معماری و شهر سازی

اثر جدید زاها حدید، آکادمی اِو ِلین گریس\"Evelyn Grace Academy\" با پلان و جزئیات این آکادمی در بریکستون \" Brixton\" در بخش لامبس\"Lambeth \" لندن ، نه تنها گ

banner
جستجوگر پیشرفتهاثر جدید زاها حدید، آکادمی اِو ِلین گریس"Evelyn Grace Academy" با پلان و جزئیاتاین آکادمی در بریکستون " Brixton" در بخش لامبس"Lambeth " لندن ، نه تنها گسترش تنوع آموزشی در این بخش فعال و تاریخی از لندن را نشان می دهد بلکه موجب افزایش ساخت محیط اطراف در یک منطقه عمدتاً مسکونی شده است. این آکادمی علاوه بر اینکه خود را بصورت یک مکان باز و اوپن ، شفاف و استقبال از این جامعه محلی نشان می دهد، بلکه روند بازسازی شهری را هم متذکر می شود. و موقعیت استراتژیک سایت را با دو شریان اصلی بافت مسکونی که به طور طبیعی و به شکل منسجم در فرم ساخته شده اند، را نمایان می سازد. این ساختمان بر این فرض ساخته شده است که شخصیت قوی و هویت شهری دو بافت محلی و مناطق همجوار را به تصویر بکشاند. این مجموعه یک محیط یادگیری را ارائه می دهد که علاوه بر فضای اطمینان بخش آن،قادر به تعامل با دانش آموزان فعال نیز باشد. طراحی ساختمان یک فضای سالم به عنوان محیطی برای کارهای روزمره یک آموزش مترقی ، را بوجود آورده است.

معماران: Zaha Hadid Architects
موقعیت: Brixton ، لندن ، انگلستان
طراحی: زاها حدید با پاتریک شوماخر
مدیر پروژه: لارس تیچ مندر همراهی با ایدئولوژی آموزشی از این تفکر "مدارس درون مدارس"طرح الگوهای طبیعی تفکیک فضاهای تودرتو را بوجود آورده است. این فضامحیط های سخاوتمندانه با حداکثر سطوح از نور طبیعی ، تهویه و اما با دوام بافت ارائه می دهد. فضاهای جمعی و مشترک بوسیلۀ تمام مدارس برنامه ریزی شده برای تشویق ارتباطات اجتماعی درون یک سلسله مراتب مشخص از گروه های تجمع طبیعی چیزی که یک برنامه گسترده از همکاری را نشان می دهد. به طور مشابه ، فضاهای خارجی مشترک ،به منظور ایجاد محیطی برای تشویق تعامل با یکدیگر، به شیوه ای از لایه بندی و ایجاد فضاهای غیررسمی اجتماعی و آموزشی در سطوح مختلف بر اساس همگرایی توابع چندگانه.


sections: مقاطع

دانش آموزان مدارس راهنمایی به طور مستقیم وارد از تراس طبقه اول هر یک از دو مدرسه مر بوط به خود می شوند. (دو مدرسه کنار هم بر اساس تفکر مدرسه درون مدرسه)، دانش آموزان مدارسه راهنمایی دیگر هیچ نیازی به استفاده از پله های اصلی (به جز در شرایط فرار) ندارند. در نتیجه اجتناب از تداخل با مدارس دیگر فراهم شده است. هر مدرسه با بیش از 2 طبقه که توسط یک تک پله مرکزی در داخل به هم متصل می شود، گسترده شده است. دومین طبقه با امکانات مشترک از سطح بالایی از مدارس راهنمایی دیده می شود. طبقه همکف نیز با امکانات مشترک از طریق چشم انداز خارجی قابل دسترسی است.


پلان طبقه اولدو مدرسه بالا ، به طور جداگانه از طریق انتهای هسته پله به سطح طبقه سوم دسترسی پیدا می کنند. دومین مدرسه ای که بالاست از طریق تراس طبقه اول خود قابل دسترسی است. و اولین مدرسه بالا هم از طریق راهرویی در جنوب غربی طبقه همکف سایت قابل دسترسی است. جداره درون پله ها برای حداکثر نظارت تعبیه شده اند. دومین طبقه با امکانات مشترک از طریق هسته مرکزی پله می تواد دیده شود. امکانات طبقه همکف می تواند از طریق سه هسته مهم قابل دسترسی باشند. برای انعطاف پذیری از گزینه های دسترسی ، هسته مرکزی می تواند به عنوان دسترسی برای بعضی از دانش آموزان مدارس بالا از طریق قسمت پذیرش اصلی که در آنجا مدیریت اولویت دارد و قسمت اداری محسوب می شود، نیز قابل دسترسی باشد.
پلان طبقه سوم

بازدید کنندگان از طریق پذیرش اصلی وارد می شوند و می توانند از طریق هسته مرکزی به مدارس دسترسی داشته باشند. کارکنان می توانند انتخاب کنند که چطور وارد بخش مدیریتی و اداری شوند.

آکادمی به طور موثر بین جایگاه طبقه همکف با امکانات مشترک با مدارس جداگانه در بالا تقسیم می شود. مدارس به صورت افقی سازماندهی شده اند برای به حداقل رساندن یک بار گردش عمودی دانش آموزان در مدارس فردی خود. مدارس راهنمایی در طبقه اول و دوم با دو مدرسه بالایی که هر دو طبقه سوم را اشغال کرده اند، گسترده شده است.


پلان طبقه همکف


نماها

امکانات مشترک که در ساعات خارج از تدریس هم مناسب جامعه در نظر گرفته شده اند، استفاده بهینه سطح زمین با ساخت برخی از امکانات علمی مشترک شده مانند سالن های مشترک و آزمایشگاه های علمی بین مدارس در منطقه مرکزی که در طبقه دوم و سوم واقع شده اند و برای انعطاف پذیری از آنها اجازه می دهد که صرفاً توسط یک مدرسه کوچک مورد استفاه قرا بگیرند یا امکانات مشترک برای استفاده بیش از یک مدرسه و زمانی که مورد نیاز است، قرار گیرند.

اثر جدید زاها حدید، آکادمی اِو ِلین گریس"Evelyn Grace Academy" با پلان و جزئیاتاین آکادمی در بریکستون " Brixton" در بخش لامبس"Lambeth " لندن ، نه تنها گسترش تنوع آموزشی در این بخش فعال و تاریخی از لندن را نشان می دهد بلکه موجب افزایش ساخت محیط اطراف در یک منطقه عمدتاً مسکونی شده است. این آکادمی علاوه بر اینکه خود را بصورت یک مکان باز و اوپن ، شفاف و استقبال از این جامعه محلی نشان می دهد، بلکه روند بازسازی شهری را هم متذکر می شود. و موقعیت استراتژیک سایت را با دو شریان اصلی بافت مسکونی که به طور طبیعی و به شکل منسجم در فرم ساخته شده اند، را نمایان می سازد. این ساختمان بر این فرض ساخته شده است که شخصیت قوی و هویت شهری دو بافت محلی و مناطق همجوار را به تصویر بکشاند. این مجموعه یک محیط یادگیری را ارائه می دهد که علاوه بر فضای اطمینان بخش آن،قادر به تعامل با دانش آموزان فعال نیز باشد. طراحی ساختمان یک فضای سالم به عنوان محیطی برای کارهای روزمره یک آموزش مترقی ، را بوجود آورده است.

معماران: Zaha Hadid Architects
موقعیت: Brixton ، لندن ، انگلستان
طراحی: زاها حدید با پاتریک شوماخر
مدیر پروژه: لارس تیچ مندر همراهی با ایدئولوژی آموزشی از این تفکر "مدارس درون مدارس"طرح الگوهای طبیعی تفکیک فضاهای تودرتو را بوجود آورده است. این فضامحیط های سخاوتمندانه با حداکثر سطوح از نور طبیعی ، تهویه و اما با دوام بافت ارائه می دهد. فضاهای جمعی و مشترک بوسیلۀ تمام مدارس برنامه ریزی شده برای تشویق ارتباطات اجتماعی درون یک سلسله مراتب مشخص از گروه های تجمع طبیعی چیزی که یک برنامه گسترده از همکاری را نشان می دهد. به طور مشابه ، فضاهای خارجی مشترک ،به منظور ایجاد محیطی برای تشویق تعامل با یکدیگر، به شیوه ای از لایه بندی و ایجاد فضاهای غیررسمی اجتماعی و آموزشی در سطوح مختلف بر اساس همگرایی توابع چندگانه.


sections: مقاطع

دانش آموزان مدارس راهنمایی به طور مستقیم وارد از تراس طبقه اول هر یک از دو مدرسه مر بوط به خود می شوند. (دو مدرسه کنار هم بر اساس تفکر مدرسه درون مدرسه)، دانش آموزان مدارسه راهنمایی دیگر هیچ نیازی به استفاده از پله های اصلی (به جز در شرایط فرار) ندارند. در نتیجه اجتناب از تداخل با مدارس دیگر فراهم شده است. هر مدرسه با بیش از 2 طبقه که توسط یک تک پله مرکزی در داخل به هم متصل می شود، گسترده شده است. دومین طبقه با امکانات مشترک از سطح بالایی از مدارس راهنمایی دیده می شود. طبقه همکف نیز با امکانات مشترک از طریق چشم انداز خارجی قابل دسترسی است.


پلان طبقه اولدو مدرسه بالا ، به طور جداگانه از طریق انتهای هسته پله به سطح طبقه سوم دسترسی پیدا می کنند. دومین مدرسه ای که بالاست از طریق تراس طبقه اول خود قابل دسترسی است. و اولین مدرسه بالا هم از طریق راهرویی در جنوب غربی طبقه همکف سایت قابل دسترسی است. جداره درون پله ها برای حداکثر نظارت تعبیه شده اند. دومین طبقه با امکانات مشترک از طریق هسته مرکزی پله می تواد دیده شود. امکانات طبقه همکف می تواند از طریق سه هسته مهم قابل دسترسی باشند. برای انعطاف پذیری از گزینه های دسترسی ، هسته مرکزی می تواند به عنوان دسترسی برای بعضی از دانش آموزان مدارس بالا از طریق قسمت پذیرش اصلی که در آنجا مدیریت اولویت دارد و قسمت اداری محسوب می شود، نیز قابل دسترسی باشد.
پلان طبقه سوم

بازدید کنندگان از طریق پذیرش اصلی وارد می شوند و می توانند از طریق هسته مرکزی به مدارس دسترسی داشته باشند. کارکنان می توانند انتخاب کنند که چطور وارد بخش مدیریتی و اداری شوند.

آکادمی به طور موثر بین جایگاه طبقه همکف با امکانات مشترک با مدارس جداگانه در بالا تقسیم می شود. مدارس به صورت افقی سازماندهی شده اند برای به حداقل رساندن یک بار گردش عمودی دانش آموزان در مدارس فردی خود. مدارس راهنمایی در طبقه اول و دوم با دو مدرسه بالایی که هر دو طبقه سوم را اشغال کرده اند، گسترده شده است.


پلان طبقه همکف


نماها

امکانات مشترک که در ساعات خارج از تدریس هم مناسب جامعه در نظر گرفته شده اند، استفاده بهینه سطح زمین با ساخت برخی از امکانات علمی مشترک شده مانند سالن های مشترک و آزمایشگاه های علمی بین مدارس در منطقه مرکزی که در طبقه دوم و سوم واقع شده اند و برای انعطاف پذیری از آنها اجازه می دهد که صرفاً توسط یک مدرسه کوچک مورد استفاه قرا بگیرند یا امکانات مشترک برای استفاده بیش از یک مدرسه و زمانی که مورد نیاز است، قرار گیرند.


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 433
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: اثر جدید زاها حدید، آکادمی اِو ِلین گریس"Evelyn Grace Academy" با پلان و جزئیات این آکادمی در بریکستون " Brixton" در بخ ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [دوشنبه 13 مهر 1394 ] [ 9:30]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 359
باردید دیروز باردید دیروز : 498
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 5
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 15
بازدید هفته بازدید هفته : 1,867
بازدید ماه بازدید ماه : 359
بازدید سال بازدید سال : 126,515
بازدید کلی بازدید کلی : 517,528

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 18.207.106.142
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir