close
تبلیغات در اینترنت
زورخانه؛ خانة نيرومندی، جوانمردی، ميهن دوستی و هنر و ادب

RZHGBFT

زورخانه؛ خانة نيرومندی، جوانمردی، ميهن دوستی و هنر و ادب

banner
جستجوگر پیشرفتهزورخانه؛ خانة نيرومندی،جوانمردی، ميهن دوستی و هنر و ادب


 

زورخانه ها

و

ضرورت بازشناسی هويت فرهنگی وتعلقات اجتماعی
 در محله هایشهری

 

 

 

سيد امير حسينی (رئيس آکادمی ملی المپيکو پارالمپيک)

چهارمين سمپوزيومو اولين فستيوال ورزش های زورخانه ای

15 نوامبر 2005(24 آبان 1384) - مشهد- ايران


                                                مقدمه

ورزش عرصه فعاليت های الگومند، ساختارهای(هنجارهای)اجتماعی و روابط ميان نهادی       (Inter Institutional) است.زورخانه ها در طول تاريخ، مؤثرترين نهادهای اجتماعی و فرهنگ ايرانی بوده اند.زورخانه در دوران پر فراز و نشيب تاريخ ايران در رهبری نهضت های آزادی خواهی وترويج فرهنگ، فتوت و جوانمردی نقش مهمی را در تربيت مردم بر عهده داشته است. نهادزورخانه با کارکرد اجتماعی خود، نقش با اهميتی را در حفظ هويت فرهنگی، يکپارچگی وايجاد مشترکات فرهنگی محله ها و به تبع آن شهرها ايفا کرده است.

در اين مقاله سعی شده، به نقش زورخانه در بازشناسیهويت فرهنگی و تعلقات اجتماعی محله (به عنوان پايه و بنيان اجتماع شهروندی)پرداخته شود. لازم است در طراحی مبانی، الگوها و روش های توسعة محله ای، بهزورخانه ها به مثابة چشم انداز توسعه پايدار شهری، توانمند سازی و افزايش ظرفيت هاو ارتقای کيفيت زندگی شهروندی نگاه ويژه ای شود. ضروری است که مديريت شهری با عزمیملی نقش مهم تری را در اين زمينه ايفا کند. اين مقاله با توصيف واقعيت های موجود،بر اساس مطالعات اسنادی به بررسی و طرح سوالاتی چون نقش زورخانه ها در بازشناسیهويت فرهنگی و تعلقات اجتماعی، حفظ و احيای مناسبت ها، آيين ها و ميراث فرهنگی وباز توليد   سرمايه های فرهنگی در محله هایشهری می پردازد.

 

ورزش، واقعيتی اجتماعی

پويايي گروهی، نيل به هدف از طريق سازمان (نهاد) هایاجتماعی، خرده فرهنگ ها، فرايند رفتاری، پيوستگی اجتماعی، نابرابری ساخت يافته،جامعه پذيری و شبکه های سازمانی از مؤلفه های جامعه شناختی هستند که می توان درمحيط های ورزشی به مطالعه آنها پرداخت. پيش فرض اين نگرش اين است که ساختار يااشکال رفتار و تعامل موجود در محيط های ورزشی شبيه رفتار و تعامل موجود در سايرزمينه های اجتماعی هستند. به عبارت ديگر، ورزش همانند ديگر نهادها، جهان کوچکی ازجامعه و محصول يک واقعيت اجتماعی و منحصر به فرد است. ورزش دارای آن رمز، احساس غمهمراه با شادی، فکر کردن به حوادث، تثبيت فرهنگی انگيزه های آرمانی است. شايد هيچفعاليت ديگری چنين تناقض آميز، امری جدی به امری غير جدی، تفريح و نشاط را با شدتو قوت و امر ايدئولوژيکی را با امر ساختاری ترکيب نمی کند. در اين راستا بازی ها وورزش های سنتی

(Games and Traditional Sports, Play) وبازی های بومی و محلی (Native) از زمان های گذشته، به عنوان وسيله ای در ايجاد انگيزةحرکت، تلاش برای آمادگی جسمانی و لذت بردن از تفريحات، زمينه مناسبی را جهت گسترشسلامتی افراد در گروه های سنی مختلف مردم فراهم کرده است.

 

انقلاب صنعتی و تغييرات الگوها

انقلاب صنعتی علاوه بر تغييرات بسيار در زندگی مردم،موجب افزايش سريع نظام های ارتباطی جديد شد. در دوران جديد، ايجاد هماهنگی و تلاشبرای رسيدن به استانداردهای بين المللی در زمينه های مختلف و ارائه خدمات و مراقبتهای سلامتی و ورزشی به عنوان يک نياز اساسی، ملموس و محسوس می شود. مجموعه اينتغييرات، الگوها و روش های توسعه محله ای، بازی ها و       ورزش های سنتی را نيز تحت تأثير خود قرارداده است. (1)

با ورود ورزش های جديد که عمدتاً مبدأ و منشا آنکشورهای غربی بود، بازی های جديدی که از پوشش وسيع رسانه ای – به ويژه برنامه بازیهای المپيک- برخوردار بودند، ورزش های سنتی را در سايه قرار دادند. (2)

در ايران نيز ساختار سنتی جامعه بر اساس الگوهایغربی از سال 1300 به بعد تغيير يافت و موجب گسستگی سنت پهلوانی شد. (ميراث پهلوانیصفحه 28). در اين راستا ورزش زورخانه ای نيز در  دهه های گذشته مورد هجوم ورزش های جديد و بين المللی قرار گرفت. به ويژه ازجهت سخت افزاری دارا بودن محيطی مناسب و جذاب و نرم افزاری، داشتن مقرراتی کارآمد،برنامه ريزی، مديريت و ساختاری مناسب، اداری و اجرايي را با مشکل رو به رو کرد. بهطوری که ورزش های زورخانه ای در رقابت با ورزش های جديد از توانايي کمتری برخوردارشد؛ در نتيجه بسياری از زورخانه های قديمی در معرض زوال قرار گرفتند و برخی از آنها تغيير کاربری يافتند. (پژوهش بررسی زورخانه های تهران).

بر اساس اين پژوهش – که در سال 1354 انجام شده است-بيشتر زورخانه های عمومی تهران مالکيت استيجاری داشته و به طور کلی بيش از 70 درصدساختمان زورخانه های تهران، قديمی و فرسوده بوده و احتياج به بازسازی اساسی داشتهاند. آمارها نشان می دهند بسياری از اين خانه های فرهنگ و نيرومندی محلات، به جهتعدم حمايت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری، موفق به جذب مخاطب نشده اند. فقدانيک نظام حمايتی و نظارتی و منابع مالی که در اختيار مديران و مرشدان باشد، امکانبرنامه ريزی و اداره کارآمد زورخانه ها را فراهم نکرد و زورخانه ها دچار رکود شدهيا در معرض تعطيلی قرار گرفتند. مختاری در کتاب ميراث پهلوانی می نويسد: ((از سال1324 که کشتی پهلوانی به ميدان می رود، گود زورخانه از پهلوان خالی می شود.زورخانه اصلی ترين پشتيبان و مهم ترين محرک اقتصادی خو يعنی پهلوان و مجموعةمناسبات پيوسته به پهلوان را از دست می دهد. از اين پس زورخانه داران حرفه ای(ورزشکاران گمنام و علاقه مند) و مرشدان هستند که زورخانه داری می کنند.))

 

ضرورت توجه به طراحی زورخانه ها در ساختار اصلی محلههای شهری

زورخانه ها  به عنوان يکی از کهن ترين باشگاه ها و سازمان های ورزشی جهان مطرح هستند وبه گفته "ادوارد براون" شرق شناس معروف انگليسی، "قدمت زورخانه هابه دوران باستان می رسد." اما متأسفانه اين ميراث فرهنگی و گوهر ارزشمندفرهنگی و ورزشی فاقد جايگاه واقعی خود در ساختار اصلی طراحی محله های شهری است.خصلت های جوانمردی يکی از شاخص های جلوه های ميراث معنوی فرهنگ پهلوانی ايرانیبوده است که در دوره های مختلف تاريخی به نام های "عياران"،"فتيان"، "کلوها"، "شاطران"، "کاک " ها و... متجلی شده است. اين سنت ها در دوره های مختلف ريشه در فرهنگ اهل حرفه و کارداشته و عمدتاً از جامعه های شهری برخاسته است.

بنای زورخانه ها در گذشته در مجاورت بازارها و مراکزاقتصادی قرار داشت، اما توسعه بی رويه    خانه سازی در شهرها، بسياری از زورخانه ها رانيز در بر گرفت و موجب افول نقش و کارکردهای بهتر اين ورزش و چه بسا موجب بروزمزاحمت برای خانه های همسايگان اطراف شد. پژوهش ها نشان می دهد مجتمع های مسکونینيز که در طراحی نقشه ها حريم کافی برای واحدهای آپارتمانی منظور نکرده اند, موجبنارضايتی ساکنان آن خواهند شد. (زايسلو و گريفين، همان منبع)

ضرورت طراحی محيطی در فضايي مناسب با کارکردهای محلیمی تواند از اولويت های مديران و برنامه ريزان توسعه پايدار شهری باشد. رعايت جنبههای زيبايي شناختی در طراحی و پيش بينی حريم های لازم و دسترسی های مناسب برای جذبمخاطبان اصلی، کاملاً ضروری به نظر می رسد.

به گفته لانگ (Lang؛1987,1988) عموم معماران توافق دارند که ساختمان ها و ديگر محيط های معماری با يدسه هدف اصلی را تحقق بخشند. (فرهنگ معماری شماره 17)

مناسبت (Commodity) غايتکارکردی طرح ساختمان و اينکه به چه منظوری ساخته می شود.

استحکام (Firmness) بهمعنی يکپارچگی ساختاری يا دوام آن است.

خوشايندی(Delight) که بامسايل زيبايي شناختی سروکار دارد.

يکی از اهداف اوليه هر طرح ايجاد واکنشی لذت بخش دراستفاده کنندگان هر طرح است. تحقيقات نشان می دهد محيط های جذاب و تزيين شده احساسبهتری را در مردم ايجاد می کنند.    (Maslo& Mints)

در تحقيق ديگری که توسط شرود (Sherrod) وهمکاران در سال 1978 انجام شده، نتيجه گرفته شده در اثر دلپذير بودن محيط و روحيهخوبی که ايجاد می شود، ميل مردم به ياری يکديگر افزايش می يابد و مردم در فضاهایدلپذير به سخن گفتن با يکديگر بيشتر راغب هستند. چنين منظوری فقط به عهده معمارنيست؛ بنابراين لازم است معمار با متخصصان و اهل فن همکاری و مشورت داشته باشد.

چنانچه برای شما فرصتی پيش آمده باشد که از زورخانهها بازديدی داشته باشيد، حتماً مشاهده کرده ايد که از اين جهت زورخانه ها دارایقابليت مطلوبی هستند و آداب و رسوم و ساختار اين ورزش فرصت های بسيار مناسبی را درجهت تقويت هويت فرهنگی و تعلق اجتماعی در محله های شهری ايجاد می کنند.

 

بازشناسی هويت فرهنگی و تعلقات اجتماعی

بازشناسی هويت فرهنگی و تعلق اجتماعی در محله هایشهری يک ضرورت اجتماعی و فرهنگی است و در جهت پيشبرد اهداف استراتژيک مديريت شهرینقش بسيار مهمی دارد. زورخانه ها     میتوانند از جنبه فرهنگی و اجتماعی, به عنوان ميراث فرهنگی ارزشمند نياکان يکی ازعوامل اصلی هويت بخش محله های شهری با ارائه جذابيت های تاريخی، فرهنگی و اجتماعیخود در شناساندن ارزش ها به اهالی محله ها حتی به گردشگران نيز مفيد واقع شوند.اماکن تاريخی و فرهنگی هر جامعه ای نشان دهندة هنجارها و ارزش های جامعه است و بهنوعی هويت فرهنگی و اجتماعی جوامع را شکل می دهند. هويت فرهنگی و اجتماعی (Cultural and SocialIdentity) در برگيرندة اصل و منشا فرهنگ هرجامعه ای است. به طوریکه کيستی و چيستی هر جامعه ای را به وضوح نشان می دهند. اين هويت از خردترين جزءفرهنگی و اجتماعی شروع می شود و تا مؤثرترين و بزرگترين جنبه فرهنگی و اجتماعی رادر بر می گيرد. ميراث فرهنگی در نقش يک عامل هويت ساز بيانگر چيستی و کيستی يکجامعه يا يک شهر و روستاست و چون با زندگی مردم آميختگی دارد، پس پديده ای زندهاست.

يک اثر تاريخی و فرهنگی می تواند باعث لذت بردنانسان ها از زيبايي و هنر شود. اين نگاهی است که از قديم وجود داشته است و در زمانفعلی شدت بيشتری گرفته است.

پروفسور "پل جارتير" متخصص بازی های بومیو سنتی از کشور کانادا، در سومين سمپوزيوم آشنايي با مبانی علمی و فرهنگی زورخانهمی گويد:

(( نظامات ورزش باستانی نشان دهندة ترکيب کامل حرکاتموزون، جوانمردی، زيبايي و نيکی است. اين حرکات، ذهن و روح را همانند جسم با خرد،درستکاری و قدرت هماهنگ پرورش می دهند. از ورزشکاران خواسته می شود، به عنواننگاهبان ارزش های اخلاقی، قومی و عارفانه ايرانی عمل کنند. آنها از قدرتمندان دعوتمی کنند تا با تواضع به اجتماع خود خدمت کنند. اين ارزش ها نشان دهندة بالاترينسطح آرمان هايي است که يک انسان می تواند از آنها پيروی کند. وفاداری، شجاعت وفداکاری، انسانيت، تواضع و ديگر خواهی؛ اين ارزش ها باعث جذب من به سوی ورزشباستانی شده است.))

بررسی و مطالعات نشان می دهد که ورزش های زورخانهای، آثار مثبت ورزشی فراوانی دارند، از جمله:

1- ورزش های زورخانه ای از جنبه های زيبايي شناسی،فرهنگی و  هنری برخوردار هستند.

2- در تقويت قدرت، استقامت و هماهنگی عضلات و اسکلتبدن و قلب و عروق مؤثر است.

3- برای سلامتی و آمادگی جسمانی اقشار مختلف مردممفيد و مؤثر است.

4- در دستيابی به کيفيت زندگی بهتر کارايي دارد.

5- ساختار ارزشی و فرهنگی آن –که مبتنی بر فتوّت،جوانمردی، صفا و ادب و هنر است- می تواند به عنوان يک ورزش و ابزار تربيتی جزييکليدی از زندگی اجتماعی باشد و از طريق يک مسير مفّرح و مشارکتی مردم را به همنزديک کند.

6- ورزش های زورخانه ای می توانند با مراسم هایمتنوعی چون "گلريزان"ها و مراسم تجليل از بزرگان و پيشکسوتان و مفاخر،در خلق روابط اجتماعی و بنا نهادن ارتباطات و ارتقای رابطه انسانی بين افراد وگروه های محلی کمک کنند و اقدامات خيرخواهانة داوطلبان را تقويت کنند و به ساختنسرمايه های اجتماعی و تقويت ساختار جامعه ياری برسانند.

7- ريتم ضرب و زنگ مرشد، در اجرای ورزش های زورخانهای بسياری از مفاهيم اساسی در تعليم و تربيت را مانند لذت بردن از تلاش و فعاليتهای بدنی (Joyin Effort) و عالی بودن يا عالی شدن شخص (Excellent oneself)، بازیهای جوانمردانه يا منصفانه (Fair Play) ، دوست داشتن ميهن (Love of the Country) ،احترام به ديگران (Respect for Others) , همچنين اهميت تربيت متعادلجسم و روح (Balancebetween body and mind)  را که از مفاهيم ارزشی مکتب تربيتی المپيک است,به شکل مناسبی در رفتار ارائه و نهادينه می کند.

8- اين ارزش های موجود در فرهنگ خودی ضمن آنکه مورداستقبال فطرت های پاک انسانی است و مورد اقبال مردم واقع می شود, می توانند درتقويت هويت فرهنگی و تعلق اجتماعی در محله های شهری مانند گذشته مؤثر واقع شوند.

9- اين ارزش ها می توانند به عنوان عنصری مهم درروزآمدسازی نقش و کارکرد عناصر و فضاهای فرهنگی و اجتماعی محله های شهری نقش مهمیايفا کنند.

10- احيای زورخانه ها طلب ايام به عنوان يک ضرورتعامل مؤثری در توسعه پايدار انسانی است و به زندگی با استانداردهای شايسته و قادرشدن به مشارکت در زندگی اجتماعی و قابليت های مورد نياز کمک می کند.

 

نتيجه گيری

شناخت و توجه به نقش زورخانه ها، در مبانی، الگوها وروش های توسعه محله ای به مثابه       چشمانداز توسعه پايدار شهری است.

اين توجه و شناخت می تواند در توانمندسازی و افزايشظرفيت ها و ارتقای کيفيت زندگی مؤثر واقع شود. نقش مديريتی شهری در احياء، حفظ وتوسعه اين ميراث فرهنگی در شيوه های حفظ و بازسازی مناسبت ها، آيين ها و ميراثفرهنگی محله ای و باز توليد سرمايه های فرهنگی و پهلوانی دارای کمال اهميت است.

توصيه می شود در طراحی محيط زورخانه های جديد بااستفاده از نظر معماران و طراحان شهری، متخصصان و صاحبنظران ورزشی, احداث زورخانهها در مجاورت بوستان های شهری، مراکز فرهنگی، تفريحی و تاريخی با امکان دسترسی هایبهتر و پرهيز از مزاحمت های صوتی احتمالی و تردد مناسب تر مراجعان پيش بينی وطراحی شوند.

 

يادداشت

1- آلن گاتمن (Allen Guttmann), درکتاب تأثيرگذار خود با عنوان "بازی ها و امپراتورها" (Games and Empires) میگويد: "بازی های المپيک جديد, به عنوان يک فرضيه اروپايي آغاز شد و هموارهبرای غير غربيان شرکت در اين بازی ها با عنوان غربی ضروری بوده است." (p.120,1994,Guttmann) وی میافزايد که: "مهم ترين پيامد کنترل اروپايي و آمريکايي بر جنبش المپيک اين استکه تمام رشته ها ی ورزشی که در برنامه بازی های المپيک منظور شده اند، ريشه در غربداشته باشند و يا در فرم های جديد و مشخصی به عنوان بخشی از فرهنگ غربی نشان   داده شوند." (p.137,1994,Guttmann)

2- مارتن فن بوتن بورگ (Maarten van Bottenburg)، درکتاب "بازی های جهانی"                  ( GlobalGames)   اظهارات جالبی در مورد سيستممعاصر ورزش های جهانی دارد. وی می گويد: "سيستم ورزش های جهانی در حالتغييرات سريعی است، گسترش فرهنگ ورزشی ميان ملل، تنوع گرايي در ورزش جهان، ورزش ورسانه های جهانی امکان چند فرهنگی شدن ورزش جهان را به دنبال دارد."

 

برخی از منابع:

1- منشور المپيک, از انتشارات کميته بين المللیالمپيک

2- ورزش وسيله ای در جهت تربيت، توسعه و صلح سال1383 از انتشارات کميته ملی المپيک جمهوری اسلامی ايران

3- تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه های اجتماعیزورخانه رو، غلامرضا انصافپور، 1353، مرکز مردم شناسی ايران

4- بررسی و مطالعه زورخانه های تهران، مرکز مردمشناسی ايران، 1354

5- آداب و رسوم ساختار ورزش های زورخانه ای، چاپاول,1383،انتشارات سبزخامه

6- فرهنگ و معماری 17 آموزش معماران مقالة"تاريخ و شيوه های طراحی", نوشتة پ.ا.بل، ترجمة مهرداد بيک، از انتشاراتدفتر پژوهش های فرهنگی، 1379

7- ميراث پهلوانی، ابراهيم مختاری- هدی صابر، معاونتپژوهشی پژوهشکده مردم شناسی – سازمان ميراث فرهنگی، 1383

8- ميراث فرهنگی، هويت و جهانی شدن، "محمدکارکنان" (دکترای جامعه شناسی)، خبرگزاری ميراث فرهنگی، آبان 1383

9- احيای زورخانه ها طلب ايام، پروفسور دکترعبدالرحمان رييس، دانشگاه تربيت جسمانی دانشگاه تاجيکستان، اولين سمپوزيوم علمیآشنايي با مبانی علمی و فرهنگی ورزش های زورخانه ای، فروردين 1383، شهر دوشنبهتاجيکستان

10- آيين فتوت و جوانمردی در ورزش های زورخانه ای،دکتر فربان واسع، تاجيکستان، سومين سمپوزيوم علمی آشنايي با مبانی علمی و فرهنگیورزش های زورخانه ای، تهران، مهرماه 1383

11- رساله جهت اخذ دکترای مديريت ورزش (Ph.D)، سيدامير حسينی، موضوع: فراملی کردن ورزش های باستانی از بازی های محلی تا ورزش هایجديد، بررسی نگرش مديران ارشد و کارشناسان ورزش و امور فرهنگی نسبت به تأثير ورزشباستانی (زورخانه ای) در ساختار اجتماعی- فرهنگی جامعه، 1384

12- Games and Empires. AllenGuttmann (1996) published by Columbia University Press.

13- MaartenVan Bottenburg. Global Games

14- Diopter-Janssens & VanBottenburg B.V. Social Sciences Research Company in the Netherlands

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 37
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: خبر فوری , پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس ,
:: برچسب‌ها: زورخانه؛ خانة نيرومندی، جوانمردی، ميهن دوستی و هنر و ادب ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [شنبه 24 مرداد 1394 ] [ 21:38]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
خبر فوری تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394
پست ویژه تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394
دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
پست فوری تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 930
کل نظرات کل نظرات : 4
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 44

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 90
باردید دیروز باردید دیروز : 428
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 1
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 20
بازدید هفته بازدید هفته : 90
بازدید ماه بازدید ماه : 7,416
بازدید سال بازدید سال : 25,370
بازدید کلی بازدید کلی : 110,513

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.90.202.184
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir