معماری و شهر سازی

دستورات اتوکد همراه با مخفف آن کلمات کلیدی: دستورات اتوکد همراه با مخفف آن :: معمار ۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ثبت شده است – به ن

banner
جستجوگر پیشرفتهردیف

ترجمه دستور دستور مخفف
۱ ایجاد و ترسیم موضوع ۳ بعدی با ارایش و منظم ۳d array ۳a
۲ نمایش موضوع با حالت چرخشی ۳d orbit ۳do
۳ نمایش موضوعات ۳ بعدی در حالتی مشابه قدم زدن در جهت دید انتخاب شده ی موضوع ۳DWALK ۳D W
۴ ترسیم وجه های ۳ بعدی ۳D FACE ۳F
۵ جابه جایی موضوعات ۳ بعدی درجهات مختلف ۳D MOVE ۳M
۶ ترسیم چند خطی های ۳ بعدی ۳D POLY LNE ۳P
۷ چرخش موضوعات ۳ بعدی در جهات مختلف ۳D ROTATE ۳R
۸ ترسیم کمان ARC A
۹ تعین مساحت سطوح و چند خطی های بسته AREA AA
۱۰ تغیر امتداد موضوع ترسیم شده ALIGN AL
۱۱ تغیر امتداد موضوع ۳ بعدی ۳D ALIGN ۳AL
۱۲ معرفی فونت های مختلف به محیط اتوکد APPLOAD AP
۱۳ ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش و منظم ARRAY AR
۱۴ ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش بروش خطی -ARRAY -AR
۱۵ ضبط عملیات در حین اجرای فرامین اتوکد ACTERCORD ARR
۱۶ ایجاد بلوک از موضوع ترسیم شده BLOCK B
۱۷ ایجاد بلوک بروش خطی -BLOCK -B
۱۸ اجرای هاشور سطح ترسیم شده HATCH BH
۱۹ تبدیل خطوط بسته به چند خطی و ناحیه BOUNDARY BO
۲۰ تبدیل خطوط بسته به چند خطی بروش خطی – BOUNDARY -BO
۲۱ شکستن موضوع ترسیم شده بین دو نقطه BREAK B
۲۲ ترسیم دایره بروش مختلف CIRCEL C
۲۳ ایجاد دوربین به عنوان یک جهت دید موضوع CAMERA CAM
۲۴ تغییر خصوصیات موضوع ترسیم شده PROPERTIES CH
۲۵ تغییر خصوصیات مختلف موضوعات ترسیم شده CHANG -CH
۲۶ پخ زدن گوشه های دو امتداد متقاطع خطی CHAMFER CHA
۲۷ ظاهر کردن پنجره ی خط فرمان COMMAND LINE CLI
۲۸ تعین رنگ موضوعات ترسیمی COLOR COL
۲۹ نسخه برداری از موضوعات ترسیم شده COPY CO
۳۰ نسخه برداری از موضوعات ترسیم شده COPY CP
۳۱ فعال کردن نماد دید تصاویر در محیط ۳ بعدی NAVVCUBE CUBE
۳۲ فرمان ترسیم استوانه CYLINDER CYL
۳۳ فرمان تنظیمات اندازه گذاری DIMENSION STYLE D
۳۴ تعین فاصله بین دو نقطه DIST DI
۳۵ تقسیم موضوعات ترسیم شده به تعداد مساوی DIVID DIV
۳۶ تبدیل خط اندازه به حالت شکسته DIMJOGLINE DJL
۳۷ اندازه گذاری به روش خطی DIM LINEAR DLI
۳۸ ترسیم حلقه DONUT DO
۳۹ انجام تنظیمات جدولDRAFTING SETTING DSETTING DS
۴۰ انجام تنظیمات اندازه گذاری DIMENSION STYLE DST
۴۱ درج متن به روش خطی SINGEL TEXT DT
۴۲ پاک کردن موضوعات ترسیم شده ERASE E
۴۳ ویرایش متن درج شده DD EDIT ED
۴۴ ترسیم بیضی ELLIPSE EL
۴۵ ادامه دادن خط یا کمان ترسیم شده تا محدوده ی مقابل EXTEND EX
۴۶ خارج شدن از محدوده ی اتوکد EXIT QUTE
۴۷ گردگردن گوشه ها در موضوعات خطی FILLET F
۴۸ ایجاد لیست مشخصات مورد نیاز از موضوع انتخاب شده FILTER F1
۴۹ ترسیم نمای موضوعات ترسیم شده ی سه بعدی FLAT SHOT FSHOT
۵۰ محصور کردن موضوعات انتخاب شده در یک گروه GROUP G
۵۱ درج هاشور از نوع سایه با ترکیب رنگ ها GRADIENT GD
۵۲ تنظیمات مربوط به گریپ در جدولOPTIONS DD GRIPS GR
۵۳ اجرای هاشور بر روی محاوره ای HATCH H
۵۴ اجرای هاشور به روش خطی -HATCH -H
۵۵ ویرایش هاشو درج شده HATCH EDIT HE
۵۶ مخفی کردن خطوط داخلی در موضوعات سه بعدی HIDE HI
۵۷ درج موضوع بلوک شده به روش محاوره ای INSERT I
۵۸ درج موضوع بلوک شده به روش خطی -INSERT -I
۵۹ الحاق کردن تصاویر در محیط ترسیم IMAGE ALLATCH LAT
۶۰ انتخاب قسمتی از تصاویر الحاق شده IMAGE CLIP ICL
۶۱ درج تصاویر در محیط ترسیم شده IMAGE IM
۶۲ ایجاد حجم مشترک دو موضوع سه عدی INTERSECT IN
۶۳ کنترل حجم مشترک ایجاد شده با فرمانINTERSECT INTERFER INF
۶۴ نمایش موضوع ترسیم شده درحالت های مدل و جانمایی QVDRAWING QVD
۶۵ بستن کادر نمایش موضوع با فرمانQVD QVDRAWINGCLOSE QVDC
۶۶ انتخاب کادر نمایش موضوع درحالت جانمایی QVLAYOUTE QVL
۶۷ بستن کادر نمایش موضوع درحالت کاغذ QVLAYOUTCLOSE QVLC
۶۸ متصل کردن چندخطی ها JOIN J
۶۹ ترسیم خط LINE L
۷۰ تنظیمات جداول لایه بندی LAYER LA
۷۱ انجام لایه بندی به روش خطی -LAYER -LA
۷۲ ترسیم خط راهنما LEADER LE
۷۳ تغیرطول خط ترسیم شده LENGTHEN LEN
۷۴ نمایش مشخصات موضوع ترسیم شده LIST LI
۷۵ انجام تنظیمات مربوط به جانمایی LAYOUT LO
۷۶ نمایش مشخصات موضوعات ترسیم شده LIST LS
۷۷ انتخاب انواع خطوط LINE TYPE LT
۷۸ تنظیم مقیاس نوع خط انتخاب شده LINE TYPE SCALE LTS
۷۹ تنظیم ضخامت نوع خط انتخاب شده LINE WEIGHT LW
۸۰ جابه جایی موضوع MOVE M
۸۱ تغییرو انتخاب خصوصیات موضوعات ترسیم شده MATCHPROPERTISE MA
۸۲ انتخاب وتعین مصالح موضوعات سه بعدی MATERIALS MAT
۸۳ تقسیم موضوع ترسیم شده به فواصل مشخص MESURE ME
۸۴ ایجادقرینه ازمضوع ترسیم شده MIRROR MI
۸۵
ترسیم خطوط مرکب MULTILINE ML
۸۶ ترسیم خط راهنما MLEADER MLD
۸۷ ترسیم خطوط راهنما MLEDERSTYLE MLS
۸۸ انجام تغیرات مربوط به جدول خط راهنما MLEDEREDIT MLE
۸۹ انتخاب وتغییر خصوصیات موضوعات ترسیم شده PROPERTIES MO
۹۰ ایجاد انیمیشن از موضوعات ۳ بعدی NAVSMOTION MOTION
۹۱ درج متن بروش محاوره های MULTILINETEXT MT
۹۲ کپی موضوع بافاصله ی تعیین شده offset O
۹۳ انجام تنظیمات مختلف مربوط به محیط اتوکد Options OP
۹۴ نمایش چرخشی موضوع ۳d orbit ORBIT
۹۵ انجام تنظیمات مربوط به گیره های شیئی O snap OS
۹۶ انجام تنظیمات گیره های شیئی به روش خطی -o snap -OS
۹۷ جابه جایی صفحه ی ترسیم Pan P
۹۸ انجام ویرایش های مربوط به چندخطی ها Pedit PE
۹۹ ترسیم چندخطی Poly line PL
۱۰۰ درج و ترسیم نقطه Point P
۱۰۱ مخفی نمودن پالت ها Hide palettes POFF
۱۰۲ ترسیم چند ضلعی Polygon POL
۱۰۳ نمایش پالت های مخفی شده Shoe palettes PON
۱۰۴ انتخاب و تغیرخصوصیات موضوعات ترسیم شده Properties PR
۱۰۵ بستن جدول خصوصیات ظاهر شده Properties close PS CLOSE
۱۰۶ حذف موارد انتخاب شده ی بکارنرفته درترسیم Purge PU
۱۰۷ ترسیم هرم Pyramid PYR
۱۰۸ انجام محاسبات در محیط اتوکد Quick calc QC
۱۰۹ انجام تنظیمات مربوط به نوارابزارها Quick cui QCUI
۱۱۰ حذف علامت مثبت ازمحیط اتوکدازدیدجاری Redraw R
۱۱۱ حذف علامت مثبت از تمام دیدها Redraw all RA
۱۱۲ راندو کردن قسمتی از موضوع سه بعدی Render crop RC
۱۱۳ باز سازی مجدد محیط ترسیم Regen RE
۱۱۴ ترسیم مستطیل Rectangle REC
۱۱۵ ایجاد ناحیه Region REG
۱۱۶ تغیرنام بلوک و لایه های ایجاد شده Rename REN
۱۱۷ چرخش سطح حول محور Revolve REV
۱۱۸ چرش موضوعات ترسیم شده Rotate RO
۱۱۹ اجرای فرمان رندر درمحیط سه بعدی Render RR
۱۲۰ نمایش جدول رندر اجرا شده Render win RW
۱۲۱ امتداد دادن موضوعات ترسیم شده Stretch S
۱۲۲ تغییر مقیاس موضوعات ترسیم شده Scale SC
۱۲۳ ترسیم صفحه ی برش در موضوعات سه بعدی Section SEC
۱۲۴ تعین روش های مختلف نمایش موضوعات در اتوکد Shad mode SHA
۱۲۵ برش زدن موضوعات سه بعدی Slice SL
۱۲۶ انجام تنظیمات پرش مکان نما به روش خطی Snap SN
۱۲۷ ترسیم سطوح توپر در محیط دوبعدی Solid SO
۱۲۸ تصحیح املایی فرمانهای و واژه های اتوکد Spell SP
۱۲۹ ترسیم خطوط منحنی Saline SPL
۱۳۰ نمایش جدول شیتهای تعین شده Sheet set Ssm
۱۳۱ انجام تنظیمات جدول متن style St
۱۳۲ کسرکردن دوحجم دارای نقاط مشترک از یکدیگر Sub track su
۱۳۳ درج متن به روش محاوره ای M text t
۱۳۴ درج متن به روش خطی -m text -T
۱۳۵ درج و ترسیم جدول table ta
۱۳۶ برش موضوعات سه بعدی با استفاده از صفحه ی برش Section paln Splane
۱۳۷ ویرایش خطوط منحنی Sp edit Spe
۱۳۸ انتخاب و تغیر ضخامت موضوعات ترسیم شده Thickness Th
۱۳۹ ورود از حالت مدل به فضای کاغذ و برعکس Tile mode Ti
۱۴۰ اجرای جدولcustomize وتغیرات نوار ابزارها Toolbar To
۱۴۱ درج علایم انطباق درمحیط ترسیم Tolerance Tol
۱۴۲ ترسیم تیوپ و حلقه ی سه بعدی Tours Tor
۱۴۳ فعال کردن پالت ابزارها Tool plates Tp
۱۴۴ قطع خطوط محدود بین اضلاع Trim Tr
۱۴۵ انجام تنظیمات مربوط به جدول Table style Ts
۱۴۶ انجام تنظیمات مربوط به جدول محورهای مختصات Ucsmanager Uc
۱۴۷ تنظیم واحدهای ترسیم اتوکد Units Un
۱۴۸ ترکیب کردن موضوعات دارای برخوردسه بعدی Union Uni
۱۴۹ فعال کردن جدول نمایش(دید) View V
۱۵۰ انتخاب دید تصاویر به روش خطی -view -v
۱۵۱ تنظیمات زوایای محورهای مختصات Ddv point Vp
۱۵۲ نمایش موضوعات به روش های مختلف در محیط اتوکد Vscurrent Vs
۱۵۳ اجرای پالتvisual style Visual style Vsm
۱۵۴ ایجاد فایل الگوی بلوک W block W
۱۵۵ ترسیم گوه Wedge We
۱۵۶ فعال کردن نماد چرخشی نمایش موضوعات Navsswheels Wheel
۱۵۷ تجزیه ی موضوعات Explode X
۱۵۸ ترسیم خطوط نامحدود X line Xl
۱۵۹ اجرای فرمان zoom و انجام تغیرات بزرگنمایی zoom Z
۱۶۰ اجرای جدول تنظیمات drafting setting Dsettings se

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 911
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف , کفرنامه کارو , دانلود صوتی کفرنامه, دانلودکفرنامه ی کارو, دانلودکفرنامه ی کارو, دانلودکفرنامه ی کار ,
:: برچسب‌ها: دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , کلمات کلیدی: دستورات اتوکد همراه با مخفف آن :: معمار ۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ث , 2011 – اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم – فرمان COPY (همتاسازی) – گزینه Multiple … (آینه) – محل فرمان ها در منوهای گشودنی , 2011 – فرمان RECTANG (مخفف Rectangle به معنی مستطیل یا راست گوشه) برای ترسیم مستطیل مورداستفاده قرار می گیرد. با صدور این , 2015 – موضوع امروز تغییر دستورات خلاصه شده اتوکد یا به قولی اسامی … با مراجعه به منوی فایل این پنجره امکان پرینت , ردیف ترجمه دستور دستور مخفف ۱ ایجاد و ترسیم موضوع ۳ بعدی با ارایش و منظم ۳d array ۳a ۲ نمایش موضوع با حالت چرخشی ۳d ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [دوشنبه 29 آذر 1395 ] [ 13:38]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 928
کل نظرات کل نظرات : 6
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 47

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 15
باردید دیروز باردید دیروز : 192
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 0
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 7
بازدید هفته بازدید هفته : 613
بازدید ماه بازدید ماه : 5,394
بازدید سال بازدید سال : 131,550
بازدید کلی بازدید کلی : 522,563

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 3.238.8.102
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir