوطرف باشد،به حساب طلب پيمانكارمنظورمي نمايد.
و )پيمانكاربادريافت ابلاغ فسخ پيمان،بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شده براياجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايدكارفرماتادهروزازدريافت فهرست پيشگفته اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيصمي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقراردادخريدآنهارابه كارفرمامنتقلنمايد.مبالغي كه بابت خريد اين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاًديه شده استدرمقابل تسليم اسنادومدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاًديه بقيه بهايخريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.
ز )هرگاه پيمانكارظرف دوهفته ازتاريخ ابلاغ كارفرمابه منظورتوافق دراجرايبندهاي”ج”،”د”و”ه”حاضرنشودياتوافق بين طرفين حاصل نگردد، كارفرمايك ياچندكارشناسرسمي دادگستري انتخاب مي نمايد.نظراين كارشناس ياكارشناسان براي طرفين قطعي استوحق الزحمه آنان راازكارفرما مي پردازدوبه حساب بدهي پيمانكارمنظورمي كند.
ح )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگرتداركات خودراكه درمحلهايتحويلي كارفرما باقي مانده است حداكثرظرف مدت سه ماه ازتاريخ ابلاغكارفرماازمحلهاي يادشده خارج كند.درغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردنآنها به هرنحوكه مقتضي بداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساببدهكارپيمانكارمنظوردارد.دراين حالتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده بهاموال وداراييهاي خوددعوايي مطرح نمايد.
ط )ازتاريخ ابلاغ فسخ پيمان تاتاريخي كه صورت برداريها وارزيابي طبق اين مادهپايان مي يابد،نصف هزينه هاي مربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه به عهده كارفرماونصفديگر به عهده پيمانكاراست.اين مدت نبايدازسه ماه بيشترشوددرغيراين صورت،هزينه هايمربوط به نگهداري وحفاظت كارگاه براي ايام بيش ازسه ماه به عهده كارفرماست.
ماده48.خاتمه پيمان
هرگاه پيش ازاتمام كارهاي موضوع پيمان،كارفرمابدون آنكه تقصيري متوجهپيمانكارباشد،بنابه مصلحت خودياعلل ديگر،تصميم به خاتمه پيمان بگيرد خاتمه پيمانراباتعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل كه نبايدبيشتراز15 روزباشدبهپيمانكارابلاغ مي كندكارفرماكارهايي راكه ناتمام ماندن آنها موجب بروزخطريازيانمسلم است دراين ابلاغ تعيين مي كندومهلت بيشتري به پيمانكارميدهدتاپيمانكاربتوانددرآن مهلت اين گونه كارهاراتكميل كندو كارگاه راآماده تحويلنمايد.اقدامات پس ازخاتمه دادن پيمان به شرح زيراست:
الف)كارفرماآن قسمت ازكارهاراكه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحويلقطعي وآن قسمت راكه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده درماده 39 تحويل موقت ميگيرداگرمعايبي درموردكارهاي ناتمام مشاهده شودپيمانكارمكلف است به هزينه خوددرمدتمناسبي كه باتوافق كارفرماتعيين مي شودرفع عيب نمايدوسپس تحويل قطعي دهددرصورتي كهپيمانكاردرمهلت مقرررفع نقص نكند كارفرماطبق بند”د”ماده 32 اقدام به رفع نقص مينمايد.تاحدي كه موردلزوم ودرخواست كارفرماست،پيمانكاربايدنقشهها،كاتالوگها،قراردادهاي باپيمانكاران جزءوسايرمدارك اجراي كارراتحويل كارفرمادهد.
ب )صورت وضعيت كارهاي انجام شده،طبق ماده 40 تهيه مي شود.
ج )درموردمصالح وتجهيزات موجودوسفارش شده به شرح زيراقدام مي شود:
1)مصالح وتجهيزات موجوددركارگاه كه طبق مشخصات فني بوده وبراي اجراي موضوع پيمانتهيه شده است اندازه گيري وبهاي آنهابراساس نرخ متعارف روزدرتاريخ خريد،كهموردتوافق دوطرف باشد،درصورت وضعيت قطعي منظورمي شود.
2)پيمانكاربادريافت ابلاغ خاتمه پيمان بي درنگ فهرست مصالح وتجهيزات سفارش شدهبراي اجراي كارراهمراه باشرايط خريدآنهابراي كارفرما ارسال مي نمايد.كارفرماتادهروزازدريافت فهرست پيشگفته،اقلامي ازمصالح وتجهيزات سفارش شده راكه موردنيازتشخيصمي دهدبه پيمانكاراعلام مي نمايدتاپيمانكارقرارداد خريدآنهارابه كارفرما منتقلنمايد.مبالغي كه بابت خريداين مصالح وتجهيزات ازسوي پيمانكارتاديه شده است،درمقابلتسليم اسنادو مدارك آن به حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوتاديه بقيه بهايخريدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.
3)پيمانكاربايدبي درنگ پس ازدريافت ابلاغ خاتمه پيمان،تمام قراردادهايخودباپيمانكاران جزء واشخاص ثالث راخاتمه دهد.خاتمه قراردادهاي خريدمصالحوتجهيزاتي كه موردنيازكارفرمانيست پس ازاعلام نظركارفرماطبق بند2،انجام مي شود.
د )درصورتي كه پيمانكاربه منظوراجراي موضوع پيمان،درمقابل اشخاص ثالث تعهداتي كردهاست ودراثرخاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه وخسارتهايي به اشخاص گردد،اينهزينه هاوخسارتها،پس ازرسيدگي وتاييدكارفرما،به حساب بستانكاري پيمانكارمنظورميشود.
ه )كارفرماتاسيسات وساختمانهاي موقتي راكه دركارگاه احداث شده است دراختيارميگيرد.بهاي اين تاسيسات وساختمانهابادرنظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاًبه پيمانكارشدهاست،باتوافق دوطرف تعيين مي شودوبه حساب طلب پيمانكارمنظورمي گرددوبابت آنها وجهيبه عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود.اگرتاسيسات وساختمانهاي پيشگفته درخارجازمحلهاي تحويلي كارفرماايجادشده باشد،كارفرمابهاي اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرفتعيين مي شود، براي مدتي كه به منظورتكميل كاردراختيارخواهد داشت بهپيمانكارپرداخت مي كند.
و )پيمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهيزات وديگر تداركات خودراكه درمحلهايتحويلي كارفرماباقي مانده است،حداكثرظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ كارفرماازمحلهاييادشده خارج كنددرغيراين صورت كارفرمامي تواندبراي خارج كردن آنهابه هرنحوكه مقتضيبداندعمل نمايدوهزينه هاي آن رابه حساب بدهي پيمانكارمنظوردارد.درغيراين صورتپيمانكارنمي تواندنسبت به ضرروزيان واردشده به اموال وداراييهاي خوددعوايي مطرحنمايد.
ز )درموردتضمينهاي پيمانكار به ترتيب زيرعمل مي شود.
1)تضمين انجام تعهدات پيمان طبق روش تعيين شده درتبصره 1 ماده 34 آزادمي شودبااينتفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته حداكثرتا يك ماه پس ازتحويلكاراعم ازقسمت تحويل موقت شده وتحويل قطعي شده بااحتساب مصالح پاي كارتهيه مي شود.
2)تضمين حسن انجام كارقسمت تحويل موقت شده وقسمت تحويل قطعي شده هريك جداگانه طبقماده 35 آزادمي شود.
ماده 49.تعليق
الف)كارفرمامي توانددرمدت پيمان اجراي كاررابراي يك باروحداكثر سه ماه معلقكنددراين صورت بايدمراتب راتعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد.درمدتتعليق پيمانكارمكلف است كه تمام كارهاي انجام شده مصالح وتجهيزات پاي كار تاسيساتوساختمانهاي موقت رابراساس پيمان به طور شايسته حفاظت وحزاست كند.
ب )كارفرماهزينه هاي بالاسري پيمانكاررادردوران تعليق به ميزان تعيين شدهدراسنادومدارك پيمان به پيمانكار مي پردازد.اگردراسنادومدارك پيمان تعيين هزينههاي يادشده به توافق طرفين درزمان ابلاغ تعليق موكول شده باشدكارفرمادرموردميزانآن باپيمانكارتوافق مي نمايد.درصورتي كه دراسنادومدرك پيمان هيچ نوع پيش بيني برايپرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكاردردوره تعليق نشده باشدكافرماماهانه مبلغي معادل10 درصدمتوسط كاركرد فرضي ماهانه رابه پيمانكارمي پردازداگربه دستوركارفرما،قسمتيازكارمتوقف شود،بابت هزينه هاي پيشگفته درمدت تعليق ماهانه مبلغي معادل 10 درصدمتوسط فرضي ماهانه به تناسب مبلغ كارمتوقف شده به پيمانكارپرداخت مي شودبراي تعيينهزينه تعليق كسرماه به تناسب محاسبه مي شود.
تبصره – درصورتي كه پيش ازآغازعمليات موضوع پيمان تعليق پيمان ازسوي كارفرما ابلاغشود 80 درصدهزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بندبه پيمانكارپرداخت مي شود.
ج )كارفرماوپيمانكاردرموردماشين آلاتي كه پيمانكارمايل است درمدت تعليق ازكارگاهخارج نمايدبدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي توافق مي كنند. اجاره مربوط به دوران توقفآن تعدادازماشين آلات كه دركارگاه باقي مي مانند براساس توافق طرفين بهپيمانكارپرداخت مي شود.
د )درصورتي كه تعليق بيش ازسه ماه ضروري باشدكارفرما مي تواندباموافقت پيمانكارمدتتعليق رابراي يك باروحداكثرسه ماه باشرايط پيشگفته افزايش دهد.درصورت عدم موافقتپيمانكارباتعليق بيش ازسه ماه پيمان خاتمه يافته وطبق ماده 48 عمل مي شود.
ه )هرگاه عوامل موجب تعليق كاربرطرف شودكارفرماباتعيين مهلتي براي پيمانكاربهمنظورآماده نمودن كارگاه تاريخ شروع مجدد كاررابه پيمانكار ابلاغ مي كند.
ماده 50.هزينه تسريع كار،خسارت تاًخيركار
الف)اگردرمقابل اتمام پيش ازموعدكاردراسنادومدارك پيمان پرداخت هزينه تسريع كاربهپيمانكارپيش بيني شده باشدوپيمانكارپيش ازسپري شدن مدت پيمان عمليات موضوع پيمانراتكميل كندوآماده تحويل نمايد،پيمانكارمحق به دريافت هزينه تسريع طبق شرايط پيشبيني شده مي باشد.
ب )درپايان كاردرصورتي كه مدت انجام كار بيش ازمدت اوليه پيمان به علاوه مدتهايتمديد شده پيمان باشدمهندس مشاور بارعايت ماده 30 ورسيدگي به دلايل پيمانكارمدتتاخيرغيرمجازپيمانكارراتعيين مي كندتاپس ازتصويب كارفرمابه شرح زيرملاك محاسبهخسارت تاخيرقرارگيرد.
1)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك دهم مدت پيمان بيشترنشودبراي هرروزتاخير،يكدوهزارم مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آنتاخيرشده است.
2)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازاز يك دهم مدت پيمان بيشترشود،تايك دهم مدت پيمان طبقبند 1 وبراي مازادبرآن تا يك چهارم دت پيمان براي هرروز تاخيريك هزارم مبلغ باقيمانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است.
3)هرگاه جمع مدت تاخيرغيرمجازازيك چهارم مدت پيمان بيشترشودولي پيمان ادامهيابد،مجموع خسارتهاي تاًخيرقابل دريافت ازپيمانكارنمي تواند ازجمع خسارت محاسبهشده برپايه بند(2)بيشترشودومدت اضافه بريك چهارم مدت پيمان براي ادامه وانجامكاربدون دريافت خسارت منظورمي شود.
4)مبلغ باقيمانده كاركه دراجراي آن تاخيرشده است عبارت است ازمبلغ پيمان منهايمبلغ صورت وضعيت مربوط به كارهاي انجام يافته تاآخرين روزمدت پيمان.
5)درصورتي كه پيمان طبق ماده 46 فسخ گرددياطبق ماده 48 به پيمان خاتمه دادهشودتاخيركارنسبت به برنامه زماني تفصيلي بارعايت ماده 30 بررسي شده ميزان مجازوغيرمجازآن تعيين مي شود.بابت تاضخيرغيرمجازپيمانكار،طبق مفاداين بند،پرداخت خسارتتاًخيربه پيمانكرتعلق مي گيرد. دراين حالت،مبلغ باقي مانده كاركه دراجراي آنتاخيرشده است،عبارت است ازمبلغ كارهايي كه طبق برنامه زماني تفصيلي وبادرنظر گرفتنتاًخيرمجاز پيمانكاربايدتاتاريخ فسخ ياخاتمه پيمان انجام مي شد،منهاي مبلغ كارهايانجام شده.
6)درمواردي كه اخذ خسارت تاًخيربيش ازارقام درج شده دراين ماده ضروريباشدودراسنادومدارك پيمان ميزان آن پيش بيني شده باشد خسارت تاًخيررابراساس آنمحاسبه مي كنند.
ماده51.صورتحساب نهايي
صورتحساب نهايي پيمان كه ظرف مدت سه روزازتاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسطكارفرماتهيه مي شودعبارت است ازمبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده 40 تهيه وتصويبمي شودومبلغي براساس اسنادومدارك پيمان به مبلغ بالااضافه ياازآن كسرمي گرددمانندوجوه ناشي ازتعديل آحادبها بهاي مصالح تجهيزات وماشين آلات تحويلي كرفرمابهپيمانكارمبلغ جبران خسارت ياجريمه هاي رسيدگي وقطعي شده.
صورتحساب نهايي تهيه شده توسط كارفرمادرصورتي كه موردقبول پيمانكارباشدتوسطكارفرماوپيمانكارامضامي شود.اگرپيمانكاربه صورتحساب نهايي تهيه شده توسطكارفرمامعترض باشدوآن راامضانكند بايدظرف يك ماه نظر خودرابامدرك كافي بهكارفرمابنويسدوگرنه صورتحساب نهايي ازطرف پيمانكارپذيرفته شده تلقي ميشود.كارفرمادرصورت تاييداعتراض پيمانكارصورتحساب نهايي رااصلاح مي كندودوطرف پيمانآن راامضامي كنند.
صورتحساب نهايي تاييدشده به شرح بالاكه ملاك تسويه حساب پيمانكارطبق ماده 52قرارمي گيردبراي دوطرف پيمان قطعي است وهرگونه اعتراض وادعايي درمورد آن بيتاثيرمي باشد.درصورتي كه پيمانكارنسبت به صورتحساب نهايي تهيه شده توسطكارفرمامعترض باشدواعتراض خودرادرمهلت تعيين شده اعلام كندواعتراض اوموردپذيرشكارفرماقرارنگيرد پيمانكارمي تواندبراي حل مسئله طبق ماده 53 اقدام نمايد.
تبصره 1.درصورتي كه به علت تاخيردررسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت ياصورت وضعيت قطعيياتاخيردرتهيه صورتحساب نهايي هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانتنامه هايپيمانكارايجادشودكارفرمااين هزينه هاي اضافي راكه ازسوي پيمانكارتامين شده بهاوپرداخت مي كندواگر مدت تاخيردرآزاد كردن هريك ازتضمينهاازسه ماهبيشترشود،كارفرماتضمين مربوط راآزادمي نمايد
تبصره 2.هرگاه براساس صورت وضعيت قطعي معلوم شودكه درآخرين صورت وضعيت موقتپيمانكاربدهكارنبوده يابدهي اوكمترازنصف كسورتضمين حسن انجام كاربوده است ياطبقصورتحساب نهايي مشخص شودكه درزمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكاربدهكارنبوده استكارفرمابايد بي درنگ تضمين آزادنشده مربوط به هريك ازمدارك ياد شده راآزادكردهوهزينه تمديدآن راكه ازسوي پيمانكارتامين شده است براي مدتي كه درآزادنمودن آنهاتاًخيرايجادگرديدهپرداخت كند.
ماده 52.تسويه حساب
الف)هرگاه براساس صورتحساب نهايي كه به شرح ماده 51 تهيه شده استپيمانكازبستانكارشود طلب اوحداكثردرمدت يك ماه ازتاريخ امضاي صورتحساب نهايييااعلام كارفرما پرداخت مي گرددوبه غيرازنصف تضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعيبايدنزد كارفرماباقي بماندديگر تضمينهاي پيمانكارازهرنوع كه باشدبي درنگ آزادميشود.
ب )هرگاه براساس صورتحساب نهايي پيمانكاربدهكارشود مكلف است كه درمدت يك ماهازتاريخ امضاي صورتحساب نهايي يااعلام كارفرما به شرح بالا طلب كارفرمارابپردازدواگرازاين پرداخت استنكاف ورزد ياتاخيرنمايدكارفرماحق داردبدون انجامتشريفات قضايي طلب خودراازمحل سپرده هاو تضمينهاي پيمانكار(درصورتي كه طبق ماده 47ضبط نشده باشد)وصول نمايدواگرمبالغ اين تضمينها تكافو ننمايدبارعايت قوانين جاريكشورازديگر داراييهاي اووصول كند.هرگاه پيمانكاردرمهلت مقرردربالا طلبكارفرماراپرداخت كندبه غيرازنصف كسورتضمين حسن انجام كاركه تاتحويل قطعينزدكارفرماباقي مي ماندبقيه ضمانتنامه هاوسپرده هاي اوبه هرعنوان كه باشدبي درنگآزدمي شود.
ماده 53.حل اختلاف
الف)هرگاه دراجراياتفسيرمفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظر پيش آيددوطرف ميتوانندبراي حل سريع آن قبل ازدرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوريطبق بند”ج”برحسب موردبه روش تعيين شده دربندهاي 1 و2 عمل نمايد
1)درموردمسائل ناشي ازبرداشت متفاوت دوطرف ازمتون بخشنامه هايي كه به استنادماده23 قانون برنامه وبودجه ازسوي سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شده است هريكازدوطرف ازسازمان برنامه وبودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوط رااستعلام نمايدودوطرف طبق نظري كه ازسوي سازمان برنامه وبودجه اعلام مي شود عمل كنند.
2)درمورداختلاف نظرهايي كه خارج ازشمول بنديك است رسيدگي واعلام نظردرباره آنهابهكارشناس ياهيات كارشناسي منتخب دوطرف واگذارشودودوطرف طبق نظري كه ازسوي كارشناسياهيات كارشناسي درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوط اعلام مي گرددعمل كنند.
ب )درصورتي كه دوطرف درانتخاب كارشناس ياهيات كارشناسي موضوع بند 2 به توفقنرسنديا نظراعلام شده طبق بندهاي 1 و2 موردقبول هريك ازدوطرف نباشد براي حل اختلافطبق بند”ج”اقدام مي گردد.
ج )هرگاهدراجراياتفسير مفادپيمان بين دوطرف اختلاف نظرپيش آيدهريك ازطرفها ميتوانددرخواست ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به داوري رابه رئيس سازمان برنامهوبودجه ارائه نمايد.
تبصره 1.چنانچه رئيس سازمان ياد شده باتقاضاي مورداشاره موافقت نمود مرجع حلاختلاف شوراي عالي فني خواهدبود.
تبصره2.رسيدگي و اعلام نظرشوراي عالي فني درچارچوب پيمان وقوانين ومقررات مربوطانجام مي شودپس ازاعلام نظرشوراي يادشده طرفها برطبق آن عمل مي نمايند.
د )ارجاع موضوع ياموضوعات مورداختلاف به شوراي عالي فني تغييري درتعهدات قرارداديدوطرف نمي دهدوموجب آن نمي شود كه يكي ازدوطرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.
ماده 54.قوانين ومقررات حاكم برپيمان
قوانين ومقررات حاكم براين پيمان منحصراًقوانين ومقررات كشورجمهوري اسلامي ايراناست.

نمايندهكارفرما                                                                     نماينده پيمانكار

نام ونامخانوادگي                                                                  نام ونام خانوادگي

امضا                                                                                  امضا

شرايط خصوصي

اين شرايط خصوصي درتوضيح وتكميل موادي ازشرايط عمومي پيماناست كه تعيين تكليف برخي ازموارددر آنهابه شرايط خصوصي پيمان موكول شده است وهيچگاه نمي تواندموادشرايط عمومي پيمان رانقض كندازاين روهرگونه نتيجه گيري وتفسيرموادمختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي وبدون توجه به مفادماده مربوط به آن درشرايطعمومي پيمان بي اعتباراست شماره وحروف به كاررفته درمواد اين شرايط خصوصي همانشماره وحروف مربوط به آن درشرايط عمومي پيمان است.
اگردرشرايط عمومي مصوب سازمان برنامه  وبودجه همراه اسنادومدارك پيمان نباشدشرايط عمومي ابلاغ شده ازسوي سازمان برنامه وبودجه به شماره……………………. مورخ……………..براين پيمان حاكم است.
ماده 17- الف)پيمانكارمتعهداست كه براي اجراي موضوع پيمان تعداد…….. نفر/ماهكارشناس خارجي باتخصصهاي تعيين شده درزيربه كارگمارد.

ماده18 – ب)آخرين مهلت پيمانكاربراي ارائه برنامه زمانيتفصيلي اجراي كار……….. روزازتاريخ مبادله پيمان است.
جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي وبه هنگام كردن آن به شرح زير است.

ماده18 – ه)گزارش پيشرفت كارپيمانكاربايدداراي جزئياتزيرباشد.

ماده20 – الف)كارفرماامكانات وتسهيلات تجهيزكارگاه ازقبيلساختمان،راه،آب،برق،مخابرات وسوخت راكه درزيرتعيين شده است،دراختيارپيمانكارقرارميدهد.

ماده20 – بو20 –ز)كارفرما،به شرح زير،مصالح،تجهيزات وماشينآلات راتاًمين مي كند.

ماده20 – ه)پيمانكاربايدمشخصات تعيين شده درزيررادرتامينماشين آلات رعايت كند.

ماده20 – ح)پيمانكارمتعهداست كه براي كاركنان كارفرمامهندسمشاوروآزمايشگاه به شمارافرادزير،دفتر كارگاهي،مسكن كارگاهي وغذا،به تفكيك وبه شرحومشخصات زير،تامين كند.

ماده21 –ج)قسمتهايي ازموضوع پيمان كه پيمانكاربايدبيمه كندياهمچنينمواردياحوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد،به شرح زيراست.

ماده21 – و)چگونگي پرداخت هزينه احداث ونگهداري راههايانحرافي به پيمانكار،به شرح زيراست.

ماده22  الف)شمارنسخه هاي نقشه هاومشخصات فني كه بدوندريافت هزينه دراختيارپيمانكارقرارمي گيرد،به شرح زيراست.

ماده22 – ح)شمارنسخه هاومشخصات دستورالعملهاي راهاندازي،تعمير،نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكارتهيه مي كند،به شرحزيراست.

ماده24 – ب)پيمانكارموظف است كه درانتخاب پيمانكارانجزء،مواردزيررارعايت كند.

ماده28 – الف)پيمانكارزمين موردنيازبراي تجهيزكارگاه رابهشرح زير،تامين مي كند.

ماده29 – ه)تعديل نرخ پيمان،به شرح زيراست.

ماده32 – ج)هزينه انجام آزمايشهاي زير،به عهده پيمانكاراست.

ماده35.دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارپيمان طبقمصوبه شماره ………………………… مورخ ………………… هيات وزيران است.

ماده36.ميزان روش پرداخت ونحوه واريز پيش پرداخت پيمان،طبقمصوبه شماره…………………………….. مورخ…………….. هيات وزيران است.

ماده38 – الف)ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار،برايمتخصصان خارجي،به شرح زيراست.

ماده38 – ب)كارفرماارزموردنيازبراي تامين مصالح وتجهيزاتزيرراازخارج ازكشورتامين مي كند.

ماده38 – ه)كارفرماارزموردنيازبراي خريدماشين آلاتوابزارخاصي كه درزيرنام برده شده است راطبق شرايط زير،تامين مي كند.

ماده39 – ب)پيمانكارموظف است كه پيش ازتكميل كل كارقسمتهايزيررادرزمانهايي كه براي هريك ازآنها به شرح زيرتعيين شده است،تكميل كندوبهكارفرماتحويل دهد.

ماده47 – د)ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه درصورت فسخپيمان براي اتمام كاربه صورت اجاره دراختياركارفرماقرارگيردبه شرح زيراست.

ماده49 – ب)هزينه بالاسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزانوترتيب تعيين شده درزيرپرداخت مي شود.

ماده50 – الف)درصورت اتمام پيش ازموعدكارفرماهزينه تسريعكاررابه نحو تعيين شده درزيربه پيمانكار پرداخت مي كند.

ماده50 – ب- 6)خسارت تاخيرغيرمجازپيمان(ناشيازكارپيمانكار)به ميزان وترتيب زير ازپيمانكاروصول مي شود.

نمايندهكارفرما                                                                          نماينده پيمانكار
نام ونامخانوادگي                                                                      نام ونام خانوادگي
امضا                                                                                       امضا

« تغییر در ماده 37 شرایطعمومی پیمان قواعدکار با پرتو در رادیوگرافی صنعتی »


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 87
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: خبر فوری , پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس ,
:: برچسب‌ها: شرایط عمومی پیمان (2 ) ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [شنبه 24 مرداد 1394 ] [ 21:35]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
خبر فوری تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394
پست ویژه تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394
دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
پست فوری تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 930
کل نظرات کل نظرات : 4
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 44

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 150
باردید دیروز باردید دیروز : 208
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 1
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 2
بازدید هفته بازدید هفته : 1,476
بازدید ماه بازدید ماه : 16,758
بازدید سال بازدید سال : 53,509
بازدید کلی بازدید کلی : 138,652

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.81.71.187
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir