close
تبلیغات در اینترنت
ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری _______________________________

RZHGBFT

ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری________________________________________عملكرد ها:عملکرد هر فضا در نهایت تابعی از انسان است. استفاده هایی است که

banner
جستجوگر پیشرفتهضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری


عملكردها:

 

عملکردهر فضا در نهایت تابعی از انسان است. استفاده هایی است که <<انسان>>به عنوان

یگانهموجودی که روح فضا را درک میکند،از فضا دارد.حال این فضا می خواهد یک

بیمارستانباشد،یا یک مرکز تفریحی یا یک ارامگاه یا ...انچه که مهم است شناخت نیاز های

انسان دران فضایی ست که میخواهیم طراحی کنیم برای تعیین درست تر این نیازها باید

عواملیمانند فرهنگ ، اقلیم ، اقتصاد ، جامعه شناسی و... را مورد دقت و بررسی قرار دهیم

برای بررسیعملکرد فضا ها در دانشکده معماری در سایت شهر یزد،ابتدا نیازمند یک دسته بندی

کلیهستیم که با کمک این دسته بندی و جزء جزء کردن فضا ها ،راحت تر بتوانیم کار بررسی

را انجامدهیم.لازم به ذکر است که این تقسیم بندی شناور بوده و به هیچ عنوان قطعیت ندارد.

قبل ازهر چیز به صورت اجمالی به بررسی کلی عملکرد یک فضای اموزشی می پردازیم.

هدف ازطراحی فضای اموزشی،حل کردن روابط فضایی مورد نیاز جهت فر ایند اموزش است.

به اینمعنا که فضا هایی که امر اموزش در هر رشته ای نیازمند ان فضا ها و امکانات است،

به چهصورت و با چه نظمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند هدف نهایی را به بهترین

صورتیحاصل کنند.در این صفحات سعی بر ان شده که بر اساس تقسیم بندی انجام شده،

عملکردجزئی هر بخش و هر فضا را به تفکیک بر اساس نور و فرم و روابط و مصالح

و...بررسی و ذکر نماییم.

 

 

دانشكدهمعماري


آموزشي-تئوري:

1.كلاس درس:

کلاس درسدر واقع اصلی ترین بخش قسمت اموزش های تئوری میباشد.انچه در تعیین

ابعادکلاس ها نقش اساسی دارد،همانا تعداد صندلی ها می باشد که خود عامل تعیین کننده

مخروطدید می باشد.مخروط دید در واقع عبارتست از محدوده ای که ناظر(دانشجویان)

به راحتیقادر به دیدن موضوع دید(تخته و استاد) باشند.چنین استانداردی در مورد مدرس نیز

وجوددارد.زاویه دید مدرس باید در حدود 140 درجه در نظر گرفته شود

که براساس ان عرض کلاس تعیین می شود.بهتر است کلاس درس

در طبقاتاول و دوم در نظر گرفته شود که دلیل ان حجم بالای مراجعه کنندگان

(استفاده کنندگان،دانشجویان) و تخلیه سریع تر و راحت تر انها می باشد.

کلاسهایی که بر حسب نوع درس ارائه شده از جمعیت بیشتری برخوردار هستند

یا بهعبارت دیگر کلاس هایی که با ظرفیت زیاد طراحی می شود،

بایدسطحی شیبدار داشته باشد که نفرات پشت سر به راحتی بتوانند تخته و مدرس را مشاهدهکنند.

در موردنور فضای کلاس های اموزش تئوری نکات زیر قابل توجه بوده و دلایل عملکردی دارند:

ارتفاعپنجره رابطه مستقیمی با عمق کلاس دارد.بدین معنا که هرچه عمق کلاس بیشتر باشد

،ارتفاع پنجره نیز باید بلندتر در نظر گرفته شود. دلیل این امر هدایت بهتر نور به عمق

کلاس میباشد.البته در این مورد اقلیم باید به خوبی در نظر گرفته شود.زیرا اگر چنین اقدامی

در مناطقکویری مانند یزد انجام شود،در واقع دمای کلاس را به نحو چشمگیری افزایش داده ایم.

هر چقدرهم که طراحی پنجره ما درست و اصولی باشد،باز هم ما بی نیاز از نور مصنوعی نیستیم.

دراستفاده از نور مصنوعی باید توجه داشته باشیم که:

نورمصنوعی باید از سقف و توسط لامپ های مهتابی(فلوروسنت)تامین گردد.

علت نورگیری از سقف این است که اگر مهتابی ها بر روی دیوار نصب شوند،موجب ازار چشم خواهندشد.

نکته مهمبعدی این است که ردیف مهتابی ها باید عمود بر ردیف صندلی ها قرار گیرد تا نورییکنواخت حاصل شود.

در موردمصالح کلاس های درس باید توجع داشت که:

_ در ساخت کف نباید از مصالح صیقلی استفاده کرد.دلیل ان این است کههنگام خروج از کلاس بخصوص

در هنگامخروج های اضطراری،کف های سر و صیقلی ایجاد خطر میکنند.در ضمن کف باید در مقابلسایش

مقاومبوده و قابلیت تمیز کردن باشد و دلیل ان هم میزان زیاد رفت و امد می باشد.

مبحثاکوستیک بودن یکی از مباحث مهم در کلاس های درس می باشد.2/1 تا3/1 سقف

باید ازمصالح اکوستیک باشد.دیوار پشت سر دانشجویان نیز باید از دیوارک های گچی

ساختهشود تا بتواند در مقابل پژواک صدای مدرس که در جلوی کلاس قرار دارد مقاومت کند.

یکی دیگراز نکات مهم در مورد صدا،پخش یکنواخت صدا در کلاس می باشد.به این منظور

باید ازدر مظر گرفتن فواصل طولانی در طراحی جلوگیری کرد.حداکثر فاصله بین گوینده و

شنوندهباید 25 متر در نظر گرفته شود تا صدای مدرس به خوبی به اخرین نفرات و ردیف ها

همبرسد.اگر نصف کلاس خالی باشد،به علت انعکاس صدا،از وضعیت مطلوب صدا دهی کاسته میشود.

در موردرنگ باید توجه داشت که رنگ کف کلاس باید به صورت مات در نظر گرفته شود تا از

بازتابشناخواسته نور سقف و در نتیجه ایجاد مزاحمت جلوگیری به عمل اید.برای رنگ دیوارهانیز

بهتر استاز رنگ های روشن و مات استفاده شود.

در موردفرم کلاس باید توجه داشت که مهمترین هدف،کم کردن فاصله بین استاد و دانشجو میباشد.ا

ین امرباعث صدای ارام و در نتیجه فشار کمتر بر مدرس می شود،میتوان به سادگی بر صدا های

مزاحمخارجی غلبه کرد،میتوان از وسایل سمعی و بصری کوچکتر و ارزان تری استفاده کرد.

 

 

.2عكس و اسلايد:

اموزشتصویری یکی از اصول بسیار مهم و موثر در اموزش بخصوص اموزش معماری ست.

بسیاریاز تجارب بصری ما به صورت دیدن به وجود می اید که بخشی از این دیدن باید از طریق

عکس واسلاید از فضا ها و اتفاقات معماری صورت گیرد.از این جهت تعیین و طراحی فضایی

به کلاسیا اتاق عکس و اسلاید بسیار ضروری می نماید.

انچه درتعیین مساحت این فضا بسیار مهم است دو عامل صندلی و مخروط دید می باشد.

این فضانیازی به نور طبیعی ندارد.به علاوه اگر در لکه گذاری ها جایی در نظر گرفته شد کهنور

طبیعیداشتیم حتما باید پرده ضخیم نیز در نظر گرفته شود.دلیل این کار هم این است کههنگام

استفادهاز دستگاه ویدئوپروژکتور هرچه فضا تاریک تر باشد،دید بهتری نسبت به پرده تصویرایجاد

خواهد شدپس نور این فضا باید مصنوعی و کنترل شده باشد.

مکانقرار گیری مدرس در کلاس اسلاید باید به گونه ای باشد که علاوه بر تسلط بر پردهنمایش جهت

ارائهتوضیحات لازم،موقعیت قرار گیری وی موجب ایجاد سایه بر روی پرده نمایش نگردد.

جهت نظمدهی بهتر به این کلاس نیاز به تجهیزاتی از قبیل میزتلوزیون،میز پروژکتور،قفسه نوارو

سی دیو... لازم می باشد.

در موردمصالح باز هم باید گفت که مصالح کف نباید صیقلی بوده و در عین حال باید قابلیت

شست و شوو نظافت را داشته باشد.سقف و دیوار ها باید اکوستیک بوده تا از انعکس صدای فیلمهای

پخش شدهو... جلوگیری شود.

رنگدیوار ها باید مات در نظر گرفته شود تا براق بودن دیوار ها موجب کاهش دید در کلاسنشود.

 

 

اتاق كنفرانس:

این بخشجهت بحث و تبادل نظر بین دانشجویان و اساتید و صاحب نظران در نظر گرفته می شود.درموقع طراحی بهتر است

این فضادر طبقات بالا تر دیده شود تا مشکل رفت و امد های غیر مرتبط (رفت و امد دانشجویانبه کلاس ها و...) ایجاد مزاحمت نکند.

مساحتاین فضا ارتباط مستقیمی با میز کنفرانس دارد و میز کنفرانس نیز خود تابعی از حجماستفاده از سالن می باشد که بر اساس

استانداردها و سرانه ها تعیین می گردد.فضایی در حدود24 تا 30 نفر فضایی مطلوب می باشد.

نور اتاقکنفرانس میتواند طبیعی یا مصنوعی تامین گردد.اگر از نور طبیعی استفادهمیکنیم،بهترین نور نور شمال می باشد.

نورمصنوعی نیز باید به صورت یکنوچه در مورد عملکرد مصالح در این فضا حائز اهمیتفراوان است،بحث اکوستیک بودن فضا می باشد که با مصالحی مانند چوب،

پانل هایگچی پیش ساخته،دیوار های یونولیتی و... میتوان به این مهم دست یافت.

اکوستیکبودن فضا موجب پخش یکنواخت و متناسب صوت در تمام اتاق میشود که این امر باعثاستفاده راحت تر مخاطبین

ازسخنرانی سخنران می شود.

اتاقکنفرانس چنانچه به منظور اتاق گرد همایی (میز گرد) هم کاربرد داشته باشد،باید فرمان به گونه ای طراحی شود که بتوان مبلمان هایی

که مخصوصاتاق های میزگرد میباشد را در داخل ان جاگذاری کرد.و نکته مهم در اینگونه مبلمانها ،مشاهده ( رو در رو بودن) هر یک از

اخت وغیر زننده باشد.

انحاضرین در جلسه می باشد که این امکان را با کمک فرم های بسته مانند دایره،بیضیو... فراهم میکنند

 

 

 

آموزشي-عملي

1.آتليه ها:

الف:آتليهطراحي معماري:

درسطراحی معماری یکی از مهم ترین دروس رشته معماری می باشد. در واقع در این درس تمامنکات و مسائل گفته شده

در دروسیمانند عناصر و جزئیات ساختمانی،شناخت مواد و مصالح،مبانی نظری،ساخت و ارائه و...باید به صورت عملی

در طراحیفضا های معماری نمود پیدا کند.به همین خاطر شناخت نیاز ها و عملکرد های این فضا ازاهمیت بسیاری برخوردار است.

فرم کلیاین فضا که همانطور که گفته شد از زیر شاخه های فضا های اتلیه ای می باشد،ماننددیگر فضا های اتلیه ایست با این تفاوت

کهمبلمانی مانند میز های کرکسیون،سه پایه بوم و... نیز باید در ان دیده شود.در نتیجهعامل تعیین کننده در مساخت این فضا را

میتوانسه پایه بوم و صندلی و میز کرکسیون در نظر گرفت.

نور اینفضا باید هم به طریق طبیعی و هم به صورت مصنوعی تامین شود. نور طبیعی باید از سمتشمال و شرق باشد که دلیل ان

هم عدمتابش مستقیم افتاب است. در حالت کلی در صورت امکان باید از نور گیری از سقف نیزاستفاده کرد اما در این پروژه

بخصوص(دانشکدهدر یزد) با توجه به اقلیم خاص ان باید نکات محیطی را نیز در نظر گرفت.

رنگ میزهای این سالن باید مات بوده تا براقی میز ها خللی در کار طراحی وارد نکند همچنینرنگ دیوار ها باید از رنگ های

سفید،کرم و یا سبز بسیار کم رنگ باشد.

و...

همانندفضا های قبلی کف این فضا نیز نباید صیقلی بوده و در عین حال باید قابل شست و شوباشد.

به علتطبیعت این درس که ساعات کلاس ان با همهمه و سر و صدا همراه است،برای جلوگیریازایجاد مزاحمت برای کلاس های دیگر،باید بهارای یک سری فضا های جانبی نیز می باشدکه عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

انباروسایل اتلیه: که در ان از وسایلی مانند سه پایه و... نگهداری می شود.

رختکن:برایتعویض لباس دانشجویان این درس.

بحث جاذبصوت بودن صفحات این فضا،(دیوار ها و سقف) توجه ویژه شود.

این فضادروشویی که میتواند در داخل فضای اتلیه باشد و حد اکثر به وسیله یک پارتیشن جداشود.

 

 

ب. آتليه درك و بيان:

ایناتلیه نیز از نظ کار کرد و فرم شباهت بسیاری به اتلیه طراحی معماری دارد و دربسیاری از

موارداین دو اتلیه به صورت سیال طراحی شده که قابلیت کاربری برای هر دو عملکرد را داراباشد.

در صورتتفاوت انچه این دو را از یکدیگر متمایز میکند، مبلمان داخلی ان است.

ج. آتليهترسيم فني:

براینمایش محدوده و تقسیمات فضایی هر مکان،جزئیات اجرایی،چگونگی طراحی محوطه و...نیازمند

طراحیانها هستیم.به این منظور واحد هایی به عنوان واحد ترسیم فنی در این رشته ارئهمیگردد که

در اینجابه بررسی عملکرد فضایی ان می پردازیم:

مساحتاین فضا بر اساس میز های نقشه کشی و استاندارد های مربوط به ان تعیین می گردد.م

عمولااین فضا برای 24 تا 30 نفر در نظر گرفته می شود.

نور ایناتلیه می تواند طبیعی یا مصنوعی باشد اما نکته ضروری در مورد طراحی نور،عدم ایجادسایه است.

به همینخاطر بهتر است از نور مصنوعی و به صورت یکنواخت استفاده کرد.نور مورد استفاده بایدبه وسیله

لامپ هایمهتابی تامین گردد و این لامپ ها باید به سقف و بالای میزهای ترسیم نصب شوند تاحداقل سایه را ایجاد کنند.

رنگمیزهای ترسیم نباید رنگ های تیره و براق باشد.دلیل تیره نبودن میزها به خاطراستفاده از پوستی و

کاغذکالک و... و دید بهتر خطوط هنگام ترسیم و براق نبودن میز ها نیز به خاطر عدمانعکاس نور می باشد.

رنگ سالنباید از رنگ های ملایم باشد که در طول زمان موجب خستگی چشم نگردد.این فضا نیزدارای

فضا هایجانبی می باشد که عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

روشوییکه میتواند در داخل فضای اتلیه باشد و حد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود.

این فضاتا حد بسیار زیادی شبیه فضای اتلیه ترسیم فنی ست با این تفاوت که در ان میز هایکرکسیون

نیز وجوددارد.نور این فضا نیز باید مصنوعی و یکنواخت بوده و ایجاد سایه نکند. این دو فضارا

(اتلیه ترسیم فنی و طراحی فنی)را به گونه ای طراحی میکنند که عملکردهای مورد انتظار از هر دو درس را بر اورده کنند.

 

 

.كارگاه ها:

1.كارگاه چوب:

حتیامروزه با تمامی پیشرفت هایی که در زمینه تکنولوژی ساختمان حاصل شده و مواد ومصالح جدید

که واردبازار شده است،باز هم با نگاهی به اطراف خود در می یابیم که هنوز هم"چوب" نقش غیرقابل انکاری در ساختمان دارد.

هرچندممکن است دیگر از چوب به عنوان مصالحی سازه ای استفاده نشود اما از ان به عنواندرب،پارتیشن ها و... هنوز هم استفاده می گردد.

بحثکارکرد های چوب در معماری سنتی که خود مقوله دیگری ست که به تنهایی می تواند موضوعچند کتاب تخصصی باشد. کافیست تحلیلی اجمالی بر روی ارسی ها ،تیر گنبد ها،فرسپ هاو... بیندازیم تا به این مطلب بیشتر پی ببریم.

مخلصکلام این که برای دانشجویان معماری اشنایی هرچند اجمالی با چوب و کارکرد ها،قابلیتها،انواع اتصالات،کاربرد های مختلف انواع چوب و...

لازم وغیر قابل چشم پوشی ست. از این جهت در دانشکده های معماری فضایی به عنوان کارگاهچوب در نظر گرفته می شود.

ابعاداین فضا بر اساس ماشین الات و دستگاه ها و میزهای کار لازم این کارگاه تعیین میگرد

به علتسر و صدایی که این کارگاه ایجاد میکند و احتمال وجود دستگاه های سنگینی همچون ارههای نیمه صنعتی،دستگاه های رنده و

تراشبرقی و... بهتر است که در مکان یابی فضا ها،این کارگاه را در طبقات اول و یا درصورت امکان در زیرزمین قرار دهیم

تامزاحمتی برای سایر کلاس ها ایجاد نکند.

 

 

.كارگاه چوب:


حتی امروزه با تمامی پیشرفت هایی که در زمینه تکنولوژی ساختمان حاصلشده و مواد و مصالح جدید


که وارد بازار شده است،باز هم با نگاهی به اطراف خود در می یابیم کههنوز هم "چوب" نقش غیرقابل انکاری در ساختمان دارد.

هرچند ممکن است دیگر از چوب به عنوان مصالحی سازه ای استفاده نشود امااز ان به عنوان درب،پارتیشن ها و... هنوز هماستفاده می گردد.


بحث کارکرد های چوب در معماری سنتی که خود مقوله دیگری ست که بهتنهایی می تواند موضوع چند کتاب تخصصی باشد. کافیستتحلیلی اجمالی بر روی ارسی ها ،تیر گنبد ها،فرسپ ها و... بیندازیم تا به این مطلببیشتر پی ببریم.


مخلص کلام این که برای دانشجویان معماری اشنایی هرچند اجمالی با چوب وکارکرد ها،قابلیت ها،انواع اتصالات،کاربرد های مختلف انواع چوب و...

لازم و غیر قابل چشم پوشی ست. از این جهت در دانشکده های معماری فضاییبه عنوان کارگاه چوب در نظر گرفته می شود.

ابعاد این فضا بر اساس ماشین الات و دستگاه ها و میزهای کار لازم اینکارگاه تعیین می گرد

به علت سر و صدایی که این کارگاه ایجاد میکند و احتمال وجود دستگاههای سنگینی همچون اره های نیمه صنعتی،دستگاه های رنده و

تراش برقی و... بهتر است که در مکان یابی فضا ها،این کارگاه را درطبقات اول و یا در صورت امکان در زیرزمین قرار دهیم

تا مزاحمتی برای سایر کلاس ها ایجاد نکند.

 

 

. كارگاه سفال و مجسمه:

هدف مادر این کارگاه اموزش مجسمه سازی به معنای عام ان نیست.چرا که امروزه مجسمه سازیخود

به عنوانرشته ای مستقل که از زیر شاخه های رشته نقاشی می باشد،در دانشگاه ها تدریس می شود.

هدف ازکارگاه سفال و مجسمه سازی بیشتر اشنایی اجمالی با اصول این رشته به عنوان رشته ایجنبی

و گاهیمکمل رشته معماری برای دانشجویان است.

از طرفییکی از راه های بیان ایده های اولیه،ساخت ماکت های کچی و گاهی گلی ست که این درسمی تواند

در اینزمینه نیز یاری رسان دانشجویان باشد تا ایده های ذهنی خود را بهتر نشان دهند.

انچه درتعیین ابعاد این کارگاه موثر است،چرخ های سفال و میز های سفالگری و مجسمه سازی ست.

در اینکارگاه باید فضایی برای ساخت گل در نظر گرفت که باید به راحتی قابل تمیز کردن باشد.

در اینفضا طبیعی یا مصنوعی بودن نور چندان اهمیت ندارد اما وجود گرد و غبار در برخی کارها

موجباخلال در کار می شود.(مثلا در مراحل لعاب کاری)

کارگاهسفال دارای فضاهایی جانبی ست که عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

انباروسایل کارگاه: که در ان از وسایلی مانند بسته های گچ،خاک،کاه و... نگهداری می شود.

رختکن:برایتعویض لباس دانشجویان این درس.

روشوییکه میتواند در داخل فضای اتلیه باشد و حد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود.

 

 

3.كارگاه ماكت:

علاوه براسکیس و روش های ارائه ترسیمی،روش دیگری نیز برای نشان دادن طرحی

که درذهن شکل گرفته و یا بر اساس پلان مرحله به مرحله پیش می رود،وجود دارد که

ان ماکتسازی است. ساخت ماکت یک روش بسیار مناسب برای انتقال اسان و سریعذهنیات،ابعاد،محوطه و... می باشد.

کارگاهماکت سازی به عنوان فضایی مستقل،بیشتر برای رشته ی شهر سازی که باید ماکت های وسیعدرست کنند موضوعیت دارد.

انچه درتعیین فضای کارگاه ماکت سازی مهم است،میز های ساخت و برش است که تعداد انها نیز براساس تعداد دانشجویان و

سرانه هاو استاندارد های تعیین شده مشخص میگردد.

نورکارگاه ماکت سازی میتواند مصنوعی یا طبیعی باشد.ولی جهت کار بهتر وجود نور یکنواختمصنوعی ضروری ست.

کارگاهماکت سازی نیز دارای فضاهای وابسته یی ست که عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

انباروسایل کارگاه: که در ان از وسایلی مانند فوم،یونولیت و... نگهداری می شود.

رختکن:برایتعویض لباس دانشجویان این درس.

روشوییکه میتواند در داخل فضای کارگاه وحد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود.

 

 

.كارگاه عكاسي:

عکاسینیز به مانند مجسمه سازی خود رشته ای بسیار گسترده و پیچیده و مستقل می باشد

اما انچهبرای دانشجویان معماری مهم است،دانستن "اصول عکاسی" بخصوص "عکاسیمعماری" ست.

برای دستیافتن به این مهم،در دانشکده های معماری کارگاهی به نام کارگاه عکاسی در نظر گرفتهمیشود

که در اندانشجویان علاوه بر اصول و مبانی عکاسی،با شیوه های ظهور و چاپ فیلم نیز اشنا میشوند.

فضایکارگاه عکاسی را میتوان به دو بخش زیر تقسیم بندی کرد:

الف)تاریکخانه چاپ

ب)گالریعکاسی

در قسمتتاریک خانه کارهایی مربوط به چاپ و... انجام میشود. ابعاد این فضا بر اساس سینکهای بزرگ

و کوچکاب سرد و گرم و نیز میزهای اگراندیسور تعیین می شود.در این قسمت به هیچ عنواننباید نور طبیعی

وجودداشته باشد.نور مصنوعی نیز باید کنترل شده به صورت دلخواه باشد.

در اینقسمت باید از مصالحی استفاده کرد که قابلیت شست و شوی مرتب را داشته باشد چون ممکناست

در اثرریختن داروی ظهور و... نیاز به شست و شو به وجود اید.

بخش بعدکارگاه عکاسی گالری میباشد که مکانی جهت نمایش عکس ها می باشد.مهمترین عنصر اینبخش

پانل هایعمودی نمایش عکس ها می باشد.

نور اینقسمت بهتر است موضعی طراحی شود و در صورت وجود پنجره به بیرون،این پنجره ها بهوسیله پرده

کنترلشود تا نور مستقیم افتاب بر کیفیت عکس های به نمایش در امده تاثیر منفی نگذارد.

رنگدیوار ها باید از رنگ های روشن باشد.البته این حکم کلی نبوده و بر اساس رنگپانل،رنگ کف،نوع نمایش

عکس هاو... میتواند تغییر کند.

 

 

.آزمايشكاه ها:

الف: آزمايشگاه بتن:

امروزهبتن یکی از مصالح بسیار پر کاربرد در ساخت و ساز محسوب میشود که به خاطر داشتنشرایط

خاصی ازقبیل فرم پذیری و... از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بحثبتن،مبحثی بسیار گسترده و تخصصی ست که حتی در مقاطع دکترا هم به عنوان رشته ایمستقل وجود دارد.

با اینتوضیح در می یابیم که بتن و شناخت جزئیات ریز ان،نه هدف و نه موضوع بحث رشتهمعماری نمی باشد.ا

ما بهمنظور اشنایی اجمالی با رفتار های کلی بتن،درس بتن ارائه میگردد که ازمایشگاهبتن،یکی از بخش های

موردنیاز این درس می باشد.

عاملاصلی در تعیین مساحت این فضا،میزهای ازمایش می باشد.در لکه گذاری ها بهتر است طبقههمکف را به

ازمایشگاهبتن اختصاص دهیم که دلیل عمده ان ورود و خروج راحت مصالح و ضایعات ساختمانیازمایشگاه می باشد.

قسما ازبتن بهتر است دربی ماشین رو (حداقل به اندازه استاندارد های یک وانت بار) داشتهباشد.

در موردنور ازمایشگاه تاکید چندانی بر طبیعی بودن ان نیست ولی از نور مصنوعی به صورتیکنواخت حتما باید استفاده کرد.

درازمایشگاه بتن از دستگاه هایی استفاده می شود که ایجاد لرزش می کنند.(دستگاه هایویبره) به همین خاطر باید کف

اینازمایشگاه در مقابل این لرزش های طولانی مدت مقاوم باشد.از طرفی این لرزش ایجاد سرو صدا می کند به همین خاطر سقف

و دیوارها و کف باید عایق صوتی باشد تا صدای تولید شده به خارج نفوذ نکند.و...

ب. آزمايشگاه خاك:

قبل ازساخت هر ساختمانی ابتدا باید میزان مقاومت خاک پی که ساختمان بر روی ان بنا می شود

رامحاسبه کرد تا با کمک ان بتوان به طراحی شناژ پرداخت.در اصل محاسبه این مقاومت ورفتار فیزیکی

خاک برعهده ی ازمایشگاه مکانیک خاک میباشد.

از نظرفضا و تا حدود زیادی عملکرد ازمایشگاه مکانیک خاک با ازمایشگاه بتن شبیه به هم میباشد

و میتواناین دو فضا را با تغییراتی جزئی،به صورت یک جا طراحی کرد.

بخشازمایشگاه ها خود دارای فضاهای جانبی می باشند که عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

انباروسایل ازمایشگاه: که در ان از وسایل و تجهیزات مربوطه و... نگهداری می شود.

رختکن:برایتعویض لباس دانشجویان این درس.

روشویی وسرویس بهداشتی

 

بخش فرهنگي-رفاهي

1.كتابخانه:

الف:اتاقهاي مطالعه فردي:

درساختمان برخی کتاب خانه ها مکان هایی جهت مطالعات انفرادی محققان در نظر گرفته میشود.ب

رخی ازپژوهشگران و محققان در رشته های مختلف گاهی موفق به دریافت "فرصت هایمطالعاتی"

در داخلو یا خارج از کشور می شوند و اینگونه فضا ها میتواند برای این دسته افراد بسیارسودمند باشد.

تجهیزاتاین اتاق عبارتست از میز کار و صندلی،میزکامپیوتر،صندلی راحتی و... که مساحت انبیشتر

تابعرتبه ی علمی پژوهشگر می باشد.این اتاق ها می تواند از سمت شمال و یا شرق نورگیریشود ولی

وجودپرده حتما الزامی ست.نور مصنوعی نیز باید به صورت یکنواخت و بدون ایجاد سایه باشد.

مصالحاین اتاق باید از مصالحی که به خوبی جاذب صوت می باشند ساخته شود تا سر و صدا هایاحتمالی

خارجوارد این فضا نشود.این اتاق ها به علت حجم نسبتا کم ، باید از تهویه مناسبیبرخوردار باشد.

برای رنگاین فضا باید سعی شود که از رنگ های ملایم مثل کرم استفاده شود تا در اثر مطالعاتطولانی

مدتایجاد خستگی در فرد نکند.

مکانیابی این اتاق ها بهتر است در فضا هایی باشد که رفت و امد کمتری در ان مکان هاصورت می گیرد

تا هر چهبیشتر از سرو صدا در امان باشد.

ب. سالن مطالعه:

محلیبرای مطالعه دانشجویان بخصوص در مورد کتب مرجع و یا فیش برداری از کتب متعدد میباشد

.ابعاد این فضا بر اساس میز و صندلی ان تعیین میگردد.نکته مهم در زمینهمیز و صندلی ها،عدم دید

مستقیمافرادی که در دو طرف میز نشسته اند نسبت به هم می باشد. دید مستقیم از میزان تمرکزمی کاهد.

نور اینفضا باید به صورت مصنوعی تامین گردد و در اکثر موارد علاوه بر نور گیری از سقف،ازطریق

چراغ هایمطالعه نیز نورگیری انجام می شود.نکته مهم باز هم عدم ایجاد سایه می باشد.

اکوستیکبودن این فضا بسیار مهم می باشد.زیرا سر و صدا و رفت و امد های بی مورد اصلی ترین

عواملبرهم ریختن تمرکز افراد استفاده کننده می باشد.

کف سالنمطالعه و به طور کلی کتابخانه باید از مصالحی باشد که حرکت صندلی،رفت و امد و...ایجاد صدای مزاحم نکند.

ج. اتاق نوار خانه:

:این اتاق محلی برای نگهداری نوار های اموزشی مورد نیاز دانشجویانمیباشد که عامل تعیین کننده

در اینفضا،قفسه های نوار ها می باشد.در این فضا می تواند از یک سیستم صوتی جهت تکثیرو...نیزاستفاده کرد لزا اهمیت اکوستیک بودن فضای این اتاق بیش از پیش مطرح میگردد.امروزه از اتاق ارشیو نوار به عنوان ارشیو سی دی ،دی وی دی و... نیز استفادهمیشود.

د. محلبرگدان:

برای جستو جو و یافتن سریع و راحت کتاب در کتابخانه ها،از یک سری کد که بر اساس روابطخاصرشته کتابداری طراحی می شود،استفاده می گردد.این کدها در محل هایی به نام برگهدان نگهداری میگردد که خود به

سه شیوهطبقه بندی میگردد:

1.بر اساس موضوع:با دانستن موضوعی که در پی تحقیق در

مورد انهستیم میتوانیم نام کتاب را پیدا کنیم.

2.بر اساس نام پدید اورنده:اگر در مورد کتابی نام نویسنده یا مولف انکتاب را بدانیم،با کمک شابک کتاب میتوان به راحتی ان را یافت.

3.بر اساس نام کتاب: جست و جو بر اساس نام کتاب صورت میگیرد.بدین معناکه این قسمت بر اساس نام کتاب نظم دهی شده اند.بر اساس دسته بندی بالا،سه دستهقفسه و یا برگه دان خواهیم داشت.هرچند که امروزه اکثر کتابخانه ها به سیستم جست وجوی پیشرفته کامپیوتری مجهز

شده انداما هنوز هم قسمت برگه دان،از فضا های مربوط به کتابخانه ها می باشد.در این قسمتباید فضایی جهت نوشتن کد های یافته شده ،مکانی جهت قرار دادن فیش و... در نظرگرفته شود.این قسمت باید از نور یکنواخت مصنوعی مناسبی برخوردار باشد.از انجا کهرفت و امد در این قسمت زیاد است،بهتر است این قسمت را در فضا های کم اهمیت تر کلکتابخانه قرار داد تا سر و صدا های ایجاد شده و رفت و امد ها،بر روی

فضا هایاصلی مانند سالن مطالعه تاثیر منفی نگذارد.

ه.مخزن كتاب:

محلنگهداری کتاب هایی که بر اساس کد های توضیح داده شده

منظم شدهو در قفسه های مربوطه نگهداری می شوند.عامل اصلی

در فضاسازی مخزن کتابخانه،وجود قفسه های نگهداری کتاب

و راه روهای ارتباطی بین انهاست.

این قسمتنباید در معرض نور طبیعی باشد.چراکه نور طبیعی

و گرد وغبار موجب فرسایش زودتر کتب می شود.

تهویهاین بخش نیز باید مطلوب بوده تا عمر مفید کتاب های

نگهداریشده افزایش یابد.

خ.محل متصدي:

این مکانباید نسبت به سالن اصلی دید داشته و به قسمت مخزن نیز دسترسی مناسب داشته باشد

.در نظر گرفتن یک پیش خوان برای جدا کردن بخش سالن مطالعه با قسمتمتصدی و

مخزنبسیار موثر و مفید است.

دربخشاستقرار متصدی،وجود میز و صندلی،محل قرار دادن کارت های عضویت،برگه امانت کتاب،

دفتر ثبتورود و خروج کتاب و... از ضروریات است.

در بیشترموارد از نور مصنوعی یکنواخت جهت روشنایی این فضا استفاده می کنیم و باید توجهداشت

که مساحتان بر اساس تعداد کتاب دار های مورد نیاز مشخص می گردد.

 

 

. نماز خانه:

الف. وضو خانه:

از فضاهای جنبی نمازخانه محسوب می شود.در ان باید امکاناتی نظیر

سرویسهای بهداشتی،روشویی ها،ایینه، اویز لباس و... در نظر گرفته شود.

خودوضوخانه به دو بخش اقایان ( برادران) و بانوان ( خواهران) تقسیم

می گرددکه امکاناتی مشابه با یکدیگر دارند.

در تهویهو کلا در سرویس های بهداشتی عمومی بحث تهویه و شست و شو

و نظافتاز اصول پایه ای محسوب می گردد.به همین خاطر سعی میشود از

مصالحیاستفاده کنیم که به راحتی قابلیت شست و شو و نظافت را داشته باشند.

ب. فضاينمازخانه:

بر اساستعداد دانشجویان این فضا استاندارد سازی می شود. از نظر نورگیری و مصالح محدودیتخاصی را

شامل نمیشودفقط بهتر است در ان از رنگ ها و فرم های ارام و ملایم استفاده شود تا هر چه بیشترحس ارامشی

که جوهرنیایش است را محقق سازد. فضای نمازخانه نیز خود به دو قسمت خواهران و برادرانتقسیم میشود.

ممکن استاین جداسازی با کمک پارتیشن یا پردا بوده که در مواقع لزوم بتوان فضایی یکپاچه دراختیار داشت.

 

 

. سالن اجتماعات:

الف. فضاي سالن:

سالناجتماعات به منظور ایجاد فضایی جهت گرد هم ایی ها،ارائه مقالات،

اجرایبرنامه های هنری و... طراحی میشود.عامل تاثیر گذار در سالن تعداد صندلی ها و مخروطدید می باشد.

سالن هایاجتماعاتی که از ان به عنوان سالن نمایش نیز استفاده می شود،علاوه بر داشتناستاندارد ها و معیار های سالن های اجتماعات باید استاندارد هایی از نظیر خروجیاضطراری و... که مربوط به سالن های نمایش می باشد را نیز دارا باشند.نور سالن ازطریق نور مصنوعی تامین شده و مصالح نیز باید به گونه ای انتخاب شود

که عایقصوت باشد.

سالندارای فضا های جانبی از جمله صحنه نمایش،اتاق پشت صحنه و... می باشد.

ب. سالنانتظار:

محل تجمعافراد در زمان های میان برنامه یا پیش از شروع برنامه ست که باید بر اساس ابعادسالن اصلی طراحی شود.

این فضاخود شامل قسمت های خدماتی مانند ،سرویس های بهداشتی،فروشگاه نوار یاکتاب،نیمکت،بوفه و... می باشد.

نور اینسالن میتواند هم از طریق نور طبیعی و هم از طریق نور مصنوعی یکنواخت تامینگردد.دیوار های بین قسمت

سالنانتظار و سالن اصلی برنامه باید به خوبی جاذب صوت بوده تا سر و صدای ایجاد شده درسالن انتظار راهی به

درونسالن اصلی نداشته باشد.

فرم سالنانتظار بهتر است به گونه ای باشد که ارتباطی واضح بین ورودی های فرعی سالن اصلی وورودی به سالن

انتظارداشته باشد. به این معنا که بیننده بعد از ورود به سالن انتظار دچار سردرگمی نشود.

سالنانتظار را می توان به عنوان یک فضای تقسیم بزرگ نیز در نظر گرفت.در ساخت جزئیاتمبلمان این سالن نباید از

فرم هایتیز و برنده استفاده کرد چرا که در مواقع اضطراری ایجاد خطر می نماید.

 

 

فضا هاي فرهنگي-رفاهي:

انتشارات:

فضاییبرای تکثیر و فروش جزوات اموزشی و کمک اموزشی که در محوطه

دانشکدهدیده می شود.در ان میز دستگاه کپی و وسایل و تجهیزات زیراکس و

چاپ قراردارد.عملکرد ان بیشتر محدود به استفاده دانشجویان همان دانشکده است

اماقابلیت پاسخگویی به نیاز های افراد خارج از محیط دانشکده معماری

(دانشکده های دیگر) را نیز دارد.در مورد مصالح محدودیت خاصی برای این

فضامتصور نشده اند.

بوفه:

مکانی باتعریف کاربری متفاوت از سلف.به این معنا که در ان چای، قهوه،غذا های سرد

و... سرومی شود و نیز دارای فضای برای استراحت بین دو کلاس و ملاقات های کوتاه می باشد.

در انباید فضایی همچون اشپزخانه،یخچال،فضای میز و صندلی و... در نظر گرفته شود.

نور انباید به صورت طبیعی و مصنوعی تامین شود و در ضمن بهتر است دید مناسبی به فضایاطراف داشته باشد.

 

 

اداري:

اتاق رئيس دانشگاه:

این بخشدر واقع مرکز برنامه ریزی،هماهنگی و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای موسسه می باشد.

با توجهبه این که تقریبا تمام مدیران موسسات اموزش عالی داری مدارک بالای تحصیلی می باشندو

ازانجایی که این فضا ، فضایی رسمی و اداری ست ، لازم است در طراحی ان علاوه بر در

نظرگرفتن نیاز به فضا هایی مانند: بخش انتظار مراجعه کنندگان ، اتاق منشی ، اتاق جلسه،

بایگانیاسناد مدیریتی و صورت جلسه ها ، سرویس بهداشتی و... به فرم و نور فضا نیز توجهکافی شود.

به عنوانمثال برای طراحی اینگونه فضا ها باید از طرح های فانتزی و... خودداری کرد.

نور گیریاین فضا به صورت طبیعی و مصنوعی انجام میگیرد.نور طبیعی باید از سمت شرق و

شمال ونور مصنوعی نیز باید به صورت لامپ های فلورسنت و از سقف تامین گردد

اتاقمعاون:

از نظرفرم کمابیش شبیه به اتاق مدیریت میباشد با این تفاوت که این بخش باید دارایارتباطی خوب و

منطقی بابخش مدیریت و نیز به اتاق مدیران گروه داشته باشد..

مديرگروه:

فضا بهعنوان فضایی ارتباطی میان دانشجویان و مدیرگروه

می باشدکه ضمنا در ان کار های اداری نظیر تعیین واحد و... نیز انجام میشود.

معاونآموزشي:

: به نسبت مدیر ،معاون و مدیر گروه نیازمند فضایی محدود تر می باشد.

نکته مهمدر لکه گذاری این فضا ارتباط راحت بین مدیریت و معاون موسسه و

مدیرگروه می باشد.در بیشتر موارد مدیریت اموزشی و پژوهشی در یک فضا سامان داده می شوند.

 

 

مالي(حسابداري):

: نیاز های این فضا عبارتند از : بخش بایگانی پرونده های مالی دانشجویان، بخش بایگانی پرونده های مالی دانشگاه ،

بایگانیپرونده های مالی اساتید و... که باید به خوبی از انها محافظت شود.این فضا باید بهگونه ای طراحی شود که

بیشترینفضا را برای قفسه بندی و زونکن ها در نظر گرفته شده باشد.

حراست وانتظامات:

: در ایران باید این قسمت باید علاوه بر بخش هایی که عهده دار

برقراری نظمدر دانشگاه می باشد، دارای فضایی جهت تشکیل کمیته های

انظباطیباشد. در بعضی موارد این بخش به دو قسمت دختران و پسران

( خواهران و برادران ) تقسیممیشود که در موارد خاص امکان رسیدگی

بهمشکلات و تخلفات هر دو گروه وجود داشته باشد.بخش نگهبانی نیز

به نوعیدر این زیرمجموعه قرار می گیرد که نیازند فضایی برای استراحت

نگهبانانیست که در شیفت شب در دانشگاه حضور دارند.از طرفی باید به

ورود وخروج نیز احاطه کافی داشته باشد.

مشاورتحصيلي:

این بخشنیازمند فضایی ارام ،نور ملایم و خطوط نرم می باشد. در صورت امکان بهتر است درهنگام لکه گذاری

جاییتعیین شود که در عبور و مرور زیاد نباشد.در برخی موارد در بخش مشاور تحصیلی ،مشاوراجتماعی و از

این قبیلخدمات نیز ارائه میشود که با توجه به اضافه شدن هر یک از موارد این چنین،فضای موردنیازش نیز در نظر گرفته شود.

 

 

 

ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری


عملكردها:

 

عملکردهر فضا در نهایت تابعی از انسان است. استفاده هایی است که <<انسان>>به عنوان

یگانهموجودی که روح فضا را درک میکند،از فضا دارد.حال این فضا می خواهد یک

بیمارستانباشد،یا یک مرکز تفریحی یا یک ارامگاه یا ...انچه که مهم است شناخت نیاز های

انسان دران فضایی ست که میخواهیم طراحی کنیم برای تعیین درست تر این نیازها باید

عواملیمانند فرهنگ ، اقلیم ، اقتصاد ، جامعه شناسی و... را مورد دقت و بررسی قرار دهیم

برای بررسیعملکرد فضا ها در دانشکده معماری در سایت شهر یزد،ابتدا نیازمند یک دسته بندی

کلیهستیم که با کمک این دسته بندی و جزء جزء کردن فضا ها ،راحت تر بتوانیم کار بررسی

را انجامدهیم.لازم به ذکر است که این تقسیم بندی شناور بوده و به هیچ عنوان قطعیت ندارد.

قبل ازهر چیز به صورت اجمالی به بررسی کلی عملکرد یک فضای اموزشی می پردازیم.

هدف ازطراحی فضای اموزشی،حل کردن روابط فضایی مورد نیاز جهت فر ایند اموزش است.

به اینمعنا که فضا هایی که امر اموزش در هر رشته ای نیازمند ان فضا ها و امکانات است،

به چهصورت و با چه نظمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند هدف نهایی را به بهترین

صورتیحاصل کنند.در این صفحات سعی بر ان شده که بر اساس تقسیم بندی انجام شده،

عملکردجزئی هر بخش و هر فضا را به تفکیک بر اساس نور و فرم و روابط و مصالح

و...بررسی و ذکر نماییم.

 

 

دانشكدهمعماري


آموزشي-تئوري:

1.كلاس درس:

کلاس درسدر واقع اصلی ترین بخش قسمت اموزش های تئوری میباشد.انچه در تعیین

ابعادکلاس ها نقش اساسی دارد،همانا تعداد صندلی ها می باشد که خود عامل تعیین کننده

مخروطدید می باشد.مخروط دید در واقع عبارتست از محدوده ای که ناظر(دانشجویان)

به راحتیقادر به دیدن موضوع دید(تخته و استاد) باشند.چنین استانداردی در مورد مدرس نیز

وجوددارد.زاویه دید مدرس باید در حدود 140 درجه در نظر گرفته شود

که براساس ان عرض کلاس تعیین می شود.بهتر است کلاس درس

در طبقاتاول و دوم در نظر گرفته شود که دلیل ان حجم بالای مراجعه کنندگان

(استفاده کنندگان،دانشجویان) و تخلیه سریع تر و راحت تر انها می باشد.

کلاسهایی که بر حسب نوع درس ارائه شده از جمعیت بیشتری برخوردار هستند

یا بهعبارت دیگر کلاس هایی که با ظرفیت زیاد طراحی می شود،

بایدسطحی شیبدار داشته باشد که نفرات پشت سر به راحتی بتوانند تخته و مدرس را مشاهدهکنند.

در موردنور فضای کلاس های اموزش تئوری نکات زیر قابل توجه بوده و دلایل عملکردی دارند:

ارتفاعپنجره رابطه مستقیمی با عمق کلاس دارد.بدین معنا که هرچه عمق کلاس بیشتر باشد

،ارتفاع پنجره نیز باید بلندتر در نظر گرفته شود. دلیل این امر هدایت بهتر نور به عمق

کلاس میباشد.البته در این مورد اقلیم باید به خوبی در نظر گرفته شود.زیرا اگر چنین اقدامی

در مناطقکویری مانند یزد انجام شود،در واقع دمای کلاس را به نحو چشمگیری افزایش داده ایم.

هر چقدرهم که طراحی پنجره ما درست و اصولی باشد،باز هم ما بی نیاز از نور مصنوعی نیستیم.

دراستفاده از نور مصنوعی باید توجه داشته باشیم که:

نورمصنوعی باید از سقف و توسط لامپ های مهتابی(فلوروسنت)تامین گردد.

علت نورگیری از سقف این است که اگر مهتابی ها بر روی دیوار نصب شوند،موجب ازار چشم خواهندشد.

نکته مهمبعدی این است که ردیف مهتابی ها باید عمود بر ردیف صندلی ها قرار گیرد تا نورییکنواخت حاصل شود.

در موردمصالح کلاس های درس باید توجع داشت که:

_ در ساخت کف نباید از مصالح صیقلی استفاده کرد.دلیل ان این است کههنگام خروج از کلاس بخصوص

در هنگامخروج های اضطراری،کف های سر و صیقلی ایجاد خطر میکنند.در ضمن کف باید در مقابلسایش

مقاومبوده و قابلیت تمیز کردن باشد و دلیل ان هم میزان زیاد رفت و امد می باشد.

مبحثاکوستیک بودن یکی از مباحث مهم در کلاس های درس می باشد.2/1 تا3/1 سقف

باید ازمصالح اکوستیک باشد.دیوار پشت سر دانشجویان نیز باید از دیوارک های گچی

ساختهشود تا بتواند در مقابل پژواک صدای مدرس که در جلوی کلاس قرار دارد مقاومت کند.

یکی دیگراز نکات مهم در مورد صدا،پخش یکنواخت صدا در کلاس می باشد.به این منظور

باید ازدر مظر گرفتن فواصل طولانی در طراحی جلوگیری کرد.حداکثر فاصله بین گوینده و

شنوندهباید 25 متر در نظر گرفته شود تا صدای مدرس به خوبی به اخرین نفرات و ردیف ها

همبرسد.اگر نصف کلاس خالی باشد،به علت انعکاس صدا،از وضعیت مطلوب صدا دهی کاسته میشود.

در موردرنگ باید توجه داشت که رنگ کف کلاس باید به صورت مات در نظر گرفته شود تا از

بازتابشناخواسته نور سقف و در نتیجه ایجاد مزاحمت جلوگیری به عمل اید.برای رنگ دیوارهانیز

بهتر استاز رنگ های روشن و مات استفاده شود.

در موردفرم کلاس باید توجه داشت که مهمترین هدف،کم کردن فاصله بین استاد و دانشجو میباشد.ا

ین امرباعث صدای ارام و در نتیجه فشار کمتر بر مدرس می شود،میتوان به سادگی بر صدا های

مزاحمخارجی غلبه کرد،میتوان از وسایل سمعی و بصری کوچکتر و ارزان تری استفاده کرد.

 

 

.2عكس و اسلايد:

اموزشتصویری یکی از اصول بسیار مهم و موثر در اموزش بخصوص اموزش معماری ست.

بسیاریاز تجارب بصری ما به صورت دیدن به وجود می اید که بخشی از این دیدن باید از طریق

عکس واسلاید از فضا ها و اتفاقات معماری صورت گیرد.از این جهت تعیین و طراحی فضایی

به کلاسیا اتاق عکس و اسلاید بسیار ضروری می نماید.

انچه درتعیین مساحت این فضا بسیار مهم است دو عامل صندلی و مخروط دید می باشد.

این فضانیازی به نور طبیعی ندارد.به علاوه اگر در لکه گذاری ها جایی در نظر گرفته شد کهنور

طبیعیداشتیم حتما باید پرده ضخیم نیز در نظر گرفته شود.دلیل این کار هم این است کههنگام

استفادهاز دستگاه ویدئوپروژکتور هرچه فضا تاریک تر باشد،دید بهتری نسبت به پرده تصویرایجاد

خواهد شدپس نور این فضا باید مصنوعی و کنترل شده باشد.

مکانقرار گیری مدرس در کلاس اسلاید باید به گونه ای باشد که علاوه بر تسلط بر پردهنمایش جهت

ارائهتوضیحات لازم،موقعیت قرار گیری وی موجب ایجاد سایه بر روی پرده نمایش نگردد.

جهت نظمدهی بهتر به این کلاس نیاز به تجهیزاتی از قبیل میزتلوزیون،میز پروژکتور،قفسه نوارو

سی دیو... لازم می باشد.

در موردمصالح باز هم باید گفت که مصالح کف نباید صیقلی بوده و در عین حال باید قابلیت

شست و شوو نظافت را داشته باشد.سقف و دیوار ها باید اکوستیک بوده تا از انعکس صدای فیلمهای

پخش شدهو... جلوگیری شود.

رنگدیوار ها باید مات در نظر گرفته شود تا براق بودن دیوار ها موجب کاهش دید در کلاسنشود.

 

 

اتاق كنفرانس:

این بخشجهت بحث و تبادل نظر بین دانشجویان و اساتید و صاحب نظران در نظر گرفته می شود.درموقع طراحی بهتر است

این فضادر طبقات بالا تر دیده شود تا مشکل رفت و امد های غیر مرتبط (رفت و امد دانشجویانبه کلاس ها و...) ایجاد مزاحمت نکند.

مساحتاین فضا ارتباط مستقیمی با میز کنفرانس دارد و میز کنفرانس نیز خود تابعی از حجماستفاده از سالن می باشد که بر اساس

استانداردها و سرانه ها تعیین می گردد.فضایی در حدود24 تا 30 نفر فضایی مطلوب می باشد.

نور اتاقکنفرانس میتواند طبیعی یا مصنوعی تامین گردد.اگر از نور طبیعی استفادهمیکنیم،بهترین نور نور شمال می باشد.

نورمصنوعی نیز باید به صورت یکنوچه در مورد عملکرد مصالح در این فضا حائز اهمیتفراوان است،بحث اکوستیک بودن فضا می باشد که با مصالحی مانند چوب،

پانل هایگچی پیش ساخته،دیوار های یونولیتی و... میتوان به این مهم دست یافت.

اکوستیکبودن فضا موجب پخش یکنواخت و متناسب صوت در تمام اتاق میشود که این امر باعثاستفاده راحت تر مخاطبین

ازسخنرانی سخنران می شود.

اتاقکنفرانس چنانچه به منظور اتاق گرد همایی (میز گرد) هم کاربرد داشته باشد،باید فرمان به گونه ای طراحی شود که بتوان مبلمان هایی

که مخصوصاتاق های میزگرد میباشد را در داخل ان جاگذاری کرد.و نکته مهم در اینگونه مبلمانها ،مشاهده ( رو در رو بودن) هر یک از

اخت وغیر زننده باشد.

انحاضرین در جلسه می باشد که این امکان را با کمک فرم های بسته مانند دایره،بیضیو... فراهم میکنند

 

 

 

آموزشي-عملي

1.آتليه ها:

الف:آتليهطراحي معماري:

درسطراحی معماری یکی از مهم ترین دروس رشته معماری می باشد. در واقع در این درس تمامنکات و مسائل گفته شده

در دروسیمانند عناصر و جزئیات ساختمانی،شناخت مواد و مصالح،مبانی نظری،ساخت و ارائه و...باید به صورت عملی

در طراحیفضا های معماری نمود پیدا کند.به همین خاطر شناخت نیاز ها و عملکرد های این فضا ازاهمیت بسیاری برخوردار است.

فرم کلیاین فضا که همانطور که گفته شد از زیر شاخه های فضا های اتلیه ای می باشد،ماننددیگر فضا های اتلیه ایست با این تفاوت

کهمبلمانی مانند میز های کرکسیون،سه پایه بوم و... نیز باید در ان دیده شود.در نتیجهعامل تعیین کننده در مساخت این فضا را

میتوانسه پایه بوم و صندلی و میز کرکسیون در نظر گرفت.

نور اینفضا باید هم به طریق طبیعی و هم به صورت مصنوعی تامین شود. نور طبیعی باید از سمتشمال و شرق باشد که دلیل ان

هم عدمتابش مستقیم افتاب است. در حالت کلی در صورت امکان باید از نور گیری از سقف نیزاستفاده کرد اما در این پروژه

بخصوص(دانشکدهدر یزد) با توجه به اقلیم خاص ان باید نکات محیطی را نیز در نظر گرفت.

رنگ میزهای این سالن باید مات بوده تا براقی میز ها خللی در کار طراحی وارد نکند همچنینرنگ دیوار ها باید از رنگ های

سفید،کرم و یا سبز بسیار کم رنگ باشد.

و...

همانندفضا های قبلی کف این فضا نیز نباید صیقلی بوده و در عین حال باید قابل شست و شوباشد.

به علتطبیعت این درس که ساعات کلاس ان با همهمه و سر و صدا همراه است،برای جلوگیریازایجاد مزاحمت برای کلاس های دیگر،باید بهارای یک سری فضا های جانبی نیز می باشدکه عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

انباروسایل اتلیه: که در ان از وسایلی مانند سه پایه و... نگهداری می شود.

رختکن:برایتعویض لباس دانشجویان این درس.

بحث جاذبصوت بودن صفحات این فضا،(دیوار ها و سقف) توجه ویژه شود.

این فضادروشویی که میتواند در داخل فضای اتلیه باشد و حد اکثر به وسیله یک پارتیشن جداشود.

 

 

ب. آتليه درك و بيان:

ایناتلیه نیز از نظ کار کرد و فرم شباهت بسیاری به اتلیه طراحی معماری دارد و دربسیاری از

موارداین دو اتلیه به صورت سیال طراحی شده که قابلیت کاربری برای هر دو عملکرد را داراباشد.

در صورتتفاوت انچه این دو را از یکدیگر متمایز میکند، مبلمان داخلی ان است.

ج. آتليهترسيم فني:

براینمایش محدوده و تقسیمات فضایی هر مکان،جزئیات اجرایی،چگونگی طراحی محوطه و...نیازمند

طراحیانها هستیم.به این منظور واحد هایی به عنوان واحد ترسیم فنی در این رشته ارئهمیگردد که

در اینجابه بررسی عملکرد فضایی ان می پردازیم:

مساحتاین فضا بر اساس میز های نقشه کشی و استاندارد های مربوط به ان تعیین می گردد.م

عمولااین فضا برای 24 تا 30 نفر در نظر گرفته می شود.

نور ایناتلیه می تواند طبیعی یا مصنوعی باشد اما نکته ضروری در مورد طراحی نور،عدم ایجادسایه است.

به همینخاطر بهتر است از نور مصنوعی و به صورت یکنواخت استفاده کرد.نور مورد استفاده بایدبه وسیله

لامپ هایمهتابی تامین گردد و این لامپ ها باید به سقف و بالای میزهای ترسیم نصب شوند تاحداقل سایه را ایجاد کنند.

رنگمیزهای ترسیم نباید رنگ های تیره و براق باشد.دلیل تیره نبودن میزها به خاطراستفاده از پوستی و

کاغذکالک و... و دید بهتر خطوط هنگام ترسیم و براق نبودن میز ها نیز به خاطر عدمانعکاس نور می باشد.

رنگ سالنباید از رنگ های ملایم باشد که در طول زمان موجب خستگی چشم نگردد.این فضا نیزدارای

فضا هایجانبی می باشد که عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

روشوییکه میتواند در داخل فضای اتلیه باشد و حد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود.

این فضاتا حد بسیار زیادی شبیه فضای اتلیه ترسیم فنی ست با این تفاوت که در ان میز هایکرکسیون

نیز وجوددارد.نور این فضا نیز باید مصنوعی و یکنواخت بوده و ایجاد سایه نکند. این دو فضارا

(اتلیه ترسیم فنی و طراحی فنی)را به گونه ای طراحی میکنند که عملکردهای مورد انتظار از هر دو درس را بر اورده کنند.

 

 

.كارگاه ها:

1.كارگاه چوب:

حتیامروزه با تمامی پیشرفت هایی که در زمینه تکنولوژی ساختمان حاصل شده و مواد ومصالح جدید

که واردبازار شده است،باز هم با نگاهی به اطراف خود در می یابیم که هنوز هم"چوب" نقش غیرقابل انکاری در ساختمان دارد.

هرچندممکن است دیگر از چوب به عنوان مصالحی سازه ای استفاده نشود اما از ان به عنواندرب،پارتیشن ها و... هنوز هم استفاده می گردد.

بحثکارکرد های چوب در معماری سنتی که خود مقوله دیگری ست که به تنهایی می تواند موضوعچند کتاب تخصصی باشد. کافیست تحلیلی اجمالی بر روی ارسی ها ،تیر گنبد ها،فرسپ هاو... بیندازیم تا به این مطلب بیشتر پی ببریم.

مخلصکلام این که برای دانشجویان معماری اشنایی هرچند اجمالی با چوب و کارکرد ها،قابلیتها،انواع اتصالات،کاربرد های مختلف انواع چوب و...

لازم وغیر قابل چشم پوشی ست. از این جهت در دانشکده های معماری فضایی به عنوان کارگاهچوب در نظر گرفته می شود.

ابعاداین فضا بر اساس ماشین الات و دستگاه ها و میزهای کار لازم این کارگاه تعیین میگرد

به علتسر و صدایی که این کارگاه ایجاد میکند و احتمال وجود دستگاه های سنگینی همچون ارههای نیمه صنعتی،دستگاه های رنده و

تراشبرقی و... بهتر است که در مکان یابی فضا ها،این کارگاه را در طبقات اول و یا درصورت امکان در زیرزمین قرار دهیم

تامزاحمتی برای سایر کلاس ها ایجاد نکند.

 

 

.كارگاه چوب:


حتی امروزه با تمامی پیشرفت هایی که در زمینه تکنولوژی ساختمان حاصلشده و مواد و مصالح جدید


که وارد بازار شده است،باز هم با نگاهی به اطراف خود در می یابیم کههنوز هم "چوب" نقش غیرقابل انکاری در ساختمان دارد.

هرچند ممکن است دیگر از چوب به عنوان مصالحی سازه ای استفاده نشود امااز ان به عنوان درب،پارتیشن ها و... هنوز هماستفاده می گردد.


بحث کارکرد های چوب در معماری سنتی که خود مقوله دیگری ست که بهتنهایی می تواند موضوع چند کتاب تخصصی باشد. کافیستتحلیلی اجمالی بر روی ارسی ها ،تیر گنبد ها،فرسپ ها و... بیندازیم تا به این مطلببیشتر پی ببریم.


مخلص کلام این که برای دانشجویان معماری اشنایی هرچند اجمالی با چوب وکارکرد ها،قابلیت ها،انواع اتصالات،کاربرد های مختلف انواع چوب و...

لازم و غیر قابل چشم پوشی ست. از این جهت در دانشکده های معماری فضاییبه عنوان کارگاه چوب در نظر گرفته می شود.

ابعاد این فضا بر اساس ماشین الات و دستگاه ها و میزهای کار لازم اینکارگاه تعیین می گرد

به علت سر و صدایی که این کارگاه ایجاد میکند و احتمال وجود دستگاههای سنگینی همچون اره های نیمه صنعتی،دستگاه های رنده و

تراش برقی و... بهتر است که در مکان یابی فضا ها،این کارگاه را درطبقات اول و یا در صورت امکان در زیرزمین قرار دهیم

تا مزاحمتی برای سایر کلاس ها ایجاد نکند.

 

 

. كارگاه سفال و مجسمه:

هدف مادر این کارگاه اموزش مجسمه سازی به معنای عام ان نیست.چرا که امروزه مجسمه سازیخود

به عنوانرشته ای مستقل که از زیر شاخه های رشته نقاشی می باشد،در دانشگاه ها تدریس می شود.

هدف ازکارگاه سفال و مجسمه سازی بیشتر اشنایی اجمالی با اصول این رشته به عنوان رشته ایجنبی

و گاهیمکمل رشته معماری برای دانشجویان است.

از طرفییکی از راه های بیان ایده های اولیه،ساخت ماکت های کچی و گاهی گلی ست که این درسمی تواند

در اینزمینه نیز یاری رسان دانشجویان باشد تا ایده های ذهنی خود را بهتر نشان دهند.

انچه درتعیین ابعاد این کارگاه موثر است،چرخ های سفال و میز های سفالگری و مجسمه سازی ست.

در اینکارگاه باید فضایی برای ساخت گل در نظر گرفت که باید به راحتی قابل تمیز کردن باشد.

در اینفضا طبیعی یا مصنوعی بودن نور چندان اهمیت ندارد اما وجود گرد و غبار در برخی کارها

موجباخلال در کار می شود.(مثلا در مراحل لعاب کاری)

کارگاهسفال دارای فضاهایی جانبی ست که عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

انباروسایل کارگاه: که در ان از وسایلی مانند بسته های گچ،خاک،کاه و... نگهداری می شود.

رختکن:برایتعویض لباس دانشجویان این درس.

روشوییکه میتواند در داخل فضای اتلیه باشد و حد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود.

 

 

3.كارگاه ماكت:

علاوه براسکیس و روش های ارائه ترسیمی،روش دیگری نیز برای نشان دادن طرحی

که درذهن شکل گرفته و یا بر اساس پلان مرحله به مرحله پیش می رود،وجود دارد که

ان ماکتسازی است. ساخت ماکت یک روش بسیار مناسب برای انتقال اسان و سریعذهنیات،ابعاد،محوطه و... می باشد.

کارگاهماکت سازی به عنوان فضایی مستقل،بیشتر برای رشته ی شهر سازی که باید ماکت های وسیعدرست کنند موضوعیت دارد.

انچه درتعیین فضای کارگاه ماکت سازی مهم است،میز های ساخت و برش است که تعداد انها نیز براساس تعداد دانشجویان و

سرانه هاو استاندارد های تعیین شده مشخص میگردد.

نورکارگاه ماکت سازی میتواند مصنوعی یا طبیعی باشد.ولی جهت کار بهتر وجود نور یکنواختمصنوعی ضروری ست.

کارگاهماکت سازی نیز دارای فضاهای وابسته یی ست که عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

انباروسایل کارگاه: که در ان از وسایلی مانند فوم،یونولیت و... نگهداری می شود.

رختکن:برایتعویض لباس دانشجویان این درس.

روشوییکه میتواند در داخل فضای کارگاه وحد اکثر به وسیله یک پارتیشن جدا شود.

 

 

.كارگاه عكاسي:

عکاسینیز به مانند مجسمه سازی خود رشته ای بسیار گسترده و پیچیده و مستقل می باشد

اما انچهبرای دانشجویان معماری مهم است،دانستن "اصول عکاسی" بخصوص "عکاسیمعماری" ست.

برای دستیافتن به این مهم،در دانشکده های معماری کارگاهی به نام کارگاه عکاسی در نظر گرفتهمیشود

که در اندانشجویان علاوه بر اصول و مبانی عکاسی،با شیوه های ظهور و چاپ فیلم نیز اشنا میشوند.

فضایکارگاه عکاسی را میتوان به دو بخش زیر تقسیم بندی کرد:

الف)تاریکخانه چاپ

ب)گالریعکاسی

در قسمتتاریک خانه کارهایی مربوط به چاپ و... انجام میشود. ابعاد این فضا بر اساس سینکهای بزرگ

و کوچکاب سرد و گرم و نیز میزهای اگراندیسور تعیین می شود.در این قسمت به هیچ عنواننباید نور طبیعی

وجودداشته باشد.نور مصنوعی نیز باید کنترل شده به صورت دلخواه باشد.

در اینقسمت باید از مصالحی استفاده کرد که قابلیت شست و شوی مرتب را داشته باشد چون ممکناست

در اثرریختن داروی ظهور و... نیاز به شست و شو به وجود اید.

بخش بعدکارگاه عکاسی گالری میباشد که مکانی جهت نمایش عکس ها می باشد.مهمترین عنصر اینبخش

پانل هایعمودی نمایش عکس ها می باشد.

نور اینقسمت بهتر است موضعی طراحی شود و در صورت وجود پنجره به بیرون،این پنجره ها بهوسیله پرده

کنترلشود تا نور مستقیم افتاب بر کیفیت عکس های به نمایش در امده تاثیر منفی نگذارد.

رنگدیوار ها باید از رنگ های روشن باشد.البته این حکم کلی نبوده و بر اساس رنگپانل،رنگ کف،نوع نمایش

عکس هاو... میتواند تغییر کند.

 

 

.آزمايشكاه ها:

الف: آزمايشگاه بتن:

امروزهبتن یکی از مصالح بسیار پر کاربرد در ساخت و ساز محسوب میشود که به خاطر داشتنشرایط

خاصی ازقبیل فرم پذیری و... از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بحثبتن،مبحثی بسیار گسترده و تخصصی ست که حتی در مقاطع دکترا هم به عنوان رشته ایمستقل وجود دارد.

با اینتوضیح در می یابیم که بتن و شناخت جزئیات ریز ان،نه هدف و نه موضوع بحث رشتهمعماری نمی باشد.ا

ما بهمنظور اشنایی اجمالی با رفتار های کلی بتن،درس بتن ارائه میگردد که ازمایشگاهبتن،یکی از بخش های

موردنیاز این درس می باشد.

عاملاصلی در تعیین مساحت این فضا،میزهای ازمایش می باشد.در لکه گذاری ها بهتر است طبقههمکف را به

ازمایشگاهبتن اختصاص دهیم که دلیل عمده ان ورود و خروج راحت مصالح و ضایعات ساختمانیازمایشگاه می باشد.

قسما ازبتن بهتر است دربی ماشین رو (حداقل به اندازه استاندارد های یک وانت بار) داشتهباشد.

در موردنور ازمایشگاه تاکید چندانی بر طبیعی بودن ان نیست ولی از نور مصنوعی به صورتیکنواخت حتما باید استفاده کرد.

درازمایشگاه بتن از دستگاه هایی استفاده می شود که ایجاد لرزش می کنند.(دستگاه هایویبره) به همین خاطر باید کف

اینازمایشگاه در مقابل این لرزش های طولانی مدت مقاوم باشد.از طرفی این لرزش ایجاد سرو صدا می کند به همین خاطر سقف

و دیوارها و کف باید عایق صوتی باشد تا صدای تولید شده به خارج نفوذ نکند.و...

ب. آزمايشگاه خاك:

قبل ازساخت هر ساختمانی ابتدا باید میزان مقاومت خاک پی که ساختمان بر روی ان بنا می شود

رامحاسبه کرد تا با کمک ان بتوان به طراحی شناژ پرداخت.در اصل محاسبه این مقاومت ورفتار فیزیکی

خاک برعهده ی ازمایشگاه مکانیک خاک میباشد.

از نظرفضا و تا حدود زیادی عملکرد ازمایشگاه مکانیک خاک با ازمایشگاه بتن شبیه به هم میباشد

و میتواناین دو فضا را با تغییراتی جزئی،به صورت یک جا طراحی کرد.

بخشازمایشگاه ها خود دارای فضاهای جانبی می باشند که عبارتند از:

اتاقمربی یا مسئول: که باید دید کافی نسبت به سالن اصلی داشته باشد.

انباروسایل ازمایشگاه: که در ان از وسایل و تجهیزات مربوطه و... نگهداری می شود.

رختکن:برایتعویض لباس دانشجویان این درس.

روشویی وسرویس بهداشتی

 

بخش فرهنگي-رفاهي

1.كتابخانه:

الف:اتاقهاي مطالعه فردي:

درساختمان برخی کتاب خانه ها مکان هایی جهت مطالعات انفرادی محققان در نظر گرفته میشود.ب

رخی ازپژوهشگران و محققان در رشته های مختلف گاهی موفق به دریافت "فرصت هایمطالعاتی"

در داخلو یا خارج از کشور می شوند و اینگونه فضا ها میتواند برای این دسته افراد بسیارسودمند باشد.

تجهیزاتاین اتاق عبارتست از میز کار و صندلی،میزکامپیوتر،صندلی راحتی و... که مساحت انبیشتر

تابعرتبه ی علمی پژوهشگر می باشد.این اتاق ها می تواند از سمت شمال و یا شرق نورگیریشود ولی

وجودپرده حتما الزامی ست.نور مصنوعی نیز باید به صورت یکنواخت و بدون ایجاد سایه باشد.

مصالحاین اتاق باید از مصالحی که به خوبی جاذب صوت می باشند ساخته شود تا سر و صدا هایاحتمالی

خارجوارد این فضا نشود.این اتاق ها به علت حجم نسبتا کم ، باید از تهویه مناسبیبرخوردار باشد.

برای رنگاین فضا باید سعی شود که از رنگ های ملایم مثل کرم استفاده شود تا در اثر مطالعاتطولانی

مدتایجاد خستگی در فرد نکند.

مکانیابی این اتاق ها بهتر است در فضا هایی باشد که رفت و امد کمتری در ان مکان هاصورت می گیرد

تا هر چهبیشتر از سرو صدا در امان باشد.

ب. سالن مطالعه:

محلیبرای مطالعه دانشجویان بخصوص در مورد کتب مرجع و یا فیش برداری از کتب متعدد میباشد

.ابعاد این فضا بر اساس میز و صندلی ان تعیین میگردد.نکته مهم در زمینهمیز و صندلی ها،عدم دید

مستقیمافرادی که در دو طرف میز نشسته اند نسبت به هم می باشد. دید مستقیم از میزان تمرکزمی کاهد.

نور اینفضا باید به صورت مصنوعی تامین گردد و در اکثر موارد علاوه بر نور گیری از سقف،ازطریق

چراغ هایمطالعه نیز نورگیری انجام می شود.نکته مهم باز هم عدم ایجاد سایه می باشد.

اکوستیکبودن این فضا بسیار مهم می باشد.زیرا سر و صدا و رفت و امد های بی مورد اصلی ترین

عواملبرهم ریختن تمرکز افراد استفاده کننده می باشد.

کف سالنمطالعه و به طور کلی کتابخانه باید از مصالحی باشد که حرکت صندلی،رفت و امد و...ایجاد صدای مزاحم نکند.

ج. اتاق نوار خانه:

:این اتاق محلی برای نگهداری نوار های اموزشی مورد نیاز دانشجویانمیباشد که عامل تعیین کننده

در اینفضا،قفسه های نوار ها می باشد.در این فضا می تواند از یک سیستم صوتی جهت تکثیرو...نیزاستفاده کرد لزا اهمیت اکوستیک بودن فضای این اتاق بیش از پیش مطرح میگردد.امروزه از اتاق ارشیو نوار به عنوان ارشیو سی دی ،دی وی دی و... نیز استفادهمیشود.

د. محلبرگدان:

برای جستو جو و یافتن سریع و راحت کتاب در کتابخانه ها،از یک سری کد که بر اساس روابطخاصرشته کتابداری طراحی می شود،استفاده می گردد.این کدها در محل هایی به نام برگهدان نگهداری میگردد که خود به

سه شیوهطبقه بندی میگردد:

1.بر اساس موضوع:با دانستن موضوعی که در پی تحقیق در

مورد انهستیم میتوانیم نام کتاب را پیدا کنیم.

2.بر اساس نام پدید اورنده:اگر در مورد کتابی نام نویسنده یا مولف انکتاب را بدانیم،با کمک شابک کتاب میتوان به راحتی ان را یافت.

3.بر اساس نام کتاب: جست و جو بر اساس نام کتاب صورت میگیرد.بدین معناکه این قسمت بر اساس نام کتاب نظم دهی شده اند.بر اساس دسته بندی بالا،سه دستهقفسه و یا برگه دان خواهیم داشت.هرچند که امروزه اکثر کتابخانه ها به سیستم جست وجوی پیشرفته کامپیوتری مجهز

شده انداما هنوز هم قسمت برگه دان،از فضا های مربوط به کتابخانه ها می باشد.در این قسمتباید فضایی جهت نوشتن کد های یافته شده ،مکانی جهت قرار دادن فیش و... در نظرگرفته شود.این قسمت باید از نور یکنواخت مصنوعی مناسبی برخوردار باشد.از انجا کهرفت و امد در این قسمت زیاد است،بهتر است این قسمت را در فضا های کم اهمیت تر کلکتابخانه قرار داد تا سر و صدا های ایجاد شده و رفت و امد ها،بر روی

فضا هایاصلی مانند سالن مطالعه تاثیر منفی نگذارد.

ه.مخزن كتاب:

محلنگهداری کتاب هایی که بر اساس کد های توضیح داده شده

منظم شدهو در قفسه های مربوطه نگهداری می شوند.عامل اصلی

در فضاسازی مخزن کتابخانه،وجود قفسه های نگهداری کتاب

و راه روهای ارتباطی بین انهاست.

این قسمتنباید در معرض نور طبیعی باشد.چراکه نور طبیعی

و گرد وغبار موجب فرسایش زودتر کتب می شود.

تهویهاین بخش نیز باید مطلوب بوده تا عمر مفید کتاب های

نگهداریشده افزایش یابد.

خ.محل متصدي:

این مکانباید نسبت به سالن اصلی دید داشته و به قسمت مخزن نیز دسترسی مناسب داشته باشد

.در نظر گرفتن یک پیش خوان برای جدا کردن بخش سالن مطالعه با قسمتمتصدی و

مخزنبسیار موثر و مفید است.

دربخشاستقرار متصدی،وجود میز و صندلی،محل قرار دادن کارت های عضویت،برگه امانت کتاب،

دفتر ثبتورود و خروج کتاب و... از ضروریات است.

در بیشترموارد از نور مصنوعی یکنواخت جهت روشنایی این فضا استفاده می کنیم و باید توجهداشت

که مساحتان بر اساس تعداد کتاب دار های مورد نیاز مشخص می گردد.

 

 

. نماز خانه:

الف. وضو خانه:

از فضاهای جنبی نمازخانه محسوب می شود.در ان باید امکاناتی نظیر

سرویسهای بهداشتی،روشویی ها،ایینه، اویز لباس و... در نظر گرفته شود.

خودوضوخانه به دو بخش اقایان ( برادران) و بانوان ( خواهران) تقسیم

می گرددکه امکاناتی مشابه با یکدیگر دارند.

در تهویهو کلا در سرویس های بهداشتی عمومی بحث تهویه و شست و شو

و نظافتاز اصول پایه ای محسوب می گردد.به همین خاطر سعی میشود از

مصالحیاستفاده کنیم که به راحتی قابلیت شست و شو و نظافت را داشته باشند.

ب. فضاينمازخانه:

بر اساستعداد دانشجویان این فضا استاندارد سازی می شود. از نظر نورگیری و مصالح محدودیتخاصی را

شامل نمیشودفقط بهتر است در ان از رنگ ها و فرم های ارام و ملایم استفاده شود تا هر چه بیشترحس ارامشی

که جوهرنیایش است را محقق سازد. فضای نمازخانه نیز خود به دو قسمت خواهران و برادرانتقسیم میشود.

ممکن استاین جداسازی با کمک پارتیشن یا پردا بوده که در مواقع لزوم بتوان فضایی یکپاچه دراختیار داشت.

 

 

. سالن اجتماعات:

الف. فضاي سالن:

سالناجتماعات به منظور ایجاد فضایی جهت گرد هم ایی ها،ارائه مقالات،

اجرایبرنامه های هنری و... طراحی میشود.عامل تاثیر گذار در سالن تعداد صندلی ها و مخروطدید می باشد.

سالن هایاجتماعاتی که از ان به عنوان سالن نمایش نیز استفاده می شود،علاوه بر داشتناستاندارد ها و معیار های سالن های اجتماعات باید استاندارد هایی از نظیر خروجیاضطراری و... که مربوط به سالن های نمایش می باشد را نیز دارا باشند.نور سالن ازطریق نور مصنوعی تامین شده و مصالح نیز باید به گونه ای انتخاب شود

که عایقصوت باشد.

سالندارای فضا های جانبی از جمله صحنه نمایش،اتاق پشت صحنه و... می باشد.

ب. سالنانتظار:

محل تجمعافراد در زمان های میان برنامه یا پیش از شروع برنامه ست که باید بر اساس ابعادسالن اصلی طراحی شود.

این فضاخود شامل قسمت های خدماتی مانند ،سرویس های بهداشتی،فروشگاه نوار یاکتاب،نیمکت،بوفه و... می باشد.

نور اینسالن میتواند هم از طریق نور طبیعی و هم از طریق نور مصنوعی یکنواخت تامینگردد.دیوار های بین قسمت

سالنانتظار و سالن اصلی برنامه باید به خوبی جاذب صوت بوده تا سر و صدای ایجاد شده درسالن انتظار راهی به

درونسالن اصلی نداشته باشد.

فرم سالنانتظار بهتر است به گونه ای باشد که ارتباطی واضح بین ورودی های فرعی سالن اصلی وورودی به سالن

انتظارداشته باشد. به این معنا که بیننده بعد از ورود به سالن انتظار دچار سردرگمی نشود.

سالنانتظار را می توان به عنوان یک فضای تقسیم بزرگ نیز در نظر گرفت.در ساخت جزئیاتمبلمان این سالن نباید از

فرم هایتیز و برنده استفاده کرد چرا که در مواقع اضطراری ایجاد خطر می نماید.

 

 

فضا هاي فرهنگي-رفاهي:

انتشارات:

فضاییبرای تکثیر و فروش جزوات اموزشی و کمک اموزشی که در محوطه

دانشکدهدیده می شود.در ان میز دستگاه کپی و وسایل و تجهیزات زیراکس و

چاپ قراردارد.عملکرد ان بیشتر محدود به استفاده دانشجویان همان دانشکده است

اماقابلیت پاسخگویی به نیاز های افراد خارج از محیط دانشکده معماری

(دانشکده های دیگر) را نیز دارد.در مورد مصالح محدودیت خاصی برای این

فضامتصور نشده اند.

بوفه:

مکانی باتعریف کاربری متفاوت از سلف.به این معنا که در ان چای، قهوه،غذا های سرد

و... سرومی شود و نیز دارای فضای برای استراحت بین دو کلاس و ملاقات های کوتاه می باشد.

در انباید فضایی همچون اشپزخانه،یخچال،فضای میز و صندلی و... در نظر گرفته شود.

نور انباید به صورت طبیعی و مصنوعی تامین شود و در ضمن بهتر است دید مناسبی به فضایاطراف داشته باشد.

 

 

اداري:

اتاق رئيس دانشگاه:

این بخشدر واقع مرکز برنامه ریزی،هماهنگی و اتخاذ تصمیمات اجرایی برای موسسه می باشد.

با توجهبه این که تقریبا تمام مدیران موسسات اموزش عالی داری مدارک بالای تحصیلی می باشندو

ازانجایی که این فضا ، فضایی رسمی و اداری ست ، لازم است در طراحی ان علاوه بر در

نظرگرفتن نیاز به فضا هایی مانند: بخش انتظار مراجعه کنندگان ، اتاق منشی ، اتاق جلسه،

بایگانیاسناد مدیریتی و صورت جلسه ها ، سرویس بهداشتی و... به فرم و نور فضا نیز توجهکافی شود.

به عنوانمثال برای طراحی اینگونه فضا ها باید از طرح های فانتزی و... خودداری کرد.

نور گیریاین فضا به صورت طبیعی و مصنوعی انجام میگیرد.نور طبیعی باید از سمت شرق و

شمال ونور مصنوعی نیز باید به صورت لامپ های فلورسنت و از سقف تامین گردد

اتاقمعاون:

از نظرفرم کمابیش شبیه به اتاق مدیریت میباشد با این تفاوت که این بخش باید دارایارتباطی خوب و

منطقی بابخش مدیریت و نیز به اتاق مدیران گروه داشته باشد..

مديرگروه:

فضا بهعنوان فضایی ارتباطی میان دانشجویان و مدیرگروه

می باشدکه ضمنا در ان کار های اداری نظیر تعیین واحد و... نیز انجام میشود.

معاونآموزشي:

: به نسبت مدیر ،معاون و مدیر گروه نیازمند فضایی محدود تر می باشد.

نکته مهمدر لکه گذاری این فضا ارتباط راحت بین مدیریت و معاون موسسه و

مدیرگروه می باشد.در بیشتر موارد مدیریت اموزشی و پژوهشی در یک فضا سامان داده می شوند.

 

 

مالي(حسابداري):

: نیاز های این فضا عبارتند از : بخش بایگانی پرونده های مالی دانشجویان، بخش بایگانی پرونده های مالی دانشگاه ،

بایگانیپرونده های مالی اساتید و... که باید به خوبی از انها محافظت شود.این فضا باید بهگونه ای طراحی شود که

بیشترینفضا را برای قفسه بندی و زونکن ها در نظر گرفته شده باشد.

حراست وانتظامات:

: در ایران باید این قسمت باید علاوه بر بخش هایی که عهده دار

برقراری نظمدر دانشگاه می باشد، دارای فضایی جهت تشکیل کمیته های

انظباطیباشد. در بعضی موارد این بخش به دو قسمت دختران و پسران

( خواهران و برادران ) تقسیممیشود که در موارد خاص امکان رسیدگی

بهمشکلات و تخلفات هر دو گروه وجود داشته باشد.بخش نگهبانی نیز

به نوعیدر این زیرمجموعه قرار می گیرد که نیازند فضایی برای استراحت

نگهبانانیست که در شیفت شب در دانشگاه حضور دارند.از طرفی باید به

ورود وخروج نیز احاطه کافی داشته باشد.

مشاورتحصيلي:

این بخشنیازمند فضایی ارام ،نور ملایم و خطوط نرم می باشد. در صورت امکان بهتر است درهنگام لکه گذاری

جاییتعیین شود که در عبور و مرور زیاد نباشد.در برخی موارد در بخش مشاور تحصیلی ،مشاوراجتماعی و از

این قبیلخدمات نیز ارائه میشود که با توجه به اضافه شدن هر یک از موارد این چنین،فضای موردنیازش نیز در نظر گرفته شود.

 

 

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 53
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: خبر فوری , پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [چهارشنبه 15 مهر 1394 ] [ 19:7]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
خبر فوری تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394
پست ویژه تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394
دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
پست فوری تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 930
کل نظرات کل نظرات : 4
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا تعداد اعضا : 44

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 238
باردید دیروز باردید دیروز : 285
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 10
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 1
بازدید هفته بازدید هفته : 1,020
بازدید ماه بازدید ماه : 18,274
بازدید سال بازدید سال : 55,025
بازدید کلی بازدید کلی : 140,168

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 107.22.48.243
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir