close
تبلیغات در اینترنت
دستورات اتوکد همراه با مخفف آن کلمات کلیدی: دستورات اتوکد همراه با مخ

RZHGBFT

دستورات اتوکد همراه با مخفف آن کلمات کلیدی:دستورات اتوکد همراه با مخفف آن :: معمار ۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ثبت شده است – به ن

banner
جستجوگر پیشرفتهردیف

ترجمه دستوردستورمخفف
۱ایجاد و ترسیم موضوع ۳ بعدی با ارایش و منظم۳d array۳a
۲نمایش موضوع با حالت چرخشی۳d orbit۳do
۳نمایش موضوعات ۳ بعدی در حالتی مشابه قدم زدن در جهت دید انتخاب شده ی موضوع۳DWALK۳D W
۴ترسیم وجه های ۳ بعدی۳D FACE۳F
۵جابه جایی موضوعات ۳ بعدی درجهات مختلف۳D MOVE۳M
۶ترسیم چند خطی های ۳ بعدی۳D POLY LNE۳P
۷چرخش موضوعات ۳ بعدی در جهات مختلف۳D ROTATE۳R
۸ترسیم کمانARCA
۹تعین مساحت سطوح و چند خطی های بستهAREAAA
۱۰تغیر امتداد موضوع ترسیم شدهALIGNAL
۱۱تغیر امتداد موضوع ۳ بعدی۳D ALIGN۳AL
۱۲معرفی فونت های مختلف به محیط اتوکدAPPLOADAP
۱۳ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش و منظمARRAYAR
۱۴ایجاد و ترسیم موضوع دو بعدی با ارایش بروش خطی-ARRAY-AR
۱۵ضبط عملیات در حین اجرای فرامین اتوکدACTERCORDARR
۱۶ایجاد بلوک از موضوع ترسیم شدهBLOCKB
۱۷ایجاد بلوک بروش خطی-BLOCK-B
۱۸اجرای هاشور سطح ترسیم شدهHATCHBH
۱۹تبدیل خطوط بسته به چند خطی و ناحیهBOUNDARYBO
۲۰تبدیل خطوط بسته به چند خطی بروش خطی– BOUNDARY-BO
۲۱شکستن موضوع ترسیم شده بین دو نقطهBREAKB
۲۲ترسیم دایره بروش مختلفCIRCELC
۲۳ایجاد دوربین به عنوان یک جهت دید موضوعCAMERACAM
۲۴تغییر خصوصیات موضوع ترسیم شدهPROPERTIESCH
۲۵تغییر خصوصیات مختلف موضوعات ترسیم شدهCHANG-CH
۲۶پخ زدن گوشه های دو امتداد متقاطع خطیCHAMFERCHA
۲۷ظاهر کردن پنجره ی خط فرمانCOMMAND LINECLI
۲۸تعین رنگ موضوعات ترسیمیCOLORCOL
۲۹نسخه برداری از موضوعات ترسیم شدهCOPYCO
۳۰نسخه برداری از موضوعات ترسیم شدهCOPYCP
۳۱فعال کردن نماد دید تصاویر در محیط ۳ بعدیNAVVCUBECUBE
۳۲فرمان ترسیم استوانهCYLINDERCYL
۳۳فرمان تنظیمات اندازه گذاریDIMENSION STYLED
۳۴تعین فاصله بین دو نقطهDISTDI
۳۵تقسیم موضوعات ترسیم شده به تعداد مساویDIVIDDIV
۳۶تبدیل خط اندازه به حالت شکستهDIMJOGLINEDJL
۳۷اندازه گذاری به روش خطیDIM LINEARDLI
۳۸ترسیم حلقهDONUTDO
۳۹انجام تنظیمات جدولDRAFTING SETTINGDSETTINGDS
۴۰انجام تنظیمات اندازه گذاریDIMENSION STYLEDST
۴۱درج متن به روش خطیSINGEL TEXTDT
۴۲پاک کردن موضوعات ترسیم شدهERASEE
۴۳ویرایش متن درج شدهDD EDITED
۴۴ترسیم بیضیELLIPSEEL
۴۵ادامه دادن خط یا کمان ترسیم شده تا محدوده ی مقابلEXTENDEX
۴۶خارج شدن از محدوده ی اتوکدEXITQUTE
۴۷گردگردن گوشه ها در موضوعات خطیFILLETF
۴۸ایجاد لیست مشخصات مورد نیاز از موضوع انتخاب شدهFILTERF1
۴۹ترسیم نمای موضوعات ترسیم شده ی سه بعدیFLAT SHOTFSHOT
۵۰محصور کردن موضوعات انتخاب شده در یک گروهGROUPG
۵۱درج هاشور از نوع سایه با ترکیب رنگ هاGRADIENTGD
۵۲تنظیمات مربوط به گریپ در جدولOPTIONSDD GRIPSGR
۵۳اجرای هاشور بر روی محاوره ایHATCHH
۵۴اجرای هاشور به روش خطی-HATCH-H
۵۵ویرایش هاشو درج شدهHATCH EDITHE
۵۶مخفی کردن خطوط داخلی در موضوعات سه بعدیHIDEHI
۵۷درج موضوع بلوک شده به روش محاوره ایINSERTI
۵۸درج موضوع بلوک شده به روش خطی-INSERT-I
۵۹الحاق کردن تصاویر در محیط ترسیمIMAGE ALLATCHLAT
۶۰انتخاب قسمتی از تصاویر الحاق شدهIMAGE CLIPICL
۶۱درج تصاویر در محیط ترسیم شدهIMAGEIM
۶۲ایجاد حجم مشترک دو موضوع سه عدیINTERSECTIN
۶۳کنترل حجم مشترک ایجاد شده با فرمانINTERSECTINTERFERINF
۶۴نمایش موضوع ترسیم شده درحالت های مدل و جانماییQVDRAWINGQVD
۶۵بستن کادر نمایش موضوع با فرمانQVDQVDRAWINGCLOSEQVDC
۶۶انتخاب کادر نمایش موضوع درحالت جانماییQVLAYOUTEQVL
۶۷بستن کادر نمایش موضوع درحالت کاغذQVLAYOUTCLOSEQVLC
۶۸متصل کردن چندخطی هاJOINJ
۶۹ترسیم خطLINEL
۷۰تنظیمات جداول لایه بندیLAYERLA
۷۱انجام لایه بندی به روش خطی-LAYER-LA
۷۲ترسیم خط راهنماLEADERLE
۷۳تغیرطول خط ترسیم شدهLENGTHENLEN
۷۴نمایش مشخصات موضوع ترسیم شدهLISTLI
۷۵انجام تنظیمات مربوط به جانماییLAYOUTLO
۷۶نمایش مشخصات موضوعات ترسیم شدهLISTLS
۷۷انتخاب انواع خطوطLINE TYPELT
۷۸تنظیم مقیاس نوع خط انتخاب شدهLINE TYPE SCALELTS
۷۹تنظیم ضخامت نوع خط انتخاب شدهLINE WEIGHTLW
۸۰جابه جایی موضوعMOVEM
۸۱تغییرو انتخاب خصوصیات موضوعات ترسیم شدهMATCHPROPERTISEMA
۸۲انتخاب وتعین مصالح موضوعات سه بعدیMATERIALSMAT
۸۳تقسیم موضوع ترسیم شده به فواصل مشخصMESUREME
۸۴ایجادقرینه ازمضوع ترسیم شدهMIRRORMI
۸۵
ترسیم خطوط مرکبMULTILINEML
۸۶ترسیم خط راهنماMLEADERMLD
۸۷ترسیم خطوط راهنماMLEDERSTYLEMLS
۸۸انجام تغیرات مربوط به جدول خط راهنماMLEDEREDITMLE
۸۹انتخاب وتغییر خصوصیات موضوعات ترسیم شدهPROPERTIESMO
۹۰ایجاد انیمیشن از موضوعات ۳ بعدیNAVSMOTIONMOTION
۹۱درج متن بروش محاوره هایMULTILINETEXTMT
۹۲کپی موضوع بافاصله ی تعیین شدهoffsetO
۹۳انجام تنظیمات مختلف مربوط به محیط اتوکدOptionsOP
۹۴نمایش چرخشی موضوع۳d orbitORBIT
۹۵انجام تنظیمات مربوط به گیره های شیئیO snapOS
۹۶انجام تنظیمات گیره های شیئی به روش خطی-o snap-OS
۹۷جابه جایی صفحه ی ترسیمPanP
۹۸انجام ویرایش های مربوط به چندخطی هاPeditPE
۹۹ترسیم چندخطیPoly linePL
۱۰۰درج و ترسیم نقطهPointP
۱۰۱مخفی نمودن پالت هاHide palettesPOFF
۱۰۲ترسیم چند ضلعیPolygonPOL
۱۰۳نمایش پالت های مخفی شدهShoe palettesPON
۱۰۴انتخاب و تغیرخصوصیات موضوعات ترسیم شدهPropertiesPR
۱۰۵بستن جدول خصوصیات ظاهر شدهProperties closePS CLOSE
۱۰۶حذف موارد انتخاب شده ی بکارنرفته درترسیمPurgePU
۱۰۷ترسیم هرمPyramidPYR
۱۰۸انجام محاسبات در محیط اتوکدQuick calcQC
۱۰۹انجام تنظیمات مربوط به نوارابزارهاQuick cuiQCUI
۱۱۰حذف علامت مثبت ازمحیط اتوکدازدیدجاریRedrawR
۱۱۱حذف علامت مثبت از تمام دیدهاRedraw allRA
۱۱۲راندو کردن قسمتی از موضوع سه بعدیRender cropRC
۱۱۳باز سازی مجدد محیط ترسیمRegenRE
۱۱۴ترسیم مستطیلRectangleREC
۱۱۵ایجاد ناحیهRegionREG
۱۱۶تغیرنام بلوک و لایه های ایجاد شدهRenameREN
۱۱۷چرخش سطح حول محورRevolveREV
۱۱۸چرش موضوعات ترسیم شدهRotateRO
۱۱۹اجرای فرمان رندر درمحیط سه بعدیRenderRR
۱۲۰نمایش جدول رندر اجرا شدهRender winRW
۱۲۱امتداد دادن موضوعات ترسیم شدهStretchS
۱۲۲تغییر مقیاس موضوعات ترسیم شدهScaleSC
۱۲۳ترسیم صفحه ی برش در موضوعات سه بعدیSectionSEC
۱۲۴تعین روش های مختلف نمایش موضوعات در اتوکدShad modeSHA
۱۲۵برش زدن موضوعات سه بعدیSliceSL
۱۲۶انجام تنظیمات پرش مکان نما به روش خطیSnapSN
۱۲۷ترسیم سطوح توپر در محیط دوبعدیSolidSO
۱۲۸تصحیح املایی فرمانهای و واژه های اتوکدSpellSP
۱۲۹ترسیم خطوط منحنیSalineSPL
۱۳۰نمایش جدول شیتهای تعین شدهSheet setSsm
۱۳۱انجام تنظیمات جدول متنstyleSt
۱۳۲کسرکردن دوحجم دارای نقاط مشترک از یکدیگرSub tracksu
۱۳۳درج متن به روش محاوره ایM textt
۱۳۴درج متن به روش خطی-m text-T
۱۳۵درج و ترسیم جدولtableta
۱۳۶برش موضوعات سه بعدی با استفاده از صفحه ی برشSection palnSplane
۱۳۷ویرایش خطوط منحنیSp editSpe
۱۳۸انتخاب و تغیر ضخامت موضوعات ترسیم شدهThicknessTh
۱۳۹ورود از حالت مدل به فضای کاغذ و برعکسTile modeTi
۱۴۰اجرای جدولcustomize وتغیرات نوار ابزارهاToolbarTo
۱۴۱درج علایم انطباق درمحیط ترسیمToleranceTol
۱۴۲ترسیم تیوپ و حلقه ی سه بعدیToursTor
۱۴۳فعال کردن پالت ابزارهاTool platesTp
۱۴۴قطع خطوط محدود بین اضلاعTrimTr
۱۴۵انجام تنظیمات مربوط به جدولTable styleTs
۱۴۶انجام تنظیمات مربوط به جدول محورهای مختصاتUcsmanagerUc
۱۴۷تنظیم واحدهای ترسیم اتوکدUnitsUn
۱۴۸ترکیب کردن موضوعات دارای برخوردسه بعدیUnionUni
۱۴۹فعال کردن جدول نمایش(دید)ViewV
۱۵۰انتخاب دید تصاویر به روش خطی-view-v
۱۵۱تنظیمات زوایای محورهای مختصاتDdv pointVp
۱۵۲نمایش موضوعات به روش های مختلف در محیط اتوکدVscurrentVs
۱۵۳اجرای پالتvisual styleVisual styleVsm
۱۵۴ایجاد فایل الگوی بلوکW blockW
۱۵۵ترسیم گوهWedgeWe
۱۵۶فعال کردن نماد چرخشی نمایش موضوعاتNavsswheelsWheel
۱۵۷تجزیه ی موضوعاتExplodeX
۱۵۸ترسیم خطوط نامحدودX lineXl
۱۵۹اجرای فرمان zoom و انجام تغیرات بزرگنماییzoomZ
۱۶۰اجرای جدول تنظیمات drafting settingDsettingsse

 


:: امتیاز: نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

:: بازدید : 192
:: ارسال شده در: آرشیو کل , معماری و شهر سازی ,
:: مطالب مرتبط: خبر فوری , پست ویژه , دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع , چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ , آشنایی با رشته معماری داخلی به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه , نکاتی برای انتخاب رشته معماری!!! , شاخه های مختلف معماری کارشناسی ارشد معماری به 4بخش تقسیم میشه که هرکدوم از این بخشا خودشون دارای گر , مهندس معماری معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ... مهندسی معماری برای شما است، اگر ... , معرفی رشته معماری , دانلود کنید: تصاویر پس زمینه ویندوز 10 با کیفیت 4K و Full HD , زیر گنبد کبود؛ تصاویری زیبا از سقف بناهای تاریخی ایران , فهرست موضوعات - علم و فن آوری - معماری و عمران , سخن اول.... مصالح دنیای خاص خود را دارند. با چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر و نیز علائمی که از ط , محاسبه شیب زمین و شیب رمپ در این آموزش تصمیم دارم که نحوه محاسبه شیب زمین یا شیب رمپ را براتون توضیح , ورود به سیستم دانشگاه پیام نور https://reg.pnu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm برای دانشجویان عزیز دسترسی آسان لین , عکس های باور نکردنی از قبل و بعد ارایش مجموعه : آرایش صورت و زیبایی عکس های باور نکردنی از قبل و بعد , چگونه یک مرد ایرانی از هیچی به یک میلیاردر تبدیل شد مجموعه : مطالب جالب و خواندنی چگونه یک مرد ایرا , تصاویر زیبای هیئت‌ های قدیمی عزاداری , جملات و تصاویر عاشقانه ✔جـــــــــای دلـــــــم خـــــالـــــی✔ سَر بِہ زیر وُ ساڪِت وُ بـ ے בَس , گلایـه کارو از خـدا و جـواب سهراب سپـهری ...!!! ( تیکه از کتاب کفر نامه کارو) ******** ابتدا گلایه : خدایا کف ,
:: برچسب‌ها: دستورات اتوکد همراه با مخفف آن , کلمات کلیدی: دستورات اتوکد همراه با مخفف آن :: معمار ۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستورات اتوکد همراه با مخفف آن» ث , 2011 – اشکال ترسیم شده را ویرایش کنیم – فرمان COPY (همتاسازی) – گزینه Multiple … (آینه) – محل فرمان ها در منوهای گشودنی , 2011 – فرمان RECTANG (مخفف Rectangle به معنی مستطیل یا راست گوشه) برای ترسیم مستطیل مورداستفاده قرار می گیرد. با صدور این , 2015 – موضوع امروز تغییر دستورات خلاصه شده اتوکد یا به قولی اسامی … با مراجعه به منوی فایل این پنجره امکان پرینت , ردیف ترجمه دستوردستورمخفف ۱ایجاد و ترسیم موضوع ۳ بعدی با ارایش و منظم۳d array۳a ۲نمایش موضوع با حالت چرخشی۳d ,
نویسنده
نویسنده : ali tavakkoli
تاریخ : [دوشنبه 29 آذر 1395 ] [ 13:38]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
خبر فوری تاریخ : دوشنبه 30 آذر 1394
پست ویژه تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394
دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ PDF دانلود رایگان کتاب نویفرت ۲۰۱۴ – کتاب نویفرت (Neufert) یکی از مراجع تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
پست فوری تاریخ : چهارشنبه 06 بهمن 1395
چگونه از هک شدن سیستم جلوگیری کنیم؟ تاریخ : چهارشنبه 22 دی 1395
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 930
کل نظرات کل نظرات : 4
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 44

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 205
باردید دیروز باردید دیروز : 285
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 10
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 1
بازدید هفته بازدید هفته : 987
بازدید ماه بازدید ماه : 18,241
بازدید سال بازدید سال : 54,992
بازدید کلی بازدید کلی : 140,135

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 107.22.48.243
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir